داریوش امین نژاد

آقای داریوش امین نژاد

کد ملی 0050749765
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 737023
آگهی تصمیمات شرکت ماژین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۴۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه آریان فراز به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و داریوش امیننژاد به ک م ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۹۱۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738240
آگهی تغییرات شرکت غرب استیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای داریوش امیننژاد به شماره ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۹۱۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010045
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی محور کاران کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و داریوش امین نژاد به ک. م ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. امیر نعیمی به ک. م ۰۰۴۹۹۴۲۱۳۱ بنمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس اکسل ساپیا به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ ظهیر ظهیری برسری به ک. م ۵۹۴۹۶۷۹۵۴۷ حمزه مرادی چافی به ک. م ۲۷۰۹۴۹۶۴۴۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ امیر نعیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و ظهیر ظهیری برسری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه مرادی چافی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای دیگر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۲۴۳۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی بهران موتور گلپایگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۵۶۱۵ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۳/۹۲ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۶/۳/۹۲ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۳/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۴/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع آگهی میگردد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: انجام امور مربوط به خدمات آزمایشگاهی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای مجید فهیمه امیری به کد ملی ۰۰۴۶۹۳۳۰۴۲ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۹۲۱۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ آقای رضا صائبی به کد ملی ۱۲۲۹۶۶۵۸۵۴ به نمایندگی از شرکت سایپا پلوس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۱۱۰۰ آقای محمدرضا آجیلیان مافوق به کد ملی ۰۹۳۴۲۴۶۵۷۲ به نمایندگی از شرکت اروند خودرو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۴۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۸۱۶ آقای سهراب مداحی به کد ملی ۱۷۵۳۴۶۳۹۳۹ به نمایندگی از شرکت گداز قطعه کیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ آقای ولی لک به کد ملی ۴۸۴۹۶۴۱۴۸۲ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز بشماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد به کد ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. آقای مجید فهیمه امیری بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای محمدرضا آجیلیان مافوق بسمت نائب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای سهراب مداحی بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای ولی لک به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای رضا صائبی به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. هیئت مدیره به استناد مفاد ۱۳۴ و ۱۳۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و براساس ماده ۱۷ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود را به بشرح ذیل به مدیرعامل تفئیض اختیار نمود: ۱ ۳ نصب و عزل کلیه معاونت‌ها مدیران و کارکنان شرکت و تعیین شغل حقوق و دستمزد و سایر شرایط استخدامی کارکنان طبق بند ۱ ((ب)) ماده ۱۷ اساسنامه. ۲ ۳ تشخیص منابع انحصاری خرید وفق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت. ۳ ۳ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات مالی و اعتباری. ۴ ۳ افتتاح حساب به نام شرکت و استفاده از آن نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ۵ ۳ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل، بهره و متفرعات. ۶ ۳ عقد هر نوع قرارداد و تغییر، تبدیل و اقامه آن در مورد خرید، فروش، معاوضه اموال منقول، برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوطه در چارچوب آئین نامه‌های شرکت. ۷ ۳ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۸ ۳ تهیه و تنظیم خلاصه دارائیها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت. ۹ ۳ تهیه و تنظیم صورتهای مال شرکت پس از انقضاء سال مال طبق ماده ۳۳۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت. ۱۰ ۳ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت براساس اهداف و سیاستهای کلان و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی. ۱۱ ۳ تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها و دستورالعملهای موردنیاز شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهائی ۱۲ ۳ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. ش۱۷۳۲۱۴۳ ثبت اسناد و املاک شهرستان گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244702
آگهی تغییرات شرکت غرب استیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۲۱۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد با شماره ملی۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۴۲۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261444
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلی یورتان ساوای سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۱/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ را به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد به کد ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۴۱۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303610
آگهی تغییرات شرکت ایده نگر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی ۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد به شماره ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۰۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381483
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک سامان به شماره ثبت ۳۳۶۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۲ تایید شماره ۱۷۴۵۲۲/۱۵/۹۲۲ مورخ ۱۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد به ش م ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۹۱۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540413
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۹۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه به تاریخ ۰۳/۰۳/۹۳ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد ۱ موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و داریوش امین نژاد به کد ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ مجمع معاملات ماده ۱۲۹ ق. ت را تصویب نمود. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۹۹۶۲۵۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620208
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نیرو محرکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد به شناسه ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۴۹۷۸۳۵۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123839
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پلی یورتان ساوای سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و داریوش امین نژاد به کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175000
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای داریوش امین نژاد به شماره ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614793
آگهی تصمیمات شرکت لارک نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۹۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و داریوش امین نژاد به کدملی۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامعلی کیانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ بسمت عضو هیات مدیره و گلوردی گلستانی به کدملی۵۳۰۹۷۶۴۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیررضا گلستانی به کدملی۰۰۶۳۸۵۷۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی میریوسفی عطا به کدملی۰۰۶۶۱۱۲۱۰۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق احدی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792232
آگهی تغییرات شرکت نماد سازه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به نمایندگی داریوش امین نژاد به شماره ملی۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به نمایندگی سیدحسین عرب زاده به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۲۵۲۰۱۲۰۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579498
آگهی تغییرات حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۸۴۹۹۸/۹۶ مورخه ۱۱/۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه به تهران شهر تهران - سلیمان خاطر - خیابان سهروردی جنوبی - خیابان شهیدان برادران نوبخت - پلاک ۲۹طبقه اول - واحد ۱ کدپستی ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ و داریوش امین نژاد به شماره ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه تهران شهر تهران - سلیمان خاطر - خیابان سهروردی جنوبی - خیابان شهیدان برادران نوبخت - پلاک ۲۹طبقه اول - واحد ۱ کدپستی ۱۵۷۸۶۶۴۹۱۷ می‌باشد. امضاهای بانکی و صدور چک تواما توسط هر دو مدیر تصفیه انجام خواهد شد. پ۹۶۰۶۰۵۸۸۲۵۲۰۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627019
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۶۹۹۶/۹۶ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش امین نژاد به شماره ملی۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از بین شرکای موسسه خارج شدند. در نتیجه سرمایه موسسه از ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۴۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از کاهش سرمایه: مصطفی جهانبانی با کدملی۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ دارای۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی ۰۴۹۰۳۲۰۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی ۰۹۳۱۴۹۹۰۰۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی ۰۰۴۴۸۴۹۸۱۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی۴۵۶۹۲۰۲۰۳۹ دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی۰۰۵۰۷۸۱۹۲۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدخضرا... ولی زاده به کدملی۲۰۶۳۶۴۵۵۲۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ دارای ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سنجر مقبلی با کدملی۰۰۶۹۷۰۴۶۷۸ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد وحیدنیا با کدملی۵۶۸۹۷۰۳۲۴۹ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و نوروزعلی میر با کدملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فریده محمدی با کدملی۴۳۲۳۵۰۱۴۵۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی۰۰۴۲۴۸۵۶۹۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حمید خادم به کدملی۰۹۴۵۲۳۳۸۴۱ داری مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۷۰۳۸۴۳۵۶۴۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637387
آگهی تغییرات داریا روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۷۸۰۱/۹۶ مورخ ۲۱/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - داریوش امین نژاد با کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ با پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، درردیف شرکای موسسه قرار گرفت. - شهریار دیلم صالحی با کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد، سیدعلی شیرازی با کدملی ۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد، حسن طهرانی با کدملی ۰۰۵۶۸۷۴۵۷۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد و فرشیدسلطانی لرگانی با کدملی ۰۰۵۵۰۱۲۹۱۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمد حسن فامیلی با کدملی ۰۰۶۰۷۰۲۸۱۸ دارای مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال داریوش امین نژاد با کدملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ دارای مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ریال شهریار دیلم صالحی با کدملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ دارای مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال سیدعلی شیرازی با کدملی ۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶ دارای مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ریال حسن طهرانی دارای با کدملی ۰۰۵۶۸۷۴۵۷۱ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال فرشیدسلطانی لرگانی با کدملی ۰۰۵۵۰۱۲۹۱۴ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۶۰۷۱۱۵۸۵۴۰۲۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916872
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ وصورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ و آقای داریوش امین نژاد ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۱۴۹۱۲۸۸۲۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک