محمدجعفر دهقان طرزجانی

آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی

کد ملی 0051900645
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570461
آگهی تغییرات شرکت بهین دژ سازه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۹۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۰۲۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580443
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولید آماک کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۷۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوهان صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۰۱۰۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591016
آگهی تصمیمات شرکت آذر اوباسهامی خاص به شماره ثبت۱۸۵۱۲۰و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۵۷۲۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۱۷۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663707
آگهی تصمیمات شرکت اکسون پالار نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۵۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۶۷۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677986
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین همکار صنایع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۴۳۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کد ملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۱۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681155
آگهی تصمیمات شرکت سازه سازان عرشسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۷۵۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722938
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۶۹۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷ و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۲۰۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964353
آگهی تصمیمات شرکت صرافی امید سپه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۹۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ و هیئت مدیره ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق با ش. م ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی با ک. م ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ش. م ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بنمایندگی محمدرضا خورسندی با ک. م ۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰ شرکت چاپ و نشر سپه با ش. م ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ بنمایندگی سید حسنعلی حسینی با ک. م ۰۰۳۱۸۰۳۴۹۰ شرکت کارگزاری بانک سپه با ش. م ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ بنمایندگی امیر حسینی با ش. م ۰۰۴۹۷۷۲۶۱۹ که محمدرضا خورسندی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسنعلی حسینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدکاظم یاوری (خارج از اعضا) با ک. م ۱۲۱۹۵۹۶۲۸۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۲۱۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973800
آگهی تصمیمات شرکت دیزل محرک پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۲۶۹۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147754
آگهی تاسیس شرکت فیدار پویش هیرکان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۲۶۱۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۶۳۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور تولیدی, صنعتی, بازرگانی , عمرانی, ساختمانی, تاسیساتی, راهسازی, شهر و شهرک سازی , تاسیسات زیربنایی آب و فاضلاب و برق و گاز و پتروشیمی و تولید و ساخت واحدهای مسکونی, تجاری, تفریحی, توریستی و اقامتی و ارائه خدمات مشاوره ای , طراحی, مشاوره مدیریت و مدیریت طرح, نظارت فنی, اجرایی, راهبردی و تعمیر و نگهداری انواع ساختمان ها واحدهای تولیدی و خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری و توسعه و تهیه طرح توجیهی و بررسی اقتصادی, فنی و مالی پروژه ها, بودجه بندی و تامین منابع مالی و اعتباری طرح ها و هر امری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق سر و کار داشته باشد. ۲ ـ خرید, فروش, صادرات, واردات و ایجاد واحدهای تولید و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی, تجاری, ساختمانی, تاسیساتی, انواع ماشین آلات تولید و خدمات ساختمانی, تجهیزات پزشکی, مواد خوراکی, آشامیدنی, بهداشتی, دارویی و کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۳ ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه ها و افتتاح انواع حساب و اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شرکتهای جدید و خرید سهام سایر شرکتها و احداث شعب و کارخانجات مورد نیاز در سراسر ایران و جهان و مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه امور و فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید باشد انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب ـ خ هرمزان ـ خ پیروزان جنوبی ـ ک هشتم ـ پ۹ ـ کدپستی۱۴۶۶۷۳۴۸۸۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۸۴۲ مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ نزد بانک ملی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرهمایون سیدباقری به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت ساتراپ رهجو سهامی خاص با نمایندگی آقای سلمان نوغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت ساختمان و خدمات نوساز سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی خزائی کمجانی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای حسن کمری بیدکرپه به شماره ملی۰۰۵۳۱۸۲۶۶۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با نایب رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و در غیاب وی یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۰۴۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292213
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آیین پژوهان صادق به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ بعنوان بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال۱۳۹۲ انتخاب گردید. پ۱۷۵۷۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443810
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق شماره ثبت ۲۷۱۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره ۷۳۴۳۱/۹۳ مورخ ۰۶/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احمد جعفری تنها بشماره کد ملی ۰۰۴۹۰۵۵۳۳۱ با دریافت ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید سرمایه مؤسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال کاهش یافت و مواد ۷ و ۸ اساسنامه اصلاح گردید و شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل: آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی بشماره کد ملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سهم الشرکه و آقای جواد صفاپور بشماره کد ملی ۱۵۰۲۱۰۹۶۰۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سهم الشرکه میباشند. پ۱۸۲۲۷۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833512
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۰۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۸۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246785
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی رویین صافی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین پژوهان صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256096
آگهی تصمیمات شرکت راهداد تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۱۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۷۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: حسابرسی خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ بسمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305806
آگهی تصمیمات شرکت پیکر نهاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۹۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی به کدملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10466720
آگهی تصمیمات در شرکت آریا دالمن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۸۲۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۵۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ مهدی شاهانی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۵/۱ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۱/۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵/۷ ریال منقسم به ۷۵۸۵ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. موسسه آئین پژوهان صادق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ به نمایندگی محمدجعفر دهقان مرازجانی به کدملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و مسلم فرقانی به کدملی ۰۶۰۱۳۹۹۷۲۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ ناصر حیدری به کدملی ۲۸۵۱۲۱۰۵۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی شاهانی به کدملی ۲۱۴۱۵۸۲۶۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یحیی مدبری به کدملی ۰۶۰۱۳۴۲۶۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ تکمیل امضاء گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479957
آگهی تصمیمات شرکت کفش نسیم سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان صادق شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۷۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجعفر دهقان طرزجانی شماره ملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503187
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آئین پژوهان صادق به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288014
آگهی تغییرات آرمان اندیش آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۶۵۹۸۱/۹۵ ۲۷/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان رامین جهانگیری به شماره ملی ۲۷۵۰۵۵۸۷۴۳، فرهاد مصفا به شماره ملی ۲۷۵۱۶۹۱۸۲۱ و محمدجعفر دهقان طرزجانی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵، بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۲۹۹۸۳۸۲۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت و تهاتر برهان درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۳۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۰۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:مبادرت به انجام و اجرای عملیات ساختمانی ، عمرانی و راه سازی اعم از خرید ، ارائه خدمات ، مشارکت و واگذاری اموال منقول و غیر منقول ، ماشین آلات ، برگزاری مزایده و مناقصه و سرمایه گذاری مشترک برای پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی در کلیه مناطق کشور ، تاسیس و ایجاد کارخانجات مرتبط با تولید مصالح و مواد نیاز برای پروژه های عمرانی ساختمانی و راه سازی ، برگزاری مزایده و مناقصه در خصوص واگذاری ساختمان و اراضی سازمانها ، موسسات ، ادارات ، شرکتها ، بانکها ، نهادها و سایر متقاضیان. انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی ، فنی ، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های در جهت تحقق اهداف شرکت. مدیریت و نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی و راه سازی برای اجرای موضوع فعالیت و سایر موضوعات مرتبط احیای منابع مالی و پیگیری وصول مطالبات معوقه برای کلیه افراد حقیقی اعم از بانکها ، استفاده از تسهیلات و منابع مالی و اعتباری از بانکها ، موسسات اعتباری و سایر مراکز ، ایجاد غرفه و مشارکت در بر پایی نمایشگاههای داخلی و خارجی. اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ارائه کلیه خدمات در موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت ، طراحی مشاوره ساخت فنی تولید پشتیبانی نصب و راه اندازی پیمانکاری کلیه طرح های صنعتی و انجام کلیه پروژه های صنعتی و خدماتی بازرگانی و تولیدی و عمرانی و فعالیت در امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش تهیه و تولید اقلام مجاز بازرگانی و ماشین آلات صنعتی و قطعات تاسیس و راه اندازی کارخانجات مجاز و سرمایه گذاری و ارائه کلیه خدمات مجاز تعمیرات و نگهداری کلیه کالاهای مجاز. تشویق و تسهیل در امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و عقد انواع قراردادهای قانونی لازم و اخذ هرگونه نمایندگی و تاسیس ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و انعقاد قرار داد جهت انجام کلیه پروژه ها و طرح های ملی و دولتی و خصوصی با اخذ مجوز های لازم. انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی و عمرانی و خدمات مجاز بصورت دائم یا موقت از طریق کلیه گمرکات قانونی ، اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت صنعتی اداری برابر استاندارد های بین المللی. مشارکت در سایر شرکتها و کارخانجات از طریق سر مایه گذاری در شرکتهای در شرف تاسیس و یا خرید سهام شرکتهای موجود و اخذ وام و انواع تسهیلات مالی و اعتباری ریالی و ارزی و ضمانت نامه های قانونی از کلیه بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و همچنین گشایش اعتبارات اسنادی و بانکی و یا بروات بین بانکها و طرق قانونی متداول جهت واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با مراکز و سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و شرکت و ایجاد برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی و هر گونه فعالیت مجاز انعقاد قرارداد و اجرای فسخ و تفاسخ و اقاله کلیه عقود مندرج در قانون مدنی و قانون تجارت و سایر قوانین جاری به صورت عادی یا رسمی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در جهت به تونیق نهادن اموال منقول و غیر منقول متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی که شرکت به صورت قانونی و توافق دارای اختیار ترهین با سایر اموال برای اخذ سایر تسهیلات بعدی برای شرکت و امضای ذیل اسناد مربوط تشویق و تسهیل در امر سرمایه گذاری "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-آپادانا-خیابان مرغاب-کوچه شهیدان کردبچه (هفتم)-پلاک ۱۵-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۵۳۶۳۶۳۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد و تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانک اینده بشماره ۴۲۱/۲۱۳/۹۵ مورخ ۳۰/۱۱/۹۵ شعبه آپادانا پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای علیرضا روحی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۵۲۹۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فائزه فاضلی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۷۸۵۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین رنجبر به شماره ملی ۰۰۷۱۵۲۲۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک، سفته و بروات و کلیه قرار دادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمد جعفر دهقان طرز جانی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شماره ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید."ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۲۲۱۴۳۹۱۸۱۱۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233344
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۲۰۸۲۴۵/۹۷ مورخه ۲۴/۶/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن فامیلی با کدملی۰۰۶۰۷۰۲۸۱۸ با دریافت مبلغ چهل وپنج میلیون ریال (کلیه سهم الشرکه) از صندوق مؤسسه خارج شد سرمایه مؤسسه به مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال کاهش یافت. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا، به شرح زیر می‌باشد: آقای شهریار دیلم صالحی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ دارای ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای داریوش امین نژاد ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ دارای ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سیدعلی شیرازی ۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶ دارای ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدجعفر دهقان طرزجانی ۰۰۵۱۹۰۰۶۴۵ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای فرشید سلطانی لرگانی ۰۰۵۵۰۱۲۹۱۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حسن طهرانی ۰۰۵۶۸۷۴۵۷۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۷۰۴۷۵۹۸۶۴۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک