سعید فاتحی

آقای سعید فاتحی

کد ملی 5059685861
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1037243
آگهی تغییرات موسسه امین نگاه بینا به شماره ثبت ۲۵۴۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۰۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۲/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا عباسی به شماره ملی۰۰۳۰۱۲۷۲۰۳ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ ریال به صندوق موسسه , سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال افزایش داد. آقای رضا معصومیان به شماره ملی۳۸۷۳۴۲۰۵۵۴ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۷۵ ریال به صندوق موسسه , سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای سعید فاتحی به شماره ملی۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق موسسه , سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۷۵۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۴۲۵/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138187
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رضوان تجارت شمال (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۲۸۳ شماره شناسه۱۴۰۰۰۰۵۸۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۱۶/۰۴/۱۳۹۲ شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه سهامداران در محل مندرج در آگهی به دعوت برگزار گردید. پس از رسمیت جلسه و تعیین هیات رئیس مجمع تغییرات ذیل حاصل گردید: ۱ ترازنامه و عملکردهای سال۱۳۹۱ پس از گزارش بازرس و هیات مدیره به تصویب مجمع رسید. ۲ آقایان سید جمال سبحانی و علیرضا بایرامی آذر و حمید حاجی احمدی و محمود مستعد و محمود خدایی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی ایمن نگاه بینا به شماره ثبت۲۵۴۲۹ به شماره شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۰۸۲۲ به نمایندگی آقای سعید فاتحی به شماره ملی۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب خدایی به شماره ملی۰۰۴۷۵۳۷۷۴۴ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه۱۶/۰۴/۱۳۹۲ آقای علیرضا بایرامی آذر به شماره ملی۰۰۶۸۴۰۴۳۹۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمید حاجی احمدی به شماره ملی۲۰۶۲۶۹۶۰۴۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقایان محمود خدایی به شماره ملی۰۰۴۷۶۳۵۴۸۷ و سید جمال سبحانی به شماره ملی۲۲۹۱۵۶۱۳۵۹ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای محمود مستعد به شماره ملی۲۰۶۲۹۳۴۰۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید. کلیه قرارداد و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و گشایش حسابهای بانکی , اخذ وام , قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۱۶۸۴۶۴۹ ثبت اسناد و املاک بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405081
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی ارد پویا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۱۳۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد جوادی پور بشماره ملی ۰۳۸۱۱۴۰۰۴۰، حسین جوادی پور بشماره ملی ۰۳۸۵۰۸۷۰۰۴، علی اصغر جوادی پور بشماره ملی ۰۳۸۴۰۹۹۴۳۲، محمود امجدی بیدگلی بشماره ملی ۰۳۸۱۹۵۴۶۹۲ و محمد اشعری بشماره ملی ۰۳۸۳۶۱۷۷۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه امین نگاه بینا شماره ثبت ۲۵۴۲۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۸۲۲ تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید فاتحی بشماره ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۷۶۲۲۲۸۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10005214
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و خدماتی مروارید معرق (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۲۹۴۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۷۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین نگاه بینا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۰۸۲۲ بسمت بازرس اصلی و سعید فاتحی به کدملی۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10495047
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری بینالود پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۲۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی امین نگاه بینا به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید فاتحی به شماره ملی۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516990
آگهی تغییرات شرکت صنایع کویر جوپار سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۸۵۰۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰. ۲ آقایان سعید فاتحی با کد ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ و خانم پروانه بهزادی با کد ملی ۰۰۶۱۶۱۴۷۴۲ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان نوید نیک طبع با کد ملی ۰۰۵۷۲۹۹۸۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و نادر نیک طبع با کد ملی ۰۰۴۶۶۳۰۶۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی نیازی با کد ملی ۰۶۵۱۶۷۲۶۵۱ بنمایندگی از شرکت پیوند اقتصادی نگین آینده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رضوان مهر البرز پویا در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۹۷۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۲۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تحلیل، طراحی، اجراء (ساخت و خدمات) مشاوره درخصوص انواع جعبه های فانتزی، مدرن وهندسی با عالیترین طرحهای روز دنیا برای استفاده در صنایع غذایی و صنایعی که نیاز به جعبه در ابعاد واندازه و طرحهای گوناگون داشته باشند، انعقاد قرارداد کاری با افراد حقوقی وحقیقی، شرکتهای دولتی و خصوصی، ارگانها، موسسات و سازمانهای صنعتی و تجاری و بازرگانی، صادرات، واردات، مزایده ها و مناقصات مالی و اعتباری و اخذ تسهیلات بانکی می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان البرز شهر کرج شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان امید پلاک ۴ کدپستی ۳۱۶۵۹۵۳۴۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱/۲۴۰۷۶ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک صادرات شعبه دریان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان مجید آصفی داریان با کدملی ۰۰۴۰۸۱۶۸۲۶ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران) و داود بایرامی آذر با کدملی ۱۷۲۸۶۳۲۱۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رضوان شکلات با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۲۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی با نمیندگی آقای ابراهیم بایرامی آذر با کدملی ۰۰۳۵۱۷۰۴۸۴ و احسان بایرامی آذر با کدملی ۰۰۱۰۲۸۵۹۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر اول مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و نفر دوم یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره بصورت شناور بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورتیکه امضاء نفر اول توسط مدیرعامل باشد نفر دوم می تواند رئیس هیئت مدیره باشد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه رئوف اندیش امین به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید فاتحی به شماره ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۳۶۴۱۳۹۳۸۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722512
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش سراسری باراکا درتاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۲۳۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، پخش و توزیع انواع مواد غذایی واردات و صادرات موارد فوق الذکر پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور اخذ هرگونه وام و عملیات بانکی و ارزی و هرگونه فعالیت که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بلوار عرب حسینی پلاک ۶۲ طبقه اول کدپستی ۱۴۶۱۶۵۶۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نا میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۰۳ مورخ ۲۱/۱۱/۹۴ نزد بانک ملی شعبه مستقل میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای داود بایرامی آذر به شماره ملی ۱۷۲۸۶۳۲۱۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای وحید هوشنگ نژاد با کد ملی ۰۰۵۳۲۲۸۲۶۱به نمایندگی از طرف گروه توسعه و تجارت رضوان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۴۰۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بایرامی آذر به شمارملی ۰۰۶۸۴۰۴۳۹۵ به شماره ملی ۱۴۰۰۴۹۵۷۳۱۸ عضو هیئت مدیره آقای آثویا قاسم ابراهیم زاده به شماره ملی ۱۷۵۴۷۸۰۲۱۰به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی رضوان شکلات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۲۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم بایرامی آذر به شماره ملی ۰۰۳۵۱۷۰۴۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی ثابت سنگ بیجاری به شماره ملی ۰۰۶۲۳۶۱۱۳۹ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ بروات ـ سفته ـ قراردادهاو عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه رئوف اندیش امین به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۳۹۱ به عنوان بازرس اصلی و سعید فاتحی به شماره ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۱۱۴۱۸۳۴۷۹۳۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968325
آگهی تغییرات شرکت رضوان شکلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه رئوف اندیش امین به شناسه ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید فاتحی به شماره ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۲۵۶۱۹۹۸۹۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034391
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خوشه سلبن خزر درتاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۷۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۹۲۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع بیسکوئیت،ویفر،انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی،انواع فرآورده های پودری و ژله آماده، فروش داخلی و صادرات محصولات تولیدی پس از اخذ مجوزهای لازم،تهیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه و مواد اولیه از داخل کشور و یا واردات آنها پس از اخذ مجوزهای لازم و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان اشرفی اصفهانی خیابان عرب حسینی پلاک ۶۲ کدپستی ۱۴۶۱۶۵۶۵۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۵ مورخ ۳/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه کمالشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: داود بایرامی آذر به شماره ملی ۱۷۲۸۶۳۲۱۹۶ به نمایندگی از شرکت رضوان شکلات با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۲۴۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره ابراهیم بایرامی آذر به شماره ملی ۰۰۳۵۱۷۰۴۸۴ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری باراکا با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۲۳۶۵ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره مهرداد بایرامی آذر داریانی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۲۹۴۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره علیرضا بایرامی آذر به شماره ملی ۰۰۶۸۴۰۴۳۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره مهدی بلوغی به شماره ملی ۱۵۵۲۱۷۰۲۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره حامد بابائی به شماره ملی ۰۴۵۰۵۸۶۴۲۱ به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره)برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره متّفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رئوف اندیش امین به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و سعید فاتحی به شماره ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد پ۹۵۰۷۰۳۳۰۴۶۶۰۸۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051270
آگهی تغییرات شرکت مهرگان گستر دکاموند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۹۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. بهروز آقاسی به شماره ملی ۰۰۵۲۷۵۹۷۸۴ و علی آقاسی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۲۷۶۶۷ و موسی بختیاری به شماره ملی ۰۴۵۲۱۹۰۳۶۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گریددند. سعید فاتحی به شماره ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی و سیدهاشم موسوی به شماره ملی ۰۰۵۶۰۵۲۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۷۱۲۴۷۳۶۰۳۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082120
آگهی تغییرات شرکت تجارت کاوان باراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۷۱۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ شماره ثبت ۲۶۵۷۶به سمت بازرس اصلی آقای سعید فاتحی به کدملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۷۲۸۱۸۹۵۷۶۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189787
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رضوان تجارت شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۸۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به کد ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به نمایندگی آقای اردشیر شهبندیان بشماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید فاتحی به کد ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ب) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ج) ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع واقع گردید ش۹۵۰۹۲۳۸۰۷۳۶۷۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493508
آگهی تغییرات رهنو حساب مبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۰۰۳۳/۹۶ مورخه ۲۰/۳/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتحی با کدملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ با پرداخت مبلغ نقدی ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. آقای مجید شهبازی به شماره ملی ۰۰۸۳۲۳۶۸۳۱ باپرداخت مبلغ ۰۰۰ر۴۰۰ر۲ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از ۰۰۰ر۶۰۰ریال به.۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال افزایش داد. آقای سعید امیر خانی توران پشتی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۸۳۳۶۲ باپرداخت مبلغ ۰۰۰ر۷۰۰ر۲ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از ۰۰۰ر۳۰۰ریال به.۰۰۰ر۰۰۰ر۳ریال افزایش داد. آقای عباس خزانه به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۴۲۹۱ باپرداخت مبلغ ۰۰۰ر۹۰۰ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از ۰۰۰ر۱۰۰ ریال به.۰۰۰ر۰۰۰ر۱ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ریال به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ریال افزایش یافت. ومواد۷و۸ اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی و سهم الشرکه شرکاء بعد از جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکاء: آقای سعید فاتحی با کدملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ دارای مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ ریال سهم الشرکه آقای مجید شهبازی به شماره ملی ۰۰۸۳۲۳۶۸۳۱ دارای مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ریال سهم الشرکه آقای عباس خزانه به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۴۲۹۱ دارای مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ریال سهم الشرکه آقای سعید امیر خانی توران پشتی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۸۳۳۶۲ دارای مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۴۱۱۱۱۵۸۷۹۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13679714
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی آی شن دریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۶۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود بایرامی اذر با کدملی۱۷۲۸۶۳۲۱۹۶ و شرکت رضوان شکلات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۲۴۴ و بهروز اقاسی باکدملی۰۰۵۲۷۵۹۷۸۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه رئوف اندیشان امین با شناسه ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و سعید فاتحی باکد ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تعیین گردیدند. ش۹۶۰۸۰۴۸۴۱۲۲۷۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299668
آگهی تغییرات شرکت فن آور آمیزه پیشرفته شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۸۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتحی به کدملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. خانم سعیده مبشر به کدملی ۱۵۸۲۲۲۵۷۴۵ دارنده مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. آقای فراز فاتحی به کدملی ۰۱۵۳۲۳۳۵۷۵ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت مبلغ ۹۹۹۹۹۹۰۰۰ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰ ریال کاهش داد. خانم فهیمه خواجوئی نژاد به کدملی ۳۰۷۱۵۷۷۰۳۶ دارنده مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت مبلغ ۱۲۴۹۹۹۹۰۰۰ ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹۸۴۹۹۹۸۰۰۰ریال به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: ۱ آقای بهزاد ذوالفقاریان دارنده مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۲ خانم لیلا رضای شیرازی دارنده مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ آقای عباس فاتحی دارنده مبلغ ۴۵۹۹۹۹۸۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۴ آقای فراز فاتحی دارنده مبلغ ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۵ خانم فهیمه خواجوئی نژاد دارنده مبلغ ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۸۱۳۴۵۸۶۲۰۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک