رضا قاسمی

رضا قاسمی

کد ملی 5209748189
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562190
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۸۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کریمی به شماره ملی ۰۴۹۱۶۲۶۹۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی و موسسه فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ با نمایندگی آقای حسن مظاهری و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ با نمایندگی آقای حسین صلواتی تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای حسن مظاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای حسین صلواتی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۰۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191158
آگهی تغییرات شرکت فردوس دام گرمسار (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۷۲۰
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ آقایان مسعود بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و علی هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۶۰۰۷۵۱۰ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی به شماره ملی ۱۱۷۰۹۲۶۸۴۳ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی ام الائمه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب زمان (عج) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و آقای محمدسالار شفیعی به شماره ملی ۰۳۲۳۳۶۲۱۶۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل (آقای محمدسالار شفیعی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۱۱۱۳۲ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318720
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
با استناد به صورتجلسات مجمع عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ آقای رضا قاسمی با کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج)، آقای سیدجلیل سعادتیار با کدملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س)، آقای شهریار ورمقانی با کدملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ سعید هدایتی حسن کیاده با کدملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی، مهرداد دهقان با کدملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. ۳ آقای رضا قاسمی به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای سیدجلیل سعادتیار به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، بهمن ترامشلو (خارج از اعضا) بشماره ملی ۴۶۰۹۷۶۱۶۷۱ بعنوان مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۶۷۶۱۵ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318811
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۹/۹۲ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بشمار ثبت ۹۲۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ با نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام ائمه (س) شماره ثبت ۹۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ با نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار بشماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) شماره ثبت ۹۵۲۴ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد جواد حسینی نیا بشماره ملی ۰۳۲۲۴۶۵۲۱۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان سعید هدایتی حسن کیا ده بشماره ملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ و مهرداد دهقان بشماره ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۶۸۶۹۶۳۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397524
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر به کد ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اسکندری با کد ملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران به کد ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی با کد ملی ۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت فیروز دام به کد ملی ۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی با کد ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی از شرکت رنوس به کد ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کیانی زاده با کد ملی ۱۲۸۸۱۵۸۳۵۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران صادق به کد ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۶۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رسولی با کد ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به نمایندگی از شرکت تلاشگران فلق به کد ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای بهزاد اشتود به شماره ملی ۰۰۷۷۷۵۳۷۹۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه مولائی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۱۰۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۹۵۰۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398074
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳ کدپستی ۴۸۶۵۱۷۳۳۸۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۰/۱۱/۹۲ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقای سعید هدایتی به کد ملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به کد ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. آقای سید جلیل سعادتیار به کد ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ بنمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) ۲. آقای رضا قاسمی به کد ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ بنمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) ۳. آقای شهریار ورمقانی به کد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ بنمایندگی از موسسه فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) ۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۱۱/۹۲ آقای رضا قاسمی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سید جلیل سعادتیار بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ورمقانی بسمت عضو هیئت مدیره آقای رجب رمضانی به کد ملی ۲۱۸۰۸۰۰۶۲۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره در غیاب ایشان با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ عبارت (فعالیت در زمینه صنایع تبدیلی و بسته بندی فرآورده‌های دامی و صنایع تبدیلی بسته بندی خوراک دام و طیور آبزیان پس از اخذ مجوز لازم) بموضوع شرکت اضافه شد لذا ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید. ش۱۷۹۸۹۹۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543478
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی (۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹) بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی فاطمه ان الائمه (س) به نمایندگی آقای سید جلیل سعادتیار بشماره ملی (۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی (۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا شعبانی بشماره ملی (۲۱۸۰۵۸۱۲۴۶) بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری باامضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۱۳۵۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605629
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامپروری میانکاله (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ کدپستی ۴۸۵۱۸۵۳۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقای سعید هدایتی حسن کیاده به کد ملی: ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به کد ملی: ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای رضا قاسمی به کد ملی: ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ ۲ آقای سید جلیل سعادتیار به کد ملی: ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ ۳ آقای شهریار ورمقانی به کد ملی: ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحج به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ ۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ آقای رضا قاسمی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلیل سعادتیار بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای شهریار ورمقانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید اسماعیل عزیزی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به کد ملی: ۲۱۸۰۱۴۱۱۸۱ بعنوان مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان بامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان بامضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۶۵۰۵۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694415
آگهی تغییرات شرکت مرغ آتشخوار شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه صندوق قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) بنمایندگی آقای رضا قاسمی با کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) بنمایندگی آقای جعفر بزازان با کدملی ۴۲۶۷۹۴۷۸۲۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۲ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه بنمایندگی آقای آیت اله ایزدیان با کدملی ۱۱۹۹۷۲۷۴۹۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش بنمایندگی آقای داوود صمیمی با کدملی ۴۳۲۲۰۲۳۷۸۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) بنمایندگی آقای سعید مقدم فر با کدملی ۰۰۴۸۴۳۹۸۹۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج (ع) بنمایندگی آقای احمد اثنی عشران با کدملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بمبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۳۰۸۲۱۱۲۸۴۶۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571490
آگهی تصمیمات شرکت دشت دلارستاق سبز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: یعقوب شجاعی به کدملی ۰۰۵۰۰۵۵۰۵۴ بنمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و رضا قاسمی به کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ بنمایندگی از موسسه علمی و فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و رضا صدیق به کدملی ۲۰۹۰۲۲۹۷۰۵ خارج از هیئت‎مدیره بسمت مدیرعامل و محمد سلیمیان ریزی به کدملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ بنمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10284745
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۹۹۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۵/۸۹ که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام ائمه (س) با نمایندگی آقای مجید رهبر به شماره ملی ۲۶۷۷۸۱۸۷۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ نائب رئیس هیئت مدیره، موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقایان قاسم دهقانی ورنا مخواستی به شماره ملی ۱۱۷۰۹۲۶۸۴۳ و محمد سلیمیان ریزی به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی موذنی ریزی به شماره ملی ۱۱۷۰۱۰۱۱۳۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی یا آقای محمد سلیمیان ریزی و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مهدی اوسطی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۸۵۷۴۱ به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751650
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای قاسم دهقان با کد ملی ۱۱۷۰۹۲۶۸۴۳ و موسسه فرهنگی علمی هنری ثامن الحجج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی سامان فریور با کد ملی ۲۲۲۹۱۵۳۴۲۰ و موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی رضا قاسمی با کد ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ آقای شهریار ورمقانی با کد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید هدایتی با کد ملی ۲۷۳۹۹۵۷۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۱۲۹۵۰۱۷۰۹۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437824
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قاسمی با کد ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) و سید جلیل سعادتیار با کد ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) وشهریار ورمقانی با کد ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سعید هدایتی حسن کیاده با کد ملی ۲۷۳۹۹۵۷۰۷۶ به سمت بازرس اصلی و مهرداد دهقان با کد ملی ۳۷۹۰۱۴۳۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۹۶۰۲۳۱۴۸۵۸۷۴۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تدبیر گران طلوع فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱بعنوان رئیس هئیت مدیره موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰به نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵به نمایندگی آقای فرید اسدیان به شماره ملی ۰۰۷۸۹۲۴۲۸۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۲۳۶۱۴۲۴۱۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905739
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عصر اندیشه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۶۸۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی فیروزی به شماره ملی ۰۰۷۴۰۵۰۵۳۲ بعنوان عضو ومدیرعامل تعین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۹۲۸۰۱۰۰۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926480
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن رسولی کدملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی کدملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه سازان خویشاوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۸۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۱۷۱۹۳۶۳۲۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197803
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای وجیه اله قنبری به شماره ملی ۳۸۰۱۱۸۵۵۷۵ و آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محسن رسولی به کدملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن صداقت به کدملی ۲۸۰۳۵۷۰۶۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۱۲۱۹۴۷۰۹۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209185
آگهی تغییرات شرکت کران جهان گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت رنوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲ به نمایندگی آقای محسن رسولی به شماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل سمن راه موعود به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۵۰۱۱ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۶۱۹۱۶۶۵۵۵۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک