ابراهیم مرادی

ابراهیم مرادی

کد ملی 5169382911
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690394
آگهی تصمیمات شرکت باند طبی شمالسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۴۱۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۵۵۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر میرباقری به کدملی ۱۲۶۰۴۱۲۹۲۵ و احمد میرباقری به کدملی ۱۲۶۰۴۲۲۹۳۳ و زهرا پهلوانی به کدملی ۱۲۶۰۴۵۲۹۱۳ بموحجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ اکبر میرباقری بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا پهلوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد میرباقری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۸۶۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011335
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و ساخت توربو سیل سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۴۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ذبیح اله کارگرشورکی به شماره ملی۴۴۸۹۵۱۲۲۳۶ و آقای حمیدرضا ملک محمدی بیدهندی به شماره ملی۰۰۴۵۶۸۰۲۵۶ تا تاریخ۲/۸/۹۳. در تاریخ۲۷/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۶۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041697
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۰۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۴۶۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ مؤسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ و آقای ابراهیم مرادی به شناسه ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا شکری به شماره ملی ۰۰۷۶۴۹۸۳۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای کوروش شاه محمدپورسلمانی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۹۷۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید بهمنی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۰۷۸۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۸۵۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150479
آگهی تغییرات شرکت شیما پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۱۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به ش م ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. پ۱۶۹۰۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185582
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوم شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۴۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای ابراهیم مرادی به کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجیدرضا عرب به کدملی ۰۰۴۹۰۲۴۱۷۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمود حسینی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۳۱۶۳۸ و آقای احمد عزیزی لرد به شماره ملی ۵۱۶۹۳۵۴۵۹۲ و اقای ایرج بزرگ زاده به شماره ملی ۴۵۹۱۰۱۵۷۲۶ و آقای سید فرزاد حسینی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۴۰۱۷۲ و آقای علی نقره دوست مطلق به کدملی ۵۱۶۹۳۴۹۹۲۰۵ پ۱۷۱۰۲۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261323
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای مصطفی نجفیان رضوی به کد ملی ۰۰۴۴۰۷۲۸۱۳ آقای محمد مومنی به کد ملی ۰۰۳۱۷۳۸۲۰۶ خانم مونا مومنی به کد ملی ۰۰۷۰۶۲۸۰۹۲ خانم مریم نجفیان رضوی به کد ملی ۰۰۵۴۷۶۱۱۷۴ خانم مینو مومنی به کد ملی ۰۴۵۰۱۰۷۶۲۰ آقای مانی نجفیان رضوی به کد ملی ۰۰۶۴۳۳۸۵۳۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی کد ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۴۳۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402007
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبان پایه سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۴۱۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۶۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ و آقای ابراهیم مرادی بشماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۴۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412238
آگهی تغییرات شرکت اورین پایه سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۰۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب شماره ثبت ۱۳۸۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۶۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464642
آگهی تغییرات شرکت نوید آریائیان گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۸۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476028
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی داوران حساب با شماره ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531299
آگهی تغییرات شرکت آرمان فلز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به اتفاق آراء تصویب گردید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۵۸۶۲۳۷۹۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536225
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نورد گرم فلز سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۶۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی آقای ابراهیم مرادی به شماره می‌۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۲۱۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569578
آگهی تغییرات شرکت طب ساران مه نشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۸۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی با کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فدک با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸ آقای حسن وفقی با کدملی ۱۲۶۲۲۷۳۴۳۹ شرکت داده پردازان جهان گستر تالش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۶۵۶۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۱۹۲۶۷۶۸۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696563
آگهی تغییرات شرکت سرآمد تجارت تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب گردید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ را به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۴۲۰۸۱۳۶۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699051
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کنترل قدرت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۷۶۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره آقای منصور پیام با کدملی ۰۰۴۵۰۷۶۴۴۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا خارزمی با کدملی ۲۲۹۵۹۱۲۱۶۴ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم میترا صمیمی راد با کدملی ۰۰۵۹۹۹۱۰۲۱ عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۲۵۴۹۲۵۳۱۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705007
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی پارت پیشروگامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد وموسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرسی اصلی و آقای ابراهیم مرادی به کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۹۰۱۱۱۹۴۳۳۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642635
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارس شاهین البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۴۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق/العاده مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی بشماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی/البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760299
آگهی تغییرات شرکت تدارکات حفاری آسماری فلات جنوب (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۰۶۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۹۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالصمد رضائی به شماره ملی۰۰۵۳۲۴۵۴۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۵/۱۳۹۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای جمشید جعفرزاده به شماره ملی۱۸۱۶۵۴۶۷۶۳ و آقای مسعود اسدبیگی به شماره ملی۳۹۷۸۲۳۱۹۳۱ و آقای سید علیرضا آل احمد به شماره ملی۰۰۴۱۶۸۵۸۳۰ و خانم نازنین جعفرزاده به شماره ملی۰۰۶۸۵۹۵۵۲۲ و خانم مریم جعفرزاده به شماره ملی۰۰۶۷۲۱۰۹۱۰ تا تاریخ۱۶/۵/۱۳۹۱. در تاریخ۴/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795215
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیرکبیر خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۲۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی داروان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324054
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی آرسام کار تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۸۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کد ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340653
آگهی تغییرات شرکت آکام ظفر سرام سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۷۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۳۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10426119
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۸۹ ابراهیم مرادی به کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۴۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501714
آگهی تصمیمات شرکت جان کرین ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۵۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کد ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949183
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی به آب زیست سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۱۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به ش ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیون حقایقی به ش ملی ۰۰۵۵۱۱۶۳۲۱ و علی حقایقی به ش ملی ۴۷۲۰۴۰۱۱۸ و ناهید پاشاخان به ش ملی ۰۰۴۰۹۶۵۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977890
آگهی تغییرات شرکت تامین راه آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171463
آگهی تصمیمات شرکت آریا آسانسور سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757637
آگهی تصمیمات شرکت اونیک پترولیوم کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۳۱۳۵۸۷۰۶۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917717
آگهی تغییرات شرکت ضیافت آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسسه داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۸۴۸۶۵۸۰۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951791
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش معین قزوین درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۲۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۸۰۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجازمی باشد مبادرت نماید در تمامی موارد فوق پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی شرکت: قزوین ـ خیابان شهید انصاری ـ جنب بانک کشاورزی ـ فروشگاه رزازی کدپستی ۳۴۱۸۷۹۳۴۷۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۲ و شماره فیش ۸۵۸۴۹۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک ملی شعبه بازار قزوین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران شرکت: ـ ۵. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ ۵. آقای سیدمهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ ۵. آقای هادی رزازی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۱۱۵۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ـ ۸. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ با نمایندگی آقای ابراهیم مرادی فرزند مراد به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ ۸. آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۷۴۰۸۱۵۶۳۵۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش بهتاش بیژن گرد درتاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۲۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۸۰۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام امور بازرگانی و پیمانکاری مجاز شامل مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، پخش جهت توزیع کالا، به طور کلی شرکت می تواند مبادرت نماید در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بجنورد ـ خ طالقانی شرقی ـ روبروی پیتزا کندر ـ پلاک ۱۱۱ کدپستی ۹۴۱۵۶۴۵۸۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۹۵/۸۶۹۳ مورخ ۱۱/۳/۹۵ نزد بانک ملی شعبه خیابان صفا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اصغر محمدزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۵۲۴۹۵۶۸۹۴۷ مهدی رفیعی اردستانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ سید مهدی شاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت به قرار ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به نمایندگی ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی ۰۰۵۴۸۶۳۱۶۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۰۵۱۹۷۸۳۶۵۹۳۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۱۷۱۵۶۳۲۳۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062206
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۷۱۷۲۳۰۶۶۲۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432754
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ایران بن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم مرادی با کدملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی فخرایی گشتی با کدملی۲۶۶۹۶۴۶۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۲۶۶۶۶۳۸۱۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538677
آگهی تغییرات شرکت صنایع دان و طیور خوروین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۶۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت مؤسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی به کدملی۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای یحیی مدبری به کدملی ۰۶۰۱۳۴۲۶۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۵۰۹۷۷۱۱۴۳۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558722
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیکان مهر پیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۴۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان آرش جعفری مهر، حسن عرب احمدی، سید محمود موسوی برغمدی، علیرضا جعفری مهر و آرش عرب احمدی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه داوران حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بنمایندگی آقای ابراهیم مرادی بشماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ و خانم الهام علیایی بشماره ملی ۰۰۷۲۷۵۱۱۷۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۲۳۹۵۷۹۳۹۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237501
آگهی تغییرات شرکت آرشه کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۴۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ با نمایندگی آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن آبادی به کدملی ۱۰۶۰۷۷۱۷۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۰۸۸۱۲۸۹۳۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک