حسین بوعلی

آقای حسین بوعلی

کد ملی 0530948397
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1656966
آگهی تغییرات شرکت ره جویان تجارت پیشرو شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان بهار، پلاک ۹ کدپستی:۱۴۶۶۹۹۴۱۱۱ تلفن: ۲۲۱۴۸۸۹۳ انتقال یافت در نتیجه ماده ۳اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای حسین بوعلی فرزندمحمد باقر شماره شناسنامه ۱۵۴۹ و شماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ صادره از اراک باپرداخت ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ۲ خانم اعظم طهموریان خانی زاده فرزند محمد تقی شماره شناسنامه ۵۹۸۲ و شماره ملی ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴صادره از اراک با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ۴اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای سیدرضا پورطراح ک م ۱۳۷۸۲۰۰۲۰۹ دارای پانصدهزار ریال سهم الشرکه آقای سیدهادی پورطراح ک م ۱۳۷۹۴۰۵۲۳۸ دارای پانصدهزار ریال سهم الشرکه آقای حسین بوعلی ک م ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ دارای نهصدونودهزار ریال سهم الشرکه خانم اعظم طهموریان خانی زاده ک م ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ دارای ده هزار ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۷۱۶۲۸۹۴۶۰۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677768
آگهی تغییرات شرکت ساوالان پترو ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۲۷۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان بهار، پلاک ۹ کدپستی۱۴۶۶۹۹۴۱۱۱ تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای حسین بوعلی فرزندمحمد باقر متولد ۳۰/۶/۴۹ شماره شناسنامه ۱۵۴۹ و شماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ صادره از اراک باپرداخت نهصدونودهزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم اعظم طهموریان خانی زاده فرزند محمد تقی متولد ۱/۴/۵۴ شماره شناسنامه ۵۹۸۲ و شماره ملی ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴صادره از اراک با پرداخت ده هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به دو میلیون ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای سیدرضا پورطراح ک م ۱۳۷۸۲۰۰۲۰۹ دارای یکصد هزار ریال سهم الشرکه آقای سیدهادی پورطراح ک م ۱۳۷۹۴۰۵۲۳۸ دارای نهصدهزار ریال سهم الشرکه آقای حسین بوعلی ک م ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ دارای نهصدونودهزار ریال سهم الشرکه خانم اعظم طهموریان خانی زاده ک م ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ دارای ده هزار ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۸۰۴۷۴۱۳۷۰۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679183
آگهی تغییرات شرکت پایدار بتن آداک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۲۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین بوعلی کد ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی: ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی کدملی:۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: ۰۵۳۰۴۴۵۸۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۸۰۵۱۳۲۷۱۷۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684265
آگهی تغییرات شرکت راه گستر الماس نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد: آقای حسین بوعلی به کدملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم اعظم طهموریان خانی زاده به کدملی ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه بوعلی به کدملی ۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: ۰۵۳۰۴۴۵۸۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی: ۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۸۱۰۸۶۵۸۵۷۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684315
آگهی تغییرات شرکت ساباط ماداکتو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخا ب شدند: آقای حسین بوعلی کد ملی: ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وخانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه بوعلی کدملی:۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: ۰۵۳۰۴۴۵۸۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۰۲۷۴۶۲۳۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684316
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان عدل پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل: آقای حسین بوعلی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و خانم اعظم طهموریان خانی زاده ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی ۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: ۰۵۳۰۴۴۵۸۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی: ۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۰۵۲۲۵۴۵۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686821
آگهی تغییرات شرکت پناه سازه هونام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۳۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: ۰۵۳۰۴۴۵۸۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسین بوعلی کد ملی:۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه بوعلی کدملی:۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۸۱۱۱۲۰۸۶۶۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691577
آگهی تغییرات شرکت رهاب بتن آرکا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۹۹۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین بوعلی به کد ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم اعظم طهموریان خانی زاده به کد ملی ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه بوعلی به کد ملی ۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمرتضی مقدسی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۴۵۸۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کد ملی ۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۸۱۸۸۳۲۵۸۱۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692632
آگهی تغییرات شرکت والاد سازه راشن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۴۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد: آقای حسین بوعلی دارای ک. م ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم اعظم طهموریان خانی زاده ک. م ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه بوعلی ک. م ۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. آقای سیدمرتضی مقدسی به شماره ملی:۰۵۳۰۴۴۵۸۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۹۴۴۶۱۶۴۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710562
آگهی تغییرات شرکت آوید ژابیز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین بوعلی کد ملی:۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم اعظم طهموریان خانی زاده کدملی:۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه بوعلی کدملی:۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی مقدسی به کد ملی: ۰۵۳۰۴۴۵۸۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی:۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۹۰۴۳۱۶۹۵۶۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722452
آگهی تغییرات شرکت راد پویان جوانمرد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جوانمردی اسفه با ک م ۱۷۵۰۶۷۵۳۳۱ وخانم ملکه احمدی زاده شوشتر ک م ۱۷۵۳۹۷۶۱۵۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از زمرء شرکاء شرکت خارج گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به یک میلیون ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: آقای حسین بوعلی ک م ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ دارای نهصدونودهزار ریال سهم الشرکه خانم اعظم طهموریان خانی زاده ک م ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ دارای ده هزار ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۹۱۵۹۲۱۷۲۶۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722504
آگهی تغییرات شرکت تحلیل اقتصاد ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۹۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین بوعلی با کدملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ بسمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره و خانم اعظم طهموریان خانی زاده باکدملی ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ بسمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۹۱۵۸۴۱۹۴۲۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954892
آگهی تغییرات شرکت ساباط داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ره جویان تجارت پیشرو بشناسه ملی۱۴۰۰۳۹۱۴۶۸۵ به نمایندگی آقای حسین بوعلی بشماره ملی۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تحلیل اقتصاد ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۴۸۲ به نمایندگی آقای امیر غفوری بشماره ملی ۰۵۳۴۹۳۰۷۹۴به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل وخانم طاهره ابطحی کاشانی بشماره ملی ۰۵۳۱۲۲۱۳۴۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و قرار داد‌ها با امضاءرئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۸۴۱۹۸۷۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991960
آگهی تغییرات شرکت پایدار بنای لیماک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تحلیل اقتصاد ایرانیان بشناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۲۴۸۲ با نمایندگی آقای حسین بوعلی بشماره ملی۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ساوالان پترو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۴۶۲۰ با نمایندگی آقای علی نوبختی بشماره ملی ۰۵۲۰۱۰۰۶۰۳ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل خانم مریم السادات ابطحی کاشانی بشماره ملی ۰۵۳۴۱۸۷۷۰۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قرار داد‌ها با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۷۳۶۸۷۳۳۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997792
آگهی تغییرات شرکت آوید بتن تکسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۸۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ره جویان تجارت پیشرو با شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۱۴۶۸۵ به نمایندگی حسین بوعلی به شماره ملی۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تحلیل اقتصاد ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۴۸۲ به نمایندگی حسین کرمانی به شماره ملی ۴۳۸۰۰۲۶۵۶۶به سمت عضو اصلی و مدیرعامل کبری خطیبی به شماره ملی ۰۵۳۰۹۰۴۱۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قرار داد‌ها با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۰۳۱۴۱۳۹۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028097
آگهی تغییرات شرکت اسکان سازه نامی قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساوالان پترو ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۸۴۶۲۰ به نمایندگی حسین بوعلی به شماره ملی۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهسا مظفری به شماره ملی۵۲۰۳۸۹۰۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ره جویان تجارت پیشرو به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۱۴۶۸۵ به نمایندگی زهرا رجائی به شماره ملی۵۷۱۹۰۸۰۰۷۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراقبهادار و تعهدآورشرگت از قبیل چک سفته برات قرار داد‌ها وعقود با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۸۸۲۵۹۶۸۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199558
آگهی تغییرات شرکت آلوارس آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تحلیل اقتصاد ایرانیان بشناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۲۴۸۲ به نمایندگی آقای حسین بوعلی بشماره ملی۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ساوالان پترو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۳۹۸۴۶۲۰ به نمایندگی خانم زهرا پرند پور بشماره ملی ۰۵۳۲۲۵۵۷۳۹ به سمت عضو اصلی و مدیرعامل و خانم فائزه فرجی بشماره ملی ۰۵۲۰۴۲۵۹۹۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره پ۹۵۰۹۳۰۲۷۶۹۲۵۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300862
آگهی تغییرات شرکت اوج سازه ژیوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۵۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین بوعلی بشماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه بوعلی بشماره ملی ۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اعظم طهموریان خانی زاده بشماره ملی ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قرارداد‌ها با امضاءرئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۰۱۱۱۲۸۰۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306744
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۳۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین بوعلی بشماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه بوعلی بشماره ملی۰۵۲۰۷۰۸۲۶۱ به سمت عضو اصلی و مدیرعامل اعظم طهموریان خانی زاده بشماره ملی ۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قرارداد‌ها با امضاءرئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۵۵۰۰۸۶۲۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314608
آگهی تغییرات شرکت اوج بنا الماس نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۸۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تحلیل اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۴۸۲ به نمایندگی حسین بوعلی به شماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیات مدیره - علی نوبختی به شماره ملی ۰۵۲۰۱۰۰۶۰۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت ساوالان پترو ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۸۴۶۲۰ به نمایندگی مریم السادات ابطحی کاشانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۸۷۷۰۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۳۰۳۷۵۶۰۴۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314616
آگهی تغییرات شرکت دمان بتن آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت ساوالان پترو ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۴۶۲۰ به نمایندگی آقای حسین بوعلی به شماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیات مدیره خانم شهربانو نوبختی به شماره ملی ۰۵۳۰۹۵۰۷۵۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت ره جویان تجارت پیشرو به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۴۶۸۵ به نمایندگی خانم سیده طوبی ابطحی کاشانی به شماره ملی ۰۵۳۲۳۶۱۹۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۳۰۱۱۳۳۳۶۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314637
آگهی تغییرات شرکت والاد پی هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسین بوعلی بشماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به نمایندگی از شرکت ساوالان پترو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۴۶۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید خسروی بشماره ملی ۰۵۲۰۴۵۰۹۷۳ به نمایندگی از شرکت ره جویان تجارت پیشرو بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۴۶۸۵ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و هادی طهوریان خانی زاده بشماره ملی ۰۵۳۳۳۸۳۵۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۳۰۸۰۵۵۵۳۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353911
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه دیماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ره جویان تجارت پیشرو به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۴۶۸۵ به نمایندگی آقای حسین بوعلی به شماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کرمانی به شماره ملی ۴۳۸۰۰۲۶۵۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تحلیل اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۴۸۲ به نمایندگی خانم مریم خدایاری به شماره ملی ۰۵۳۲۲۱۲۴۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۳۱۵۲۵۰۷۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13388379
آگهی تغییرات شرکت ناژین بتن قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۸۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تحلیل اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۴۸۲ به نمایندگی آقای حسین بوعلی به شماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم خدایاری به شماره ملی ۰۵۳۲۲۱۲۴۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ساوالان پترو ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۸۴۶۲۰ به نمایندگی خانم کبری خطیبی به شماره ملی ۰۵۳۰۹۰۴۱۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۲۷۸۰۴۲۷۳۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761022
آگهی تغییرات شرکت صنا اوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۰۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: - آقای حسین بوعلی به شماره ملی ۰۵۳۰۹۴۸۳۹۷ به عنوان عضواصلی - خانم اعظم طهموریان خانی زاده به شماره ملی۰۵۳۰۷۱۵۲۴۴ به عنوان عضواصلی - خانم عشرت السادات ابطحی کاشانی به شماره ملی ۰۵۳۳۸۳۰۵۱۶ به عنوان عضواصلی موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید چقائی به کدملی۰۵۳۰۸۹۲۵۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۹۲۵۱۷۵۳۸۴۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک