مرتضی ادیبی

آقای مرتضی ادیبی

کد ملی 0050344390
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683879
آگهی تصمیمات شرکت فولمنسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۱۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۴۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916759
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آریا ساتراپ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۹۳۲ و شرکت پارس تابلو صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۴۱۷ و شرکت توان کهربا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۱۱۱ و شرکت تهران پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۸ و شرکت آزمایشگاههای صنعت برق ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ تا تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۹۰۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046093
آگهی تصمیمات شرکت رویان تجهیز جم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۸۰۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بسمت بازرس اصلی و مرتضی ادبی به کدملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۱۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110899
آگهی تغییرات شرکت نانو طب نوین آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۶۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۵۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۷۲۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188998
آگهی تغییرات شرکت پرند ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم باباخانی به شماره ملی ۶۰۳۸۴۶۶۵۵۱ آقای سعید باباخانی به شماره ملی ۰۰۷۷۷۲۰۲۶۱ خانم ویدا یاوری به شماره ملی ۱۴۶۵۲۰۳۸۳۴. ۲ موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت موسسه پرند ماشین انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۱۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200369
آگهی تغییرات شرکت سلطان چاپ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گرید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. آقایان سعید بهنام جو به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۷۸۲۱ و ناصر کرداحمدی به شماره ملی ۰۴۵۳۷۳۳۷۰۰ به مدت دو سال به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۲۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236688
آگهی تغییرات شرکت کاج مهیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۲۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386884
آگهی تغییرات شرکت ترمیم لاستیک سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۸۵۸۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۶۳۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی بشماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۰۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413785
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ و آقای مرتضی ادیبی به کد ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان عوض محمد پارسا به کدملی ۵۳۰۹۷۵۳۱۳۳، عباس ناصری به کدملی ۱۰۶۲۵۶۱۳۸۴، پویا پارسا به کدملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵، مسعود پارسا به کد ملی ۲۰۳۱۴۳۴۶۷۵، افشین اسکندری به کد ملی ۰۰۵۳۰۰۲۲۲۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب که آقایان عوض محمدپارسا بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس ناصری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش نادعلیان بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۰۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544919
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله دوجداره پویا شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت سال مالی ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. . موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: ۱ آقای حسن جراحی به شماره ملی ۱۳۷۰۶۵۳۱۴۱ ۲ آقای محمد رضا بهشتیان اردکانی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۳۵۱۰۱ ۳ آقای حسینعلی جمشیدی به شماره ملی ۲۳۷۰۱۹۰۰۹۴ پ۹۳۰۵۰۵۱۶۴۱۹۴۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735796
آگهی تغییرات شرکت تهران پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای پرویز ترحمی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۴۰۰۷۰ و آقای پویا پارسا به شماره ملی ۰۰۷۹۳۷۲۶۳۵ و شرکت پارس تابلوپویا به نمایندگی خانم سیما نظری به کدملی ۲۰۳۱۴۶۱۰۶۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۲۵۳۱۲۵۳۱۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693607
آگهی تغییرات شرکت سینا فرآیند نیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۱۴۶۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای شهریار پرویزی به شماره ملی ۳۷۶۱۹۲۳۷۰۸ به شماره شناسنامه ۲۰۵ تاریخ تولد ۱/۱/۴۲ فرزند یداله با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه صبا سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۸۶۳۱ با نمایندگی آقای سید محمدناصر محمودی با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت شهر آلومینیوم پویا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۸۵۸۶ با نمایندگی آقای مسعود حجت با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۷۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا علامی با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۹/۵۶۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۹۸/۹۹۹/۵۶۹ افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی ایجاد تاسیس و راه اندازی کارخانجات تولید انواع قطعات و تجهیزات الکتریکی الکترونیکی کنترل و ابزار مهندس دقیق و سایر اقلام و ادوات و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق و انرژی و به روزرسانی کارخانجات موجود بر اساس آخرین پیشرفتها و فن آوریهای روز دنیا ساخت و تجهیز و راه اندازی نیروگاهها و مجموعه‌های مورد نیاز تولید و پالایش انرژی و به روزرسانی نیروگاهها و مجموعه‌های موجود ارائه خدمات طراحی فنی و مهندسی ساخت و اجرا نگهداری و تعمیرات پشتیبانی و مشاوره نوسازی و بهینه سازی شبکه‌های برق و کاهش تلفات در زمینه صنعت برق و انرژی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و خصوصی و یا دولتی ارائه خدمات و فعالیت‌های ای پی سی اف آی (طراحی مهندسی تامین تجهیزات ساخت و اجرا فاینانس و سرمایه گذاری) به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درون مرزی و برون مرزی در زمینه فعالیت شرکت خرید و واردات کلیه اقلام و قطعات مواد اولیه تجهیزات ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز کارخانجات و فعالیتهای مذکور و صنعت برق و انرژی فروش و صادرات کلیه کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور و خدمات فنی مهندسی طراحی مشاوره ساخت و اجرا پیمانکاری تعمیر و نگهداری پشتیبانی نصب و راه اندازی پروژه‌های برق و انرژی صادرات و وادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز خرید و انتقال تکنولوژی و لیسانس و فن آوری مورد نیاز شرکت و فروش و واگذاری تکنولوژی و لیسانس به سایر اشخاص حقوقی اعم از داخلی و خارجی بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای جهت تولیدات و خدمات عرضه شده از ناحیه شرکت شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی خصوصی بین المللی داخلی و خارجی تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهها سمینارها همایش‌های داخلی و خارجی و بین المللی مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی و فاینانس از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه اعم از درون مرزی و برون مرزی اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نمایند و اعطای نمایندگی به آنان مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید سهام و سهم الشرکه شرکتها و کارخانجات موجود یا جدیدالتاسیس اعم از داخلی و خارجی و اوراق مشارکت منتشره توسط دولت و شرکتهای دولتی خصوصی داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت‌های مجازی که در راستای حصول به اهداف شرکت و منافع سهامداران موثر باشد. ۳ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۷۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای شهریار پرویزی به شماره ملی ۳۷۶۱۹۲۳۷۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر حیدری نسب به شماره ملی ۲۹۹۱۹۹۰۶۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد شکوری راد به شماره ملی ۰۳۸۱۴۸۳۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد کبیری اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت شهر آلومینیوم پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای عوض محمدپارسا به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود حجت به شماره ملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۴ ۳ کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و مالی و قراردادها چک سفته بروات با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ۳ نفر مذکور با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به جای فرد غائب همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۳ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726105
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی توزین‌گر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۴۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کدملی۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438404
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای فریدون محمودیان به شماره ملی ۳۲۵۵۶۰۰۱۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسن بشیری بشماره ملی ۰۹۳۷۵۵۶۲۲۱ به نمایندگی از شرکت فولمن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای آرموند آیوازیان به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۳۶۷ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و آقای عنایت اله حیدرنژاد به شماره ملی ۱۳۷۷۰۵۱۲۴۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و هرگونه قرارداد و عقود اسلامی با بانکها و موسسات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. ۳ آقای احمد بهزادپور بشماره ملی ۰۰۵۷۶۶۳۸۵۸ و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815833
آگهی تاسیس شرکت خدمات فناوری صنام الکترونیک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۵۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۶۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به تولید خرید فروش و تهیه کلیه تجهیزات سخت افزارهای رایانه‌ای و تجهیزات کنترل دسترسی و مانیتورینگ و اتوماسیون اداری و صنعتی و تجهیزات بهینه سازی مصرف انرژی و انجام معاملات بازرگانی مجاز در داخل و خارج کشور در چهارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی انجام عملیات پیمانکاری و مشاوره و ارائه طرح و اجرا در زمینه‌های صنعتی مربوطه مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در امور بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی همچنین ایجاد دفتر نمایندگی در کشورهای خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران شهر تهران سهروردی شمالی پایین تر از هویزه کوچه نیکوقدم پ۶ ـ کدپستی ۱۵۵۱۸۱۷۳۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصدهزار سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد یکصدهزار سهم با نام می‍باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ نزد بانک سپه شعبه وزارت دفاع پرداخت گردیده است.. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت سماوت الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۶۸۱ با نمایندگی آقای پرویز توسلی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ شرکت خدمات صنام الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۴۷ با نمایندگی آقای محمد مخلص آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای حسین محمدی به شماره ملی ۵۷۱۹۷۸۴۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای حمید مشیری امین به شماره ملی ۰۰۶۴۲۲۹۰۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای سید مهدی طباطبائی اشکذری به شماره ملی ۰۰۶۹۱۵۸۲۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ آقای حسین محمدی به شماره ملی ۵۷۱۹۷۸۴۸۹۶ به‌سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وعقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه آبان حساب به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846043
آگهی تصمیمات شرکت سمارت الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۱۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به کد ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943903
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز ۱۹۴۰۳ مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان صنایع میراث فرهنگی دستی وگردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت مربوط سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ با نمایندگی آقای مرتضی ادیبی با کدملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد باقری به شماره ملی ۰۰۵۱۳۶۶۹۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار را جهت درج اگهی‌های شرکت به تصویب رسید پ۹۶۱۲۲۳۷۳۸۹۶۶۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028845
آگهی تغییرات شرکت فربست دزفول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۱۹۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ با نمایندگی آقای مرتضی ادیبی به کدملی شماره ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و ناصر شکرایی به شماره ملی ۲۰۰۲۵۰۹۰۱۸ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۲۴۱۲۴۴۴۴۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265815
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷و تاییدیه شماره ۲۰۹۵۹۱/۹۷ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی قنبری با کدملی ۱۲۸۹۴۱۳۵۴۱ با پرداخت مبلغ ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال، مهدی معین پور با کدملی ۰۰۶۳۲۱۲۳۲۳ با پرداخت مبلغ ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال و مهدی وحیدی شمس با کدملی۰۰۶۶۳۲۳۲۱۵ با پرداخت مبلغ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه بعنوان شرکاء جدید وارد مؤسسه گردیدند. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۰۸ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها به شرح زیر است: شرکاء و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است: احمد ظفرپرنده ۰۰۴۶۱۵۷۹۱۳ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال غلامرضا شجری ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال محمد امین زکی زاده ۰۰۶۷۸۹۶۶۵۰ دارنده ۴۲۵۰۰۰۰ ریال مصطفی هاشمی ۲۱۸۱۱۹۹۶۲۰ دارنده ۴۲۵۰۰۰۰ ریال اکبر وقار کاشانی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ دارنده ۴۳۰۰۰۰۰ ریال ناصر ایران نژاد ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ دارنده ۶۸۰۰۰۰۰ ریال مرتضی ادیبی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ دارنده ۶۸۰۰۰۰۰ ریال حمید حسینیان ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ دارنده ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمد کاظمی ۰۵۳۲۴۲۵۷۹۰ دارنده ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمدرضا امیری بهمن بیگلو ۲۴۵۰۴۶۷۷۹۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال مختار موسوی پور ۵۱۹۹۷۴۳۹۳۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال معرفت صالحی ۴۲۸۰۵۸۰۸۲۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال علی حیدری ۰۵۵۷۸۱۲۸۸۷ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سیدمهدی میرحسینی ۰۳۸۳۸۵۶۷۸۷ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال محسن آل آقا ۲۱۲۱۲۷۱۹۱۰ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال جمشید اقبال پور ۳۷۳۱۸۴۰۳۰۸ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ ریال مهدی قنبری با کدملی ۱۲۸۹۴۱۳۵۴۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مهدی وحیدی شمس ۰۰۶۶۳۲۳۲۱۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مهدی معین پور ۰۰۶۳۲۱۲۳۲۳ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۷۲۵۷۹۱۶۶۷۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک