محسن سیدشاکری

محسن سیدشاکری

کد ملی 0050739808
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 719875
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیسسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به ک م ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدناری شاکری به ک م ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۱۲۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723970
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوهسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ تا تاریخ۲۵/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۱۷۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983686
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیائی کاوه سودا سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و سیدمحسن سیدشاکری به کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۶۸۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159565
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ بسمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۶۱۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159566
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۹۶۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185584
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند، که آقای ابراهیم عسگریان دماوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی و محمدرضا عسگریان دماوندی و محمد عسگریان دماوندی بسمت سایر اعضای هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به کدملی ۴۲۱۸۷۱۱۴۹۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۰۹۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281348
آگهی تاسیس شرکت سهامی‌ خاص بلند آسمان دماوند
در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف و استخراج معادن و احداث و بهره برداری و طراحی کارخانجات تولیدی و توزیع واردات محصولات و قطعات و ماشین آلات و لوازم و صادرات محصولات و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تامین و تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود و عقد قرارداد لازم در تمامی صنایع وابسته و استفاده از تسهیلات و اعتبارات منابع مالی و بانکی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی انجام فعالیتهای مذکور بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک کوچه لیدا پلاک ۵۷ کدپستی ۱۹۶۹۷۴۳۴۳۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۶ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ۴۶۱۷ سهم بانام و ۲۱۳۸۳ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۱۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۰ مورخ ۹/۵/۹۲ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: ۱ ـ محمدرضا کربلایی قدیری به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲ـ جعفر عسگریان دماوندی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۴ـ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۵ـ محمود عسگریان دماوندی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۶ـ مسعود عسگریان دماوندی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه ابرار ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ محمدحسین محمدخانی به شماره ملی۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی ـ سید محسن سیدشاکری به شماره ملی۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۷۵۶۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671315
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان بشماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰بعنوان بازرس اصلی وآقای سید محسن سید شاکری به کد ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۲۹۶۶۱۷۶۱۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234495
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر شروان حبیب مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۱۳۲۷۴۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473248
آگهی تصمیمات شرکت کاوه گازسازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. رحمت اله توکلی اژیه به ش ملی ۵۶۵۹۷۷۳۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به ش ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891184
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملی۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰، مسعود عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸، محمود عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱، محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴، محمدرضا کربلائی قدیری به کدملی۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱. ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید رحیمی قاضی کلایه به کدملی۰۰۴۵۱۷۸۲۴۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907005
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سیدمحسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۲۵۶۷۶۷۷۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471583
آگهی تغییرات شرکت سرامیک فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان نهاوندی به شماره ملی ۲۶۳۰۸۲۸۴۱۷ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی: ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۳۲۴۸۵۴۷۶۸۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526300
آگهی تغییرات شرکت ایران تول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد ممیوند به شماره ملی: ۲۰۰۲۵۶۶۳۹۹ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن سیدشاکری به شماره ملی: ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۰۱۶۳۵۴۳۸۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل ترابر سهند ایرانیان درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۸۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۱۷۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام امور حمل و نقل کشوری از مبداء شهرستان مراغه به سایر نقاط کشور طبق اصلاحیه ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل به شماره ۱۴۴۷۷/۲۶ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ به شکل شرکت سراسری (بخشنامه معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کل کشور) ایجاد هرگونه شعب و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور قابل انجام می باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه - بخش مرکزی - دهستان قره ناز - روستا ورجوی-خیابان شهیدان ذاکری-کوچه ((باغات))-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۵۳۳۱۱۸۸۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۹۷۳۸ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد۱۹۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره کاوه سودا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶ و به نمایندگی احمد رنجبری به شماره ملی ۵۰۶۹۶۵۸۴۴۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شیشه آسا فلوت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵ و به نمایندگی سعید یساری به شماره ملی ۰۰۸۲۳۲۲۷۸۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال بلور شیشه کاوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱ و به نمایندگی سید محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین تقی بنیاد به شماره ملی ۱۲۸۹۲۰۴۳۷۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۴۴۷۷/۲۶ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تاسیس گردید. ش۹۷۰۶۰۴۱۳۶۱۳۱۸۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344691
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ و تائیدیه شماره ۵۴۱۷ مورخ ۳/۸/۱۳۹۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴، محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال و مسعود عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. ش۹۷۰۹۱۴۳۵۲۷۴۵۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک