مصطفی جهانبانی

آقای مصطفی جهانبانی

کد ملی 5219866710
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 593524
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوینسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۵۷۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614958
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۲۱۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658518
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ (عضو علی البدل) و موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار و شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص و شرکت کارگزاری بانک صادرات سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (عضو علی البدل) سهامی عام و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام (عضو علی البدل) و شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند سهامی خاص و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام و شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ تا تاریخ ۲۴/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۹۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015731
آگهی تصمیمات شرکت شهاب خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۶۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159025
آگهی تغییرات شرکت نورد بهار بجنورد (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۲
بااستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۸/۲/۹۲ با واگذاری سهام و استعفاء از عضویت آقایان سعید شاهپسند، علی اکبر وحدانی حصاری، فرهاد شمس و خانم روفیا رنجبرحصاری موافقت و با عضویت و سهامداری موسسه بنیاد برکت شماره ثبت ۲۱۹۵۲ موافقت بعمل آمد. باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۴/۵/۹۲ آقایان سیاوش شاپسند بشماره ملی ۰۶۸۰۲۱۶۰۹۱ و کدپستی ۹۱۸۸۷۵۸۱۱۱ و محمد رحیمی بشماره ملی ۰۷۵۹۸۴۶۴۲۱ و کدپستی ۹۴۱۴۹۴۴۵۷۷ و موسسه بنیاد برکت شماره ثبت ۲۱۹۵۲ و به نمایندگی آقای داریوش حشمت بشماره ملی ۰۰۶۲۰۷۶۲۰۵ و کدپستی ۱۴۶۶۹۵۳۳۷۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ به نمایندگی آقای مرتضی عسگری بشماره ملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ و کدپستی ۹۱۸۴۸۵۵۵۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بشماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ و کدپستی ۹۱۷۸۸۴۳۳۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۵/۹۲ آقای سیاوش شاپسند بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و موسسه بنیاد برکت به نمایندگی آقای ماشاله طالبی (بشماره ملی ۰۷۳۱۵۳۶۰۵۳ و کدپستی ۹۴۱۵۸۸۴۱۵۹) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رحیمی عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانک از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای سیاوش شاپسند (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و امضاء ثابت نماینده موسسه بنیاد برکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۱۳۱۹۸۲۲ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249177
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توس امید امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و آقای سید امین جوادی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ و آقای محمدحسین مهدوی عادلی ۰۹۴۱۷۳۸۴۶۹ و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ با نمایندگی آقای محسن اسعدی به کد ملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ و اصغر فخریه کاشان به کد ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی با کد ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. صورتهای مالی برای سال منتهی به اسفند سال ۱۳۹۰ تصویب شد. پ۱۷۳۶۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340688
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری عسکریه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. شرکت حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۳۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408207
آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی شیر سپیده کویر شماره ثبت ۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۹۰۲۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ هجدهم اردیبهشت نود و دو شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶ فروردین نود و سه به این اداره واصل شده است. پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به سی ام اسفند نود و یک توسط مدیر عامل شرکت و گزارش بازرس قانونی شرکت، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به سی ام اسفند نود و یک شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی کد ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند نود و دو انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح صورت‌های مالی مورد گزارش تصویب گردید. ش۲۶۸۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۱۵۷۴۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک گناباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477409
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی با کد ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به شماره ک م ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. پ۱۸۳۶۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497748
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس در تاریخ ۲۷/۳/۹۳ به شماره ثبت ۴۵۵۹۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در انواع کارخانه ها در بخش تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و ساختمانی سرمایه گذاری در خرید مشارکت و فروش کلیه اموال مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیتهای فنی مهندسی صنعتی ماشین سازی تولید قطعات و تجهیزات اقتصادی مدیریتی سازماندهی مطالعاتی پژوهشی و مشاوره ای انجام دادن مطالعات و بررسی های اقتصادی مدیریتی و نظارت فنی اجرای طرح های سرمایه گذاری و کلیه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی فنی مهندسی مرتبط با موضوع شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام دادن معاملات بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور خرید سهام از کلیه شرکتها برای شرکت ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور تاسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری در انواع ایده ها طرح ها فن آوری ها و کارخانه ها در کلیه بخش ها من جمله صنعتی معدنی و ساختمانی انجام مطالعات و تحقیقات و توسعه طرح های صنعتی تجاری سازی ابداعات و ایده ها و همکاری با سازمانها شرکتها و مراکز در خلق توسعه و بهره برداری از تحقیقات و محصولات صنعتی مشاوره مطالعاتی اقتصادی تولیدی و بازرگانی دانش بنیان شامل اختراع ابتدا تجاری سازی و تولید محصولات مصرفی شیمیایی و ساختمانی با استفاده از روشهای نانو و بایو اقدام به احداث کارخانجات تولید تجارت اختراعات و دانش های فنی و تکنولوژیکی ثبت شده در داخل و خارج بهبود کیفیت محصولات تنوع بخش کاهش هزینه ها افزایش قدرت رقابت و بهره برداری اعتلای سلامت محیط زیست با استفاده از تولید محصولات دانش بنیان پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه هشتم پلاک۱۹ کدپستی ۱۵۸۶۸۶۹۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/۹۳/۱۰۰۱ مورخ ۱/۲/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه جمال الدین اسدآبادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به نمایندگی اصغر فخریه کاشان به سمت رئیس هیئت مدیره سید محمود فاطمی عقداء به سمت مدیرعامل شرکت زیباسازه توس گام به نمایندگی محسن اسعدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی رهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی. مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۱۹۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712828
آگهی تصمیمات در شرکت بنیان توسعه صنعت خودور سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۹۰۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی به نمایندگی محمدرضا نادریان با کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل بنمایندگی مصطفی جهانبانی با کد ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۸۵۶۱۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۶۳۰۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714410
آگهی تغییرات شرکت پارسایاران خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۶۴۸۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ که در محل شرکت به کدپستی ۹۳۶۱۵۱۹۹۰۰ تشکیل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ضمن تصویب ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بشماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. ضمنا روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۸۹۱۰۹۷ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771730
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۱۰۲۱۱۳۷۸۴۲۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404714
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های قیری پارت پاسارگاد خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۷۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. «مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و آقای مصطفی جهانبانی به کد ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۱۰۴۸۵۶۸۳۳۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051477
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681482
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کاملیا سیر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۰۵۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۴۴۶۷
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۸/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ (ترازنامه، سود و زیان و …) شرکت بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره ۵۸۹ و آقای مصطفی جهانبانی بشماره ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781454
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۳۲۸۸۳/۹۵ مورخ۱۸/۰۱/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سنجر مقبلی با کدملی۰۰۶۹۷۰۴۶۷۸، احمد وحیدنیا با کدملی۵۶۸۹۷۰۳۲۴۹، نوروزعلی میر با کدملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ هر یک با پرداخت مبلغ نقدی پانزده میلیون ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفتند خانم فریده محمدی با کدملی۴۳۲۳۵۰۱۴۵۵ و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی۰۰۴۲۴۸۵۶۹۱ هر یک با پرداخت مبلغ نقدی ده میلیون ریال به صندوق موسسه در زمره شرکای موسسه قرار گرفتند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید - لیست شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد - مصطفی جهانبانی با کد ملی۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵دارای۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی ۰۴۹۰۳۲۰۳۳۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی ۰۹۳۱۴۹۹۰۰۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی ۰۰۴۴۸۴۹۸۱۸دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی۴۵۶۹۲۰۲۰۳۹دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی۰۰۵۰۷۸۱۹۲۸دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سید خضرا …ولی زاده به کدملی۲۰۶۳۶۴۵۵۲۳دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن حجی زاده کلاته سالاری به کدملی۰۷۹۳۴۵۹۶۴۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و تورج امجدیان به کدملی ۳۳۷۹۵۴۴۱۴۰ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ دارای ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و داریوش امین نژاد به کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ دارای ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سنجر مقبلی با کدملی۰۰۶۹۷۰۴۶۷۸ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد وحیدنیا با کدملی۵۶۸۹۷۰۳۲۴۹ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و نوروزعلی میر با کدملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فریده محمدی با کدملی۴۳۲۳۵۰۱۴۵۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی۰۰۴۲۴۸۵۶۹۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۲۱۸۳۶۱۱۶۷۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک