غلامعلی موحدی اصل

آقای غلامعلی موحدی اصل

کد ملی 5099533035
64
شرکت‌ها
64
آگهی‌ها

شرکت های غلامعلی موحدی اصل

سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت
سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت
1
عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر
عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر
1
ایمن گستران محیط
ایمن گستران محیط
1
توسعه طرح های صنعتی فن آوران پارسیان
توسعه طرح های صنعتی فن آوران پارسیان
1
سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان
سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان
1
حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
1
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
1
توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح
توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح
1
سمت و سوی توسعه ایرانیان
سمت و سوی توسعه ایرانیان
1
مهندسی و ساختمان شمس عمران
مهندسی و ساختمان شمس عمران
1
امین توان آفرین ساز
امین توان آفرین ساز
1
دیبا انرژی سینا
دیبا انرژی سینا
1
پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
1
صنایع هواپیماسازی ایران
صنایع هواپیماسازی ایران
1
ساینا گستر پردیسان
ساینا گستر پردیسان
1
زمرد فام پرشین
زمرد فام پرشین
1
توسعه اندیشان اطلس
توسعه اندیشان اطلس
1
مواد ترکیبی نوید
مواد ترکیبی نوید
1
نیکروز تامین نیلوفری
نیکروز تامین نیلوفری
1
پترو امین ره آورد سپاهان
پترو امین ره آورد سپاهان
1
طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان
طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان
1
راهسازی و عمران ایران
راهسازی و عمران ایران
1
پیشرو تجارت سانا
پیشرو تجارت سانا
1
پدیده هونامیک
پدیده هونامیک
1
آتی اندیشان جاودان
آتی اندیشان جاودان
1
بانیان فن و دانش کارا
بانیان فن و دانش کارا
1
صنایع هواپیمائی ایران
صنایع هواپیمائی ایران
1
صنعتی و بازرگانی صنام
صنعتی و بازرگانی صنام
1
مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان
مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان
1
عمران و بهسازی بافت فرسوده شهری ایلیا
عمران و بهسازی بافت فرسوده شهری ایلیا
1
ناژوان خودرو مبین ایرانیان
ناژوان خودرو مبین ایرانیان
1
عمرانی صنعتی پارس گرما
عمرانی صنعتی پارس گرما
1
رواق چهار باغ
رواق چهار باغ
1
رشد همکاری های سامان یافته ایثار
رشد همکاری های سامان یافته ایثار
1
صنعت فولاد آلیاژی اصفهان
صنعت فولاد آلیاژی اصفهان
1
خدمات بیمه ای مهر گستران صنام
خدمات بیمه ای مهر گستران صنام
1
سروش اقتصاد مهر
سروش اقتصاد مهر
1
طراحی مهندسی ارتباطات بسامدآزما
طراحی مهندسی ارتباطات بسامدآزما
1
فراگامان پارس مهدی
فراگامان پارس مهدی
1
گروه صنایع ریل فراز تیما
گروه صنایع ریل فراز تیما
1
پترو فام مارین سرویس کیش
پترو فام مارین سرویس کیش
1
دانا دارو کیش
دانا دارو کیش
1
پیشگامان تجارت رفیع نوین
پیشگامان تجارت رفیع نوین
1
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه
1
فروسیلیسیم خمین
فروسیلیسیم خمین
1
پالایشگاه ستاره سبز سیراف
پالایشگاه ستاره سبز سیراف
1
حقوقی تامین عدالت
حقوقی تامین عدالت
1
مهندسی احیاء صنعت ادوات
مهندسی احیاء صنعت ادوات
1
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان
1
تامین اجزاء واگن
تامین اجزاء واگن
1
توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی
توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی
1
صبح قریب ایرانیان
صبح قریب ایرانیان
1
کیفیت آزما اسپادانا
کیفیت آزما اسپادانا
1
سرمایه گذاری آپاداناایساتیس
سرمایه گذاری آپاداناایساتیس
1
چند منظوره هسایار
چند منظوره هسایار
1
توسعه پتروشیمی نگین مکران
توسعه پتروشیمی نگین مکران
1
سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان
1
نیروگاههای خورشیدی حرارتی و زیست توده آترین پارسیان
نیروگاههای خورشیدی حرارتی و زیست توده آترین پارسیان
1
تولیدی توزیعی مهر طوبی نور
تولیدی توزیعی مهر طوبی نور
1
سروش حکمت ایرانیان
سروش حکمت ایرانیان
1
مشاور عمران ایران
مشاور عمران ایران
1
پارس تامین نوید رایانه
پارس تامین نوید رایانه
1
صنایع الکترو اپتیک صا ایران
صنایع الکترو اپتیک صا ایران
1
صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران
صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663522
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری کارکنان حکمت به شماره ثبت۲۴۲۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۴۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصیل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۲۸۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734860
آگهی تصمیمات شرکت عمرانی صنعتی پارس بنای صدرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۹۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به کدملی۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید ناصر به کدملی۴۱۳۱۹۱۹۷۰۲ و علی اصغر حیدری به کدملی۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ و محمد نادری مهابادی به کدملی۳۸۷۳۳۰۷۴۳۱ و محمود اربابی به کدملی۳۹۳۰۱۷۹۸۴۹ و اسداله اقدسی به کدملی۰۴۵۰۵۲۶۹۸۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ مجید ناصر به سمت رئیس هیئت مدیره , علی اصغر حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , اسداله اقدسی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد حائری به کدملی۰۰۶۳۹۲۵۸۱۳۱ مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۱۲۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734962
آگهی تصمیمات شرکت ایمن گستران محیط سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۸۴۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890958
آگهی تصمیمات شرکت توسعه طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به کدملی۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و امور اقتصادی سیروس شفیعی با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۸۸۳۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941542
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۳۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید رفیعی رنانی به شماره ملی۱۲۸۳۱۹۶۱۵۸ و آقای حسن کاظمی پور به شماره ملی۰۰۵۰۹۹۰۰۹۸ و آقای سعید نوروزی به شماره ملی۳۹۳۲۶۷۶۲۴۶ و آقای مجید عبدی به شماره ملی۶۳۱۹۶۵۱۴۳۱ و آقای عسگر نوربخش به شماره ملی۱۶۳۸۰۱۴۷۳۶ تا تاریخ۲۴/۷/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید رفیعی رنانی به شماره ملی۱۲۸۳۱۹۶۱۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کاظمی پور به شماره ملی۰۰۵۰۹۹۰۰۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید نوروزی به شماره ملی۳۹۳۲۶۷۶۲۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید عبدی به شماره ملی۶۳۱۹۶۵۱۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عسگر نوربخش به شماره ملی۱۶۳۸۰۱۴۷۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید نوروزی به شماره ملی۳۹۳۲۶۷۶۲۴۶ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۶۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990714
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موسسه فوق درتاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۴۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: تامین نیازهای اساسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها، شرکتها، و موسسات وابسته و تابعه وزارت در زمینه حسابرسی و بازرس قانونی ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت ـ سیدخندان ـ خ دبستان (شهید کابلی) ساختمان ولی امر طبقه دوم ـ کدپستی ۱۶۳۱۷۱۵۴۴۱ ۴ـ سرمایه موسسه ندارد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای احمد وحیدی به شماره ملی ۲۳۰۹۹۸۵۲۴۴به سمت رئیس شورا ۲ـ۵ ـ آقای سیدمحمد حسین زاده حجازی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۳۵۴۴۳ به سمت عضو شورا ۳ـ۵ ـ آقای قاسم تقی زاده به شماره ملی ۴۷۲۰۶۸۶۱۹۲ به سمت عضو شورا ۴ـ۵ ـ آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت عضو شورا ۵ـ۵ ـ آقای مصطفی اثباتی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۰۷۱۳ به سمت عضو شورا ۶ـ۵ ـ آقای اصغر صالح اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۶۷۸۱۷ به سمت عضو شورا ۷ـ۵ ـ آقای محمد اسلامی ورنامخواستی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۲۷۷۸۵ به سمت عضو شورا به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی و تعهدآور با امضای رئیس سازمان و مسئول مالی سازمان متفقا و همراه با مهر سازمان معتبر میباشد یکی از معاونین سازمان (با تایید رئیس شورا) در غیاب رئیس سازمان و به جای ایشان مجاز به امضا کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۰۴۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004099
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان خرمشهر پلاک۴۰ طبقه سوم کدپستی۱۵۵۳۸۳۳۵۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۲۳۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030827
آگهی تغییرات موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شماره ثبت۲۴۴۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی امین محاسب روش با نمایندگی آقای جهانگیر خسروتبار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جمشید فرقانی نیا به شماره ملی ۰۰۳۰۱۲۵۱۷۰ و آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ و آقای سیدعلی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ و آقای محسن رسولیان به شماره ملی ۱۲۶۲۸۹۰۸۰۲ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حسین دقیقی کاشانیان ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جمشید فرقانی نیا به شماره ملی ۰۰۳۰۱۲۵۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رسولیان به شماره ملی ۱۲۶۲۸۹۰۸۰۲به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حسین دقیقی کاشانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی محتشمیان فرد به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸به سمت مدیرعامل. ۵ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088830
آگهی تغییرات شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۲۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230699
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابوالحسنی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۷۵۵۳۰ و آقای حمید مالمیریان به شماره ملی ۰۰۳۵۳۱۶۴۵۴ و آقای حمیدرضا منیری ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۱۲۲۹۳۴۷ و آقای سید مجتبی مدنی زاده به شماره ملی ۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸ آقای غلامرضا پاکدامن با شماره ملی ۱۷۲۹۳۶۹۸۸۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ این مجمع انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۸۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340632
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
امین توان آفرین ساز در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ به شماره ثبت ۴۴۹۴۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: تاسیس، تشکیل، مشارکت (حقوقی) در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها و موسسات در داخل یا خارج از کشور، فروش سهام، واگذاری سهام شرکتها و یا انحلال آنها، آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، پذیره نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و اوراق بهادار داخلی یا خارجی ، انتشار اوراق مشارکت و تامین خدمات مورد لزوم شرکتها در مومرد نیازهای خدمات و مشاوره در زمینه تولید، سرمایه گذاریهای جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری، صدور، تایید و قبول هرگونه ضمانتنامه، تعهدنامه، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارائی آنها مباشرتا یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه، انجام کلیه عملیات مجازی مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک گاندی جنوبی نهم شرقی کوچه اعلارحیمی پلاک ۱۵ واحد ۱ ک پ ۱۵۱۷۷۶۹۱۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۵۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۹۹ مورخ ۲۰/۹/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خیابان دبستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ سیدعلی محتشمیان فرد بسمت رئیس هیئت مدیره ۱۲۶۱۶۸۶۷۴۸ و محسن رسولیان برزکی بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۲۶۲۸۹۰۸۰۲ و موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به نمایندگی خانم پریا اسدالهی نیک بسمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای یکی از اعضاء و همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. روزنامه ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علیالبدل: ۸ـ موسسه حسابرسی امین محاسب روش حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۸۲۰ به عنوان بازرس اصلی. ۸ـ آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. استناد نامه ۲۴۲۷۶۸/۱۲۱ مورخ ۱۴/۸/۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار (مدیریت نظارت بر نهادهای مالی) آگهی شد. پ۱۷۷۱۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382939
آگهی تغییرات شرکت دیاب انرژی سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۸۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت دیبا انرژی سینا انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۹۳۷۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425778
آگهی تغییرات شرکت آمیتیس سبز پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۱۲۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات‎مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ شرکت پیام هونامیک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸ شرکت پدیده هونامیک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱ شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ شرکت هونامیک سبز پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲ موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی‎اصل شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیات‎مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیات‎مدیره به همراه امضاء متغیر یکی از اعضاء هیات‎مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۱۳۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448559
آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۲۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شماره ثبت ۱۴۳۶۳ به عنوان بازرس قانونی آقای غلامعلی موحدی اصل با ک. م ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردید. پ۱۸۲۲۲۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588518
آگهی تغییرات شرکت ساینا گستر پردیسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۹۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۴۲۱۲۹۴۶۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589414
آگهی تغییرات شرکت زمرد فام پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۸۰۹۱/ص مورخ ۱۹/۵/۹۳ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ بعنوان علی البدل قانونی به مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره اعضاء عبارتند از: سعید رفیعی رنانی به شماره ملی ۱۲۸۳۱۹۶۱۵۸ رئیس هیئت مدیره امیر بابایی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۵۸۸۹۷ نایب رئیس هیئت مدیره پیمان مسعودزاده به شماره ملی ۰۵۶۹۳۳۲۳۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خیراله محمدیان به شماره ملی ۵۸۸۹۴۷۵۵۷۶ عضو هیئت مدیره سید جعفر رحیمی به شماره ملی ۶۶۴۹۷۵۶۰۶۷ عضو هیئت مدیره به مدت دو سال ابقاء گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۵۴۳۳۷۵۹۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592624
آگهی تغییرات شرکت توسعه اندیشان اطلس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۴۸۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۶۳۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش ش م ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل بشماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۶۳۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594001
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۸۷۸۵۴۶۳۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617567
آگهی تغییرات شرکت نیکروز تامین نیلوفری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ وشرکت سمت وسوی توسعه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین محاسب روش (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۶۶۴۹۶۹۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618015
آگهی تغییرات شرکت پترو امین ره آورد سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۴۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه شکوفه عقیق سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۲۰۷۹، موسسه رشد همکاری‌های سامان یافته ایثار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۰۳، نهاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سیدحسن عطایی کچویی به شماره ملی ۱۱۷۰۷۱۸۲۴۸ و سید حسین عطایی کچویی به شماره ملی ۱۱۷۰۱۰۴۷۶۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۸۷۵۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622316
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۷۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۶۷۸۴۷۱۳۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638874
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار کیهان و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۰۸۹۲۵۶۹۲۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656938
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجارت سانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ شرکت پدیده هونامیک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱ شرکت پیام هونامیک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸ شرکت پتروشیمی ستاره سبز سیراف (هونامیک سبز پاسارگاد) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲ شرکت پتروشیمی مخازن سبزعسلویه (آمیتیس سبزپارس) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸ موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۶۷۲۳۵۵۹۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658129
آگهی تغییرات شرکت پدیده هونامیک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساتا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰وشرکت پیام هونامیک شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸ (سهامی خاص) وشرکت پتروشیمی ستاره سبز سیراف (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲و شرکت پیشروتجارت سانا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ و شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸ (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳به عنوان بازرس اصلی وآقای غلامعلی موحدی اصل به کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۹۷۱۴۸۱۲۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660881
آگهی تغییرات شرکت آتی اندیشان جاودان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۶۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی حبیبی کرهرودی با کد ملی ۰۵۳۳۹۱۵۲۶۰ به سمت رئیس و عضو هیات مدیره آقای امیر دیانت خواه با کد ملی ۳۲۵۷۳۵۹۷۲۱ به سمت نائب و عضو هیات مدیره آقای رمضانعلی مهاجر با کد ملی ۲۱۲۲۰۷۳۵۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک - سفته - برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای غلامعلی موحدی اصل باکد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای عبدالکریم پورکیان احمدآبادی با کد ملی ۵۲۷۹۶۳۵۷۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۰۵۶۱۱۷۴۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661350
آگهی تغییرات شرکت بانیان فن و دانش کارا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۷۲۲۹۰۶۸۷۵۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661868
آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمائی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۰/۳/۵۰۵۴/ط مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل با کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالکریم بنی طرفی با کد ملی ۰۰۳۰۷۰۵۷۶۲ آقای رضا ایزدی با کد ملی ۴۳۲۲۷۳۱۹۹۶ آقای قاسم تقی زاده کد ملی ۴۷۲۰۶۸۶۱۹۲ آقای مهرداد امیری کد ملی ۲۰۶۲۷۶۴۳۸۳ آقای امیر هوشنگ کریمیان کد ملی ۰۰۵۰۴۵۰۷۷۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای فرهاد عباس زاده موقر کد ملی ۰۰۴۹۹۸۴۰۳۹ و آقای جاسم قطرانی کد ملی ۱۸۲۸۹۶۶۵۶۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. پ۹۳۰۷۲۲۹۲۷۴۹۶۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672382
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی صنام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۳۰۳۶۳۱۳۷۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716013
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۹۱۸۴۱۶۱۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734199
آگهی تغییرات شرکت عمران و بهسازی بافت فرسوده شهری ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۹۲۴۶۸۶۱۳۳۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771197
آگهی تغییرات شرکت ناژوان خودرو مبین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش بشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹ بنمایندگی آقای علیرضا شربی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۰۰۳۶ آقای سیدمحمد حسین موسوی به شماره ملی ۱۰۹۰۳۹۰۲۲۱ آقای علی محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۸۹۸۹۶۸۸۲۱ آقای مرتضی فراست پور به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۷۹۶۴ آقای عزیزالله احمدی به شماره ملی ۴۱۷۰۰۸۵۲۸۰ پ۹۳۱۰۲۰۹۳۲۷۸۹۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787349
آگهی تصمیمات شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۸۲۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا موحدی اصل با کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354998
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سپند آذر پارس (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۳۹۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پانصد سهم۰۰۰/۱۰۰ریالی که تعداد پانصد سهم بی نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای کرامت توکلی به شماره ملی۰۴۵۱۰۵۱۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد بشروتنی به شماره ملی۱۰۶۲۷۳۱۹۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تعاونی مسکن میثاق مرآت با نمایندگی آقای سعید رفیعی رنانی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد بشروتنی به شماره ملی۱۰۶۲۷۳۱۹۷۲ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و کلیه اوراق اداری و مکاتبات و قراردادها با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ۵۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش با نمایندگی آقای قاسم امی به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ نام شرکت به «رواق چهارباغ» تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۴/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11004860
آگهی تغییرات موسسه رشد همکاری‌های سامان یافته ایثار به شماره ثبت ۲۸۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بیمه پیشگامان آتیه صنعت ایثار با نمایندگی آقای احمد ظهیری با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۷۰/۳ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۳ ریال افزایش داد. موسسه ارزش آفرینان با نمایندگی آقای حسین کرمی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۰/۲ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال افزایش داد. موسسه شکوفه عقیق سپهر با نمایندگی آقای حمیدرضا شمس آبادی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۰/۲ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه امین محاسب روش به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان نوبنیاد خ شهید لنگری شماره ۱۱ مجتمع اقتصادی الماس ط ۱ کدپستی ۱۶۹۳۶۱۸۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651684
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل با کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹ با نمایندگی علیرضا بنویدی به شماره ملی۰۴۹۲۲۹۷۶۱۴ و شرکت فن اوران پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۹۱ با نمایندگی حسن حمزه به شماره ملی ۰۰۵۰۸۸۵۱۰۳ و شرکت پارس بنای صدر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲ با نمایندگی محمد علی جان نثاری به شماره ملی ۱۲۹۰۱۳۷۳۲۳ و سعید کمال به شماره ملی۱۲۸۶۸۴۳۴۶۴ و رسول کیوان ارا به شماره ملی ۱۲۹۱۳۴۹۱۴۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی زهرودی به شماره ملی ۶۰۷۹۸۵۱۶۹۵ و اصغر یلسیانی به شماره ملی ۱۱۲۹۷۵۹۱۶۴ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۲۰۶۶۹۱۰۰۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658824
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مهر گستران صنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز بیمه کوثر به شماره ۱۶۶۱ ۸ ۲۲ ۹۴ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای ناصر مالکی به کدملی ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا گودرزی به کدملی۳۹۷۹۵۴۴۸۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیداسمعیل نوراللهی به کدملی ۰۳۲۱۴۵۵۲۷۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۱۸۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد بلوچی سیرجانی به کدملی ۲۲۹۷۳۸۱۶۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کورش ذوالفقاری به کدملی ۰۰۵۵۷۲۴۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین اسدپور به کدملی ۵۷۹۹۴۰۰۴۳۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور وکلیه مدارک شرکت با امضا ثابت مدیرعامل به همراه یک امضا از امضاهای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد، در ضمن مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۶۳۱۹۸۵۵۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713466
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش ش م ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل ش م۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر به ش م ۱۰۳۲۰۳۳۲۰۷۹ به نمایندگی آقای روح اله رضائی به شماره ملی ۰۰۷۲۹۴۸۷۸۷ موسسه سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت به ش م ۱۰۱۰۳۹۸۴۸۱۲ به نمایندگی آقای مجید غیوری ثالث به شماره ملی ۰۴۹۱۳۰۰۹۷۲ شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان آتیه صنعت ایثار به ش م ۱۰۳۲۰۶۲۶۱۳۶ به نمایندگی آقای رحمت اله خزائی به شماره ملی ۳۹۶۰۳۱۷۸۷۵ پ۹۴۱۲۲۵۷۶۳۶۶۴۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731655
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی ارتباطات بسامدآزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۳۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات امین محاسب روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای غلامعلی موحدی اصل به کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۰۱۱۷۴۹۸۱۳۱۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732796
آگهی تغییرات شرکت فراگامان پارس مهدی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. مؤسسه امین محاسب روش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل بشماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۱۱۸۴۵۸۷۵۵۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740199
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع ریل فراز تیما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی امین محاسب روش ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت پ۹۵۰۱۲۳۶۲۲۲۱۰۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752045
آگهی تصمیمات شرکت پترو فام مارین سرویس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۲۵۹۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فرج عظیمی با کدملی ۲۲۹۹۶۱۵۱۱۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای امیر بابائی با کدملی ۱۰۶۰۲۵۸۸۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خیراله محمدیان با کدملی ۵۸۸۹۴۷۵۵۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان پیمان مسعودزاده با کدملی ۰۰۵۶۹۳۳۲۳۱ و سیروس حامدی با کدملی ۰۰۴۷۵۵۳۹۵۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل با کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۲۹۷۶۶۲۶۸۲۷۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756805
آگهی تصمیمات شرکت دانا دارو کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۵۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۵۵۸۱۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۵ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲. آقای سید حمید خوش قلب طوسی با کدملی ۰۸۴۸۴۸۱۳۹۹ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره، آقای محمد تقی حلی ساز با کدملی ۲۲۹۷۴۰۸۸۹۷ به نمایندگی از شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد عباسی نجات با کدملی ۰۰۴۱۱۱۳۵۲۷ به نمایندگی از شرکت پیشرو تجارت سانا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسین عظیمی با کدملی ۰۰۴۱۷۶۸۸۵۱ به نمایندگی از شرکت پدیده هونامیک با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱ و آقای حسینعلی کاوان با کدملی ۵۰۱۰۳۰۱۸۹۱ به نمایندگی از شرکت پیام هونامیک با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل با کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۳۱۳۸۵۴۷۷۸۵۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760571
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت رفیع نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۳۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳بعنوان بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند پ۹۵۰۲۰۴۱۳۵۵۶۴۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776241
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۴۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان در دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید.. باتوجه به آیین نامه چگونگی پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره مصوب در شستان، مقرر شد حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره جهت بررسی و تعیین به ریاست مجمع تفویض گردد.. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.. موسسه حسابرسی امین محاسب روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل باکد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۳۴۳۴۱۰۲۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814520
آگهی تغییرات شرکت پیام هونامیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه، صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی بشماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۴۲۷۳۵۱۶۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839681
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۱۹۱۰۱۵۱۸۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845231
آگهی تغییراتحقوقی تامین عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۳۲۲۴۸۴۵۲۹۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871475
آگهی تغییرات شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۵۰۴۰۲۳۱۷۸۹۷۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871503
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین محاسب روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۰۲۴۹۰۹۱۱۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871681
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و ریان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۰۲۷۵۳۷۰۶۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876975
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شماره ثبت ۲۴۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ با نمایندگی آقای سیدمحمد رضا قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۹۵۸۵۷ و شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا به شماره ثبت ۶۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۷۴۴ با نمایندگی آقای محمد علی ملائی پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۱۷۰۹۷۷۱ و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شماره ثبت ۳۰۷۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ با نمایندگی آقای علی اصغر حسین خانی پور مقدم به شماره ملی ۰۹۴۰۵۴۳۷۴۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی امین محاسب به شماره ثبت ۱۴۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحد اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۰۶۳۰۶۸۳۲۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880492
آگهی تغییراتصبح قریب ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵و مجوز شماره ۲۹۱۳۶ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۵ وزارت کشور امور سازمانهای مردم نهاد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن رضائی میرقائد ش ملی۱۹۷۰۴۹۸۷۰۶ محمد طهرانی مقدم ش ملی ۰۰۳۶۰۵۰۷۴۱ سید رضا میرزاده ش ملی ۱۹۱۱۴۶۸۵۸۸ محمد ابراهیم مداحی ش ملی ۴۱۷۱۹۸۹۶۶۳ علی طهرانی مقدم ش ملی ۰۴۵۱۶۲۶۷۲۹ یداله حبیبی ش ملی ۰۶۰۲۸۵۱۹۰۴ یزدان مویدی نیا ش ملی ۳۸۹۸۱۱۶۸۴۱ علیرضا دریس ملاکه ش ملی ۱۸۱۶۹۱۸۱۶۴ عباس سراجان ش ملی ۱۷۵۲۸۴۴۳۹۴بسمت اعضای اصلی هیت مدیره و حسین دادخواه دستجردی ش ملی ۱۲۹۰۵۰۰۷۳۸ مهدی ذوالفقاری ش ملی ۴۰۷۳۳۹۹۶۱۶ به عنوان اعضای علی البدل هیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. غلامعلی موحدی اصل ش ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ وجهانگیر خسرو تبار ش ملی ۰۰۴۰۹۹۵۷۴۷بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۴۰۸۵۴۱۶۰۵۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942741
آگهی تغییرات شرکت کیفیت آزما اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۰۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای علی اکبر سلیمانی به شماره ملی ۶۴۴۹۷۵۳۴۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای بهروز یادگاری به شماره ملی ۴۰۷۰۱۹۴۸۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای حسین احمدیه به شماره ملی ۲۸۰۰۳۵۲۱۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با دو امضا از سه امضای آقای علی اکبر سلیمانی (رئیس هیئت مدیره) و آقای حسین احمدیه (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و آقای حمید مرادی (معاون مالی اداری) متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۱۷۵۵۹۷۰۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950464
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۶۸۳۰۲۲۱۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992328
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره هسایار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره۱۵۱۹۲ مورخ۲۸/۵/۱۳۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه، - ترازنامه و صورتهای مالی تعاونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصلی به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های بعدی تعاونی انتخاب شد آخرین رقم سرمایه به مبلغ ۲۵٫۵۳۲ میلیون ریال اعلام گردید. ش۹۵۰۶۰۸۴۶۸۷۳۲۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027483
آگهی تغییرات شرکت توسعه نگین مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. صورتهای مالی شرکت متشمل بر ترازنامه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شماره ثبت ۱۴۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۸۴۱۴۸۹۰۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040690
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۰۵۸۰۲۳۹۸۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065108
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای خورشیدی حرارتی و زیست توده آترین پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۰۲۵
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای خورشیدی حرارتی و زیست توده آترین پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۰۲۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114184
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی مهر طوبی نور شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۲۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۵۳۷۷۴/۱۵ , ۹۴۲ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۴ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید آقای علی کمیلی با کدملی۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ آقای حسین علی آبادی فراهانی با کدملی ۰۰۳۶۱۷۳۳۹۸ آقای رضا سلیمان نژاد علی آبادی با کدملی ۰۹۴۳۴۰۶۰۱۳به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمد رضا عربان با کدملی۰۴۵۲۰۶۷۳۹۱ و حمید رضا نصیری با کدملی ۰۰۴۴۴۴۳۵۷۹به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای غلامعلی موحدی اصل با کدملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۶۴۳۸۹۴۳۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157558
آگهی تغییرات شرکت سروش حکمت ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۰۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۹۰۶۹۱۳۹۲۴۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333258
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۲۱۰۱۸۰۵۷۱۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402906
آگهی تغییرات شرکت پارس تامین نوید رایانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شناسه ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۰۶۹۲۵۸۷۴۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430967
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۶۰۷۲ به نمایندگی آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش (عضو جامعه حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۴۱۲) به نمایندگی آقای عباس نوروزی به شماره ملی ۳۹۳۴۳۷۶۲۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در سال ۱۳۹۵ تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه ابرار انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۲۵۹۷۷۲۱۸۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438202
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۰۲۲۲/۴۱ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امین محاسب روش حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۴۳۶۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۲۳۱۱۹۲۴۵۱۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک