محمدرضا تقوایی

محمدرضا تقوایی

کد ملی 0530409976
52
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا تقوایی

یادمان بردیا
یادمان بردیا
1
فارس کاغذ
فارس کاغذ
1
ستاره های طلایی کویر
ستاره های طلایی کویر
1
نوید بهداشت ارس
نوید بهداشت ارس
1
حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی
حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی
1
رنگ آفرین
رنگ آفرین
1
1
1
1
خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
1
توسعه فن آوریهای تشخیص علائم زیستی سینا
توسعه فن آوریهای تشخیص علائم زیستی سینا
1
گردونه ران جهان
گردونه ران جهان
1
بازرگانی دانژه خاورمیانه
بازرگانی دانژه خاورمیانه
1
خدمات هوایی سامان
خدمات هوایی سامان
1
بازاریابی شبکه ای سیمرغ عصر تجارت
بازاریابی شبکه ای سیمرغ عصر تجارت
1
الیت دارو
الیت دارو
1
پارس نیوشا نیک
پارس نیوشا نیک
1
تولیدی کارتن شکوفه
تولیدی کارتن شکوفه
1
خوش نوش
خوش نوش
1
بازاریابی شبکه ای گیتا شید دوبرار
بازاریابی شبکه ای گیتا شید دوبرار
1
فارس کاغذ
فارس کاغذ
1
بازرگانی ترازان پی ریز
بازرگانی ترازان پی ریز
1
تولیدی ارس بوشهر
تولیدی ارس بوشهر
1
فرآورده های دریایی بوشهر
فرآورده های دریایی بوشهر
1
نوا بهداشت
نوا بهداشت
1
بوشهر پلاست کار
بوشهر پلاست کار
1
بهداشت ماروس
بهداشت ماروس
1
تولیدی بوشهر چرم
تولیدی بوشهر چرم
1
تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر
تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر
1
شورکا بوشهر
شورکا بوشهر
1
مروارید پنبه ریز
مروارید پنبه ریز
1
ابریشم تاب بوشهر
ابریشم تاب بوشهر
1
عمران و ساختمان تراز پی ریز
عمران و ساختمان تراز پی ریز
1
پویا آرمان ژرف
پویا آرمان ژرف
1
فن آوران تراز پی ریز
فن آوران تراز پی ریز
1
شبکه بادران گستران
شبکه بادران گستران
1
تولیدی نایلون نخ بوشهر
تولیدی نایلون نخ بوشهر
1
آبزیان مهتاب
آبزیان مهتاب
1
تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر
تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر
1
بوشهر مسواک
بوشهر مسواک
1
اطلس بوشهر
اطلس بوشهر
1
تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر
تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر
1
حصیر بافی الغدیر
حصیر بافی الغدیر
1
مهندسی و عمران سازه پی ریز
مهندسی و عمران سازه پی ریز
1
کاردان تجارت آسیا
کاردان تجارت آسیا
1
شاهین پرواز سماء
شاهین پرواز سماء
1
صنایع بسته بندی چاپ شفاف
صنایع بسته بندی چاپ شفاف
1
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد
1
مهندسی صنعت آسفالت آسیا
مهندسی صنعت آسفالت آسیا
1
توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد
توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد
1
همیاران تجارت رادمهر یگانه
همیاران تجارت رادمهر یگانه
1
تولیدی و بازرگانی پدیده تابان راشا
تولیدی و بازرگانی پدیده تابان راشا
1
کیلا جنوب
کیلا جنوب
1
رویا مروارید پارس
رویا مروارید پارس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683968
آگهی تصمیمات شرکت یادمان بردیاسهامی خاص به شماره ثبت۱۰۱۶۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کدملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۲۴۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727821
آگهی تصمیمات شرکت فارس کاغذسهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۰۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به ک. م ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۸۵۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731773
آگهی تغییرات شرکت ستاره‌های طلایی کویر سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۵۸۱۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان ابوالفضل خاکی کد ملی ۰۳۸۵۰۶۸۰۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مجتبی خاکی کد ملی ۰۳۸۳۵۷۷۴۳۸ نایب رئیس، علی خاکی کد ملی ۰۳۸۴۴۴۸۱۵۲۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا خاکی کد ملی ۰۳۸۰۷۸۵۸۵۴ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان محمد رضا تقوایی کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ و حسنعلی وفایی فرد کد ملی ۰۳۸۵۵۲۷۲۷۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۱۳۴۰۱۰۱۳۱۱۱۲۹۲۷۰۶۳ کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015580
آگهی تصمیمات شرکت نوید بهداشت ارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۱۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۶۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمدرضا تقوایی به ک م ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس اصلی و مسعود سلطانی مقدم به ک م ۳۲۵۷۳۰۶۴۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا عبدالغفاری به ک م ۰۰۴۱۸۷۷۹۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سرشتی به ک م ۰۴۵۲۰۳۲۱۱۳ بسمت مدیرعامل و عضو محمدهادی امام یاری به ک م ۰۰۷۹۶۸۷۰۸۳ بسمت عضو نیره السادات فرهی بوشهری به ک م ۳۵۰۱۳۴۶۱۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء ۲ نفر از ۴ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۴۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095930
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ثبت ۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حمد افسری به ک م۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش دارد. محمدرضا تقوایی به کدملی۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش داد. محمد نورزاده دولت آبادی به کدملی۱۴۶۰۷۸۹۴۶۶ با پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۵ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شعبه موسسه در گیلان به منطقه آزاد انزلی مجتمع تجاری اداری سناره شمال طبقه۴ واحد۱۷ کدپستی۴۳۱۳۱۴۴۶۱۹ تغییر یافت. پ۱۶۶۵۲۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150392
آگهی تغییرات شرکت رنگ آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی محاسبین آگاه نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی کدملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۲۰۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178401
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۱ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو امضا از چهار امضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ش۱۷۰۵۳۴۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280016
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. پ۱۷۵۳۰۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314308
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه فن آوریهای تشخیص علائم زیستی سینا در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ بشماره ثبت ۴۴۸۷۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۱۷۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مطالعه و تحقیق در مورد علائم زیستی و روشهای ارزیابی آنها با بهره گیری از مراکز تحقیق و توسعه سایر کشورها بازرسی مواد، کیتها، تجهیزات و روشهای تست علائم زیستی اخذ نمایندگی از کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی و اعطای نمایندگی به متقاضیان داخلی و خارجی ارائه خدمات مشاوره زیستی همکاری در توسعه دانش و مهارت کارکنان آزمایشگاهها، کادرهای درمانی و سایر اشخاص مرتبط تاسیس آزمایشگاهای تشخیص علائم زیستی در استانها و مناطق محروم کشور با مشارکت سایر سرمایه گذاران انجام کلیه امور بازرگانی و تولید تجهیزات تستهای علائم زیستی و لوازم یدکی و مواد مصرفی آنها نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاههای تست علائم زیستی انجام سایر فعالیتهای مرتبط با علائم زیستی خرید، فروش، انتقال و توسعه فن آوری و دانش فنی ارزیابی علائم زیستی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار میرداماد خیابان رازان شمالی خیابان چهارم شرقی پلاک ۱۰ واحد ۲ کدپستی ۱۹۱۱۹۳۶۴۸۳: سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۹۹۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۹۹۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۳۴/۶۳۲۲ مورخ ۱۰/۹/۹۲ نزد بانک ملت شعبه خیابان ایرانشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آویده مشتاق طلوعی به ش ملی ۰۰۶۱۹۳۸۱۸۱: بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین جمالی نسب به ش ملی ۰۵۳۳۰۸۲۳۳۱: بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و طاهره شهری به ش ملی ۴۴۳۲۳۹۳۰۱۷: بسمت عضو هیئت مدیره ـ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۴۸۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456523
آگهی تغییرات شرکت گردونه ران جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۹۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۳۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۶۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456583
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دانژه خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به کدملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۶۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537260
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۵۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ومجوزشماره ۲۲۰۰۰ مورخ ۱۸/۴/۹۳ سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسنامه ۱۰۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۳۱۱۱۵۵۹۸۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565311
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ عصر تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ مجوز ۷۵۸۵۸/۶۰ مورخه ۲۷/۳/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید احمدیان ش ملی: ۰۴۵۲۳۷۷۲۲۶، آقای غلامرضا احمدیان ش ملی: ۳۲۵۵۶۶۳۸۳۰ و آقای عبدالمحمد احمدیان ش ملی:۰۰۶۳۹۳۰۲۷۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به ش ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۰۲۴۵۵۶۷۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570800
آگهی تغییرات شرکت الیت دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۵۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۲۷۳۱۲۵۷۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578817
آگهی تغییرات شرکت پارس نیوشا نیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میثم مسگرها به شماره ملی ۰۰۷۳۲۷۱۹۹۳ و آقای احمد عیوضی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۷۷۳۹۱ و شرکت پخش مواد غذایی نیوشا داریان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۹۱۸ امضا کلیه اوراق بهادار و بانکی قراردادها واسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است سایرنامه‌های اداری باامضامنفردمدیرعامل ومهرشرکت معتبراست. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملی۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر انتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۳۰۵۲۸۳۱۳۷۲۴۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597036
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی کارتن شکوفه سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۷۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۳ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوائی بشماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ آقایان سید رضا حقگو بشماره ملی ۰۰۴۲۴۳۳۴۰۱ و محمد حسین راسخ بشماره ملی ۲۲۹۶۵۹۸۸۴۶ و سید حسین حقگو بشماره ملی ۰۰۶۰۳۷۳۷۲۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و مطابق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۳ شرکت فوق آقای محمد حسین راسخ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین حقگو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا حقگو بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت منصوب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۶۳۵۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626586
آگهی تغییرات شرکت شرکت سهامی خوش نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه نگر به شماره ثبت ۱۳۶۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند سال۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۶۳۰۹۶۶۲۸۵۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651773
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازاریابی شبکه ای گیتا شید دوبرار در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۳۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۳۶۵۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بازایابی شبکه ای در امر توزیع کالا به شرح زیر: محصولات ومواد ارایشی و بهداشتی شوینده و پاک کننده.محصولات نساجی.محصولات نوشت افزار. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار اشرفی اصفهانی ـ نرسیده به مرزداران ـ برج نگین رضا ـ طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۶ کد پ ۱۴۷۱۷۹۱۹۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۴۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ نزد بانک ملی شعبه غدیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: محمدسعید اسلامی به ش م ۰۰۸۰۱۷۰۸۳۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدامین اسلامی به ش م ۰۰۱۲۳۲۲۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اسلامی به ش م ۱۲۲۹۶۲۰۲۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سعیده سادات کاظمی فریزبندی به ش م ۰۰۴۹۹۴۱۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا تقوائی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید به استناد مجوز شماره ۵۸۹۲۵/۶۰ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳مرکز اصناف وبازرگانان ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت آگهی شد پ۹۳۰۷۱۲۳۳۲۶۲۷۶۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655541
آگهی تغییرات شرکت فارس کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان س ال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ وآقای محمدرضا تقوائی به کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۵۶۰۷۶۸۸۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658905
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰ شرکت عمارت هشتم شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۰۶۳۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۱۹۶۷۶۳۹۱۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660503
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آق ایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ لیث کریمی پور به شماره ملی۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۲۰۴۸۲۱۵۳۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660569
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و عملکرد سودوزیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. عبدالزهرا وطندوست محمد کاظم زرین قلم وگروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی عبدالزهرا وطندوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۲۰۲۹۹۷۳۴۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660587
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب شد.) آق ایان عبدالزهراء وطن دوست محمد کاظم زرین قلم شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۷۲۰۲۵۷۲۷۶۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660691
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آق ایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ لیث کریمی پور به شماره ملی۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۷۲۰۶۹۷۸۰۶۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672637
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و خانم حسنا وطن دوست به شماره ملی ۰۴۹۰۳۵۹۲۵۶ تا تاریخ۱۳/۷/۱۳۹۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و محمد رضا تقوایی با کدملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۳۰۴۷۴۱۹۵۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681974
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب شد.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ سید جعفر حسینی ناظر به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ و محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۰۷۴۳۵۸۵۳۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682014
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ۱۳/۳/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۴۵۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید ش۹۳۰۸۰۷۶۸۱۵۱۹۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682036
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با نمایندگی آقای محمدعلی دستباز بشماره ملی ۴۷۲۲۸۲۴۶۲۲همگی بعنوان اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۰ ش۹۳۰۸۰۷۳۰۳۵۹۳۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682038
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند:.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶آقای لیث کریمی پور به شماره ملی۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ آقای محمد کاظم زرین قلم شرکت پاریز چرم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص بانمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۸۰۷۶۰۹۳۲۹۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682154
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تعیین گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و لیث کریمی پور به شماره ملی۰۴۵۲۵۱۸۸۸. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۰۷۲۶۰۷۶۹۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686798
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوائی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۱۳۵۴۳۶۵۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686822
آگهی تغییرات شرکت پویا آرمان ژرف سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۱۵۲۰۴۵۷۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687167
آگهی تغییرات شرکت ملات خشک تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه نگر به کد ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۴۷۸۵۱۰۶۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693636
آگهی تغییرات شرکت شبکه بادران گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۶۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت آگهیهای شرکت تعیین شد تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوائی بشماره ملی:۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. خانمها سیده شهره موسوی با ک. م ۲۷۰۸۳۳۲۸۹۹، فرنوش قربانیان مشهدی با ک. م ۲۲۸۱۲۷۰۹۴۷، فرشید قربانیان مشهدی بات ک. م ۲۲۸۰۶۵۳۱۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اقای فریدون قربانیان مشهدی با ک. م ۰۹۳۴۴۵۶۵۳۴به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۰۲۹۷۵۴۵۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700569
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۹۴انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای سید جعفر حسینی ناظر بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۳۰۸۲۶۵۹۸۷۳۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702345
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب گردید. • آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶، محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۷۸ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۲/۱۳۹۵. • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. • روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۲۷۹۳۰۸۶۸۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703283
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران باز یافت بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶، نجاح شادان به شماره ملی۳۴۹۰۲۵۱۳۶۹ و احمد شادان به شماره ملی۳۴۹۰۲۵۱۳۷۷ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۳/۱۳۹۵ انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۸۵۵۴۳۹۵۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711164
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطندوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ وآقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهر سهامی خاص با شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۵۴۵۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطندوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت اعضا هیئت مدیره تا تاریخ۶/۱/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای محمدرضا تقوایی با شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ۰ ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۰۵۵۱۳۷۶۳۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711277
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب گردید. آقایان عبدالزهراء وطن دوست، محمد کاظم زرین قلم، شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۵/۱۳۹۵ انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۰۵۷۳۸۸۰۰۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711494
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۱۳/۸/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶. گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۴۵۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۹۰۵۸۳۵۴۴۹۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713543
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۶/۱۱/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و خانم مکیه سعید بشماره ملی ۴۷۲۰۱۴۹۰۹۱ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۰ ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۰ ۴ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۰ ش۹۳۰۹۰۸۲۰۵۲۴۰۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724477
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۷۱۵۶۸۸۸۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655252
آگهی تصمیمات شرکت کاروان تجارت آسیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۸۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوایی به کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746370
آگهی تصمیمات شرکت شاهین پرواز سماء (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۲۹۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. شرکت آگاه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و احمدرضا تقوایی به کدملی۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9865984
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی چاپ شفاف سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۱۶۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۶۴۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا تقوائی به کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310677
آگهی تصمیمات: شرکت گروه صنعتی قیر آذرپاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت۲۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۴۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان) سال مالی ۱۳۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی مالی آگاه نگر به شماره ثبت ۱۳۶۱۱ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و کد پستی ۱۵۷۷۸۱۶۳۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ و کد پستی ۱۹۱۱۷۹۵۳۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806909
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعت آسفالت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۶۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717697
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۱۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۴. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد به شماره ثبت ۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۳۲۶۲ و شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ و شرکت فرآورده‌های قیری هرمز پاسارگاد به شماره ثبت ۸۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۱۷۰۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۲۶۹۹۷۶۴۰۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12793807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همیاران تجارت رادمهر یگانه در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۱۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۲۰۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: بازاریابی شبکه ای با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات با اخذ مجوز های لازم در امر توزیع کالا به شرح زیر: گروه محصولات و مواد آرایشی و بهداشتی، شوینده و پاک کننده ـ گروه مواد غذایی حیوانی و نباتی خام و فرآوری شده گروه نوشت افزار ـ گروه محصولات نساجی، کفپوش و فرش ـ گروه محصولات پلاستیکی، لاستیکی (کائوچویی) و چرمی ـ گروه مواد شیمیایی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور به استناد مجوز شماره ۶۰/۲۰۳۷۰۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳. مرکز اصناف و بازرگانی ایران "ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد" مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شیراز چهارراه پارامونت مجتمع تجاری زیتون پلاک ۶۸ ـ کدپستی ۷۱۳۳۸۹۸۴۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ چهارصد میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۴۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/۳۹۲۷۱ مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حسن افشاری جویباری به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم سیده سپیده موسوی نصب به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم سحر سادات موسوی نصب به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ (به نمایندگی آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶) به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رضا گل پرداز به شماره ملی ۲۲۹۵۰۸۱۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۲۳۴۲۹۳۵۷۹۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولیدی و بازرگانی پدیده تابان راشا درتاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۲۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی،صنعتی،صنفی،توسعه واحدهای موجود سهامدار شرکت و انجام کلیه فعالیتهای صادرات واردات و خدمات پخش کالای مجاز در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ نمایندگیها از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در زمینه های سرمایه گذاری و ایجاد شعبات شرکت در داخل و خارج از کشور. انعقاد هر گونه قرارداد و اخذ تسهیلات یا اعتبار از بانکها موسسات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی و افتتاح حسابهای جاری و ثابت و سپرده های اعتباری و نظایر آنها در نزد بانکها و موسسات مالی. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی تقاطع سهروردی پلاک ۱۲۷ کدپستی: ۱۵۵۱۶۱۶۹۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اولین مدیران شرکت: حسین زال پور مکوند به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۱۹۴۰۰۴۹۵۱۲ جلال رحمانی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۰۶۰۲۷۷۴۷۲۱ محمد وطن دوست به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ لیث کریمی پور به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ حاتم شاکرمی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ـ مدیرعامل به شماره ملی ۵۲۸۹۶۵۵۳۷۹ عبدالزهراء وطن دوست به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم به سمت عضو هیئت مدیره ـ نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته ف برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس نائب رئیس هیات مدیره و ممهور به مهر تعاونی معتبر است. و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد رضا تقوائی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس اصلی لیلا چرخ چی نو به شماره ملی ۰۰۵۵۱۵۴۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند به موجب نامه شماره ۳۰۵۷۲مورخ ۲۱/۲/۹۵ اداره کل تعاون استان تهران اگهی گردید پ۹۵۰۴۰۵۷۳۱۶۳۵۴۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113775
آگهی تغییرات شرکت کیلا جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۱۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵: ۱قرائت گزارش هیات مدیره و بازرسان وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی وترازنامه سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ۲موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربه شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به نمایندگی آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مسلم کربلایی پازوکی به کدملی ۰۴۹۳۲۵۵۸۲۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴آقای محمد تافخیران دارای کدملی ۰۰۴۴۶۹۸۶۶۶ و خانم فاطمه آریا زاد دارای کدملی ۴۴۶۹۸۳۹۴۶۹و خانم نیلوفر شیری دارای کدملی۰۰۶۹۴۲۸۴۸۴ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۶۲۰۷۶۴۲۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420629
آگهی تغییرات شرکت رویا مروارید پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هاشم طهرانی بشماره ملی ۴۷۲۰۶۳۰۱۴۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علیرضا زرین قلم بسمت رئیس هیأت مدیره بشماره ملی ۰۰۱۴۲۱۸۸۲۸ و مهتاب عراقیان بشماره ملی ۰۰۵۴۸۸۴۷۵۶ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محمد رضا تقوائی بشماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس اصلی و رحمت درخشان رشکلایی بشماره ملی ۲۱۴۲۸۰۸۹۲۱ بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۹۲۸۹۴۳۹۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک