محسن نجفی

آقای محسن نجفی

کد ملی 0051630249
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1100884
آگهی تصمیمات شرکت آرین توتون صنعت (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۲۵۸۷۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۸۹۱۸۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۲/۹۲ که در تاریخ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن نجفی به شماره ملی۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۲ریال درزمره شرکا قرار گرفت. خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی۰۰۵۳۸۸۵۶۰ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال در زمره شرکا قرار گرفت. خانم رزا نجفی به شماره ملی۰۰۷۹۴۷۶۸۷۲ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال در زمره شرکا قرار گرفت. اقای حمیدرضا نجفی به شماره ملی۰۰۱۸۷۲۹۸۲۷ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال در زمره شرکا قرار گرفت. خانم مینا نقدی فر به شماره ملی۰۰۳۲۹۶۷۶۵۹ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال درزمره شرکا قرار گرفت. آقای محسن نجفی به شماره ملی۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۲ریال افزایش داد. آقای مهدی نجفی به شماره ملی۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۴ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح زیر میباشد: آقای مهدی نجفی دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ریال، آقای محسن نجفی دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۲ریال، خانم ارغوان نجفی به شماره ملی۰۴۴۰۶۶۲۰۳۶ دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال، خانم ارمغان نجفی به شماره ملی۰۴۴۰۷۹۵۳۰۳ دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال، آقای حسن نجفی دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۲ریال، خانم مژگان نقدی فر دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال، خانم رزا نجفی دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال، آقای حمیدرضا نجفی دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال، خانم مینا نقدی فر دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱ریال پ۱۶۶۸۱۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266615
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص سحاب سپهر الماس
در تاریخ۲۰/۹/۹۲ به شماره ثبت۴۴۶۶۵۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۷۵۷۵۴ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ۱ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های مربوط به عمران ساختمان ـ پل سازی ـ ساختمان سازی ـ راه سازی ـ جدول کشی ـ تاسیسات مکانیک برق و نیرو ـ آب و فاضلاب ـ آسفالت کاری و بازسازی ساخت و یساز و طراحی و دکوراسیون داخلی و هرگونه فعالیت مجاز در امور مشاوره فنی و مهندسی و پیمانکاری خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ساختمانی و بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات بانکی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه نهم پلاک ۲۲ ـ کدپستی۱۵۷۶۹۳۱۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۵۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹۱ مور۱/۸/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ حسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ مینا نقدی فر به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ رزا نجفی به شماره ملی ۱۶۵۱۴۴۹۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ حسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ محمود یزدانی پور به شماره ملی ۰۰۵۶۷۲۳۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ ابراهیم نیساری به شماره ملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل ۹ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۵۶۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660448
آگهی تغییرات شرکت متانول پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب گردیدند: آﻗﺎی حسن نجفی ش م ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آﻗﺎی محسن نجفی ش م ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آﻗﺎی مهدی نجفی ش م ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰به سمت عضو هیئت مدیره آﻗﺎی ابراهیم نیساری ش م ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی ایمان اصفهانی ش م ۰۰۵۹۵۰۹۶۲۷ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر جمهوری اسلامی ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. پ۹۳۰۷۲۰۵۱۸۴۲۳۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622654
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لاله سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۲۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۹/۱۳۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به باقی مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین نقره کارشیرازی کدملی ۲۲۹۶۴۹۹۱۲۰ و مهدی نجفی کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ بجای شرکت سرمایه گذاری صنعتی سابیک و جاکوبر آنتونیوزماریاوان هسترن. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ سید رحیم شریف موسوی کدملی ۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی مارون به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ بنمایندگی گروه صنعتی پلیمرپوشینه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اسکندری کدملی ۱۸۱۸۱۵۷۷۶۴ و حسین نقره کارشیرازی و مهدی نجفی بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749378
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سعید فهیمی به کدملی ۰۰۴۸۸۷۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمود یزدانی پور به کدملی ۰۰۵۶۷۲۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن نجفی به کدملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ و محسن نجفی به کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ و مهدی نجفی به کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ حسن نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960079
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۶۲۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968017
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر سهامی خاص بشماره ثبت۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۲/۹۰ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ و صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ و شرکت آریا سلیم پرشین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷ و شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵ و شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۰ حسینعلی زحمتکش به کد ملی ۴۵۶۹۱۹۹۴۴۵ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به کد ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عباسی به کدملی ۵۸۵۹۹۶۸۳۳۷ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس انداز رفاه کارکنان صنعت نفت و هوشنگ آل نوری فروشانی به کد ملی ۱۸۱۶۹۴۳۲۶۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان و محمدحسن مبشری فرد به کد ملی ۰۰۵۰۲۰۸۹۱۸ به نمایندگی از شرکت آریا سلیم پرشین به سمت اعضا هیئت مدیره و داودرضا ربانی به کدملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و محسن نجفی و یک نفر از گروه ب شامل هوشنگ آل نوری فروشانی و سید مجید سیدیان به کد ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۸ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662703
آگهی تغییرات شرکت میلاد فراز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۳۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محسن نجفی با شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ و آقای محمدرضا زمانی فرکوش به شماره ملی ۱۶۵۱۴۴۹۰۴۱ وآقای ابراهیم نیساری به شماره ملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۱۲۷۲۷۰۱۲۲۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728160
آگهی تغییرات شرکت رنگین نقش سیمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۸۴۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به عضویت هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۱۶۴۷۴۶۷۸۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921484
آگهی تغییرات شرکت صنایع نخ پوشینه ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقایان ۱. حسن نجفی با شماره ملی ۰۴۲۷۳۰۸۹۹ ۰ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲. محسن نجفی با شماره ملی۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۳. مهدی نجفی با شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۴. سعیدفهیمی با شماره ملی ۰۰۴۸۸۷۹۴۹۵ با اتفاق آراء به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر آوراق تجاری شرکت با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۴۳۰۷۰۵۳۱۸۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963041
آگهی تغییرات شرکت آریا رنگ درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۱۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: ۱) آقای حسن نجفی به کدملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ ۴) خانم اعظم نجفی به کدملی ۰۰۳۶۷۳۰۰۵۱ ۲) آقای مهدی نجفی به کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ ۵) آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به کدملی ۱۸۱۶۹۴۳۲۶۶ ۳) آقای محسن نجفی به کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ موسسه حسابرسی کار آمد حساب ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم نیساری با کدملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند؛ روزنامه جمهوری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۳۲۴۲۲۲۶۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خدابنده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069036
آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن نجفی به کدملی۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ و محسن نجفی به کدملی۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ و و مهدی نجفی به کدملی۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم نیساری با کدملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۹۶۹۸۱۷۷۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095239
آگهی تغییرات شرکت صنایع طبس معدن آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۰۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ حسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ محسن نقدی فر به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۹۶۸۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محسن زینالی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۵۹۸۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمد توکلی طرقی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۱۰۷۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۸۰۵۳۷۳۱۷۶۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109768
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند. آقای حسن نجفی با کدملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای محسن نجفی با کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ آقای مهدی نجفی با کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت عضو هیات مدیره ۴ آقای عرازبردی نیازی با کدملی ۶۲۸۹۸۳۹۸۲۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، قراردادها، عقود اسلامی واسناد بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بند‌های ۱، ۲، ۴، ۷ و ۱۰ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۸۱۵۷۷۸۸۹۱۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266140
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگارستان یاس سفید در تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۵۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۸۸۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، نظارت فنی، اجرا، مشاوره، مطالعات و مدیریت پروژه های عمرانی، ساختمانی، صنعتی، کشاورزی، فعالیت های تجاری، تجهیزات معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، ساخت و احداث هتل صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی مبادرت به انجام کلیه امور بازرگانی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری و حق العمل کاری مشارکت در طرح های تولیدی و عمرانی ایجاد، راه اندازی، بهره برداری، و توسعه انواع شرکت ها و واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمانی و مالی خدماتی و هرگونه امور مجازی که به نحوی با انجام فعالیت های فوق مرتبط می باشد خرید سهام و اوراق بهادار مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی و انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری، تولیدی و به طور کلی فعالیت در تمام زمینه هایی که در چارچوب قوانین جاری کشور مجاز باشد. تولید و تامین انواع مصالح ساختمانی، راه سازی، تجهیزات کارگاهی، احداث و مدیریت موارد مربوطه و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران نیاوران کامرانیه شمالی خیابان فریماه کوچه مروارید پلاک ۴ واحد۱ کدپستی ۱۹۳۶۹۶۴۳۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۴۰۶/۹۵ص/۲۶۳ مورخه ۳۰/۹/۱۳۹۵ بانک پاسارگاد شعبه باهنر پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای مهدی نجفی کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محسن نجفی کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم مژگان نقدی فر کدملی ۰۰۵۳۸۸۵۶۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای منصور اکبری به شماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۴۷۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۰۲۹۰۷۸۹۶۱۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386125
آگهی تغییرات تحقیقاتی صنعت شایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شاره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و خانم اعظم نجفی به شماره ملی ۰۰۳۶۷۳۰۰۵۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای داودرضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای منصور اکبری به شماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و همچنین کلیه چکها سفته‌ها بروات قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر موسسه و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات هیأت مدیره در بندهای «الف» و «د» و «ی» ماده ۲۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۱۲۶۶۹۰۷۴۹۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606838
آگهی تغییرات شرکت آرکا بن ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی نجفی شماره ملی۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت نایب رئیس و آقای منصور اکبری شماره ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) وآقای حسن نجفی شماره ملی۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت عضو هیئت مدیرهانتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۲۱۶۴۹۷۷۴۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655173
آگهی تغییرات شرکت ستاره مهاجر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۶۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - آقایان محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ و مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ و خانم مژگان نقدی فرکدملی ۰۰۵۳۸۸۵۶۰۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بازرس اصلی و خانم سارا فتح الهی با کدملی ۰۰۸۱۱۲۹۰۴۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۲۶۰۳۳۱۳۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812996
آگهی تغییرات شرکت نساجی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن نجفی با شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ و محسن نجفی با شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ ومهدی نجفی با شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ ۲ ایمان اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۹۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم نیساری به شماره ملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۲۱۶۹۴۵۶۵۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813086
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۶۳۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم اعظم نجفی۰۰۳۶۷۳۰۰۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین بادبرین به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۲۶۹۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی ۱۸۱۶۹۴۳۲۶۶بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین اوراق عادی به امضاء یک نفر از گروه الف: شامل آقایان مهدی نجفی، محسن نجفی و خانم اعظم نجفی و یک نفر از گروه ب: شامل آقایان حسین بادبرین و هوشنگ آل نوری فروشانی با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۲۱۷۹۷۲۴۲۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875372
آگهی تغییرات شرکت مانا انرژی پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۲۸۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹، مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ و کمیل محمدی به شماره ملی ۳۸۵۹۷۵۳۴۴۴ و یک نفر از گروه ب شامل احمد ربانی به شماره ملی ۰۵۶۰۰۴۰۸۰۶ و فریده ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۴۷۶۴۲ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. پ۹۶۱۱۲۸۵۲۴۴۶۲۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888271
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند پ۹۶۱۲۰۲۴۴۰۴۷۶۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922620
آگهی تغییرات شرکت ماهان تجارت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۰۳۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی با کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ و منصور اکبری با کدملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ و مژگان نقدی فر با کدملی ۰۰۵۳۸۸۵۶۰۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سارا فتح الهی با کدملی۰۰۸۱۱۲۹۰۴۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۱۶۸۸۰۶۱۶۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگارستان یاس سپهر درتاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۷۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۸۹۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، نظارت فنی، مشاوره، مدیریت و اجرای پروژه های مربوط به عمران ساختمان ـ پل سازی ـ ساختمان سازی ـ راه سازی ـ جدول کشی ـ تاسیسات مکانیک برق و نیرو ـ آب و فاضلاب ـ آسفالت کاری و بازسازی ـ ساخت و ساز طراحی و دکوراسیون داخلی و هرگونه فعالیت مجاز در امور مشاوره ـ فنی و مهندسی و پیمانکاری ـ انجام پروژه های تجاری، اقامتی، ورزشی، تفریحی گردشگری، هتل سازی، شهربازی مجتمع های اداری، تجاری ـ ساختمان های چند منظوره ـ اجرای پروژه های خدماتی ـ شهرک سازی مسکونی وغیرمسکونی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ساختمانی و بازرگانی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی برای شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و هرگونه فعالیت مجازی که در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد.کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ فرمانیه ـ خیابان فریماه ـ خیابان مروارید ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۳۶۹۶۴۳۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۳۰۰۹۷۸۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه باهنر با کد ۲۶۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی ۰۰۵۳۸۸۵۶۰۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هریک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین ماهرخ زاد به شماره ملی ۰۰۷۴۳۶۱۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای منصور اکبری به شماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۰۷۶۰۰۹۲۴۸۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085689
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۲۳۱۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی با شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره و داودرضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت پویا پژوهش باختر به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۸۹۳۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ - اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی، با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش مربوطه به هیات مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ۹۷۰۳۳۰۷۹۲۷۰۷۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207544
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع پتروشیمی آرین شیمی یاس درتاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۲۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۷۳۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :- تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی ایجاد مجتمع های پتروشیمیایی و صنایع وابسته برای تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و مشتقات مربوطه انجام امور بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات مواد اولیه پتروشیمی و پتروشیمیایی و انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی ایجاد شرکت و شعب در داخل یا خارج از کشور مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها در خصوص موضوع شرکت برپایی نمایشگاه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله فرمانیه-خیابان فریماه-خیابان مروارید-پلاک ۴-طبقه اول- کدپستی ۱۹۳۶۹۶۴۳۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۱/۹۷,۲۶۳ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر با کد۲۶۳ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی ۰۰۵۳۸۸۵۶۰۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی نیکو به شماره ملی ۰۰۶۲۸۹۰۷۲۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای منصور اکبری به شماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فریده ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۴۷۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۱۸۶۴۰۳۵۴۴۸۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399870
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. محسن نجفی به کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ و حسن نجفی به کدملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ و مهدی نجفی به کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک