احمد قلعه بانی

آقای احمد قلعه بانی

کد ملی 5309785493
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575983
آگهی تصمیمات شرکت نفت و گاز پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۴۳۵۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: احمد قلعه بانی به کدملی۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسی سوری به کدملی۱۸۲۷۸۴۶۰۹۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالمحمد دل پریش به کدملی۱۷۵۰۸۳۳۲۸۱ و محمدعلی قیم به کدملی۱۸۱۹۷۳۷۵۲۷ و محمدرضا زهیری به کدملی۱۸۱۹۰۹۶۷۷۷ و سید مرتضی الهی به کدملی۱۲۸۷۷۲۰۸۴۶ و مجید پارسانیا به کدملی۰۰۴۲۷۴۷۴۲۲ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محمدجواد شمس به کدملی۰۳۸۳۵۴۷۰۷۵ و فرخ علیخانی به کدملی۱۷۵۵۴۲۸۶۹۳ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۴۲۷۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092910
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت تهران به شماره ثبت ۲۷۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۷۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد ۱۶، ۱۳، ۱۹ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ۲ آقای حسین آل اسحاق به شماره ملی ۴۲۸۰۷۳۰۴۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی حیدر به شماره ملی ۰۰۶۰۷۱۸۵۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس خنیفر به شماره ملی ۱۸۱۹۲۷۷۱۲۷ و آقای احمد قلعه بانی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ و آقای علیرضا نیک زادرهبر به شماره ملی ۰۰۴۱۷۷۳۵۷۸ و آقای محمد علیپوردرآباد به شماره ملی ۱۵۵۱۸۶۶۵۵۲ و آقای غلامرضا شاه کرمی به شماره ملی ۰۵۵۸۷۱۷۹۱۸ و آقای رضا خلیلی به شماره ملی ۵۹۹۹۵۵۶۸۷۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای حسین شهریاری به شماره ملی ۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲ و آقای عزت اله زارعی هنزکی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۲۱۱۹۰ و شرکت ملی نفت ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد قلعه بانی تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۵. ۴ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر (ع) خ بزرگمهر پ ۲۰ ط ۲ واحد ۳ کدپستی ۱۴۱۶۹۳۴۸۹۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۴۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249228
آگهی تغییرات شرکت نفت فلات قاره ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۹۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره جدید شرکت را برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود: آقای احمد قلعه بانی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره آقای محمود زیرکچیان زاده ۱۸۱۸۹۰۶۳۸۴ عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدباقر سلیمانی آشتیانی ۱۲۶۲۱۸۷۰۰۱ عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسین جعفری ۰۰۳۶۱۳۹۹۸۱ عضو اصلی هیئت مدیره آقای رضا بیاضی جدیدی ۰۷۳۱۶۶۱۱۰۹ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدحسین دانشفر ۴۲۳۱۸۲۶۹۶۱ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محسن پاک نژاد ۰۰۴۵۸۶۵۹۱۴ عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیف الله خواجویان ۱۸۶۰۲۲۵۱۱۱ عضو علی البدل هیئت مدیره آقای شمس الدین مؤمنی ۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ عضو علی البدل هیئت مدیره پ۱۷۳۶۹۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555999
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و توسعه نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۸۷۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد قلعه بانی به کدملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ بسمت عضو و رئیس هیات مدیره و نادر قربانی به کدملی ۰۰۴۹۴۵۳۰۸۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ولی اله احمدوند به کدملی ۴۱۳۰۴۷۲۴۷۱ و محمدتقی امینی داد به کدملی ۰۰۴۲۴۵۹۱۲۵ و رجبعلی رحمتی به کدملی ۱۱۴۱۵۰۰۳۵۳ و میر کاوه موسوی حسینی به کدملی ۰۰۴۵۷۰۲۴۹۷ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677578
آگهی تصمیمات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۳۲۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد قلعه بانی به ش ملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ رئیس هیئت مدیره و هرمز قلاوند به ش ملی ۲۰۰۰۵۷۰۲۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد عالمی به ش ملی ۴۵۷۹۲۱۲۴۸۷ و غلامرضا راشد به شماره ۱۸۶۱۰۵۴۳۰۰ و عبدالامیر حویزاوی به ش ملی ۱۸۱۹۲۷۰۸۵۸ و حسین زنگنه به ش ملی ۱۸۱۷۷۶۰۰۷۶ و علیرضا دانشی به ش ملی ۱۷۵۳۴۴۷۹۲۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و حسن گلستان باغ به ش ملی ۲۰۰۲۴۶۲۲۹۱ و عباس سرخیلی به ش ملی ۱۸۱۷۶۸۲۲۵۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201881
آگهی تصمیمات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت گروه بهمن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت بازرگانی سایپا یدک رسا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ شرکت مدبر کشت توس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ احمد قلعه بانی به کدملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به نمایندگی از شرکت سایپا یدک به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد میرمحمدی به کدملی ۰۳۸۱۴۸۷۲۲۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مدبر کشت توس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین علایی به کدملی ۰۵۳۳۹۰۱۱۴۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره و محمود رهنما به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود حجاریان کاشانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520863
آگهی تصمیمات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۴۳۲۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۲۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. احمد قلعه بانی به کدملی۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی فکور به کدملی۱۷۵۳۴۵۸۴۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرشید سعیدی به کدملی۴۲۸۴۲۲۰۶۹۱و حبیب ا … علی ابادی به کدملی۵۲۷۹۸۳۶۱۸۴ و عبدالباقی غفرانی به کدملی۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶ و محمدرضا نقیبی به کدملی۰۷۹۳۲۷۰۵۹۶ و محمود برزو به کدملی۲۴۳۲۴۰۸۲۷۶ بعنوان اعضای اصلی و عبدالرحیم ترابی زاده به کدملی۲۰۰۲۳۸۴۳۹۸ و فریبرز انصاری به کدملی۲۳۹۱۰۶۱۱۰۲ بعنوان اعضای علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918168
آگهی تصمیمات شرکت نفت و گاز اروندان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۶۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد قلعه بانی به کدملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ سلبعلی کریمی به کدملی ۵۵۵۹۱۵۵۱۵۲ البرز برج سفیدی به کدملی ۱۸۴۱۷۲۱۵۹۱ احمد سجادیان به کدملی ۰۰۳۶۰۸۴۶۲۱ سید حسین موسوی به کدملی ۳۸۳۸۴۵۵۲۱ محمدرضا زهیری به کدملی ۱۸۱۹۰۹۶۷۷۸ کرامت بهبهانی به کدملی ۱۹۵۰۳۹۳۷۹۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و محمد توکلی به کدملی ۱۷۵۴۱۶۲۷۳۸ و علیمحمد محمدرضایی به کدملی ۵۲۷۹۴۲۰۴۳۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. احمد قلعه بانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سلبعلی کریمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829917
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه شیر آلات صنعتی نیک گستر درتاریخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۷۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۵۳۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:-انجام کلیه فعالیتهای طراحی ساخت، تولید , مونتاژ انواع شیرآلات کنترل مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انواع محصولات فرعی و جانبی مرتبط،اخذ دانش فنی و لیسانس در مورد محصولات موضوع فعالیت شرکت از شرکتهای دارای تکنولوژی برتر.تأسیس شعبه و همکاری با موسسات داخلی و خارجی در زمینه های تخصصی و اعطا یا دریافت نمایندگی ویا دانش فنی (لیسانس) از یا به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی،اخذ نمایندگی از تولید کنندگان مواد اولیه، محصولات، ماشین آلات و تجهیزات مرتبط داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت به نمایندگان داخلی و خارجی، ایجاد شعب فرعی و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت،جذب سرمایه، تحصیل و اخذ هر نوع وام و تسهیلات از منابع داخلی یا خارجی در ارتباط با موضوع شرکت خرید، فروش، اجاره، استیجاره، صادرات و واردات مواد اولیه، محصولات و ماشین آلات، ابزار و تجهیزات موضوع فعالیت شرکت،انجام هر گونه عملیات بازرگانی و عقد قرارداد تجاری و معاملات مالی، تجاری و صنعتی که مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیتهای شرکت مرتبط باشد.مشارکت در سایر شرکتها و یا پروژه ها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکتهای موجود .افتتاح حساب نزد شعب بانکی و موسسات مالی و اعتباری و اخذ وام تسهیلات و اعتبار از آنان.انجام سایر کارها و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید باشد، یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت پیدا کند.سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، در اختیارگرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول دایر یا بایر در داخل و خارج از کشور. طراحی و ساخت سیستمهای اتوماسیون و کنترل صنعتی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:خیابان ولیعصر- پایین تر از پارک وی- بن بست ترکش دوز-پلاک ۶- طبقه اول- واحد ۴ کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۳۷۴۳ سرمایه شرکت:مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۹۶۱۴۰۳ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای عبداله باباخانی با کدملی ۳۳۴۱۰۴۸۴۹۹ بسمت رییس هیات مدیره -سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ به نمایندگی آقای احمد قلعه بانی با کدملی۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به سمت نائب رئیس هییت مدیره- آقای جیو وانی جی لاردی با کد فراگیر ملی ۹۹۸۷۲۷۹۸ به سمت عضو هییت مدیره - خانم پروین نادریان با کدملی۳۲۵۱۷۱۳۴۰۱ به سمت عضو هییت مدیره - آقای مریزیو روسینو با کد فراگیر ملی۹۹۷۹۷۱۷۷ به سمت عضو هییت مدیره وآقای محمد رضوانیان با کدملی ۰۰۶۱۲۸۷۲۶۱ بسمت مدیر عامل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۱۲۵۱۰۹۰۷۲۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241507
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۶۹۰۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۶۹۰۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم رحمانی ش. م۲۵۳۹۲۲۹۷۱۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۸۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره علی گلستانه ش. م۱۲۸۶۴۰۵۵۹۹به نمایندگی ازشرکت اورینتال اویل کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۰۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره اصغربانک ش. م ۱۲۸۲۲۶۲۸۹۰به نمایندگی ازشرکت ارتباطات پرشیا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۱۴۰۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل سعید وفاپور ش. م۱۰۹۱۱۹۴۶۹۶به نمایندگی ازشرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۸۳۱۲ به سمت عضو هیات مدیره احمد قلعه بانی ش. م۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به نمایندگی از شرکت صنعت گستر کیش به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۸۳۹۱۳ به سمت عضو هیات مدیره و کلیه اوراق بهادار واسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات و سایر عقود و قرارداد‌ها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری وعادی با امضای مدیر عامل (به تنهایی) و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595483
آگهی تغییرات شرکت حکمت اندیشان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۰۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۵۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا فردوست به شماره ملی ۰۰۷۵۱۴۸۱۰۲به سمت بازرس اصلی و آقای سید مسعود واحدی به شماره ملی ۰۰۶۰۷۲۴۲۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره شرکت را به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد قلعه بانی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره خانم صدیقه شاهورانیان به شماره ملی۵۳۰۹۸۵۱۲۶۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره خانم زهرا قلعه بانی به شماره ملی ۰۰۷۹۱۴۸۴۲۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره پ۹۶۰۶۱۴۸۳۱۵۹۱۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764465
آگهی تغییرات شرکت آسیا پردازان فیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۱۹۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا همتی به شماره ملی: ۰۹۴۵۹۶۲۴۹۵و آقای حمید مرکزی امیدوار به شماره ملی: ۰۹۴۲۲۴۶۰۴۷ آقای احمد قلعه بانی به شماره ملی: ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ و آقای حسن پور بشیری به شماره ملی: ۰۷۹۳۴۵۷۲۷۰ آقای مجید پور بشیری به شماره ملی: ۰۷۹۳۷۴۵۸۷۱ و آقای علی پور بشیری به شماره ملی: ۰۷۹۳۶۳۹۷۹۴ آقای مهدی مهتا به شماره ملی: ۰۰۶۹۵۳۹۶۱۸ - ۲ آقای مهدی صنعتی مارشک به شماره ملی ۰۹۴۳۳۱۳۵۹۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مشتاقی هنروران به شماره ملی ۰۹۴۶۶۷۷۴۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۹۲۶۸۸۲۳۴۰۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864988
آگهی تصمیمات شرکت گلوبال پتروتک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای احمد قلعه بانی با کد ملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد تعهدآور و اواراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. کلیه اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مذکور به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۶۱۱۱۸۷۵۸۳۴۴۵۴۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035628
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جهانگیری با کدملی۳۰۷۰۹۵۲۴۱۰ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰، به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای احمد قلعه بانی با کدملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای جلیل ابراهیم پور با کدملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریازیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۴۰۷۹۳۴۸، به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدشمس الدین مومنی با کدملی ۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۰۰۰۴، به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۹۸۵۶۵۰۲۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076415
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذر آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۱۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۹۵۴۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و سیدمصطفی هجرتی به شماره ملی ۱۲۱۹۷۰۶۸۲۵ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد محمدی به شماره ملی ۰۵۳۲۲۹۱۵۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) یوجیامینگ به کد فراگیر ۹۱۵۳۹۷۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره علی شیخ زاده به شماره ملی ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ (نماینده شرکت تبدیل انرژی سامان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد قلعه بانی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ (نماینده شرکت صنایع آذر آب به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰) و یوئه چی به کد فراگیر ۱۰۰۵۶۸۴۵۰ (نماینده شرکت بازرگانی راشا انرژی قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۳۹۳۲۳) و احسان اله شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۸۸۹۰۳ (نماینده شرکت پترو مایا قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۳۳۴۵) بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و درغیاب رئیس با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۳۵۴۰۲۴۳۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331760
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۲۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای احمد قلعه بانی با کد ملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید اعظمی با کد ملی ۱۲۸۷۲۷۲۰۴۵ به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۰۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی کرمانی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۲۳۳۰۷۱۳ و آقای مازیار اخوان ذاکری با کد ملی ۰۰۵۴۸۳۵۴۹۶ به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳ و آقای سید محسن جزائری مقدس به شماره ملی ۱۷۵۱۳۲۰۹۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۶۹۰۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شیما فرج زاده رئیس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش ش۹۷۰۹۰۶۹۹۵۴۸۳۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک