محمدابراهیم پورزرندی

محمدابراهیم پورزرندی

کد ملی 5099689604
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592220
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساحل آبی درنا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بامسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ یوسف الهی شکیب به کدملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ به نمایندگی از شرکت ساحل آبی درنا به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی به کدملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر بهرامیان به کدملی ۴۵۷۸۶۵۶۱۰ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم پورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۳۱۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209963
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نفت و گاز نوگام
در تاریخ۱۱/۸/۹۲ به شماره ثبت۴۴۴۷۳۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۰۵۷۸۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در حوزه نفت و گاز شامل اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، فرآورش، تجارت، انتقال، توزیع، نگهداری و فروش نفت خام و گاز و فرآورده های مربوطه در داخل و خارج از کشور، ایجاد زیرساختهای لازم به منظور تبدیل نفت و گاز به سایر مشتقات و فرآورده ها و تبدیل آنها به سایر انرژی ها، ذخیره سازی نفت و گاز، احداث پایانه های نفت و گاز و انجام امور معاوضه و انتقال نفت و گاز و سایر مشتقات مربوطه در ایران و سایر کشورها، ایجاد دفاتر و شعب در داخل و خارج جهت انجام امور مربوطه، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی، شرکت در مناقصات در داخل و خارج، صادرات و واردات نفت و گاز و تمامی مشتقات آن وسایر انرژی ها و همچنین واردات و صادرات تجهیزات و ماشین آلات و اقلام عمومی و کالاهای مجاز بر اساس ضوابط و مقررات پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳ پلاک ۵ کدپستی۱۵۱۳۹۴۴۵۱۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی که تعداد۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۰۱/۶۳۵۲۹ مورخ۱۴/۵/۹۲ نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: ـ شرکت گروه مالی ملت به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ به نمایندگی علی دیواندری با کدملی۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پترو فراوران اطلس (سهامی خاص) با شماره ثبت۴۲۷۸۶۹ با نمایندگی محمدابراهیم محمد پورزرندی با کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شماره ثبت۲۹۳۸۹۹ به نمایندگی احمد نصیری با کدملی ۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت خدمات بازرگانی بهساز ملت به شماره ثبت۳۵۵۰۷۲ به نمایندگی رکن الدین جوادی ابهری با کدملی ۴۴۱۰۸۹۳۳۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ به نمایندگی سید رضا کسائی زاده مهابادی با کدملی ۱۱۸۹۴۴۱۴۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و ادری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آروین ارقام به ش ث۲۲۱۵۶ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای سیروس شمس به شماره ملی۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۲۲۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247825
آگهی تغییرات شرکت فراسونگرش آتیه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۸۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۷۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره محمدعلی خانی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۳۸۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم ریحانه تمیمی به شماره ملی ۰۰۶۹۶۷۹۶۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۰۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474389
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به نمایندگی از شرکت پتروفرآوران اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای قربان قدیری به شماره ملی ۴۳۹۱۷۲۳۷۷۸ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهر سازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای علی علامه راد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بندهای ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۳۰ از ماده ۳۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۳۴۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512848
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره۶۰۲/۱۶۱۱/۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به عنوان نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی علیپور یزدی به شماره ملی ۰۳۸۴۴۰۸۲۴۹ به عنوان نماینده تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۰۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین کریمخان زند شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی صمدی شماره ملی ۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹ به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۱۲۴۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منوچهر کبیری به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فتحعلی خوشبین کلخورانی شماره ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه معین ملت و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا اختیارات تفویضی به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ وحدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ میباشد. پ۹۳۰۴۱۸۸۹۶۶۵۲۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525110
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه افق انرژی‌های نو آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۴۸۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۴۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی با کد ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ملت ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید هاشم اورعی میرزمانی با کد ملی ۵۲۲۸۱۳۸۹۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود طبیانی با کد ملی ۴۲۸۴۱۱۵۷۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شاهرخ شیبانی با کد ملی ۰۰۳۹۵۸۳۷۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار اعم از چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء آقایان محمد ابراهیم محمد پورزرندی شاهرخ شیبانی و سید هاشم اورعی میرزمانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۹۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660703
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپورزرندی به کد ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی یار صالحی به کد ملی ۰۰۳۵۰۰۰۹۲۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمجتبی فهیم هاشمی به کد ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمی به کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی اکبر امین تفرشی به کد ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن قالیباف اصل بشماره ملی ۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ (خارج از اعضا هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآوراز قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غایب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۰۶۴۰۶۳۹۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715491
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری توسعه میزان اندیشه درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۵۰۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۱۰۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تهران، خ شهید بهشتی روبروی خ پاکستان جنب بانک رفاه پ ۳۲۰ ط دوم، کدپستی ۱۵۸۷۷۶۶۳۱۴ سرمایه موسسه: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء: ۱. شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ به نمایندگی آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و ۲. شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ دارنده مبلغ ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و ۳. شرکت تدبیرگران بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸ به نمایندگی آقای حسین بهاری به شماره ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه می باشند. اولین مدیران موسسه: ۱. خانم زینب فیروزی به شماره ملی ۳۳۹۰۲۳۲۳۵۴ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و اعضای هیئت مدیره) و ۲. آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۳. آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۴. آقای حسین بهاری به شماره ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره: طبق اساسنامه. پ۹۳۰۹۰۹۶۱۲۲۳۳۳۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043536
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه‎گذاری خردمندان به گروه مالی ملت تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ محمدابراهیم پورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ بجای محسن فدوی و بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و علی رحمانی به کدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بنمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ بجای جعفر عزیزی بسمت عضو هیات‎مدیره تعیین و علی دیواندری به کدملی ۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب‎اله بوربور به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا زال‎پور به کدملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113515
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱به عنوان رییس هیات مدیره آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای امیر بیات ترک به شماره ملی ۰۰۵۰۰۴۵۹۷۰ به نمایندگی از سامان تجارت مجد (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مهدی عالی نژاد با شماره ملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۱۶۸۷۷۴۴۵۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157890
آگهی تغییرات کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۹۷۴۸/۱۲۲ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی انتخاب گردید. اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: اعضای اصلی هیأت مدیره: شرکت تأمین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به نمایندگی ولی نادی قمی با شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹به نمایندگی محمد ابراهیم محمدپورزرندی با شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی با شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی امیرحسین ارضاء با شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به نمایندگی اردشیر مردانپور پینوندی با شماره ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به نمایندگی امیر آشتیانی عراقی با شماره ملی ۰۰۷۳۱۴۶۸۸۹ شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به نمایندگی مجتبی کباری با شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ اعضای علی البدل هیأت مدیره: مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی مهدی کاظمی با شماره ملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲به نمایندگی مهدی جلالی با شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به نمایندگی مهدی قلی پور با شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181437
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تعیین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی عالی نژاد به شماره ملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به سمت عضو هیات مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۸۸۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش۹۵۰۹۲۰۹۶۶۹۳۹۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183536
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۷۳۳/۱۲۲مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپور زرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از طرف شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹ به عنوان عضو جدید هیات مدیره جایگزین علی مسیبی بهروز انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردیدند. مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ رئیس هیات مدیره محمد ابراهیم محمدپور زرندی با کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹ نایب رئیس هیات مدیره محمود مردانی گرمدره به کدملی ۴۶۲۳۰۰۸۶۲۲ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۲۲۰ عضو هیات مدیره بهروز امیدعلی با کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۶۱۸ عضو هیات مدیره مسعود غلام زاده لداری به کدملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۸۳۴۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده توسط هیات مدیره به مدیرعامل مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۸/۱۳۹۵ می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۱۹۵۲۵۸۰۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۷۱۵ / ۱۲۲ مورخه ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای امیر افسر به شماره ملی ۰۳۸۴۷۲۵۶۶۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن پور به شماره ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. انتخاب گردیدند که براساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ به سمت دبیر هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. سایرنامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۸، ۵ و ۱ ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید و در بقیه موارد، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود: بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند ۵) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. بند ۸) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. بند ۱۱) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یاعلائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. بند ۱۲) به امانت گذاردن هرگونه سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. بند ۱۵) اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۵۱۰۱۸۲۲۰۵۸۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318858
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان نیکی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۲۰۵۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بین الملل نیکی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر ضمیرخورسندی به شمارملی ۰۹۴۰۵۵۰۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و نازنین باقرزاده شیروان به شماره ملی ۰۰۷۸۰۴۷۳۵۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه نامه‌های اداری، قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۰۲۴۷۹۸۳۷۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376015
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی نیکی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۷۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۹۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند: آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۵۰۵۰۴، گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸و آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ که آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۵۰۵۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۲۰۵۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شمارملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محرابی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۹۷۰۰۱۹۰ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) می‌باشند. ۲) کلیه نامه‌های اداری، قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۱۱۹۷۰۵۶۴۴۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۶۰۵ , ۱۲۲ مورخه ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۴۷۳۳۹ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۰۷۹۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی ۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸ نماینده شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ نماینده صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی ۱۲۸۳۷۷۵۷۴۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ نماینده شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات زیر به موجب ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۶ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۷ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اسناد تجاری. ۸ اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. ۹ انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت‌های مذکور، تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت‌های فوق الذکر. ۱۰ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها. ۱۱ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۲ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. ۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا و یا بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت. ۱۴ اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته خواهد شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیات مدیره. امضاء کلیه چک‌ها، اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، قراردادها و اوراق سهام شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۹۰۱۳۱۱۲۶۷۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793689
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بین الملل نیکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۵۰۵۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شمارملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۲۰۵۷۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۸۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل پ۹۶۱۰۱۱۷۴۳۶۹۱۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793718
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۸۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۵۰۵۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی ۳۹۳۴۴۲۰۵۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره مریم حشمت به شماره ملی ۰۰۶۸۳۴۶۱۸۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۱۸۸۷۶۷۶۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172256
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کار آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۵۵۴۴۸/ ۹۷ مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید خالقی مقدم شماره ملی ۰۸۵۹۲۱۷۶۴۷ به نمایندگی از بانک کارآفرین به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خورسندی شماره ملی۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰ به نمایندگی از شرکت صرافی کارآفرین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس شهریاری احمدی شماره ملی ۰۰۴۲۵۱۴۰۰۲ به نمایندگی از شرکت عصر امین کارآفرین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر حسن زاده شماره ملی ۱۷۵۱۱۹۱۱۹۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۷۰۵۲۴۷۸۴۶۵۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک