یداله علیزاده

یداله علیزاده

کد ملی 5059864480
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600360
آگهی تغییرات شرکت مهر پترو کیمیاسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۴۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۹۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۳۴۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645510
آگهی تغییرات شرکت ستاره سفیران آیندهسهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۲۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۴۱۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706030
آگهی تغییرات شرکت صبا تامین پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۸۱۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۷۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982737
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید زین ساز به ک م ۱۲۶۰۵۶۷۵۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به ش م ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر دوست به ک م ۰۰۶۹۱۵۷۹۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رادین به ش م ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید سوری به ک م ۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰ به نمایندگی از شرکت سایپا به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا فراست به ک م ۰۰۶۷۵۲۹۲۸۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه برنا به ش م ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا علوب به ک م ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به ش م ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و پرویز درخشان به ک م ۱۹۷۱۱۶۶۶۱۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۲۳۲۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210013
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای یداله علیزاده به شماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۱۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244484
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صنعت کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حشمت الله قبنری همدانی دارای کارت ملی شماره ۳۳۵۹۱۹۱۹۱۹ را بعنوان بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده دارای کارت ملی شماره ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۲۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443187
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص گروه مالی بانک پارسیان در تاریخ ۲۰/۲/۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ایجاد سرمایه گذاری یا مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکتهای تجارتی از هر قبیل خرید و تحصیل سهام شرکتهای تولیدی بازرگانی و خدماتی شرکتهای تجارتی بازسازی و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی واردات صادرات انواع کالای بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آنها ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذار ها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید سرمایه گذاری های جدید توسعه تکمیل برنامه ریزی بودجه بندی تامین منابع مالی و اعتباری طراحی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکتها مدیریت توسعه سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت های فرعی مدیریت مشارکتهای تجاری برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک قدس بلوار فرحزادی خ زرافشان غربی پلاک ۴. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۲ ـ ۹۲ ـ ۶۸۹ مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد حدادی بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۰۴۵۲۱۶۹۶۱۵ بنمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ یوسف بشرخواه بشماره ملی ۱۴۶۵۶۳۱۹۴ بسمت مدیرعامل نمایندگی از بانک پارسیان بشماره ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ سید مهرداد احمدی بشماره ملی ۰۴۹۲۱۶۳۷۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بنمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ وحید خانی بشماره ملی ۰۰۷۹۶۸۳۶۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بنمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴ نادر سنگ سفیدی بشماره ملی ۰۰۶۹۵۸۵۷۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بنمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس اصلی آقای یداله علیزاده بشماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۲۱۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450675
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص گروه داده پردازی بانک پارسیان شماره ثبت ۴۵۴۲۸۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳
شرکت سهامی خاص گروه داده پردازی بانک پارسیان در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۲۸۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ۱ـ تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست ها و برنامه های بلند مدت و میان مدت نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در چارچوب مقررات مربوطه، ۲ـ تصویب طرح های جامع نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در حوزه فعالیت شرکت، ۳ـ نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در حوزه فعالیتهای شرکت، ۴ـ تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی، تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در شرکت های تابعه و نظارت بر حسن اجرای آنها، ۵ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، ۶ـ مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع از طریق طریق گردش مالی بین شرکت و شرکت های فرعی، ۷ـ جذب و جلب سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه و پیشبرد فعالیت های شرکت و شرکت های فرعی، ۸ـ اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری صنعتی بازرگانی و خدمات داخل یا خارج از کشور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، ۹ـ بررسی مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع رسانی در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت، ۱۰ـ حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز شرکت، ۱۱ـ حمایت از تحقیقات و فعالیت های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره وری شرکت، ۲ـ آماده سازی شرکت ها جهت فروش در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ۱۳ـ ایجاد، انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، ۱۴ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۱۵ـ برقراری امکان مبادله اطلاعات فنی، علمی و بازرگانی و نیز برقراری ارتباطات مالی در زمینه امور محوله بین شرکت با شرکت های فرعی، ۱۶ـ برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام امور و فعالیت هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و ضرورت داشته باشد. کلیه موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان زرافشان غربی پلاک ۴ کدپستی ۱۴۶۷۷۹۳۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱ یالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۸/۹۲/۱۰۰۲ مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: احمد جعفری قزل حصار بنمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶ سمت رئیس هیئت مدیره، یوسف بشرخواه بنمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالمجید پور سعید بنمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد حدادی بنمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره، اصغر باباپور به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و اوراق تعهدآور و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس اصلی یداله علیزاده بشماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۳۹۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470219
آگهی تغییرات شرکت تأمین اندیش پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۴۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای یداله علیزاده به شماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۳۱۲۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535724
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲سمت بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده به کد ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۳۰۷۷۸۳۵۲۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585219
آگهی تغییرات شرکت نیمه هادی عماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲به عنوان بازرس اصلی وآقای یداله علیزاده به شماره ملی۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت تعاونی چند منظوره هسایار با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷ ۲ شرکت پارس متال (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴ ۳ شرکت واگن پارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ ۴ شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵ ۵ شرکت تولیدی صنعتی دیزل سنگین ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۲۳۹۹۵۶۵۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589905
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده کدملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۴۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214468
آگهی تغییرات شرکت شیمی تکس آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۹۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281684
آگهی تصمیمات شرکت کمیسان سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۵۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۰۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بسمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294391
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11102544
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای همسایه آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شیرین عسل سهامی خاص با نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد و شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرحسین تقدیسی و شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای یوسف محرمی تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117646
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سلیم چرم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به شماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11124426
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و احداث نیروگاههای انرژی پاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324035
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره ۵۱۰۶۸۸/۹۷ مورخ ۲۸/۷/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صدیقی بشماره ملی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه ۵۷۳۷۵۰ ریال به مبلغ ۵۱۶۳۷۵۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: حسن حجی زاده کلاته سالاری با شماره ملی ۰۷۹۳۴۵۹۶۴۸دارنده ۱۹۲۲۰۶۲۵۰ ریال جهانگیر کوشکی با شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۸۹۷۸دارنده ۵۷۳۷۵۰۰۰ ریال تورج امجدیان با شماره ملی ۳۳۷۹۵۴۴۱۴۰دارنده ۱۹۲۲۰۶۲۵۰ ریال مهدی فرضی بشماره ملی ۱۸۲۹۱۹۱۹۶۹ دارنده ۵۷۳۷۵۰۰۰ ریال یدا …علیزاده بشماره ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ دارنده ۶۸۸۵۰۰۰۰ریال آقایان حسن حجی زاده کلاته سالاری با شماره ملی ۰۷۹۳۴۵۹۶۴۸وجهانگیر کوشکی با شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۸۹۷۸وتورج امجدیان با شماره ملی ۳۳۷۹۵۴۴۱۴۰به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۳۰۹۵۴۴۱۶۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک