سیدعباس رفیعی

آقای سیدعباس رفیعی

کد ملی 5039684908
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12713753
آگهی تغییرات شرکت سبزگامان نصر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حبیب شکیبایی (بعنوان نماینده شرکت جهاد نصر فارس) و سیدجمال میرشفیعیان و یداله جمشیدی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمدجواد شرفی بعنوان عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ شرکت به تصویب رسید. آقای سیدعباس رفیعی با کدملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای الیاس دهداری با کدملی ۵۴۷۹۹۵۳۶۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۲۵۵۷۳۳۰۵۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821925
آگهی تغییرات شرکت ایران مدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۴۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای عباسعلی مشکسار به شماره ملی ۲۲۹۱۱۱۹۲۲۲، آقای بهزاد تیرداد به شماره ملی ۱۲۸۶۳۸۲۵۵۹ و آقای حمید مهدی پور یزدی به شماره ملی ۲۲۹۷۳۷۷۹۲۴ به سمت اعضاهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای سیدعباس رفیعی به شماره ملی۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد خرمی با شماره ملی ۱۷۰۹۳۲۴۳۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۳۰۸۹۱۹۴۷۴۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260632
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر نصر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۸۶۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و صورت حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵، مورد تصویب قرارگرفت. آقای سید عباس رفیعی با کدملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای الیاس دهداری با کد ملی ۵۴۷۹۹۵۳۶۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب شدند روزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره جدید مرکب از سه عضو اشخاص حقوقی به شرح زیر به مدت دوسال انتخاب گردیدند. شرکت جهاد نصر فارس شرکت ابنیه سازان نصر پارس شرکت سبزگامان نصر پارس ش۹۵۱۰۲۸۳۹۹۴۷۹۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296756
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان نصر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۸۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سیدعباس رفیعی با کدملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای هدایت اله سلطانی با کدملی ۲۲۹۹۵۹۰۷۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دوسال انتخاب گردیدند. شرکت جهاد نصر فارس حقوقی شرکت سبزگامان نصر پارس حقوقی شرکت تجارت گستر نصر پارس حقوقی ش۹۵۱۱۱۸۲۶۰۴۶۴۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332747
آگهی تغییرات شرکت بیتا خشکبار کامران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم کیهان دخت دهقانی به شماره ملی ۲۴۷۰۷۰۵۴۸۷ و خانم الهه برزگر به شماره ملی ۲۲۹۸۴۸۹۴۰۸ و آقای آرش امیدوار به شماره ملی ۲۳۷۲۵۱۶۲۳۱ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ آقای سید عباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین دهداری به شماره ملی ۵۴۷۰۰۳۱۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر حنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۲۱۰۶۸۸۸۸۳۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404298
آگهی تغییرات شرکت مهر آرین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۴۲۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدعباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیوان علی جانی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۹۷۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای روح اله دهقان به شماره ملی ۲۳۷۰۸۷۴۳۶۸ و خانم آناهیتا شاعر به شماره ملی ۲۳۷۱۹۹۱۰۲۳ و آقای صدراله دهقان به شماره ملی ۲۳۷۰۸۷۲۱۵۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۰۹۸۸۶۹۱۶۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552850
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد سیکلت فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۵۶۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: آقای سید عباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی هاشمی زاده به شماره ملی ۵۱۳۹۸۰۵۴۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵تصویب گردید ش۹۶۰۵۱۸۲۸۷۷۴۱۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633296
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - هدایت اله سلطانی مهر به شماره ملی ۲۲۹۹۵۹۰۷۶۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۷۰۶۵۱۲۲۷۴۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789934
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بیتا پارسان هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بلاغی اینالو به کد ملی ۲۵۷۲۷۴۶۵۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سید عباس رفیعی به کد ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۰۹۶۵۰۶۳۲۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852594
آگهی تغییرات شرکت شعله گستر نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۴۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا ی هیئت مدیره به شرح ذیل. ابوذر نور کدملی ۲۴۹۱۶۵۸۵۸۵. محمدرضا صیدی کدملی ۰۴۵۲۱۳۳۲۹۷. محمد جواد نصیری صادقلو کدملی ۰۰۷۶۴۱۲۰۱۶ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای سیدعباس رفیعی کدملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد بدری کدملی ۳۳۴۰۱۱۵۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۱۴۲۳۵۹۷۸۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926532
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت کشت وصنعت نوین ارمغان تیرازیس و شرکت فارس کیان چوب ممتاز و عایق سازان خاورمیانه و آقای ملک حسین کاظمی شولی و آقای محسن ابراهیی به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای سیدعباس رفیعی فرزند رسول به کدملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۱۷۴۹۰۵۵۲۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985425
آگهی تغییرات شرکت سمیران سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۵۳۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای سیدعباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای مرادعلی رحمانی به شماره ملی ۲۴۵۰۷۹۹۱۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۱۲۹۹۲۷۵۸۰۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109856
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد وحدت آباده شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۳۴۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ باستناد نامه شماره ۱۶۷۷۰۸/۹۶ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان آباده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدعباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای دانش عباسی به شماره ملی ۱۸۱۸۲۶۱۰۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۵ به تصویب رسید. ش۹۷۰۴۱۶۱۴۳۴۴۳۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177326
آگهی تغییرات شرکت زرین گستر زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۵۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کیومرثی به کدملی۴۶۲۱۶۷۳۸۸۲ و اشرف زیرک پور دهکردی به کدملی۴۶۲۱۳۸۶۲۸۱ و خانم شیدا کیومرثی دهکردی به کدملی ۴۶۱۰۱۲۶۱۳۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید عباس رفیعی به کدملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ وخانم سیده مینا حسینی به کدملی۳۵۰۱۴۱۱۴۹۹ ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۵۲۸۷۷۱۲۴۴۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241772
آگهی تغییرات شرکت کارا راشن پارسوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۱۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ آقای سید عباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای عبدالحمید معافیان به شماره ملی۲۲۹۵۹۲۲۶۱۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای قاسم معافیان به شماره ملی۲۳۰۱۱۶۲۰۱۱ به سمت عضو هیات مدیره و جناب آقای قاسم معافیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. _ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک آقایان سیدعباس رفیعی رئیس هیات مدیره و عبدالحمید معافیان نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۰۲۰۳۹۳۵۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361522
آگهی تغییرات شرکت خدماتی برچشمه فراشبند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۵۶۹۲
آگهی تغییرات شرکت خدماتی برچشمه فراشبند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۵۶۹۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم پورزارعی به شماره ملی ۲۴۵۲۳۱۲۶۱۴ و آقای رضا پورزارعی به شماره ملی ۲۴۵۰۷۴۰۰۹۰ و آقای هادی پورزارعی به شماره ملی ۶۷۹۰۰۰۹۷۶۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - آقای سید عباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای یاسین صفری به شماره ملی ۲۴۵۰۷۷۲۴۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405576
آگهی تغییرات شرکت الکترو موتور منطقه ویژه شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۳۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه خبر جنوب جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای سید عباس رفیعی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۸۴۹۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی جناب به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۱۴۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۱۰۱۱۷۶۳۷۲۶۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک