محمد افزا

محمد افزا

کد ملی 5179749662
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1421481
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص اساس نمای پارس شماره ثبت ۱۰۹۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۰۸۲۶
شرکت سهامی خاص اساس نمای پارس در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۳ شماره ثبت ۱۰۹۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۰۸۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی، نقشه کشی، نظارت، اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی فلزی و ساختمان سازی و راه سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی، آزادراه ها ، بزرگراه ها، باند فرودگاه، راه های ریلی و روستایی و معابر، تاسیسات و. تجهیزات ابنیه، خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، زه کشی و جدول بندی، مخازن آب و فاضلاب، محوطه سازی و بندهای انحرافی، ایجاد فضای سبز، پل سازی و سد سازی، سوله سازی، محاسبه و برآورد پروژه های عمرانی، نقشه برداری، انجام پروژه های نفت و گاز، با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ، خیابان ولیعصر، ابتدای ۱۶ متری بوعلی ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۵ـ۱ـ بهرام نجفی بشماره ملی ۱۸۴۰۹۹۸۵۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ۵ـ۳ـ لیلا مسافریان بشماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ۵ـ۴ـ محمد افزا بشماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ بسمت مدیرعامل، ۵ـ۵ـ سلمان نجفی بشماره ملی ۱۹۷۰۳۵۹۳۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء بهرام نجفی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای بهرام نجفی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ۱ـ خانم ساحل اقبال نیک بشماره ملی ۱۲۹۲۷۶۳۱۰۸ بعنوان بازرس اصلی. ۸ـ۲ـ خانم مریم جمال پور بشماره ملی ۱۹۷۰۲۳۲۰۵۶ بعنوان بازرس علی البدل. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۵۱۹۴۸۸۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519260
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت پدیده سازان خایدالو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۱۳۲۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد ـ موضوع شرکت: طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خــاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مکـانیکی و هـــیدرومکانیکــی سیستـــم های سرد کننده ساختـــمان تاسیسات و تجهیـزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تــصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ طراحی مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و هــیدرومکانیکی سیستمـــهای سرد کننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبر دهنده و هشدار دهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساختــمان و توزیع و انتقال نیرو شبکــه های برق و تــاسیسات برقی ـ پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ کوی ارتش ـ فاز یک ـ خیابان ایثار ـ نبش ایثار ۱۰ ـ بلوک یک ـ قطعه ۴۶ ـ کدپستی ۶۸۱۶۹۹۳۵۴۵ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۵ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: علی عالی نژاد به شماره ملی ۶۱۲۹۹۶۴۷۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا موسوی به شماره ملی ۴۲۱۹۶۸۶۹۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت حسن باقریه به شماره ملی ۱۲۸۶۴۸۳۵۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۱۵۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۱۵۷۹۸ به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی. محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۰۴۱۹۳۲۱۶۳۵۶۹۵  داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588572
آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشکان رود شاهیوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۳۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: الهه کرمی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۶۹۲۶۵ محمد کریم مستی شاهیوند به شماره ملی ۶۱۳۹۷۸۳۴۱۰ علی مستی شاهیوند به شماره ملی ۶۱۳۹۷۸۳۵۵۰ تا تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد کریم مستی شاهیوند به شماره ملی ۶۱۳۹۷۸۳۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره الهه کرمی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۶۹۲۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی مستی شاهیوند به شماره ملی ۶۱۳۹۷۸۳۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۶۰۴۸۷۷۴۴۷۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593116
آگهی تغییرات شرکت اسطوره بهسازان غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۸۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد: شهاب میرزائی مقدم کدملی ۴۰۷۰۷۶۷۵۱۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره محمد افزا کدملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مریم میرزائی مقدم کدملی ۴۰۷۳۳۸۲۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره به امضاء شهاب میرزائی مقدم همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۷۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۲۳۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652866
آگهی تغییرات شرکت ساروج صنعت ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۵۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر شاهوردی به کدملی ۴۱۳۲۳۱۹۱۸۰ به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره فرزانه لطفی به کدملی ۳۸۷۳۵۸۶۶۵۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمد افزا به کدملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای اصغر شاهوردی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۴۱۱۲۱۶۹۳۸۶۱۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798594
آگهی تغییرات شرکت سازه آب گستر گرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید ندری به شماره ملی ۴۱۸۹۹۴۸۷۴۸ یداله پولادی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۴۳۳۳۹ محسن امیدیان به شماره ملی ۳۲۵۶۸۵۹۳۸۰ فرید حسنی به شماره ملی ۲۱۴۳۱۲۲۰۳۹ تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید ندری به شماره ملی ۴۱۸۹۹۴۸۷۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره یداله پولادی به شماره ملی ۴۱۸۹۹۴۳۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن امیدیان به شماره ملی ۳۲۵۶۸۵۹۳۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره فرید حسنی به شماره ملی ۲۱۴۳۱۲۲۰۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۷۶۲۶۶۹۳۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سلسله
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805885
آگهی تغییرات شرکت تارا بنای افلاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شیوا مرادی به شماره ملی ۴۰۶۰۴۶۰۸۲۶ مهدی خسروی کبیر به شماره ملی ۲۷۲۱۶۶۸۵۹۵ حمید ناصری به شماره ملی ۰۴۵۱۴۳۱۴۳۱ تا تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شیوا مرادی به شماره ملی ۴۰۶۰۴۶۰۸۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی خسروی کبیر به شماره ملی ۲۷۲۱۶۶۸۵۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید ناصری به شماره ملی ۰۴۵۱۴۳۱۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. - لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۹۵۵۱۳۱۱۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879874
آگهی تغییرات شرکت آرمه پایدار مهسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۶۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یوسف خیری فرد به شماره ملی ۴۳۲۳۵۴۳۴۵۱ علیرضا پورمحمدخان به شماره ملی ۰۰۶۸۵۶۴۲۴۴ مجتبی ضیائی شهرکی به شماره ملی ۱۷۵۱۳۷۱۷۵۱ تا تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: یوسف خیری فرد به شماره ملی ۴۳۲۳۵۴۳۴۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا پورمحمدخان به شماره ملی ۰۰۶۸۵۶۴۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مجتبی ضیائی شهرکی به شماره ملی ۱۷۵۱۳۷۱۷۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بدری عطائی چگنی به شماره ملی ۵۲۸۹۶۳۴۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۰۸۲۲۹۲۳۸۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890381
آگهی تغییرات شرکت آژند گستر خرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۹۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یاسر یاسور عینی پور به شماره ملی ۲۶۹۱۳۰۴۲۹۹ رضا کرمعلی به شماره ملی ۳۹۶۲۵۲۲۲۵۵ حمید گرئی به شماره ملی ۴۳۱۰۴۴۴۷۴۱ تا تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: یاسر یاسور عینی پور به شماره ملی ۲۶۹۱۳۰۴۲۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا کرمعلی به شماره ملی ۳۹۶۲۵۲۲۲۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید گرئی به شماره ملی ۴۳۱۰۴۴۴۷۴۱ به سمت عضو هیئت مدیهر و مدیرعامل تا تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۱۳۱۰۸۱۲۳۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890406
آگهی تغییرات شرکت مرمر گستران راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد نبی لک به شماره ملی ۴۸۴۹۰۲۸۶۷۵ محسن مهدی پور به شماره ملی ۱۲۹۱۴۰۲۴۷۰ اسماعیل برزوجیرندهی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۵۶۵۷۲ تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد نبی لک به شماره ملی ۴۸۴۹۰۲۸۶۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن مهدی پور به شماره ملی ۱۲۹۱۴۰۲۴۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اسماعیل برزوجیرندهی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۵۶۵۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۱۳۱۱۰۱۰۴۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925931
آگهی تغییرات شرکت فن آوران افلاک خرم رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۷۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نادر جافری به شماره ملی ۴۰۷۰۶۸۶۱۳۴ اکبر شعبانی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۳۶۷۷۶ محمد سلطانی به شماره ملی ۴۸۴۹۸۸۱۸۶۶ تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نادر جافری به شماره ملی ۴۰۷۰۶۸۶۱۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره اکبر شعبانی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۳۶۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد سلطانی به شماره ملی ۴۸۴۹۸۸۱۸۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۲۲۶۱۶۴۷۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926016
آگهی تغییرات شرکت رهساز نمای عرش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۸۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منا شریفی به شماره ملی ۴۰۶۰۸۶۷۰۲۰ اسماعیل عمرانی به شماره ملی ۶۲۷۹۷۷۷۹۲۸ علیرضا نیکمردنمینی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۴۹۲۸۵ تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: منا شریفی به شماره ملی ۴۰۶۰۸۶۷۰۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل عمرانی به شماره ملی ۶۲۷۹۷۷۷۹۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا نیکمردنمینی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۴۹۲۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۲۶۵۹۲۴۹۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088932
آگهی تغییرات شرکت احیای سرزمین آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۹۹۹
آگهی تغییرات شرکت احیای سرزمین آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۹۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید الهائی به شماره ملی ۱۷۵۳۰۸۱۸۳۱ محمد مهدی صدیقی مقدم به شماره ملی ۰۰۷۰۳۰۲۱۸۹ الهه باقی سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۷۷۵۹۷ عباس جمیلی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۳۵۰۷۳ تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید الهائی به شماره ملی ۱۷۵۳۰۸۱۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مهدی صدیقی مقدم به شماره ملی ۰۰۷۰۳۰۲۱۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره الهه باقی سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۹۱۷۷۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره عباس جمیلی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۳۵۰۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252939
آگهی تغییرات شرکت خشت پی نهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش صادقی چیگانی به شماره ملی ۱۷۵۷۶۱۵۷۶۸ مهران عموئی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۸۶۲۳۰ هاشم قاسم زاده به شماره ملی ۲۲۹۵۸۱۶۸۷۴ تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۶. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیاوش صادقی چیگانی به شماره ملی ۱۷۵۷۶۱۵۷۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مهران عموئی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۸۶۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هاشم قاسم زاده به شماره ملی ۲۲۹۵۸۱۶۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۶. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۰۲۲۷۳۷۱۰۴۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568764
آگهی تغییرات شرکت کیالان سازه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل میباشند: شهاب احمدی کدملی۴۸۵۰۰۳۰۴۸۳ علی احمدی نژاد منفرد کدملی ۰۰۸۲۹۰۱۸۴۸ سید عباس میری کد ملی ۰۰۳۵۲۸۹۷۸۳ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: شهاب احمدی کدملی ۴۸۵۰۰۳۰۴۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی احمدی نژاد منفردکدملی۰۰۸۲۹۰۱۸۴۸به سمت رئیس هیئت مدیره سید عباس میری کد ملی۰۰۳۵۲۸۹۷۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: محمد افزا کد ملی۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به سمت بازرس اصلی لیلا مسافریان کدملی۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۶۰۵۲۹۵۲۳۲۹۳۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593840
آگهی تغییرات شرکت ساران ساز پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید بساک به شماره ملی ۴۱۷۱۶۵۴۲۷۰ رضا آشوری به شماره ملی ۶۱۲۹۵۲۶۳۴۳ سامان سرمالیانی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۳۱۷۴۵ تا تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سامان سرمالیانی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۳۱۷۴۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سعید بساک به شماره ملی ۴۱۷۱۶۵۴۲۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا آشوری به شماره ملی ۶۱۲۹۵۲۶۳۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس اصلی حسینعلی شهباز طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۶۱۷۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت، رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۶۱۳۱۹۵۸۵۴۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762223
آگهی تغییرات شرکت تجارت نهاد آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۸۵۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نوید معماری به شماره ملی ۱۹۴۰۳۸۰۹۵۲ رمضانعلی شاه مرادی به شماره ملی ۱۱۷۰۸۱۷۸۷۴ مجید صادقی به شماره ملی ۱۹۳۱۰۰۱۹۰۱ عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۱۵۷۹۸ تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۸. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نوید معماری به شماره ملی ۱۹۴۰۳۸۰۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره رمضانعلی شاه مرادی به شماره ملی ۱۱۷۰۸۱۷۸۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مجید صادقی به شماره ملی ۱۹۳۱۰۰۱۹۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۴۱۵۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۸. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی ۵۱۷۹۷۴۹۶۶۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی ۱۲۹۰۳۹۵۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۹۲۵۹۸۴۶۹۲۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک