مسعود استادعظیم

آقای مسعود استادعظیم

کد ملی 0052479897
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 720399
آگهی تغییرات شرکت آینده امید مهتاببا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۸۸۱۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۴۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ و خانم نفیسه سعیدنژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۰۳۰۳۰۴ و آقای محمدعلی استادعظیم به شماره ملی ۰۰۱۶۴۱۳۶۳۶ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه سعیدنژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۰۳۰۳۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی استادعظیم به شماره ملی ۰۰۱۶۴۱۳۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی استادعظیم به شماره ملی ۰۰۱۶۴۱۳۶۳۶ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۶۳۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007706
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا اخوان نسب به کدملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ به نمایندگی از شرکت تاپ اونیک پنجره به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸ محمود شهشهانی پور به کدملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ عباس قنادرضایی به کدملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ مسعود استادعظیم به کدملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ عباس قنادرضایی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود شهشهانی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عبدالهی سروی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۲۲۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139284
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای مسعود استادعظیم کدملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین پلاسچی کدملی ۰۰۴۱۸۶۴۳۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۶۸۶۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203420
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تامین آتیه شفیق ش. م ۱۰۳۲۰۵۴۳۵۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک. م ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ شرکت تامین آتیه سبز سما ش. م ۱۰۳۲۰۶۳۴۸ به نمایندگی آقای احمد دشتی ک. م ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ آقای محمد سعیدنژاد ک. م ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ آقای علیرضا نیلفروش زاده ک. م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک. م ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳. آقای سید رسول خلیفه سلطانی ک. م ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود استادعظیم ک. م ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۹۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344550
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب واقع گردید. مسعود استادعظیم به کدملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن استادعظیم به کدملی ۰۰۱۱۵۸۱۳۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۳۸۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586693
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب ا.. اسمعیل زاده کد ملی ۱۱۱۰۹۹۲۷۹۳ به نمایندگی از شرکت بهتاش سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۹۶۱۸ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای بهرام پرورش کد ملی۰ ۱۲۸۴۵۰۸۱۱به نمایندگی از شرکت توکاریل شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به جای آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای غلامحسین عبدللهی سروی کد ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه نیرو شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای سید حسن موسوی نژاد کد ملی ۱۰۶۰۲۵۵۲۱۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سلامت کیمیا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مسعود استادعظیم کد ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به نمایندگی از شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ویادو نفر از اعضاءهئیت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل ویا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۰۳۵۹۱۸۶۱۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636000
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲تصویب شداعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به نمایندگی آقای محمد جواد شمس ابرده۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ آقای جهانبخش فنائیان به کدملی ۰۰۴۸۷۴۱۶۴۷ آقای حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ آقای مسعود استاد عظیم به کدملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین پلاسچی به کدملی ۰۰۴۱۸۶۴۳۳۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۰۶۷۵۷۱۳۹۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715964
آگهی تغییرات شرکت تدبیر مکانیزه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۸۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ و آقای ماهان یلداشخان با شماره ملی ۰۰۶۹۴۷۷۷۱۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۹۶۹۸۴۹۴۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887289
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. محمدجواد شمس ابراده به ش ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به ش ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه تدبیر امداد کوثر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰ با نمایندگی احمد دشتی به ش ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ با نمایندگی محمد سعیدنژاد به ش ملی ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ و مسعود استادعظیم به ش ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۰ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد سعیدنژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین پلاسچی خارج از اعضاء به ش ملی ۰۴۱۸۶۴۳۳۶ به سمت مدیرعامل و مسعود استادعظیم به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687609
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین شد: آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۱۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود استاد عظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه البرز با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴به سمت عضو هیئت مدیره آقای ولی ا... احمدی زاد سرای به شماره ملی ۱۳۷۱۷۷۸۹۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود حیدری به شماره ملی ۴۵۹۱۰۸۷۰۲۶ خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای ثابت نائب رئیس هیئت مدیر ویک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل خواهد بود. پ۹۴۱۲۱۲۵۵۳۹۰۱۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دارویی ارسا زیست سلامت درتاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۴۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۵۶۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع شرکت: خرید و فروش، توزیع، پخش، صادرات، واردات، تولید، بسته بندی و انتقال دانش فنی انواع محصولات دارویی (به اشکال مختلف جامد، مایع، سوسپانسیون، اسپری، تزریقی، پماد، ژل، کرم، لوسیون، پودر، فیلم و ورقه های نازک )، بیولوژیک و بیوتکنولوژیک ( نظیر کلیه واکسن ها، سرم های درمانی،هورمونها، آنتی بادیها، آنتی ژن ها و کیتهای تشخیصی)، آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاهی و غذایی و مواد اولیه آنها.انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با موضوع یا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.تاسیس و راه اندازی کارخانه جات و کارگاه ها و خطوط تولید در زمینه های صنایع دارویی، بیولوژیک و بیوتکنولوژیک، آرایشی و بهداشتی، صنایع کشاورزی و غذایی و تبدیلی خدمات مهندسی و تخصصی و همچنین اخذ و ارائه مشاوره به شرکت های تولیدی، صنعتی، خدماتی در داخل و خارج از کشور. اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در کلیه امور فوق هم چنین اخذ تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم های بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی.شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و بین المللی و برپایی و حضور در نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی و غیر صنعتی، ایجاد مراکز تجاری و فروش محصولات تولیدی داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور. سرمایه گذاری و خرید و فروش شرکتها، مشارکت در سایر شرکتهای خصوصی و دولتی و مشارکت در کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی، تولیدی. بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع دارویی، بیولوژیک و بیوتکنولوژیک، بهداشتی و آرایشی و غذایی و کشاورزی در کلیه ی کارخانه جات دولتی و خصوصی. تولید، خرید و فروش دانش فنی و خدمات تخصصی محصولات مذکور در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه مطالعات و تحقیقات علمی در زمینه تولید، کنترل و بررسی های میدانی فرآورده های مذکور. واردات ماشین آلات، تاسیسات، لوازم بسته بندی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولید محصولات مذکور. انجام مشاوره در زمینه تولید و کنترل فرآورده های مذکور و محصولات مشابه. انجام کلیه عملیات طراحی، اجراء و احداث پروژه های ساختمانی مرتبط با تولید فرآورده های مذکور و محصولات مشابه از طریق عقد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی بمنظور طراحی و اجرای عملیات ساختمانی واحدهای تولید و کنترل فرآورده ها. سرمایه گذاری مشترک با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه تولید فرآورده های مذکور و محصولات مشابه. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنایع مرتبط. اخذ مجوزهای ملی و بین المللی بمنظور تولید، کنترل، فروش و صدور فرآورده ها از مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی. برگزاری همایش های علمی، ملی و بین المللی. اعزام پرسنل برای شرکت در کنگره ها و دوره های آموزش داخل و خارج. تولید، کنترل و بسته بندی انواع فرآورده های غذایی، دارویی و بیولوژیک مذکور و محصولات مشابه. واردات و یا تکثیر و تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز بمنظور تولید و یا کنترل فرآورده های مذکور و محصولات مشابه. تولید،خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالای مجاز. تجاری سازی اختراعات، نوآوری و طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آیت الله کاشانی نبش ستاری جنوب جنب گل فروشی مینیاتور پلاک ۵۴ ساختمان صبا طبقه ۲ واحد ۸ کد پستی ۱۴۸۳۸۹۷۱۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۶۶/۳۳۸۰/۳۴مورخ ۲۴/۷/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه هر مزان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: عبدالرضا موحدی با ک.م ۰۰۵۰۵۳۲۲۵۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ با نمایندگی مسعود استاد عظیم به کدملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ با نمایندگی مرتضی سعید نژاد به کدملی ۰۰۸۱۲۷۸۶۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره دارندگان امضا مجاز: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۰۵۶۱۱۲۷۰۱۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213211
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبداللهی سروی با شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵ به سمت نایب هیأت مدیره. – آقای مهدی نیلفروش زاده با کدملی ۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به سمت عضو هیأت مدیره. – آقای رضا اکرامی باکدملی ۰۰۵۷۸۸۳۸۵۸ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات و غیره با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهرشرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۴۵۴۰۲۱۲۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288311
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ شرکت تدبیر سرمایه نیرو با شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶ شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ مسعود استاد عظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت بازرس اصلی و حسین یعقوبی کیا به شماره ملی ۳۸۷۳۳۲۵۹۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۱۱۳۸۸۵۲۰۳۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368969
آگهی تغییرات شرکت ایران زاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آینده امید مهتاب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۷۰۵ با نمایندگی آقای مسعود استاد عظیم کدملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پخش وتوزیع ویتانا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۱۶۸ با نمایندگی آقای حسن گرجی کدملی ۰۴۹۲۳۸۷۵۴۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدصفائی راد کدملی ۲۲۹۶۸۰۴۰۶۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاءکلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. واوراق عادی با امضاء مدیرعامل بامهرشرکت خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه ساختمانی مهر سورنا درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۶۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۰۹۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی ، محاسبه ، مشاوره ، نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ، معماری ، شهرسازی و انبوه سازی و تاسیسات مربوطه ، طراحی ، نصب و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی ، اجرای کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون وغرفه آرایی ، بازسازی ابنیه قدیمی ، تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش از طریق سایت و اینترنت ( تجارت الکترونیک) در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکها ، عقد قرارداد با کلیه افراد حقیقی و حقوقی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللیدر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ امیرآباد ـ خیابان فجر ۱ ـ خیابان شهید محمد فرشی مقدم (۱۶) ـ پلاک ـ ۶۰ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۷ ـ کدپستی ۱۴۳۸۸۱۴۶۴۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که طی گواهی بانکی شماره۱۰۶ / ص۹۶,۳۴۰ مورخ ۲۸/۵/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه کردستان پرداخت و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مجتبی سعید نژاد به شماره ملی ۰۰۱۲۱۱۸۵۵۹به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مریم کبیرج به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۷۱۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود استاد عظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا قائد امینی هارونی به شماره ملی ۰۰۸۱۹۸۶۹۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرش طاهریان به شماره ملی ۳۶۵۱۶۰۹۷۱۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسینعلی کبیریان به شماره ملی ۰۰۴۳۶۳۴۱۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم ریحانه جهانگیریان به شماره ملی ۰۴۴۰۲۶۰۱۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۳۵۰۴۲۸۲۷۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651616
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبدالهی سروی با شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عباس قناد رضایی با شماره ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا نیل فروش زاده با شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم فهیمه مدنی با شماره ملی ۱۲۸۶۵۹۲۲۷۵ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قرارداد‌ها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۴ ۶ ۷ ۹ تا سقف یک میلیارد ریال ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۷۱۸۸۱۸۹۴۹۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک