جواد رستگارمقدم چوبداری

جواد رستگارمقدم چوبداری

کد ملی 5229277157
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 11022254
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۵۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیانیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کد ملی ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا احمدی خرازی به کد ملی ۰۹۴۰۴۵۰۴۵۳ و منوچهر شهریاری به کد ملی ۳۶۷۱۸۲۵۲۰۰ و محسن حاجی قاسم به کد ملی ۰۰۴۳۵۶۵۰۱۸ و سید احمد اولیائی به کد ملی ۱۱۹۸۸۶۳۱۵۳ و حسن گوهرجو به کد ملی ۰۵۳۱۹۹۵۶۲۳ بسمت اعضا اصلی و جواد رستگارمقدم چوبداری به کد ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ و مهدی ساقی به کد ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ بسمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ محمدرضا احمدی خرازی بسمت رئیس هیئت مدیره، منوچهر شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضی خان احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی هوشیارممیز باشماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای جواد رستگارمقدم چوبداری دارای کدملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ انتخاب گردید. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشاربرای انتشارآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۰۹۵۵۸۱۷۶۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825020
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اقای سیدمهدی پیرایش با کدملی ۰۶۵۱۱۲۵۶۰۱ و آقای بهرام یوسفیان با کدملی ۰۸۵۹۲۲۹۸۲۳ و شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت با کدملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ - آقای جواد رستگار مقدم چوبداری با کدملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی با کدملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۰۹۳۲۳۵۲۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891165
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پویشگران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد رستگارمقدم چوبداری باکدملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به سمت بازرس اصلی وخانم نرجس ناظمی باکدملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۱۳۸۵۳۸۹۲۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد درتاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۸۹۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۴۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات تخصصی و آزمایشگاهی در رشته های مختلف پزشکی با اخذ مجوز وزارت بهداشت و درمان و ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران و احداث مراکز درمانی بیمارستانی و کلینیکی و ارتقا سطح دانش و نوآوری های پزشکی ایجاد امکانات و تسهیلات لازم درمانی با اخرین پدیده های علمی جهانی برای کلیه دردمندان و کلیه خدمات جانبی تخصصهای مختلف وواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت وانجام امور بازرگانی مربوطه واستفاده از تسهیلات مختلف بانکی و خدمات مشاوره ای در زمینه ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی تجهیزات ولوازم پزشکی و بیمارستانی و مواد بهداشتی و شیمیایی و ایجاد شعب ونمایندگی در سایر شهرهای کشور رادارد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد خیابان بهار بیمارستان بنت الهدی ـ کدپستی ۹۱۷۴۶۸۵۱۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱,۸۰۱ مورخ ۲۶/۳/۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه چهارراه لشگر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مریم جهانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ و طاهره رسولی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ و راحله برومند به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۴۴۴۴ که برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد رستگار به شماره ملی۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی. خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۷۶۴۱۹۰۴۶۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040942
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱آقایان مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴، محمد جلینی به شماره ملی ۰۷۹۰۶۸۰۲۳۸ و قاسم زارعی به شماره ملی ۰۰۴۸۲۹۴۷۹۹، به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲آقای جواد رستگارمقدم به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰، به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040982
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق درتاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، بسته بندی و توزیع محصولات سالم و طبیعی از قبیل گوشت قرمز و سفید و فراوردهای گوشتی و نیمه آماده، تولید و توزیع آبزیان و فرآورده های ابزیان و نیمه آماده سالم و ارگانیک.تولید انواع اسانس، عصاره گیاهی سالم و ارگانیک جهت فروش به کارخانجات داروسازی، صادرات و یا استفاده برای کلیه اقلام تولیدی توسط شرکت محصولات سالم.تولید انواع دمنوش های گیاهی سالم و ارگانیک.تولید داروهای گیاهی ارگانیک.تولید، بسته بندی و توزیع قارچ، صیفی جات، سبزیجات، تخم مرغ محلی، گوشت شترمرغ، بوقلمون، کبک، بلدرچین و مواد پروتینی آماده و نیمه آماده سالم و ارگانیک. تولید محصولات زراعی و باغی بصورت سالم و عاری از هرگونه علفکش، قارچ کش، آفتکش و کودهای شیمیایی برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی تحت عنوان محصولات سالم و ارگانیک. ایجاد نمایندگی و فروشگاه های زنجیره ای عرضه مستقیم محصولات سالم در سراسر کشور، ایجاد نمایندگی فروش در داخل و خارج از کشور. صادرات محصولات به کلیه کشورها. بسته بندی و یا هرگونه کارو فرآوری روی محصولات سالم و ارگانیک.بسته بندی انواع خشکبار تولید شده بصورت ارگانیک و فروش در بازارهای داخلی و خارجی.بسته بندی و ارسال میوه، سبزی و گیاهان دارویی تحت عنوان محصولات سالم و ارگانیک. ایجاد رستوران های زنجیره ای جهت طبخ و عرضه محصولات سالم تولیدی شرکت.اخذ تسهیلات از مؤسسات و اعتباری و بانکها جهت شرکت. شرکت در مناقصات و مزایدات. تولید، بازاریابی و فروش غذاهای ارگانیک. احداث آزمایشگاه تشخیص محصولات و کنترل محصولات ارگانیک پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد خیابان احمدآباد ـ بین عارف و پرستار ـ پلاک ۱/۲۸ کد پستی ۹۱۷۶۶۹۸۵۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/۱۱۲۵مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۵نزد بانک ایران زمین شعبه چهار راه لشگرومیدان ده دی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای مهدی ساقی به شماره ملی۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲.شرکت پخش فر آورده های فردوس فر آور به نمایندگی آقای حسین مؤیدی به شماره ملی۰۸۵۹۲۹۷۴۱۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۳. آقای علیرضا شایسته به شماره ملی۶۴۳۹۸۹۶۷۰۹ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر نایب رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد رستگارمقدم چوبداری به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی ۰۹۲۳۰۴۲۱۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۰۵۷۲۵۲۸۷۳۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042251
آگهی تغییرات شرکت عمران مبتکر سما گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان جواد رستگارمقدم به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷، ومحمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶، به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی پویشگران توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۶۱۷، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱، و آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹، به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۰۶۲۷۱۵۸۳۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13163900
آگهی تغییرات شرکت فراز آبزی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالرحمان امیرحسنخانی به شماره ملی۸۵۸۶۸۳۰۳۲ علیرضا شایسته به شماره ملی ۶۴۳۹۸۹۶۷۰۹ وسیدمحمدرضادهستانی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۰۳۰۷۳ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای جواد رستگارمقدم به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ و خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی ۰۹۲۳۰۴۲۱۹۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۹۶۴۵۴۱۶۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13362278
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۵۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۳۸۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ـ انجام امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری و ماکیان اعم از پرورش صید، شیلات وصنایع وابسته وتبدیلی ۲ ـ انجام امور مربوط به صنعت و معدن به جز اکتشاف واستخراج نفت وگاز پتروشیمی وصنایع وابسته وتبدیلی۳ ـ انجام فعالیتهای عمرانی، شهری، روستایی و عشایری صنایع وابسته وتبدیلی ۴ ـ ارایه خدمات کشاورزی فنی مهندسی وبازرگانی ۵ ـ سرمایه گذاری ومشارکت در پروژه های مختلف صنعتی عمرانی ومعدنی بجز اکتشاف واستخراج معادن نفت وگاز پتروشیمی ۶ ـ تاسیس و بهره برداری ازمراکز پزشکی ودامپزشکی از قبیل بیمارستان، درمانگاه ۷ ـ ساخت و تجهیز هتلها ومهمانسرا وسایر مجتمع های اقامتی وسیاحتی ۸ ـ تاسیس و بهره برداری از مراکز بارگیری ,تخلیه بار,سردخانه در مناطق آزاد و انبارها و سردخانه های مختلف وخدمات گمرکی ۹ ـ ارایه طرحهای کارآفرینی، اقتصادی، صنعتی و استفاده از فناوری مدرن IT , تجارت الکترونیک ۱۰ ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای تولیدشده ومواد اولیه مصالح وماشین آلات ساختمانی، کشاورزی، صنعتی وسایل نقلیه زمینی وغیره ومرتبط باموضوع شرکت ۱۱ ـ ایجاد فروشگاههای زنجیره ای وانجام خدمات جانبی آن ۱۲ ـ اعطا واخذ نمایندگی به متقاضیان داخل وخارج ازکشور ۱۳ ـ شرکت درنمایشگاههای بین المللی داخلی وخارجی در رابطه باموضوع شرکت ۱۴ ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی۱۵ ـ حمایت وپشتیبانی مالی وتامین تجهیزات ومواد اولیه مشاغل خانگی وتقویت صنایع داخلی اعم ازکشاورزی، صنعتی، وغذایی ۱۶ ـ انجام فعالیتهایی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط است ودرچارچوب قوانین ومقررات کشور نافع ومفید باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارتخانه ها و سایر ارگانهای مرتبط در صورت ضرورت قانونی. (ضمنا ثبت موضوعات فعالیتهای مذکور به منزله صدور مجوز واخذ پروانه فعالیت نمی باشد). نامه سازمان بورس واوراق بهادار به شماره ۱۰۱۰۴/۱۲۲مورخه ۱۰/۵/۱۳۹۵میباشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. ـ مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی ـ شهر بیرجند ـ جوادیه ـ کوچه شهیدفهمیده ۳ ـ خیابان شهیدفهمیده ـ پلاک ۸۷ ـ کدپستی ۹۷۱۵۶۹۹۴۵۷. ـ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ با نام که کلا نقدی میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: شرکت مانادام ایرانیان به شماره ثبت ۵۴۱۴۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸ با نمایندگی آقای سیدمسعود مهدوی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۷۳۹۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان به شماره ثبت ۵۳۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۷۹۲ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل ونقل جهان گستر فردوس به شماره ثبت ۱۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۲۱۷۰ با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور به شماره ثبت۲۵۵۰۹ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱با نمایندگی آقای سیدمهدی پیرایش به شماره ملی۰۶۵۱۱۲۵۶۰۱بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وشرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ وشناسه ملی۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶با نمایندگی آقای حسین افشاری به شماره ملی ۳۶۷۳۴۹۷۹۳۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وشرکت آرمان بهداشت خراسان به شماره ثبت ۲۸۴۵۲ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۴۳۸۲۷۹با نمایندگی آقای سید علیرضا ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۲۵۳۹۹ و شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸ با نمایندگی آقای محمدرضا کلانی به شماره ملی ۰۸۳۹۱۶۶۰۲۸بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا شرکت: آقای مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ به نمایندگی از شرکت حمل ونقل جهان گستر فردوس به شماره ثبت ۱۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۲۱۷۰ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب گردید. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ بازرس اصلی و علی البدل شرکت: موسسه وانیا نیک تدبیربه شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ با نمایندگی آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی ۰۷۰۰۳۵۲۶۳۸ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت ۳۵۰۷ به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ با نمایندگی آقای جواد رستگار مقدم چوبداری به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس و آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۶۲۸۵۹۲۳۹۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413770
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران فردوس شاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ و سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی ۰۸۵۹۶۲۵۵۱۶ و عبدالرحمان امیرحسنخانی به شماره ملی ۰۸۵۸۶۸۳۰۳۲ ۳ - آقای جواد رستگارمقدم چوبداری به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۱۴۹۸۰۶۷۸۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714911
آگهی تغییرات شرکت بهاران به گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۰۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا وزیری خرمی به کدملی ۰۹۳۴۴۴۲۱۶۹ بهزاد روحی قدسی نیا به کدملی ۰۸۵۹۲۹۴۹۳۵ حمید طراوتی به کدملی ۰۰۴۷۳۶۵۴۲۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقای مسعود عنبرانی سیاح به کدملی ۰۹۳۷۸۳۷۰۶۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رامین شکرانی به کدملی ۰۹۴۳۲۷۹۴۶۱و جواد رستگار مقدم چوبداری به کدملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ را به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۲۴۳۶۲۳۰۴۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714937
آگهی تغییرات شرکت سبز درمان به گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۰۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا وزیری خرمی به کدملی ۰۹۳۴۴۴۲۱۶۹ , بهزاد روحی قدسی نیا به کدملی ۰۸۵۹۲۹۴۹۳۵ , حمید طراوتی به کدملی ۰۰۴۷۳۶۵۴۲۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود عنبرانی سیاح به کدملی ۰۹۳۷۸۳۷۰۶۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای رامین شکرانی به کدملی ۰۹۴۳۲۷۹۴۶۱و جواد رستگار مقدم چوبداری به کدملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند ش۹۶۰۸۲۴۱۰۰۸۳۱۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766058
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا اندیشه ارقام بارثاوا درتاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۳۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۳۷۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور حسابداری شرکتها و خدمات مرتبط با آن، مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت اجرائی، بهبود سیستم ها و روشهای کسب و کار، طراحی، پیاده سازی و مشاوره در زمینه سیستم های اطلاعاتی، حسابداری و مدیریت (مکانیزه ـ دستی) و مشاوره تخصصی در زمینه هوشمندی تجاری شرکت ها، مشاوره و پیاده سازی نظام های ارزیابی عملکرد مدیریت، تهیه و مشاوره در خصوص طرحهای توجیهی اقتصادی پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ سناباد ـ خیابان سلمان فارسی ۷(سناباد۵۲) ـ خیابان سناباد ـ پلاک ۰ ـ طبقه سوم ـ واحد جنوبی ـ کدپستی ۹۱۸۳۸۶۶۹۴۸. سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که برابر گواهی شماره ۵۷/۱۸۲۸/۹ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان سناباد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بهزاد روحی قدسی نیا به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۴۹۳۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ؛ آقای محمدرضا روحی قدسی نیا به شماره ملی ۰۸۵۹۸۶۹۵۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ؛ آقای رامین شکرانی به شماره ملی ۰۹۴۳۲۷۹۴۶۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ؛ آقای جواد رستگارمقدم چوبداری به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۵۹۹۳۷۲۸۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای اصغر آدینه به شماره ملی ۰۶۳۸۸۹۵۰۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۷۶۷۳۹۵۳۴۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13871699
آگهی تغییرات شرکت کسری به درمان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۰۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین شدند: آقایان علیرضا وزیری خرمی به کدملی۰۹۳۴۴۴۲۱۶۹ بهزاد روحی قدسی نیا به کدملی ۰۸۵۹۲۹۴۹۳۵ حمید طراوتی به کدملی ۰۰۴۷۳۶۵۴۲۰ آقای مسعود عنبرانی سیاح به کدملی ۰۹۳۷۸۳۷۰۶۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۲ آقای رامین شکرانی به کد ملی ۰۹۴۳۲۷۹۴۶۱ و جواد رستگار مقدم چوبداری به کد ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ را به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند ۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۲۵۴۸۷۳۰۰۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890053
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی سبز درمان شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۹۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۲۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۱۴۴۹۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید طراوتی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۵۴۲۰ و علیرضا وزیری خرمی با شماره ملی ۰۹۳۴۴۴۲۱۶۹ و بهزاد روحی قدسی نیا با شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۴۹۳۵ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و کیان عاملی با شماره ملی ۰۹۴۱۷۹۲۳۲۳ و مسعود عنبرانی سیاح با شماره ملی ۰۹۳۷۸۳۷۰۶۷ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. رامین شکرانی با شماره ملی ۰۹۴۳۲۷۹۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی و جواد رستگار مقدم چوبداری با شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۰۳۳۷۳۸۰۸۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363011
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شیلان آفرید پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای بهزاد روحی قدسی نیا به کدملی ۰۸۵۹۲۹۴۹۳۵ آقای علیرضا روحی قدسی نیا به کدملی ۰۸۵۹۲۹۴۹۳۵ آقای محمدرضا روحی قدسی نیا به کدملی ۰۸۵۹۸۶۹۵۷۱ ۲ آقای جواد رستگار مقدم چوبداری به کد ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷و رامین شکرانی به کد ملی ۰۹۴۳۲۷۹۴۶۱را به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند ۳ روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۹۲۶۸۴۳۱۸۹۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک