سیداحمد حسینی تکلردی

آقای سیداحمد حسینی تکلردی

کد ملی 0050406469
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 571585
آگهی تغییرات شرکت معدن کاوان کرمان پویا ایرانیانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۴۹۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی شاه پسندی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۳۴۸۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد شجاعی به شماره ملی ۲۹۹۳۰۰۴۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی میرزایی بادیزی به شماره ملی ۳۰۹۱۳۶۴۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدمهدی دستیار به شماره ملی ۲۹۹۲۰۶۴۵۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عبدالحسین جلالی فتح آبادی به شماره ملی ۳۰۵۱۴۸۹۱۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عبدالحسین جلالی فتح آبادی به شماره ملی ۳۰۵۱۴۸۹۱۷۴ به سمت مدیرعامل ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور شه بخش به شماره ملی ۲۹۹۲۵۶۰۰۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ستارخان خیابان پاتریس لومومبا کوچه ۱۷ نبش شهید آبشوری ساختمان پارس پلاک ۱۶۸ طبقه ۲ زنگ ۳ کدپستی ۱۴۴۵۶۹۳۸۱۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۳ آقای سامان جلالی فتح آبادی با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۹۵۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755098
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مدیریت آرمان هزاره سومبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۸۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا اویسی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۸۹۸۹۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۱۹۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098173
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۹۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۰۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیت های عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی، انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سیزدهم ولنجک ، خیابان ساسان، واحد۳۲ ـ کدپستی ۱۹۸۵۸۵۹۴۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به بیست میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد بیست میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲/۹۲/۸۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسن رضا دلیری به شماره ملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی معروفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای شکراله عجم به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای شکراله عجم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۶۶۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098328
آگهی تغییرات شرکت نان خوشه پری ماه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رشید قشقائی به شماره ملی ۶۱۸۹۳۵۷۳۱۸ و آقای منوچهر ضیف الدینی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۷۶۵۱۹ و خانم شیما اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۴۷۰۴۷۷۸ و آقای مجتبی اسلامی زاده به شماره ملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ و آقای علی نعمتی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۲۷۴۱۹ تا تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۶۵۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100585
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۲۴۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی و اجرا و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی، شهرک سازی اعم از مسکونی و صنعتی ـ انجام کلیه امور اجرایی پروژه های عمرانی و پیمانکاری پروژه ها در رشته های ساختمان و راهسازی و تاسیسات و آب و فاضلاب و برق و ارتباطات و سازه های صنعتی ـ مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و معماری و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ـ مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ انجام کلیه معاملات تجاری، خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ابنیه و پروژه ها ـ تاسیس و یا مشارکت در تاسیس و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و مدیریتی و مشاوره جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مشارکت در تاسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و موسسات اقتصادی و بطور کلی مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ خرید سهام شرکتها و موسسات و خرید سهام در بازار بورس داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرروت داشته باشد کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران محمودیه، خیابان الف، خیابان جوانان، پلاک ۹، طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۸۵۶۳۵۳۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۹۲۲۱۳ مورخ۴/۳/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سخت آژند سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای حامد نورانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای جمشید صوفی به شماره ملی ۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سید احمد حسینی تکلردی به شماره ملی۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۸۷۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218467
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد قائد کدملی ۴۱۹۴۳۰۸۲۴۵ به نمایندگی شرکت کرمان تجارت شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۶۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی خورسندی لالوی کدملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید احمد حسینی تلکردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۴۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316515
آگهی تاسیس شرکت توسعه سلامت جیرفت (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تحت شماره ۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۷۷۰۷ در دایره ثبت شرکتهای ثبت جیرفت به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ایجاد مراکز پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت حقوقی و مدنی در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی تولیدی، خدماتی، بازرگانی بویژه در زمینه مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و صنایع دارویی در داخل و خارج کشور ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه درمان و بهداشت ـ مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات اقتصادی و مطالعاتی بقیه بشرح ماده دو اساسنامه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان جیرفت ـ خیابان کشاورزی پلاک ۳۱۱ کدپستی ۷۸۶۱۹۴۴۵۸۹. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال آن طی گواهی شماره ۶۸۸/۲۱۲/۹۲ مورخه ۴/۱۰/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردید. و مابقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۳ ریال آن در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: محمدمهدی فداکارداورانی با کدملی ۲۹۹۱۴۳۹۸۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حامد نورانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس با کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حمداله فاریابی به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه عمران جیرفت ایرانیان با کدملی ۳۰۳۱۵۸۷۵۰۲ و علی عمادالدین به نمایندگی شرکت گروه دارویی بهداشتی هزاره سوم پارت آریا با کدملی ۴۵۶۹۷۴۴۸۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم مهدیه مشایخی با کدملی ۳۰۳۱۳۳۸۳۲۴ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: برابر با مفاد اساسنامه می باشد. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: سید احمد حسینی تلکردی با کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بعنوان بازرس اصلی، مرضیه قمری حسابی با کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۱۷۶۵۶۹۲ ثبت شرکتهای ثبت جیرفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت هزاره سوم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۹۲۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۸۳۴ با نمایندگی آقای روح اله معماری به کدملی ۴۱۳۲۱۰۲۷۶۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۸۸۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. لیست اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه: حسن رضا دلیری کدملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ دارنده ۶۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی سیداحمد حسینی تلکردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ دارنده ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت توسعه اقتصاد گواشیر (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۱۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۲۵ با نمایندگی خانم روجا فلاح کدملی ۲۱۴۲۰۲۲۵۹۶ دارنده ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۴۲۱۹۶۴۷۳۸۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602108
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بازرگانی دلیران پارس در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۱۵۷۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: ـ انجام کلیه معاملات تجاری (خرید، فروش، تهیه، توزیع، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بویژه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و عمرانی و خدمات فنی و مهندسی ـ مدیریت پروژه های زنجیره تأمین مصالح و تجهیزات ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی (طراحی، نظارت فنی، اجراء و مدیریت پروژه) از جمله انبوه سازی مسکن، ساختمان سازی اعم از تجاری، مسکونی، شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی و مراکز تفریحی و اقامتی ـ مشارکت در تأسیس شرکتها بویژه عمرانی و ساختمانی و مؤسسات اقتصادی و مطالعاتی و بطورکلی مشارکت در هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی، معدنی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی و ضمانتنامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و اقدام قانونی دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای اجراء و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ـ پارک وی ـ ابتدای بزرگراه چمران ـ خیابان جوانان ـ پ ۹ ـ طبقه اول کدپستی ۱۹۸۵۶۳۵۳۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۲۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۸/۹۳,۲۱۲ مورخ ۲۶/۴/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی آقای حسن فدائی کدملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ ۲ ـ شرکت سخت آژند (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کدملی ۲۹۰۹۳۶۵۵۵۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ ۳ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ با نمایندگی آقای شاهد مزجی کدملی ۱۲۸۲۹۰۱۱۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی. ـ مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۱۱۴۳۶۲۷۷۱۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اناران استان ایلام سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۷۹۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۰۵/۱۳۹۵بشرح ذیل تعیین شدند: مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۱۹۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره؛ آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۴۰۴۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۴۴۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۵ ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۰۱۵۳۳۶۵۳۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799546
آگهی تصمیمات شرکت سرآمد نیکان ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۰۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: سید احمد حسین تکلردی به کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و مهدی کرمانی به کدملی ۱۲۸۱۸۳۲۷۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دفاتر پیشخوان خدمات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۵۲ بنمایندگی علی فلاح حقیقی به کدملی ۰۴۹۱۲۷۸۳۸۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مسعود متانی پورخلیلی به کدملی ۰۴۵۱۲۸۸۷۷۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سپاهان سیر پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۶۱۶۰ به نمایندگی محمد کریمی به کدملی ۱۲۸۰۹۴۱۲۷ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056984
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710688
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سخت آژند شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۲۴۴۸۳۲۵۲۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744662
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده به کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی مهدی معروفی به کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی سیداحمد حسینی تکلردی به کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۵۳۹۳۴۵۳۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815380
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی به کدملی۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱بنمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳بنمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ پ۹۵۰۳۰۴۳۷۹۱۷۰۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877895
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ با نمایندگی مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ شرکت سخت آژند با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹ با نمایندگی مهدی معروفی کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۰۶۸۴۲۱۹۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887394
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۴۱۲۸۷۹۵۲۲۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029723
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵:۱ قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ۲ گروه توسعه و عمران علوی کرمان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲ و آقای محمدرضا یزدانپناه فدائی با کدملی ۳۰۹۰۰۳۵۷۵۸ و آقای سعید صنعتی با کدملی ۲۹۹۲۰۳۳۷۲۳ بعنوان اعضای هیات مدیره سازمان برای دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد حسینی با کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای دوره عملکرد سه ماهه اول ۹۵ و عملکرد منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - ۴روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سازمان تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۹۶۳۲۳۰۳۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323305
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستر جنوبشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ ۱ آقای سید احمد حسینی تکلردی به کد ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای هوشمند پورمرادی به کد ملی ۳۱۳۰۷۷۷۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی شاه پسندی به کد ملی ۲۹۹۱۴۳۴۸۱۳ آقای محمد شجاعی به کد ملی ۲۹۹۳۰۰۴۴۹۲ خانم مریم شاهپسندی به کد ملی ۲۹۹۲۵۶۶۵۸۶ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۲۰۴۹۵۱۵۶۴۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872503
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۷۷ با نمایندگی آقای محمدرضا صادقی خطیبانی کدملی ۳۳۹۰۲۵۹۹۹۶ آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۱۲۵۲۱۵۴۷۵۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036229
آگهی تغییرات شرکت آرو پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ و شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۱۳ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی ۳۰۶۰۰۲۰۳۸۸ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی کدملی ۲۰۶۳۱۲۱۴۱۹ که بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۲۲۹۹۸۴۴۱۵۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087705
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ با نمایندگی محمد قائد کدملی ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۱۲۰۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱ با نمایندگی سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۴۱۵۹۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ با نمایندگی محمدرضا صادقی خطیبانی کدملی ۳۳۹۰۲۵۹۹۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ با نمایندگی زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۶۳۹۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ۹/۵/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۴۰۲۴۹۸۱۷۷۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088250
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۰۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ - شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی آقای روح اله معماری کدملی ۴۱۳۲۱۰۲۷۶۹ آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی کدملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۴۰۲۱۰۱۸۵۶۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188729
آگهی تغییرات شرکت ثامن ترابرتهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۲۹۶۸۹/۱۱مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی با کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت آروپاژ به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۸۷ با نمایندگی خانم زهرا مقیم پور بیژنی باکدملی ۲۰۶۳۱۲۱۴۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت بازرگانی بین المللی پارس سپانو ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۸۴۵ با نمایندگی آقای مجتبی نظری صیقلی با کدملی ۲۵۹۵۲۶۳۸۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره؛ آقای مجتبی نظری صیقلی کدملی ۲۵۹۵۲۶۳۸۹۷ بسمت مدیرعامل؛ برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۰۵۹۷۱۲۴۲۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۶۷۷ , ۱۲۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین به شماره ثبت۴۴۲۱۹۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم به شماره ثبت۴۴۱۲۰۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره ثبت۴۳۴۱۴۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی خانم سیده مرضیه سیاه پوشان کدملی ۰۰۸۰۹۴۳۰۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز به شماره ثبت۴۴۰۲۴۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شماره ثبت۳۱۹۰۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۰۳۹۲۷۷۱۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی آقای سید احمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی ۳۰۶۰۰۲۰۳۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه اقتصاد گواشیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۲۲۵ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و … با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۰۷۱۵۲۵۵۰۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312668
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هواپیمایی دلیران درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۱۴۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۴۳۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تصدی هرگونه حمل و نقل هوایی مسافر، بار، محصولات پستی و امداد هوایی (به صورت چارتری بین المللی بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری) از طریق پروازهای برنامه ای و اجاره ای (دربست) در داخل و خارج از کشور و در مسیرهای برنامه ای منظم و خارج از برنامه منظم و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی و بهره برداری هوایی و هرگونه عملیات بازرگانی، فنی و تخصصی مربوط به حمل و نقل هوایی به ارگان ها و نهادهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: اخذ و اعطای نمایندگی خرید و فروش و انجام حق العمل کاری در مورد انواع هواپیماها، موتور و متعلقات و متفرعات آن و همچنین خرید، فروش، اجاره دادن و اجاره کردن هواپیما، موتور و نیز آلات و وسایل و لوازم یدکی و هرگونه تجهیزات زمینی یا هوایی دیگر مربوط به امور هواپیمایی که موردنیاز و استفاده باشد - اخذ و اعطای نمایندگی از کارخانجات سازنده هواپیما، سازنده قطعات، مرکز تعمیراتی، مؤسسات دارندگان فناوری و دانش فنی و تخصصی هواپیما، بالگردها، موتور، متعلقات و متفرعات آن - ایجاد آشیانه و تأسیسات لازم برای ساختن قطعات هواپیما و تعمیر و نگهداری و بازدید اساسی مربوط به هواپیما، موتورآلات و ادوات، دستگاهها و متفرعات و قطعات آنها و سایر وسایل و تجهیزاتی که در صنعت هواپیمایی مورد استفاده قرار می گیرد - ایجاد تأسیسات و مراکز آموزشی و ارائه آموزشهای تخصصی کارکنان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی اعم از پروازی، فنی، بازرگانی و اداری به منظور تربیت نیروهای متخصص - تهیه و ایجاد وسایل مخابراتی و ارتباطی اختصاصی و نصب، حذف و استفاده از آنها با رعایت مقررات مربوطه - ایجاد پایگاه و ایستگاههای فنی، عملیاتی و نمایندگی کل شعب و اعطای مجوزهای لازم برای ارائه خدمات مذکور به اشخاص حقوقی و حقیقی در داخل و خارج از کشور - انجام هرگونه خدمات مربوط به صنعت هواپیمایی، و بار مانند هندلینگ، کیترینگ، خدمات زمینی، پزشکی هوایی، مراکز نگهداری جا - انجام امور بازرگانی و اقتصادی و تولیدی و امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت - سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکتها و مؤسسات و پذیرش شریک یا سرمایه گذار داخلی و خارجی در اموری که مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به صنعت هواپیمایی باشد و اخذ و اعطای کمکها و خدمات عملیاتی، فنی، بازرگانی و اداری در امور مربوطه - سرمایه گذاری اختصاصی و یا مشارکت به منظور تشکیل شرکتهای تخصصی لازم در اموری که مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به صنعت هواپیمایی بازرگانی در داخل و خارج از کشور باشد - ارائه هرگونه خدمات مدیریتی و مشاوره ای و تخصصی در اموری که مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به صنعت هواپیمایی بازرگانی در داخل و خارج از کشور باشد - واردات و صادرات هرنوع کالای مصرفی و سرمایه ای مجاز مربوط به صنعت هواپیمایی و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات خدمات و فناوری فنی و مهندسی و عملیاتی و سایر تخصصها - - ایجاد تأسیسات کیترینگ صنعتی و ارائه خدمات مربوطه در داخل و خارج از کشور - تأمین تأسیسات ورزشی و باشگاه و شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن، اعتبار به منظور ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان - اخذ وام از دولت، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی صرفا در راستای تحقق اهداف شرکت - ایجاد مرکز پزشکی هوایی و زمینی و آمبولانس هوایی و تأسیسات منضم به آنها، مشارکت با اینگونه مؤسسات و شرکتها - ساخت و خرید و فروش و اجاره و استیجاره تجهیزات زمینی و فرودگاهی - عضویت و مشارکت در انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) و سایر انجمنها، مجامع و سازمانهای بین المللی به منظور کسب اعتبار لازم و همچنین پذیرش تعهدات و اعمال استانداردهای بین المللی رایج در صنعت هواپیمایی نظیر مقررات FAA, EASA, ICAO, IATA -سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور در ضمینه صنعت هوانوردی با تأیید و موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، آمادگاه ، کوچه نسترن ، خیابان آمادگاه ، پلاک -۳۷ ، ساختمان تجاری آژنداصفهان ، طبقه زیر زمین کدپستی ۸۱۴۵۶۱۴۵۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶۴/۱۱۲/۹۷ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش با کد ۱۱۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ و به نمایندگی حسن رضا دلیری به شماره ملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان عمران و توسعه استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۰۳۰ و به نمایندگی حسین منتظری فر به شماره ملی ۰۰۵۱۷۶۱۶۶۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان عمران و توسعه استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۳۳ و به نمایندگی سیدمحمدرضا سیف به شماره ملی ۲۲۹۶۲۶۴۷۴۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سیداحمد حسینی تکلردی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۳۰۶۵۵ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری تاسیس گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک