فرهاد خطیبی

آقای فرهاد خطیبی

کد ملی 0052247023
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1151518
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور تهران رایمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی شیمی نفت با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۳۸۳ با نمایندگی آقای مهدی فیاض فاضلی ش م۲۷۲۰۱۵۹۳۵۲ آقای عدالت قشقائی عبدی ش م۰۰۳۱۷۷۶۷۱۱ آقای منوچهر فولادی ش م۳۷۸۱۸۶۴۱۰۳ خانم انسیه نکوروح مطلق ش م۰۰۴۲۱۴۸۴۵۶ آقای فرزاد حسینی ش م۳۸۷۳۲۶۱۶۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی به شماره ملی۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. پ۱۶۹۳۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569798
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسان سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. آقای علی قربانی با کد ملی ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی با کد ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای سعید یغمائی با شماره کد ملی ۴۵۹۰۸۹۷۷۶۸ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای کامبیز پایوار با شماره کد ملی ۰۰۴۴۰۵۳۲۳۱ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره آقای منصور یغمائی با شماره کد ملی ۰۹۳۷۴۶۲۹۰۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضای متفق دو نفراز اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۵۲۱۷۲۲۱۳۶۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613656
آگهی تغییرات شرکت ژرف سازه مشاور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۶۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. آقای علی اکبر ظهوری واقعی ش م ۳۵۹۳۶۰۶۶۹۱ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی ش م ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ بسمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۵۹۳۱۷۴۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619672
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه فرافن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ شرکت به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی کد ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۵۵۴۱۴۵۸۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748671
آگهی تصمیمات شرکت بام دژ طرح سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۶۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۰۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸ بسمت بازرس اصلی و فرهاد خطیبی به ک م ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسان مشاور سازه به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۵۹۸۳ به نمایندگی جمشید اویسی به ک م ۱۸۶۱۰۳۸۱۴۳ و مهدی فیاض فاضلی به ک م ۲۷۲۰۱۵۹۳۵۲ و وحید بهزادی به ک م ۰۰۴۷۵۴۹۰۰۹ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ جمشید اویسی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی فیاض فاضلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و وحید بهزادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به سایر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950706
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فلزی کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای هدایت اشراقی آذر به کدملی۰۰۳۹۹۰۳۴۵۱ (به نمایندگی از شرکت سازه‌های فلزی شهریار) آقای جمشید اویسی به کد ملی ۱۸۶۱۰۳۸۱۴۳ آقای فرزاد حسینی به کد ملی ۳۸۷۳۲۶۱۶۱۸ آقای علی قربانی به کد ملی ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی به کد ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۶۲۹۵۶۴۹۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966046
آگهی تغییرات شرکت مکانیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۹۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای علی قربانی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضا هیات مدیره بشرح ذیل به مدت دوسال انتخاب شدند: آقای جعفر مصباح اسکوئی با کد ملی ۱۳۷۸۶۶۲۴۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای منصور یغمائی با کد ملی ۰۹۳۷۴۶۲۹۰۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سعید یغمائی با کد ملی ۴۵۹۰۸۹۷۷۶۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای بابک امیرانی با کد ملی ۰۰۳۹۲۷۲۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سهیل بنی سلیمان شیبانی با کد ملی ۳۲۵۵۱۰۳۲۶۶ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته وبرات وکلیه قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای دو نفراز اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء فقط مدیرعامل معتبر است. پ۹۵۰۵۲۴۵۴۴۶۵۹۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972201
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - علی قربانی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و فرهاد خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - منصور یغمائی با کد ملی۰۹۳۷۴۶۲۹۰۱ به سمت رئیس هیات مدیره سعید یغمائی با کد ملی ۴۵۹۰۸۹۷۷۶۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره نصرت اله وفایی با کد ملی۰۰۴۰۵۴۱۱۴۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته وبرات وکلیه قرارداد‌ها وعقود اسلامی با امضای دو نفراز اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء فقط مدیرعامل معتبر است. پ۹۵۰۵۲۷۸۰۹۳۳۷۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311929
آگهی تغییرات شرکت پردازش سیمای نوین سیما نو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قربانی بشماره ملی: ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵ بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای فرهاد خطیبی بشماره ملی: ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ شرکت به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های دعوت شرکت تعیین و انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گره مهندسان مشاور سازه بشناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۵۰۷۷۴ آقای نیوشا قادسی بشماره ملی: ۰۰۳۹۴۴۲۱۴۴ آقای عبدالرضا یغمائی بشماره ملی: ۰۴۵۱۳۴۶۶۲۹ پ۹۵۱۱۲۷۳۶۷۱۲۹۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317102
آگهی تغییرات شرکت سازه پترو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قربانی بشماره ملی ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵بسمت بازرس اصلی و فرهاد خطیبی بشماره ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ((ابرار)) جهت درج آگهی‌های دعوت شرکت انتخاب شد. انسیه نکو روح مطلق بشمار ملی ۰۰۴۲۱۴۸۴۵۶ فرزاد حسینی بشماره ملی ۳۸۷۳۲۶۱۶۱۸ جمشید اویسی بشماره ملی ۱۸۶۱۰۳۸۱۴۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۰۱۵۵۴۳۴۵۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333643
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه داتار پرداز درتاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۸۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۹۶۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ـ مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه برنامه های نرم افزاری. خرید و فروش برنامه های نرم افزاری و انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک. طراحی سیستم های نرم افزاری. تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی سیستم های نرم افزارها. مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار. ایجاد پورتال های اطلاع رسانی. ایجاد و فروش برنامه های" برنامه ریزی منابع سازمانی". خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی(در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ) مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران خیابان شهید بهشتی خیابان جواد سرافراز کوچه یکم پلاک ۷ کدپستی۱۵۷۸۶۵۷۴۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ با نام می باشد. مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک تجارت شعبه دریای نور بشماره۴۶۶/۰۳۶/۳۴ مورخ۲۷/۱۰/۱۳۹۵پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:اعضای هیئت مدیره سمت برای مدت ۲ سال تا ۰۲/۰۹/۱۳۹۷ بشرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای نیوشا قادسی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۴۲۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک امیرانی به شماره ملی ۰۰۳۹۲۷۲۴۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا یغمائی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۴۶۶۲۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادهای اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای فرهاد خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و خانم میترا آجدانی دار کلاته به شماره ملی ۴۸۷۹۶۴۶۲۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۱۱۴۲۳۱۳۹۵۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508306
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فلزی شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه پردازش حساب هونام به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۹۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی به کدملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۰۱۳۵۷۵۸۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530991
آگهی تغییرات شرکت صنعت شیمی نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۸۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای علی قربانی با کدملی ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی با کدملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۰۴۵۴۴۶۸۲۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068741
آگهی تغییرات شرکت شیمی نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۴۳۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کریم زاده تبریزی با کدملی ۰۰۴۰۶۸۷۷۱۶ نادر قادسی با کدملی ۰۰۵۲۱۹۷۰۶۹ فرزاد حسینی با کدملی ۳۸۷۳۲۶۱۶۱۸ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. فرهاد خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و علی قربانی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۸۹۰۱۰۳۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186150
آگهی تغییرات شرکت پارس نما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قربانی با کد ملی ۴۸۹۱۶۰۵۲۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی با کدملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۰۴۸۲۷۹۳۸۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195407
آگهی تغییرات شرکت مشاور سازه کار پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قربانی با کدملی ۴۸۹۹۶۰۵۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و فرهاد خطیبی با کدملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۶۱۰۲۷۵۶۲۹۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323829
آگهی تغییرات شرکت پالایشی میعانات گازی شیرینو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۹۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای مسعود علی مدد به شماره ملی ۰۰۴۵۱۲۰۹۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد خطیبی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۴۷۰۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۸۳۰۶۲۶۵۹۵۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک