نسرین داودی نسب

نسرین داودی نسب

کد ملی 0520483723
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1585779
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آبادگران ستایش شرق ایرانیان در تاریخ ۳۱/۴/۹۳ شماره ثبت ۱۲۶۷۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۸۳۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزاد راهها، راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها، امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقیق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، خیابان سعادت، لاله ۱۶، کدپستی ۳۸۱۷۱۳۳۳۱۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۸۲/۶۰۱۰/۵۳ مورخ ۲۰۲/۴/۹۳ بانک تجارت شعبه میدان امام حسین اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: حمیدرضا حبیبی بشماره ملی ۱۷۵۶۱۵۴۸۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره محمود عبدلی بشماره ملی ۰۵۲۰۰۶۷۳۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی فروزان بشماره ملی ۴۹۳۹۹۱۶۹۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۸ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت: همشهری ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی فلاح بشماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم نسرین داودی نسب بشماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ بعنوان بازرس علی البدل ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۴۳۹۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629093
آگهی تغییرات شرکت رهاورد نگین شرق پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۸۵۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نادر دین محمدپوری به شماره ملی ۱۳۷۰۶۹۰۴۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه امینی علویجه به شماره ملی ۰۴۵۱۵۵۳۵۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی، قراردادها و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۱۸۰۵۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660169
آگهی تغییرات شرکت ارشک دژ پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت و مرجان خسروی به شماره ملی۰۶۱۰۱۶۸۴۱۱با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان: امید سلامی به شماره ملی ۱۷۵۴۵۷۵۶۱۷ دارنده ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امین گچکاران به شماره ملی ۲۳۰۰۱۰۵۵۳۵ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۴۱۱۲۶۶۲۱۶۹۵۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728736
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیکان قلعه سپنتا درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۵۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۴۸۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)-شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اراک،میدان راه آهن،خیابان علم الهدی،کوچه نسترن،پلاک۵۰،کدپستی۳۸۱۹۷۳۵۴۹۹ سرمایه شرکت:مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۹۱/۹۴/۶۰ مورخ ۵/۱۲/۹۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:محمود جمالی به شماره ملی۱۱۷۱۰۷۹۰۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بهرام خادم ملت به شماره ملی ۲۲۹۶۱۹۰۳۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم زارع به شماره ملی ۲۲۹۸۷۱۴۵۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:مجری مصوبات هیئت مدیره است. بازرس اصلی و علی البدل:نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۱۱۶۹۰۲۴۳۰۳۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین دژ ارژنگ درتاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۵۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۱۲۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک،خیابان شهید شیرودی،کوچه کندی،نرسیده به اداره دارایی کدپستی۳۸۱۹۷۳۷۸۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۴,۸۸۱ مورخ ۵/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ترلان بستانی به شماره ملی ۲۴۳۱۶۹۳۰۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کبری ذوالفقاری به شماره ملی ۲۴۳۱۶۱۶۳۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامحسین نجفی به شماره ملی ۱۸۱۸۰۹۰۸۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالاتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۳۱۹۷۸۳۷۶۱۴۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851714
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کلبه سازان ماندگار پاسارگاد درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۵۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۸۸۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی ،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز .امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت ،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : اراک،میدان راه آهن،خیابان علم الهدی،کوچه نسترن،پلاک۵۰ کدپستی۳۸۱۹۷۳۵۴۹۹ سرمایه شرکت : مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۴/۸۸۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : سعید بهمن پوری گله زن به شماره ملی ۲۵۱۱۷۲۲۹۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علیداد ذوالفقاری به شماره ملی ۲۴۳۱۶۹۲۸۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره فاطمه اسماعیلی به شماره ملی ۲۴۰۰۱۰۸۹۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رهاب دژ سپندار درتاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۵۸۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه های گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع و تزریق گاز وآب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.) خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان دکتر حسابی، کوچه مریدی، کوچه بیژن، ساختمان گلفام، کدپستی۳۸۱۴۹۵۸۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. نسرین داودی نسب دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مرتضی فلاح دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۰۹۴۴۱۷۵۴۹۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886589
آگهی تغییرات شرکت پارسا قلعه اندیشه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسرین داودی نسب به کد ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت و مرجان خسروی به کد ملی ۰۶۱۰۱۶۸۴۱۱ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد: حسین عسکری دارنده ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عبدالحمید میر دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. / ش۹۵۰۴۱۲۷۱۹۳۲۴۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897822
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان دژ کسری در تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۴۶۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مسجد ساعت، کوچه عراقی اصلی، روبروی خیاطی امینی کدپستی۳۸۱۳۷۷۶۷۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۵, ۸۸۱ مورخ ۵/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نسترن گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۳۹۱۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ساسان نجیبی به شماره ملی ۲۳۷۲۰۹۰۷۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حامد حبیب اله جیرندهی به شماره ملی ۴۳۲۴۴۱۲۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضایهر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۱۹۸۲۲۳۹۱۲۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905375
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فردوس بنای ماهور درتاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۲۵۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلیی و فرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.)خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان فتح شیاکوه، کوچه شهید اکبرزاده، مجتمع بهشت، طبقه۲ کدپستی ۳۸۱۵۹۶۴۹۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۱/۸۸۱/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۲۱۳۴۶۷۰۵۹۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند بتن گنجینه درتاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۰۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت و گاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.)خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقدقرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزها ی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک الهیه، میدان مسکن، مجتمع ارکیده، طبقه۵، واحد۳۰ کدپستی۳۸۱۸۷۹۶۹۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۷,۸۸۱ مورخ ۱۰/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس اصلی نازنین گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۴۲۴۶۵۸۶۴۳۳۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933509
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارشک تجهیز چوبین درتاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۱۵۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم،سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اراک،خیابان فتح شیاکوه،کوچه شهید اکبرزاده،مجتمع بهشت،طبقه۲ کدپستی۳۸۱۵۹۶۴۹۷۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۸,۸۸۱ مورخ ۲۸/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:علی قربانی مهر به شماره ملی ۱۹۷۱۶۶۹۲۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره منصور حاجی شریفی به شماره ملی ۱۲۹۲۴۰۹۹۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عبدالحمید میر به شماره ملی ۵۱۵۹۹۵۷۱۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۵۰۵۱۳۳۲۰۸۱۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938283
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارشک ساخت اندیشه در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۵۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز. امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد). امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد). خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان دکتر حسابی، کوچه مریدی، کوچه بیژن، ساختمان گلفام کدپستی ۳۸۱۴۹۵۸۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۶, ۸۸۸ مورخ ۲۸/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمدمهدی عابدنژاد به شماره ملی ۲۳۰۱۰۵۹۹۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرشید سپهر به شماره ملی ۱۲۹۲۶۰۱۳۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بسام ساری به شماره ملی ۱۷۵۷۱۲۷۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۵۰۷۶۰۳۵۳۷۵۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941888
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبنوس سازه ماندگار درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۶۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۱۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی و باند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب و نفت و گاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان پروین، خیابان شیخ طوسی، کوچه جمال زاده، پلاک۱۹ کدپستی ۸۱۹۸۷۴۹۵۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۵/۸۸۱مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرضیه نیک فطرت کدملی۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت مدیرعامل و نازنین گهرخضری کدملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱به سمت رئیس هیئت مدیره ومرضیه رنجبر کدملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۱۱۳۸۸۸۹۸۱۹۸ اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960111
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باستان ساخت پارسا درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۹۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان هپکو، خیابان شهریور۴، ساختمان ملک، طبقه۲ کدپستی۳۸۱۸۹۹۸۸۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۷,۸۸۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین عسکری به شماره ملی ۱۹۱۰۳۲۷۸۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا ترابی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۶۷۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحمان زارعی به شماره ملی ۶۴۸۰۰۱۴۰۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۵۲۰۹۲۰۲۷۴۵۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960122
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریکه ساخت تمدن درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۶۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۹۸۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان فتح شیاکوه، کوچه شهید اکبرزاده، مجتمع بهشت، طبقه۲ کدپستی۳۸۱۵۹۶۴۹۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۹,۸۸۱ مورخ ۶/۵/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سعید زارعی به شماره ملی ۲۳۰۱۳۵۱۱۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره فرزین خواجه به شماره ملی ۲۲۹۱۴۹۱۸۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حجت همتی به شماره ملی ۲۳۰۰۴۳۸۲۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره (نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: سجاد غفاری به شماره ملی ۲۲۹۱۹۷۲۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۵۲۰۹۵۸۲۸۴۴۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ثمین بنای کسری درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۷۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۹۷۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،از اد راهها و راههای ریلی و باند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها و ساختمان نیروگاه آبی،ساز ه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخاز ن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان، امور طراحی و پیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری و روستایی،خطوط انتقال (آب و نفت وگاز)شبکه های گاز رسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت و گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه نفت و گاز پتروشیمی و مخاز ن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت و گاز .امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی و فرآورده های فلزی)ساز ه های صنعتی،ساز ه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد).امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه انداز ی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و ساز مانهای دولتی و خصوصی و داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اصفهان،خیابان پروین،خیابان ۷ تیر،کوچه پردیس،بلوک۱۰،واحد۶۱ کدپستی ۸۱۹۹۶۱۶۱۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۴,۸۸۱ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:مرضیه نیک فطرت شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه رنجبر شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت مدیرعامل و ناز نین گهرخضری شماره ملی ۱۲۹۰۷۹۱۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل:مرتضی فلاح شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۲۴۹۲۹۶۲۹۸۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967689
آگهی تغییرات شرکت آلونک بام سپندار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۵۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود آقا علی مارنانی به کدملی ۱۲۹۲۷۲۸۷۴۴ با پرداخت مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت و حسین عنافچه به کدملی ۱۸۷۰۱۰۸۰۸۶ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمدند، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده ۴ اساسنامه به شرح مذکوراصلاح شد. لیست شرکای نهایی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می‌باشد: نسرین داودی نسب به کدملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مرتضی فلاح به کدملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. داود آقاعلی مارنانی به کدملی ۱۲۹۲۷۲۸۷۴۴دارنده ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. حسین عنافچه به کدملی ۱۸۷۰۱۰۸۰۸۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۵۰۵۲۵۲۴۶۹۴۱۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972070
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیهان صنعت هخامنش در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۰۸۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری، طراحی و اجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی و آپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سد سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات و نگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، مشاوره و طراحی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان، تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت و اجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، مشاوره، طراحی، نظارت، تهیه، نصب، متره و برآورد، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی، امنیتی و مراقبتی)، امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم های حرارتی وبرودتی، سند پلاست، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شیراز خیابان زند روبروی خیابان انوری جنب بانک ملی شعبه کوثر پاساژ صاحب الزمان زیر زمین پلاک ۵۰ ـ کدپستی: ۷۱۳۵۷۴۶۱۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۹۵۵۰۰۱ مورخ ۱۸/۰۵/۹۵ نزد بانک شهر شعبه ارگ شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: عبدالرضا کشاورز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ مرضیه نیک فطرت به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد حسن یقطین به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل(محمدحسن یقطین) یا رئیس هیئت مدیره(مرضیه نیک فطرت) یا نائب رئیس هیئت مدیره(عبدالرضا کشاورز) همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (محمدحسن یقطین) یا رئیس هیئت مدیره (مرضیه نیک فطرت) یا نائب رئیس هیئت مدیره (عبدالرضا کشاورز) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۷۵۲۲۳۳۰۸۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002462
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مرصوص بتن وحدت درتاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۸۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۸۷۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سد سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات ونگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، مشاوره وطراحی واجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان، تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی) امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم های حرارتی وبرودتی، سند پلاست، طراحی، اجرا، نظارت، مشاوره، امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سدها، ساختمان، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه ها وفاضلاب بزرگ، خطوط انتقال ایستگاه های پمپاژ آب وفاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، سازه های دریائی وساحلی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: شیراز خیابان زند روبروی انوری جنب بانک ملی پاساژ صاحب الزمان زیرزمین پلاک ۵۰ کدپستی ۷۱۳۵۷۴۶۱۱۷ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک شهر شعبه ارگ شیراز شماره ۶/ب/۹۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۵ پرداخت گردیده و مبلغ۶۵۰۰۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. ـ اولین مدیران شرکت:. مرتضی فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره ب ۲. داود کیانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. مرضیه رنجبر به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل(مرضیه رنجبر) یا رئیس هیئت مدیره (مرتضی فلاح)یا نائب رئیس هیئت مدیره (داود کیانی) همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (مرضیه رنجبر)یا رئیس هیئت مدیره (مرتضی فلاح)یا نائب رئیس هیئت مدیره (داود کیانی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای سید محمد درستان به شماره ملی ۱۹۱۱۶۴۹۸۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۶۱۴۵۳۵۶۳۵۳۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005553
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه پناه کویر درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۶۵۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو،امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی،بزرگراهها،آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه،امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری،سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی،خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی و تاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی،امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)-سازه های صنعتی،سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای،ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد).امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق،امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق،تعمیرات شبکه به روش خط گرم،سرویس روشنایی معابر،تعمیرات شبکه به روش خط سرد،احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات،نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و شرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی وخصوصی و داخلی و بین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک،حاجی آباد،کوچه شهید سلاخیان کدپستی۳۸۱۹۹۶۷۵۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۰,۸۸۱ مورخ ۲۵/۵/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیدعباداله حسینی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۲۵۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سروش کائیدی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۵۴۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره الهه گچکاران به شماره ملی ۲۲۹۸۳۴۱۸۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره(نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۶۱۵۲۵۸۷۵۶۲۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپندار طرح خانه من درتاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۲۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۲۷۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. خرید و فروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل لوازم و تجهیزات آشپزخانه، لوازم خانگی وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت،اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان،خیابان مشتاق دوم،خیابان مهران،مجتمع مهران،واحد۴ کد پستی ۸۱۵۸۹۶۸۹۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۵,۸۵۱ مورخ ۶/۸/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: جواد عسجری کد ملی ۱۸۲۹۱۴۱۷۹۱ به سمت مدیرعامل مرضیه نیک فطرت کد ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مرضیه رنجبر کد ملی۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل (جواد عسجری) همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (جواد عسجری) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی. نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۸۱۲۱۰۸۵۳۸۷۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121623
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذر برزین مهر ایرانیان درتاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۴۹۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی، صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد). ارائه خدمات مشاوره مدیریتی وخصوصا طراحی سیستم بازاریابی غیرهرمی، غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی. مدیریت و نظارت بر اجرای فعالیت های مرتبط با فضا سازی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و اجرای آن، انجام فعالیت در زمینه امور خدماتی از قبیل طراحی و تمامی امور مربوط به فضای سبز، باغات و خدمات کشاورزی، تهیه و تامین ماشین آلات و لوازم یدکی، تامین نیروی انسانی موقت، تنظیف و نظافت اماکن، انجام امور تایپ و خدمات بازرگانی، صادرات و واردات و خرید و فروش وتوزیع هرگونه کالا و خدمات مجاز، تجهیزات و قطعات، انجام امور رایانه ای وارائه خدمات و تجهیزات کامپیوتری، طراحی واجرای فضای سبز، محوطه سازی، جدول بندی وآسفالت، نصب مبلمان شهری، رنگ آمیزی معابر، نظافت اماکن عمومی، انجام کلیه خدمات در زمینه دکوراسیون داخلی، خرید وفروش، تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف، برگزاری وشرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی (به جز نمایشگاههای فرهنگی)، ارائه خدمات وتهیه غذا برای ادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی، ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز وپارکها، انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات و دستگاههای خطوط تولید صنایع، انجام خدمات طراحی، ساخت ونصب قطعات وماشین آلات صنعتی، انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی، تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستورانها وشرکتهای صنعتی، انجام کارهای خدماتی ازقبیل فضای سبز(اجرا ونگهداری)گل کاری، چمن کاری، آبیاری، نظافت اماکن عمومی وبازماند پسماند، ، تامین نیروی انسانی موقت، اجرای خدمات ساختمانی از قبیل اجرای فنداسیون، سقف، دیوارکشی، لوله کشی وبرق ساختمان، دربهای چوبی وفلزی، نازک کاری ساختمان، نقاشی، اجرای مصنوعات چوبی وفلزی خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان برازنده، جنب بلوار جوان، طبقه اول کدپستی ۸۱۹۳۸۴۳۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۰۴۸۷ مورخ ۱۵/۸/۹۵ نزد بانک ملی شعبه میدان امام حسین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد باقری کدملی ۴۶۶۹۸۴۳۹۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، زینب صیادی شهرکی کدملی ۴۶۲۲۶۵۱۳۸۶ به سمت مدیرعامل، اشرف علی بابائی شهرکی کدملی ۴۶۲۲۴۳۰۶۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل (زینب صیادی شهرکی) و رئیس هیئت مدیره (محمد باقری) مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (زینب صیادی شهرکی) و رئیس هیئت مدیره (محمد باقری) مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اصفهان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۸۲۰۸۴۲۲۹۸۸۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166961
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهر سازان آبادگر جوان درتاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۸۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۴۸۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی و مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) ـ سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده (به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک الهیه، میدان مسکن، مجتمع ارکیده، طبقه ۵ واحد۳۰ کدپستی۳۸۱۸۷۹۶۹۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۷/۹۵/۶۰ مورخ ۴/۹/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه رنجبر به شماره ملی ۶۶۵۰۰۳۲۱۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۲۴۶۴۵۶۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسترن گهر خضری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۳۹۱۴۱ به عنوان بازرس اصلی لطیفه جمشیدی قهه به شماره ملی ۱۸۱۸۰۷۶۰۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۹۱۴۱۵۲۷۸۰۶۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200078
آگهی تغییرات شرکت باربد ابنیه گلبرگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مرضیه رنجبر به شماره ملی ۲۴۳۳۲۴۱۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی و نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - بهرام خادم ملت به کد ملی ۲۲۹۶۱۹۰۳۸۳ ومهدی بهجت به کد ملی ۲۴۱۱۰۳۰۵۴۱ وسعید مختاریان به کد ملی ۴۶۲۲۵۱۵۵۳۹ به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۳۰۷۵۳۹۹۷۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269390
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیوا صنعت بهسان درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۷۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۷۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، مشاوره، طراحی، نظارت، تهیه، نصب، متره و برآورد، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، انتقال آب، نفت و گاز، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم های حرارتی وبرودتی، سند پلاست، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شیراز خیابان زند پاساژ صاحب الزمان کدپستی ۷۱۳۵۷۴۶۱۱۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۲۹۱/۸۱۱/۹۵/۶۰ مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک رفاه کارگران شعبه سامان قدوسی پرداخت شده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: خانم سارا جعفر پور به شماره ملی ۲۴۵۱۵۴۲۵۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷خانم فاطمه خواجه به شماره ملی ۲۵۳۹۹۶۳۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷آقای حسین نیک نام به شماره ملی ۴۲۳۱۹۵۲۳۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور، قراردادها وعقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل(حسین نیک نام) یا رئیس هیئت مدیره (فاطمه خواجه)یا نائب رئیس هیئت مدیره (سارا جعفر پور)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (حسین نیک نام) یا رئیس هیئت مدیره (فاطمه خواجه) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سارا جعفر پور)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۳۵۳۱۸۶۵۱۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274017
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی آرشام خدمات فلاح درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۰۵۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: قبول و انجام وکالت از اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی زمینه ها با اخذ وکیل دادگستری .مشاوره وانجام کلیه امور اداری ودفتری شرکتها،موسسات،اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ثبت شرکت، تغییرات،کاهش وافزایش سرمایه، نقل وانتقال سهام،خرید و فروش سهام یا سهم الشرکه شرکتها، انحلال شرکت،افتتاح شعبه،انتقال دفتر مرکزی،ثبت کلیه صورتجلسات، اخذ کد اقتصادی،کد کارگاهی بیمه،اظهار نامه مالیاتی، مفاصا حساب دارایی وبیمه،تشکیل، اخذ صلاحیت اداره کار،ایمنی کار، صلاحیت پیمانکاری،اخذ و ارتقا رتبه، ثبت نام اینترنتی موارد فوق الذکر، ثبت نام ساجات،خرید و فروش شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه یا فاقد رتبه پیمانکاری و دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت، خرید و فروش سهام یا سهم الشرکه برای خود یا دیگران،بازاریابی غیر هرمی جهت خرید و فروش انواع شرکت ها.خرید و فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی، صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی،مدیریت وطراحی وب سایت، مراجعه به سازمان تامین اجتماعی،اداره ثبت شرکتها،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،استانداری، اداره کار و امور اجتماعی،بانکها و موسسات، دوایر ذیربط جهت پیگیری کلیه امور اداری. مشاوره، پیگیری وانجام امور اداری، بانکی،شرکتها و موسسات.مشاوره،پیگیری و انجام امور ثبتی، تغییراتی،رتبه بندی،صلاحیت اداره کار پس از کسب مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مزبور بمنزله ثبت واخذ پروانه فعالیت نمی باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: ساری،بلوار طالقانی،روبروی اداره گاز،مجتمع جم کدپستی ۱۹۹۷۹۹۸۵۱۱ سرمایه موسسه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد،خانم نسرین داودی نسب دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مرتضی فلاح دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مرتضی فلاح به کدملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸به سمت مدیرعامل خانم نسرین داودی نسب به کدملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳به سمت رئیس هیئت مدیره که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل (مرتضی فلاح) همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۱۰۵۷۱۹۲۰۵۶۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297888
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماهان پناه آذرخش درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت۱۳۹۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۰۱۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد).امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی.با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، سه راهی خمین، شهرک صنعتی حاجی آباد، خیابان رجائی، پلاک۵۳۶ کدپستی ۳۸۳۶۱۷۹۵۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۲/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارس اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: جواد سلحشوری دشتمال به شماره ملی ۱۱۷۱۳۲۰۸۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کاظم هیبتیان قلعه سلیمی به شماره ملی ۱۲۸۹۲۲۵۴۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مهسا زارع به شماره ملی ۲۵۳۹۹۶۳۶۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی نسترن گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۳۹۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۱۱۹۲۶۴۴۴۹۳۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297892
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهنود پناه ماهان درتاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت۱۳۹۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۰۱۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری و اجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) ـ شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک معصومیه، خیابان امام سجاد، نبش کوچه نعمت، طبقه اول، پلاک۳۴، کدپستی ۳۸۳۶۱۵۶۱۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۰/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: عماد پویان به شماره ملی ۱۹۳۰۸۳۳۹۸۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آناهیتا مهریار به شماره ملی ۳۲۵۸۶۸۸۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سارا خواجه به شماره ملی ۲۵۳۹۹۵۹۵۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی لطیفه جمشیدی قهه به شماره ملی ۱۸۱۸۰۷۶۰۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۱۱۹۴۳۲۵۲۳۹۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313365
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کهربا بنای تندیس درتاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۵۶۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی (آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی) سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای (به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد.) خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ ۲۰متری فوتبال ـ کوچه شهیدرجایی ـ کوچه برادران اول کدپستی ۳۸۱۵۷۶۶۱۷۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. ملیحه خدابخشی به شماره ملی ۵۱۲۹۹۳۶۵۷۴ دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: ملیحه خدابخشی به شماره ملی ۵۱۲۹۹۳۶۵۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۱۱۲۸۸۲۴۸۸۵۱۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318099
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باربد ابنیه تیراژه درتاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۰۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۱۷۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید وتوزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ شهرک ولیعصر ـ کوچه احسان ۷ ـ کوچه ایمان ۲ ـ پلاک ۱۲ کدپستی ۳۸۱۹۶۱۸۵۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۵/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۳/۱۱/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجتبی خیراندیش به شماره ملی ۲۵۳۹۷۴۳۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مصطفی البرز به شماره ملی ۲۳۰۱۰۱۹۲۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره رخساره منصوری به شماره ملی ۲۴۰۰۰۸۷۵۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی نسترن گهرخضری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۳۹۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۱۲۰۲۱۲۷۴۱۴۱۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324442
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسان عمارت جاوید درتاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۹۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۳۵۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، باسازی بافت های فرسوده، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سد سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات ونگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، مشاوره وطراحی واجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امورتآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی(بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، حرارتی وبرودتی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات و مزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس-شهر شیراز-قاآنی شمالی-خیابان وصال شمالی-خیابان لطفعلی خان زند-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۱۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۶۲۲/۱۴/۱۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ بانک صادارت شعبه زند شیراز پرداخت شده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی ۲۲۸۰۳۸۸۲۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ خانم رخساره منصوری به شماره ملی ۲۴۰۰۰۸۷۵۹۸ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ خانم زهره روستائی به شماره ملی ۲۴۲۰۰۸۶۵۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل(رخساره منصوری) یا رئیس هیئت مدیره(زهره روستائی)یا نایب رئیس هیئت مدیره(مرضیه شعبان پور)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل(رخساره منصوری) یا رئیس هیئت مدیره(زهره روستائی)یا نایب رئیس هیئت مدیره(مرضیه شعبان پور)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت بازرس علی البدل و خانم مرضیه نیک فطرت به شماره ملی ۲۵۴۹۹۱۵۲۹۱ به سمت بازرس اصلی هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۷۶۷۴۱۱۵۸۰۳اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326767
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میلاد عمارت پارسیان درتاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۹۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۶۹۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تاسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، انتقال آب، نفت و گاز، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم های حرارتی وبرودتی، انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، باسازی بافت های فرسوده، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سدسازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات ونگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، مشاوره وطراحی واجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه ها، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس ـ شهر شیراز ـ قاآنی شمالی ـ خیابان وصال شمالی ـ خیابان لطفعلی خان زند ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۶۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۱/۱۴۵۳/۱۴ مورخ ۲/۱۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه زند شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای ارسلان شمس به شماره ملی ۲۲۸۰۱۳۰۷۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی ۲۲۸۰۳۸۸۲۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره هر دو از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور, قراردادها، وعقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل(ارسلان شمس) یا رئیس هیئت مدیره (مرضیه شعبان پور)یا سهامدار(مرتضی محمودی)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (ارسلان شمس) یا رئیس هیئت مدیره(مرضیه شعبان پور) یا سهامدار(مرتضی محمودی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد علی جعفری به شماره ملی ۲۳۰۱۲۴۰۴۰۱ به سمت بازرس علی البدل هردو از ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۸۱۹۲۸۱۷۱۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326778
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیکان عمارت بیستون در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۹۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۶۹۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، انتقال آب، نفت و گاز، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم های حرارتی وبرودتی، انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، باسازی بافت های فرسوده، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سد سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات ونگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، مشاوره وطراحی واجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه ها، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی تماماً با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس ـ شهر شیراز ـ قاآنی شمالی ـ خیابان وصال شمالی ـ خیابان لطفعلی خان زند ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۳۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۷/۱۴۵۳/۱۴ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه زند شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ خانم مرضیه شعبان پور به شماره ملی ۲۲۸۰۳۸۸۲۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ خانم فاطمه مختاری ایگدری به شماره ملی ۲۲۸۲۱۴۲۵۹۴ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قراردادها وعقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل (فاطمه مختاری ایگدری) یا رئیس هیئت مدیره (مرتضی فلاح) یا نائب رئیس هیئت مدیره (مرضیه شعبان پور) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (فاطمه مختاری ایگدری) یا رئیس هیئت مدیره (مرتضی فلاح) یا نائب رئیس هیئت مدیره (مرضیه شعبان پور) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت بازرس اصلی و خانم رخساره منصوری به شماره ملی ۲۴۰۰۰۸۷۵۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۸۱۳۶۶۱۴۷۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346364
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس سایبان پارسیان درتاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۶۰۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۱۰۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تامین و ارائه خدمات مشاوره، نظارت واجرای پیمانکاری امور مربوط به انتقال نیروی برق، شبکه های توزیع برق، تحت فشار، فشار قوی وضعیف، طرحهای بهینه سازی، تعمیر، نگهداری. توسعه، نوسازی تاسیسات شبکه برق رسانی، نصب تجهیزات مختلف پروژه های توزیع نیرو، تعمیرات، بهره برداری، نگاهداری، پیمانکاری کلیه امور تآسیساتی، مکانیکی، هیدرومکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی وبرقی (بجز دوربین های مداربسته وسیستم های حفاظتی، امنیتی ومراقبتی)، تاسیسات شهری وروستائی، صنعتی، انتقال آب، نفت و گاز(بجز اکتشاف استخراج بهره برداری)، فاضلاب شبکه گازرسانی، سیستم های حرارتی وبرودتی، انجام خدمات مشاوره ای وپیمانکاری، طراحی واجرای طرحهای راهسازی، انجام کلیه امور ساختمانی وآپارتمان سازی از پی تا تحویل کلید، باسازی بافت های فرسوده، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی، سد سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، خدمات ونگهداری فضای سبز، نقشه کشی ونقشه برداری، خاکبرداری وخاکریزی، مشاوره وطراحی واجرای کلیه پروژه های مربوط به نمای ساختمان ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان، امور پیمانکاری مربوط به سدها، بندها، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب وشبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی احداث حوضچه ها، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کالاهای مجاز، ترخیص کالا از گمرکات کشور، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. پس از کسب مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس ـ شهر شیراز ـ قاآنی شمالی ـ خیابان وصال شمالی ـ خیابان لطفعلی خان زند ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۱۳۹۷۴۶۸۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۶۳۳/۱۴۵۳/۱۴ مورخ ۰۲/۱۲/۹۵ بانک صادارت شعبه زند شیراز پرداخت شده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: خانم سحر ایزدپناه به شماره ملی ۲۳۰۰۱۲۰۶۷۴ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ خانم رخساره منصوری به شماره ملی ۲۴۰۰۰۸۷۵۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ خانم زهره روستائی به شماره ملی ۲۴۲۰۰۸۶۵۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قراردادها وعقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل(سحر ایزدپناه) یا رئیس هیئت مدیره(زهره روستائی)یا نائب ریس هیئت مدیره (رخساره منصوری)همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل (سحر ایزدپناه) یا رئیس هیئت مدیره (زهره روستائی) یا نائب رئیس هیئت مدیره(رخساره منصوری) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به سمت بازرس اصلیو آقای مرتضی محمودی به شماره ملی ۶۴۸۹۹۶۸۹۸۳ به سمت بازرس علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۸۵۷۷۳۸۷۳۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463363
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارژنگ عمران فراهان درتاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۱۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۳۷۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع نیرو، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی ، بزرگراهها، آزادراههاوراههای ریلی وباند فرودگاه، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی وبتنی وفلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی، احداث حوضچه ها واستخر های پرورش وتکثیر آبزیان، امور طراحی وپیمانکاری واجرای مربوط به تاسیسات شهری وروستایی، خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه های گازرسانی وتاسیسات وتجهیزات مکانیکی وهیدرومکانیکی، امور پیمانکاری مربوط به خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وگاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاه نفت وگاز پتروشیمی ومخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز وتلمبه خانه های نفت ایستگاههای تقویت فشار گاز شبکه های نفت وگاز.امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع تبدیلی استخراج فرآوری ذخیره و تبدیل مواد خام در صنایع پتروشیمی صنایع فلزی(آهن و فولاد غیرآهنی وفرآورده های فلزی)سازه های صنعتی، سازه های ساختمانی تجهیزات هیدرولیک تاسیسات صنعتی جانبی، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل ابزار دقیق.امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای ، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های انتقال سیمی و بی سیم رادیو و تلویزیون و شبکه های ماهواره ای(به جز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات می باشد)..امور پیمانکاری مربوط به پروژه های برق رسانی و تولید و توزیع برق، امور پیمانکاری مربوط به بهره برداری و خدمات مشترکین توزیع برق، تعمیرات شبکه به روش خط گرم، سرویس روشنایی معابر، تعمیرات شبکه به روش خط سرد، احداث شبکه و پست های توزیع برق و مخابرات، نصب و راه اندازی نیروگاههای پراکنده(به جز مواردی که در انحصار شرکت توانیر و مخابرات می باشد).خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری وشرکت در مناقصات ومزایدات وعقد قرارداد با افراد حقیقی وحقوقی ونهادها وسازمانهای دولتی وخصوصی وداخلی وبین المللی واخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت ، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی-شهر اراک-۲۰ متری فوتبال-کوچه شهیدکریمی[۳۹]-کوچه ایمان ۱-پلاک ۲۷ کدپستی ۳۸۱۵۸۱۷۳۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۹/۸۸۱/۹۵/۶۰ مورخ ۳/۳/۹۶ نزد بانک رفاه شعبه سلمان فارسی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیر شعله حقیقی به شماره ملی ۲۲۸۰۱۶۷۵۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محسن برزگری نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۰۴۵۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مهراب زنگنه به شماره ملی ۲۲۹۸۵۲۰۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسرین داودی نسب به شماره ملی ۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ به عنوان بازرس اصلی مرتضی فلاح به شماره ملی ۰۵۳۴۶۴۵۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۳۲۰۵۴۹۴۱۳۴۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489079
آگهی تغییرات شرکت کیهان دژ اندیشه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۹۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۵۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ زهره روستائی به کدملی۲۴۲۰۰۸۶۵۴۶ و نسرین داودی نسب به کدملی۰۵۲۰۴۸۳۷۲۳ هر یک با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ۲ اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد: کاظم کریم پور به کدملی۲۲۹۹۶۶۴۴۲۴ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سیدمجتبی نجیبی به کدملی۲۲۹۸۳۹۲۱۰۲ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. / ش۹۶۰۴۰۸۲۷۸۸۵۲۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک