کمال حسنی

آقای کمال حسنی

کد ملی 0051752328
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1242203
آگهی تغییرات شرکت تامین دار و عابد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کمال حسنی به شماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیداحمد صفوی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۸۸۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۵۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338824
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی قدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی گلستانه به شماره شناسنامه ۵۹۷ و شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۵۵۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری قدر ش. ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر دلفانی به کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین ش. ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کمال حسنی به کدملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا ش. ملی ۱۰۳۲۰۱۳۷۴۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیداند. پ۱۷۶۹۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348772
آگهی تغییرات شرکت فدک کوثر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمدرضا رستمی با کدملی۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به نمایندگی از شرکت فدک کوثر هشتم با شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وحید خباززاده حقیقی با کدملی۲۲۹۶۸۹۷۴۵۲ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک ایرانیان با شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کمال حسنی با کدملی۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق با شناسه ملی۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین نصیری با کدملی۴۶۰۹۳۷۲۹۸۳ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492702
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ میلاد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۱۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۴۴۶۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی بصیری به کد ملی ۲۸۰۰۳۷۶۶۸۶ بنمایندگی از شرکت سپید توسعه قدر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره کمال حسنی به کد ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ بنمایندگی شرکت توسعه فدک کوثر هشتم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی مهدیزاده ساری به کد ملی ۰۰۶۶۰۵۱۷۰۳ بنمایندگی شرکت روئین دژ بتن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۸۲ بسمت بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا کننده مدارک عادی اداری باامضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۰۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497790
آگهی تغییرات شرکت معمار سیستم تجربه دانایی سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۷۳۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید راعی دهقی ۲۲۹۹۰۸۵۰۹۲ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کمال حسنی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت حامیان مهر الوند ۱۰۳۲۰۸۰۴۸۶۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا هادی پور ملاسرائی ۲۵۹۳۲۹۹۹۵۹ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی دوست برحقی ۰۰۵۹۷۳۴۶۹۸ به نمایندگی از شرکت توسعه فدک ایرانیان ۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره جواد الهی نسب ۰۰۶۴۴۱۴۲۰۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۴۱۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509748
آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۲۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی گلستا نه به کدملی ۱۲۸۶۴۰۵۵۹۹ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شماره ثبت ۳۶۷۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ ابوالفضل بختیاری به کدملی ۰۰۷۳۷۳۱۸۳۸ به نمایندگی شرکت سپهر کوثر شفق به شماره ثبت ۴۲۹۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹ منوچهر نوذر ی به کدملی ۳۱۱۱۳۵۳۲۴۹ به نمایندگی شرکت نوذر انرژی پارس به شماره ثبت ۳۶۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۶۴۰ مجتبی هما یی سنجر به کدملی ۰۰۷۳۸۶۰۸۹۱ به نمایندگی شرکت فدک کوثر هشتم به شماره ثبت ۴۲۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ کمال حسنی به کدملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی شرکت توسعه حامی قدر به شماره ثبت ۳۹۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۷۰۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۸۴۵۶۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626398
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کمال حسنی به شماره ملی۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت فدک کوثر هشتم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای همایون منصوری به شماره ملی ۱۷۵۳۹۸۲۶۸۵ به نمایندگی از شرکت توسعه حامی قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای ابوالقاسم بازرگان به شماره ملی ۰۰۵۴۴۰۲۷۰۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای هادی مسلمی بیدهندی با شماره ملی ۰۰۵۲۹۶۲۸۱۴ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای امیر رنجبر به شماره ملی ۰۰۱۲۹۱۶۹۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر باشد ومکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۳۰۳۹۱۱۷۱۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455700
آگهی تغییرات شرکت پخش دارویی عابد شفا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۹۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۰۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید احمد صفوی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۸۸۲۵ به شماره شناسنامه ۵۰۴۱ تاریخ تولد ۲۶/۷/۱۳۵۴ فرزند سید بهرام با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای کمال حسنی به شماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ ریال افزایش داد. آقای عبداله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۵۷۸۵۸ به شماره شناسنامه ۱۱۸۳ تاریخ تولد ۱۹/۳/۱۳۳۸ فرزند فتح اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682744
آگهی تغییرات شرکت تامین دارو سلامت آفرین طاهابامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۱۸۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کمال حسنی به شماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۵۷۸۵۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد صفوی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۸۸۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۵۷۸۵۸ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979800
آگهی تاسیس شرکت تجهیز طب آداک فرس با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۰۷۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: واردات صادرات خرید و فروش و پخش انواع داروها و لوازم و تجهیزات پزشکی لوازم طبی و بهداشتی و آرایشی از کارخانجات و تولید کنندگان داخلی پس از اخذ مجوزهای لازم واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ساخت و تولید تجهیزات و لوازم پزشکی سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت ترخیص کالا از تمامی گمرکات پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جلال آل احمد بعد از پل گیشا پلاک ۱۰۵ ط اول ـ کدپستی ۱۴۴۶۶۶۶۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای کمال حسنی به شماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای عباس نجفی‌منصوری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۳۰۹۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ ـ آقای عباس نجفی‌منصوری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۳۰۹۲۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضا اسناد و اوراق بهادار چک سفته بروات اسناد تعهدآور قراردادها با دو امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به همراه با مهر شرکت کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794760
آگهی تغییرات شرکت فدک ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه فدک کوثر هشتم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱ به نمایندگی آقای کمال حسنی به کدملی۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فدک ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶ به نمایندگی آقای داریوش منصوریان به کدملی۰۰۶۵۲۱۰۸۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سپهر کوثر شفق شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹به نمایندگی آقای جهانگیر کریمی به کدملی ۰۰۴۰۲۵۶۲۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۰۰۴۰۲۵۶۲۸۶ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرار داد و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی دیگراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۵۸۱۶۹۳۶۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827578
آگهی تغییرات شرکت توسعه فدک کوثر هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ و تاییدیه بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره ۹۳۰۹۹۸۲۱۳۲۵۰۰۰۳ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید راعی دهقی به کدملی۲۲۹۹۰۸۵۰۹۲ به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۶۳۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود فروهیده به کدملی ۲۸۰۲۳۶۸۹۸۲ به نمایندگی از مؤسسه راهیان بهشت شهرضا به شناسه ملی۱۴۰۰۳۲۳۰۲۴۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای کمال حسنی به کدملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت فدک قدر تکسا با کدملی۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری، جذب نیرو با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۰۲۹۱۴۰۳۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839808
آگهی تغییرات شرکت توسعه پژوهش یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود قنبری دودانگه به شماره ملی ۲۰۹۲۰۸۶۰۴۹ به جای آقای کمال حسنی به شماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حامی قدر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علیرضا هادی پور ملا سرایی به شماره ملی ۲۵۹۳۲۹۹۹۵۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. خانم زهرا سادات بازو بندی به شماره ملی ۱۰۶۲۹۱۱۵۰۴ به جای آقای سعید راعی دهقی به شماره ملی ۲۲۹۹۰۸۵۰۹۲ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز پارس کرانه قشم با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۳۰۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۱۱۰۷۱۰۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937041
آگهی تغییرات شرکت نورد لوله خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۰۹۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفای آقای بهرام سبحان پرست از عضویت و ریاست هیئت مدیره وآقای احسان نصیری از عضویت هیئت مدیره شرکت موافقت شد. ۲ آقایان کمال حسنی بشماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ ومحمد موسائی بشماره ملی ۲۷۵۴۷۰۹۸۱۹ و آقای قاسم کارگر بشماره ملی ۲۷۵۴۲۹۶۴۷۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشماره ثبت۲۸۷۸۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بسمت بازرس اصلی شرکت وخانم ندا تیموری جمال آباد بشماره ملی ۲۷۴۰۴۵۰۳۵۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۶۷۷۹۱۷۷۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947218
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت وصنعت یاسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۹۳۰۹۹۸۲۱۳۲۵۰۰۰۰۳ مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۵ بازپرسی ویژه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب شد. آقایان علی گلستانه ش م ۱۲۸۶۴۰۵۵۹۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری قدر ش م ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ کمال حسنی ش م ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸به نمایندگی از شرکت توسعه فدک کوثر هشتم ش م ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱سعید راعی دهقی ش م۲۲۹۹۰۸۵۰۹۲ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق ش م ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا آل آقاکد ملی ۰۰۳۱۷۹۳۹۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۱۳۶۸۹۱۰۹۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950031
آگهی تغییرات شرکت فولاد ترابر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۶۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفای آقایان بهرام سبحان پرست از عضویت وریاست هیات مدیره ومحسن امجدی کیا از عضویت هیات مدیره موافقت بعمل آمد. ۲ شرکت سهامی خاص گروه توسعه فولاد ارومیه بشماره ثبت ۴۷۲۶۸۰ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۶۸۸۹ بنمایندگی آقا ی کمال حسنی بشماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ وآقای علیرضا نعمتی فر به شماره ملی۰۰۵۴۸۶۶۱۲۱ وآقای مرتضی اسماعیلی اقدم بشماره ملی ۰۰۷۶۱۹۳۰۴۷ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۱۶۸۱۹۷۰۱۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003477
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذر خاور میانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کمال حسنی بشماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای امیرحسین امیراصلانی بشماره ملی ۰۰۴۵۷۰۴۸۵۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای حسین آهنگر متجدد رضائی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۸۲۴۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدندو امضای کلیه اسناد مالی چکها قرارداد‌ها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به تنهایی با امضای آقای حسین آهنگر متجدد رضائی عضو هیأت مدیره ومدیرعامل و یا مشترکا با امضای آقایان کمال حسنی عضو ورئیس هیأت مدیره و امیر حسین امیر اصلانی عضو ونائب رئیس هیأت مدیره و امضای اوراق عادی و نامه‌های اداری به تنهایی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره در هر حال همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. شعبه شرکت در تهران شادآباد بازارآهن بلوک ۱۱ جنوبی پلاک ۵۲ کدپستی ۸۶۳۱۸ ۱۳۷۱۸ تاسیس وافتتاح گردید. پ۹۵۰۶۱۴۵۲۷۱۲۰۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098646
آگهی تغییرات شرکت فولاد ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۲۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت منبعد مشترکا با امضای دو نفر از سه نفر آقایان کمال حسنی بشماره ملی ۰۰۵۱۷۵۲۳۲۸ نماینده شرکت گروه توسعه فولاد ارومیه بشماره ثبت ۴۷۲۶۸۰ وشناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۶۸۸۹ (عضو و رئیس هیئت مدیره و همچنین مدیرعامل شرکت)، محمد موسائی بشماره ملی ۲۷۵۴۷۰۹۸۱۹ (عضو و نایب رئیس هیئت مدیره) و قاسم کارگر بشماره ملی ۲۷۵۴۲۹۶۴۷۶ (عضو هیئت مدیره) و امضای اوراق عادی و نامه‌های اداری به تنهایی با امضای هریک از آنان در هر حال همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۰۸۸۸۶۴۳۷۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک