علی اصغر متقی

علی اصغر متقی

کد ملی 5059159051
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613161
آگهی تصمیمات در شرکت پلی اکریل ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱ و ۱/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و آقای علی اصغر متقی به کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته، قراردادها، و سایر اوراق تجاری و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل فقط با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۱۳۳۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894323
آگهی تصمیمات شرکت نقشینه حک تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۶۳۲۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ که در تاریخ ۱۶/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۵۸۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی اصغر متقی به کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۰۸۴۷۸۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051117
آگهی تصمیمات شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۶۶۸۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۲ ۲۹/۱/۹۲ که در تاریخ ۷/۲/۹۲ به این اداره واصل گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۵۸۸ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر متقی کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند و روزنامه مهدآزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از ۰۰۰/۶۰ سهم با نام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی به ۱۸۰۲۵۲ سهم با نام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی از مبلغ ۰۰۰/۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵۲/۱۸۰ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی زمین کارخانه در اجرای تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹ مورخ ۶/۸/۹۱ هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه ۹۱ کل کشور موافقت نموده در نتیجه ماده ۸ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت به مبلغ ۲۵۲/۱۸۰ میلیون ریال منقسم به ۱۸۰۲۵۲ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی عادی با نام می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۶۵۳۰۷۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134470
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۸/۴/۹۲ که در تاریخ ۷/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده: آقای مجید اسدی صفا کد ملی ۰۰۶۶۵۶۳۴۶۱ و کدپستی ۱۷۹۳۶۹۴۷۶۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق بعنوان شریک وارد موسسه گردیده و در نتیجه مواد ۷ و ۲۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید ماده ۷ سرمایه موسسه مبلغ دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال است که تماما توسط شرکاء پرداخت شده است. ماده ۲۶ موسسه توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از سه نفر از شرکاء که توسط مجمع شرکاء برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. انتخاب اعضاء هیئت مدیره بلامانع است هیئت مدیره در اولین جلسه خود از این اعضاء هیئت مدیره یک رئیس یک نایب رئیس و یک مدیرعامل تعیین میکند وظایف و اختیارات رئیس و مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. آقای علی اصغر متقی کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ آقای احمد محمدی کد ملی ۱۳۷۹۱۱۴۱۲۸ کدپستی ۵۱۷۳۹۵۵۸۴۹ آقای مجید اسدی صفا بعنوان اعضای هیئت مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب سپس آقای علی اصغر متقی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید اسدی صفا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد محمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته و بروات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۱۴۸۶۴۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146408
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۱۳۷۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۴/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و آقای ایوب دوستدار کد ملی ۱۳۷۵۶۱۴۴۴۴ و کدپستی ۵۱۶۷۹۱۴۱۴۱ آقای وحید عبدالحسینی مهین کد ملی ۱۳۷۸۰۲۲۹۱۲ و کدپستی ۵۱۵۷۶۱۷۶۷۶ آقای سینا کوشان کد ملی ۱۵۵۱۸۲۸۸۸۱ و کدپستی ۵۱۷۳۶۱۵۳۶۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا نبوی اصل کد ملی ۱۳۷۹۰۴۸۵۳۲ و کدپستی ۵۱۳۷۷۱۷۵۳۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ آقای علی اصغر متقی کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای وحید عبدالحسینی مهین بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ایوب دوستدار بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سینا کوشان بسمت عضو اصلی و آقای محمد رضا نبوی اصل بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۳۸۷۹۸۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160254
آگهی تصمیمات شرکت جوانه بهاری تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آباد نوین شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علی اصغر متقی کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید شرکت گروه صنعتی پمپ سازی ایران شماره ثبت ۲۴۹۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۴۷۴۷ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۳۳۱۳ شرکت کمپرسور سازی شماره ثبت ۲۳۳۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۳۷۵ و کدپستی ۱۹۶۹۱۳۸۵۸ شرکت لیفتراک سازی سهند شماره ثبت ۹۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰ و کدپستی ۵۱۹۳۶۵۳۴۳۴ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای عبداله قاری زاده کد ملی ۱۳۷۴۳۹۹۴۲۶ و کدپستی ۵۱۵۴۹۱۴۸۵۵ به نمایندگی از شرکت پمپیران بسمت رئیس هیئت مدیره آقای میر عابدین محمدی اصل کد ملی ۶۴۰۹۶۴۴۷۵۲ و کدپستی ۵۱۶۷۷۱۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت لیفتراک سازی سهند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهباز علی ابراهیمی کد ملی ۶۰۴۹۷۰۱۶۰۱ و کدپستی ۵۱۶۷۷۱۳۶۴۵ به نمایندگی از شرکت کمپرسور سازی بسمت عضو هیئت مدیره آقای نجف پور قلی کد ملی ۵۶۷۹۸۳۱۳۸۴ و کدپستی ۵۱۸۳۹۸۹۸۷۸ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب و کلیه اوراق تعهدآور شرکت مانند چک برات و غیره با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۸۵۰۳۳۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170917
آگهی تصمیمات شرکت نقشینه چاپ تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۰۷۶۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۵۸۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای علی اصغر متقی کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سپس سرمایه شرکت از طریق (صدور سهام جدید) از یکصد و بیست و پنج هزار سهم با نام دویست هزار ریالی به ۴۴۷۲۶۶ سهم با نام دویست هزار ریالی از مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال بمبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴۵۳/۸۹ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت افزایش یافت در نتیجه ماده ۸ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴۵۳/۸۹ ریال منقسم به ۴۴۷۲۶۶ سهم دویست هزار ریالی عادی با نام می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۰۵۷۷۳۱۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173107
آگهی تصمیمات شرکت آذر آوند شماره ثبت ۱۰۹۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۸۵۰۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۸/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی ترازنامه سود و زیان شرکت مربوط به سال ۹۱ تصویب آقای غلامحسین سمائی به کد ملی ۱۵۰۲۰۴۱۹۵۲ و کدپستی ۵۱۵۷۷۳۴۴۹۳ آقای محمدرضا حریری اردبیلی به کد ملی ۱۴۶۵۶۴۷۰۱۵ و کدپستی ۵۶۱۵۷۷۷۴۷۵ آقای اصغر مساحی خسروشاهی به کد ملی ۱۷۰۸۸۶۶۸۷۶ و کدپستی ۵۱۳۸۶۵۶۴۷۳ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران بشماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ آقای علی اصغر متقی به کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین و سپس آقای غلامحسین سمائی بسمت مدیرعامل آقای محمدرضا حریری اردبیلی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر مساحی خسروشاهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و حق امضاء کلیه چکها و سفته‌ها و بروات باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به مهر شرکت با قراردادهای خرید و فروش محصولات و مواد اولیه شرکت باامضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۰۱۴۹۲۹۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577767
آگهی تغییرات شرکت ایرداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آباد نوین تهران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ علی اصغر متقی به کدملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۰۶۲۴۰۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714326
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری وحدت (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۹۶۴۶
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۱۳۹۳ شرکت بهره برداری وحدت (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان جعفر عباسی بشماره ملی ۲۸۷۱۳۴۲۸۹۱ شرکت تعاونی مصرف کارکنان امور آب مهاباد شماره ثبت ۶۶ و آقای هژار کریمی بشماره ملی ۲۸۷۰۲۷۵۲۶۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر متقی بشماره ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ تصویب گردید. ۴ آقای جعفر عباسی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هژار کریمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن میلادی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مصرف کارکنان امور آب مهاباد شماره ثبت ۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، به امضاء آقای بهمن میلادی (نایب رئیس هیئت مدیره) و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره به امضای آقای هژار کریمی (عضو هیئت مدیره) باتفاق امضای آقای جعفر عباسی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری نیز با امضای آقای جعفر عباسی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۲۰۰۵۷۹۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121234
آگهی تصمیمات شرکت الیاف زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ و ۲۲/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت پلی اکریل ایران بنمایندگی کریم فروزان با کد ملی ۲۷۵۴۴۹۹۱۳۱ و کدپستی ۱۹۹۸۸۳۸۶۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان بنمایندگی آقای علی اکبر نجفی با کد ملی ۱۱۷۰۹۶۸۹۴۵ و کدپستی ۸۱۷۷۷۹۸۷۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بنمایندگی آقای شمس اله علیجانلو با کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۱۸۷ و کدپستی ۸۱۵۸۱۶۶۵۸۵ بسمت مدیرعامل و شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی بنمایندگی آقای سعید رضائی با کد ملی ۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸ و کدپستی ۸۱۹۳۸۵۵۸۷۳ و شرکت انرژی گستران پلی اکریل بنمایندگی آقای علیرضا صادقیان به کد ملی ۱۲۹۱۳۹۰۶۵۰ و کدپستی ۸۱۵۸۱۵۶۹۸۹ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل فقط با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی باامضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا اشخاصی که از جانب وی تعیین می‌شوند صورت می‌پذیرد و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده ۴۱ اساسنامه در ۱۰ مورد بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و علی اصغر متقی به کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و ترازنامه مالی ۳۰/۹/۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220605
آگهی تصمیمات شرکت آیدا میر سهامی خاص بشماره ثبت ۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۵۲۹
برابر صورتجلسات هیئت مدیره مورخه ۸/۶/۸۹ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران بشماره ثبت ۶۷۵ تبریز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۵۸۸ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر متقی کد ملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام) آقای مصطفی حسینی به کد ملی ۱۳۸۰۶۲۷۸۴۲ و کدپستی ۵۱۸۳۸۷۷۷۳۷۱ آقای ابراهیم حسینی به کد ملی ۱۳۷۵۹۹۳۴۳۷ و کدپستی ۵۱۸۳۸۷۷۳۷۱ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای محمد شاه صفی به کد ملی ۰۰۵۴۰۰۱۳۶۶ و کدپستی ۱۱۵۵۶۹۵۴۶۴ به نمایندگی از شرکت محور سازان ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۶۴۳ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲ و کدپستی ۱۳۹۹۷۳۶۶۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی حسینی حوری پسند بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم حسینی حوری پسند بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود در مورد سقف هزینه‌ها و اجرای تصمیمات مدیر عامل مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان سقف بدون نیاز به مصوبه و امضای هیئت مدیره و از سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با امضای رئیس هیئت مدیره و برای تصمیمات با هزینه اجرائی بیش از ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با مصوبه هیئت مدیره تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399147
آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۲۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ عباس امیری به کدملی۵۱۰۱۱۲۳۴۰۱ و کدپستی۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید رضایی به کدملی۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸ و کدپستی۸۱۹۳۸۵۵۸۷۳ به نمایندگی شرکت پلی اکریل ایران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حقایق جهرمی به کدملی۱۸۱۶۸۶۲۱۸۵ و کدپستی۸۱۷۵۹۷۵۵۳۸ به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۸۱۹۹۰ به سمت مدیرعامل و مرتضی رئیسی به کدملی۱۲۸۷۸۶۴۵۱۱ و کدپستی۸۱۵۷۶۱۸۱۴۵ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ و علی اکبر نجفی به کدملی۱۱۷۰۹۶۸۹۴۵ و کدپستی۸۱۷۷۷۹۸۷۴۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیار مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آبادنوین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و آقای علی اصغر متقی به کدملی۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966737
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مهاب یاران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۳۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ۶/۶/۹۰ واصل گردید: شرکت آباد نوین تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر متقی به کدملی۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی نراقی به کدملی۰۰۴۷۳۵۷۱۴۲ و محمد دانشوری به کدملی۳۸۷۳۰۴۳۰۴ و محمود مدنی کاشانی به کدملی۰۰۴۱۵۲۴۵۹۴ و محمد موافق به کدملی۵۰۹۹۶۳۴۹۱۱ و رضا قاضی نظامی به کدملی۰۴۹۱۰۲۲۸۷۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حسین ارده کی به کدملی۰۰۳۹۲۱۰۶۱۸ و فریبرز بهزاد به کدملی۰۰۳۰۰۶۴۵۱۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره، بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۵/۹۰ مصطفی نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد دانشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود مدنی کاشانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو از سه نفر رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090686
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت همکاران سیستم تبریز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۵۵۹ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۵۸۶۲، صورتهای مالی، ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب و مؤسسه حسابرسی آباد نوین تهران به شماره ثبت ۶۷۵ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و کدپستی ۵۱۷۴۸۷۸۵۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر متقی به کدملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی ۱۳۸۹ انتخاب و روزنامه محلی مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342158
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرین داغ آستارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (به شماره ثبت ۶۷۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱) با نمایندگی علی اصغر متقی به کدملی ۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ به عنوان بازرس اصلی و رجب معماری به کدملی ۱۳۷۳۷۳۴۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه مهدآزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۹۱۳۱۵۰۷۳۴۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک