سیدرضا جلال زاده مرخالی

سیدرضا جلال زاده مرخالی

کد ملی 0051419424
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706304
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری بیجین پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۴۴۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۳۴۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ به تصویب رسید. علیرضا وکیلیان به کدملی۳۲۵۶۵۶۹۱۰۲ به سمت بازرس اصلی و سید رضا جلال زاده مرخالی به کدملی۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین آقامحمدحسنی به کدملی۳۰۵۰۴۵۱۷۶۹، حمید آقامحمدحسنی به کدملی۳۰۵۰۰۹۱۸۵۱، سید احمد حسینی خطیب به کدملی۳۰۵۰۰۷۹۵۱۷. حمید آقامحمدحسنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد حسینی خطیب به کدملی۳۰۵۰۰۷۹۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و عقوداسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۳۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025518
آگهی تصمیمات شرکت نوین خودرو باختر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۷۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۱۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید رضا جلال زاده مرخالی به کدملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و اسماعیل مهاجر بسطامی به کدملی ۲۲۶۹۲۷۲۷۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی ریخته گران اصفهانی به کدملی ۱۲۸۷۶۵۹۶۱ مسعود ریخته گران اصفهانی به کدملی ۰۰۷۰۷۲۹۴۹۲ مهرداد میرزابیگی فینی به کدملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۰۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۰/۹۱ مسعود ریخته گران اصفهان بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد میرزابیگی فینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۱۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157601
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآوری باگاس جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۴۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سید رضا جلال زاده با کد ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و رویا داودیان با کد ملی ۰۰۴۵۸۹۱۷۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شد. پ۱۶۹۵۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166154
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۲ در شرکت چسب سینا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۳۵۰ که در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای سید رضا جلال زاده مرخالی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و آقای داریوش بهرامی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۸۷۱۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقایان سعید گودرزی ملایری به شماره ملی ۳۹۳۲۵۹۳۸۴۷ و حسین محمدزاده به شماره ملی ۰۶۸۱۷۲۴۲۴۲ و خانم معصومه نصیری به شماره ملی ۳۹۳۲۶۱۰۳۳۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقای حسین محمدزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه نصیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید گودرزی ملایری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۹۹۵۶۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580118
آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رضاجلال زاده کدملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴وآقای سیامک طاهری جعفری کدملی ۰۰۷۵۳۳۹۲۵۰به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سا ل مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۲۹۳۱۷۲۱۳۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720547
آگهی تصمیمات شرکت الویر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: سید رضا جلال زاده به کدملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و شادی حاجی آقامحمد به کدملی ۰۰۶۴۷۲۳۸۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سالاری شریف آباد به کدملی ۵۴۲۹۹۴۷۲۸۸ و نسرین قاضی زادگان به کدملی ۰۰۳۴۵۶۰۷۷۷ علی سالاری شریف آباد بسمت رئیس هیئت مدیره، نسرین قاضی زادگان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035580
آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون افق سبز دراج سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۲۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رضا جلال زاده مرخالی به ک. م ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) و آقای پوریا آقامحمد حسنی به ک. م ۰۰۱۶۱۴۳۰۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد حسینی خطیب به ک. م ۳۰۵۰۰۷۹۵۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد جلال زاده مرخالی به ک. م ۰۰۶۸۵۱۵۹۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای حسین باقدم با شماره ملی ۳۰۵۱۱۹۰۲۸۴ و آقای ابوالفضل مقدم یکتا بشماره ملی ۰۹۳۷۵۶۲۸۹۰ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. پ۹۳۱۱۲۶۴۴۱۳۴۱۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673532
آگهی تغییرات شرکت ماروس تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۴۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سیدرضا جلال زاده مرخالی به شماره کدملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش بهرامی حسن آبادی به شماره کدملی ۰۰۵۷۳۸۷۱۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره جدید به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سعید گودرزی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۹۳۸۴۷ و آقای حسین محمد زاده به شماره ملی ۰۶۸۱۷۲۴۲۴۲ و آقای مهران بهمنی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۹۶۸۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۰۴۲۶۳۸۲۹۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820964
آگهی تغییراتمالکان ارام شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۴۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند:۱ - مسعود ادیب زاده به شماره ملی ۰۰۳۸۷۶۹۲۲۰و سیدرضا جلال زاده مرخالی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴و فرزاد صفائی زاده به شماره ملی ۰۰۶۰۵۱۲۹۸۹و سید امیر آل محمد به شماره ملی ۱۷۵۵۰۹۴۰۲۷و اکبر ابوفاضلی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۶۳۴۶۸همگی بعنوان اعضای اصلی وامیر الفتی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۳۴۶۹۹و سعید روشنی به شماره ملی ۰۴۹۱۳۱۸۹۴۴و محمد جواد احسانی به شماره ملی۴۷۲۲۲۷۷۱۵۱ همگی بعنوان اعضای علی البدل ۲) قاسم روحانی قهاری به شماره ملی ۰۰۳۹۶۲۲۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و ولی اله لشگری به شماره ملی ۴۴۱۱۱۱۲۰۵۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳) ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳موسسه مالکان آرامشهر مورد تصویب قرارگرفت ش۹۵۰۳۰۸۸۱۰۳۵۶۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024998
آگهی تغییرات شرکت آرد تهران باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و سید رضا جلال زاده با کد ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید پ۹۵۰۶۲۷۴۹۹۴۲۶۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194973
آگهی تغییرات شرکت برزگر نهاده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال به قرارذیل انتخاب گردیدند. آقای جمال الدین زرگران کدملی ۲۰۰۲۷۴۱۶۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عبدالجلیل زرگران کدملی ۱۷۵۱۳۴۵۳۲۷به سمت رئیس هیئت مدیره خانم میتراعصاری به کدملی ۲۰۰۲۴۸۷۷۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق واسنادبهادارو تعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاوعقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وهمچنین اوراق عادی واداری باامضای هریک ازاعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سیدرضاجلال زاده کدم ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ و خانم میتراطهماسبی کدم ۱۷۵۴۱۲۶۸۰۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۹۲۸۷۴۷۳۷۰۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321182
آگهی تغییرات شرکت راین تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده به شماره ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت راین تجارت انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۰۳۶۷۳۶۴۴۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634171
آگهی تغییرات شرکت هامون بذر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضاجلال زاده به کدملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴به سمت بازرس اصلی و آقای سیامک طاهری جعفری به کدملی ۰۰۷۵۳۳۹۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت حساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۱۰۵۱۶۲۶۴۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650437
آگهی تغییرات شرکت پیرا کشت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۵ بتصویب رسید. آقای سیدرضاجلال زاده به کدملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیامک طاهری جعفری با کد ملی ۰۰۷۵۳۳۹۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۱۸۶۶۵۱۵۸۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662425
آگهی تغییرات شرکت رهپویان دراج تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ سید رضا جلال زاده به شماره ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراستی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۳۷۳۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۲۵۶۰۱۱۴۵۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827621
آگهی تغییرات شرکت بهاور شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۵۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضاجلال زاده به شماره ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۱۰۱۷۸۸۲۹۰۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272367
آگهی تغییرات شرکت صنایع چسب سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای سید رضا جلال زاده به شماره ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۹۹۴۲۳۵۴۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14382030
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی باختر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتحساب سود و زیان سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای زدان نظری فر با کد ملی ۳۸۷۵۰۴۷۵۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سید رضا جلال زاده با کد ملی ۰۰۵۱۴۱۹۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشرآگهی‌ها شرکت تعیین گردید حجت اله قلی تبار سر پرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش۹۷۱۰۰۵۹۵۰۵۸۴۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک