کیهان مهام

آقای کیهان مهام

کد ملی 0051292890
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 698145
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سرمایه و دانش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۱۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و کیهام مهام به کدملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۹۲۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753775
آگهی تغییرات شرکت کاغذ گستران آسیابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۳۱۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۹۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی پاکزاده ماسوله به شماره ملی۰۰۵۹۸۵۹۶۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمدرضا عاصی تهرانی به شماره ملی۰۰۷۰۴۸۱۵۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , آقای محمود حفیظی به شماره ملی۰۰۴۲۶۸۹۷۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای محمود حفیظی به شماره ملی۰۰۴۲۶۸۹۷۴۰ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل از چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۱۳۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987135
آگهی تغییرات شرکت انرژی تجارت سام سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۴۶۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد امیری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۷۸۸۷۰ و آقای رضا هرندی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۶۵۴۴۷ و آقای حسین هرندی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۴۶۶۳۵ تا تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۳۰۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034862
آگهی تغییرات شرکت نگار گستر هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال منقسم به شش هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۳۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241426
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۹۷۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ که در مورخ ۲۳/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی ۱/۷/۸۹ لغایت ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی راهبرد پیام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ و آقای کیهان مهام کد ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۳/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردید. ش۹۷۳۰۱۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۱۱۹۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872758
آگهی تغییرات شرکت کاغذ نوید وصل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۴۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخبا شد. در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321939
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی آریا ارسلان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن رضوی نژاد به شماره ملی ۰۰۵۲۵۴۹۴۳۷ و آقای حسین بادان فیروز به شماره ملی ۱۲۶۰۶۷۶۹۲۷ و آقای حامد مشهدی عباس اصفهانی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۳۹۴۱۳ و آقای حمیدرضا مشهدی عباس اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۳۷۶۵۸ تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۳. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339748
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی بازرگانی طلیعه داران فاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۰۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان مهام به شماره ملی۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10481626
آگهی تصمیمات شرکت حامیان تجارت صدر سهامی خاص بشماره ثبت۲۶۸۳۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و کیهان مهام به کدملی۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: جواد حقیقت منفرد به کدملی۰۰۳۳۹۲۱۱۴۸ و محمدمحسن دادرس به کدملی۰۶۰۲۲۲۶۷۲۴ و محمود شیعی به کدملی۰۷۹۳۲۳۴۴۲۵ و علی مهری پرگو به کدملی۵۶۶۹۱۶۹۷۱۰ و عبداله بابائی به کدملی۰۴۳۹۲۶۳۳۲۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856657
آگهی تغییرات شرکت کیا الکترود شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۵۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به نمایندگی آقای کیهان مهام با شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری با شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۶۳۵۶۶۵۰۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13060712
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان برای دوره مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید.۲ - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بنمایندگی آقای کیهان مهام بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۷۱۷۷۳۲۹۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113904
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۹۸۷۴/۹۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه از «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام» به «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی» تغییرو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کیهان مهام به شماره ملی۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۶۴۷۸۳۹۷۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127321
آگهی تغییرات شرکت پارس شیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۲۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷بشماره ثبت ۲۰۹۶۲ بنمایندگی آقای کیهان مهام بشماره ملی۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ وشماره ثبت ۱۵۴۳۰به نمایندگی آقای امیر جمال امیدی بشماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند آقای رسول توکلی خو ک م ۰۰۳۸۹۲۱۷۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد توکلی خو ک م ۰۰۳۳۷۷۶۳۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقایان علی توکلی خو ک م ۰۰۵۸۷۶۹۵۳۶ و رضا توکلی خو ک م ۰۰۵۹۶۹۴۴۸۳ و اسفندیار علوی ک م ۰۴۵۱۴۷۷۱۲۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک بتنهائی همرا ه با مهر شرکت معتبر است. یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همرا با مهر شرکت معتبر است ومکاتبات عادی و اداری باامضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204691
آگهی تغییرات جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل موسسه به شرح ذیل تعیین گردید: آقای رحمت ا …صادقیان کدم ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱ آقای کیهان مهام کدم ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ آقای شهریار دیلم صالحی کدم ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ آقای اکبر سهیلی پور کدم ۱۲۸۱۶۳۵۴۶۴ آقای عباس وفادرا کدم ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ آقای مرتضی اسدی کدم ۰۳۸۳۵۹۹۶۸۷ آقای محمد علی زاهدی کدم ۶۵۳۹۸۶۹۳۸۱ آقای سید محمدرضا بنی فاطمه کاشی کدم ۰۰۴۶۴۹۴۹۷۹ آقای مهدی سوادلو کدم ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ آقای یحیی حساس یگانه کدم ۴۲۸۴۱۱۴۳۲۸ آقای مجیدروحانی نیا کدم ۰۰۳۳۳۳۲۴۸۷ بسمت اعضاء اصلی شورای عالی و آقایان حسن حاجیان کدم ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱، حسین شیخ سفلی کدم ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵، فرشاد اسکندر بیاتی کدم ۰۴۵۰۰۴۲۱۰۳، آقای سید محمد خلیلی کدم ۱۱۸۹۲۹۸۹۶۱، آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی کدم ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹و آقای روح ا … مقیمی فرکدم ۵۶۸۹۸۶۳۸۰۷ بسمت اعضاء علی البدل تعیین شدند. پ۹۵۱۰۰۱۴۵۴۷۱۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511568
آگهی تغییرات شرکت کیان ماکیان اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۵۹۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بنیاد برکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ و آقایان علی اصغر مالمیر باکدملی ۳۹۷۹۱۸۲۵۰۹ و سعید مالمیرباکدملی ۳۹۷۹۲۷۵۹۱۴ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی راهبرد پیام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ با نمایندگی آقای کیهان مهام دارنده کدملی بشماره۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ با نمایندگی آقای مهدی شلیله دارنده کدملی بشماره ۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۱۱۵۳۲۵۴۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637110
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران راهبرد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶و مجوز شماره ۱۸۴۶۴۶/۹۶ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیهان مهام به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره محمد سعید اصغریان به شماره ملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیات مد یره همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۹۶۰۷۱۱۳۷۲۶۳۷۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203301
آگهی تغییرات غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۸۸۹۶۳ مورخه ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سید احمد گرامی به کدملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ ۲. خانم اشرف السادات گرامی به کدملی ۰۰۳۰۶۸۲۳۳۹ ۳. خانم معصومه کوچک یزدی به کدملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ ۴. آقای هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ ۵. آقای محسن طلائی به کدملی ۰۰۳۴۹۰۴۰۶۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند ۶. آقای عباس اسکندری با کدملی ۳۹۳۴۰۷۸۱۹۲ ۷. خانم فاطمه طلائی به کدملی ۰۰۷۵۲۴۲۳۴۶ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای کیهان مهام به کدملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب و آقای علی اکبر نوذری گلسفید به کدملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۱۴۱۰۴۴۶۳۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک