علی حاجی باقری

علی حاجی باقری

کد ملی 0050280511
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581277
آگهی تاسیس شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل وخارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز و مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی در کلیه امور بازرگانی، تولیدی، خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۹۹۱۴۳ ص مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا نیک بخت حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی ۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۲۵۷۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627955
آگهی تاسیس شرکت امین اعتماد پیشرو (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج ازکشور و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی و خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی و خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، میدان آرژانتین، خ احمدقصیر، ک۱۴، پ۱۸ ط۵ کدپستی۱۵۱۴۷۵۴۷۱۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکهزار سهم۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یکهزار سهم بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۹۱۱۰۶ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی۰۴۲۰۹۶۷۵۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای عباسعلی شریفی کله به شماره ملی۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای عباسعلی شریفی کله به شماره ملی۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم زهرا نیک بخت حرآبادی به شماره ملی۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۲۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627956
آگهی تاسیس شرکت طلیعه سروش پایدار (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۶۱۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج ازکشور و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی و خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی و خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، میدان آرژانتین، خ احمدقصیر، ک غربی۱۴، پ۱۸ ط۵ کدپستی۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکهزار سهم۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یکهزار سهم بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۹۱۱۰۷ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی۰۴۲۰۹۶۷۵۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی ترکمان دهنوی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مهدی ترکمان دهنوی به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم زهرا نیک بخت حرآبادی به شماره ملی۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۲۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745144
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ به نمایندگی ابراهیم علی مولابیگی به کد ملی ۳۹۹۲۱۶۵۳۰۲ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ به نمایندگی سیف اله امیری به کد ملی ۴۱۸۸۹۲۰۶۲۹ موسسه صندوق بازنشستگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی مهدی رشیدزاده به کد ملی ۱۳۷۲۸۲۸۷۵۳ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به نمایندگی غلامرضا عالمی به کد ملی ۲۱۸۰۰۵۴۳۰۰ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به نمایندگی علی حاجی باقری به کد ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ ابراهیم علی مولابیگی بسمت رئیس هیئت مدیره و سیف اله امیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا عالمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۳۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749019
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگسهامی خاص به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی اخوان به ک م ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و میرحکیم حسینی به ک م ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ و اسمعیل کاویانی به ک م ۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ و علی حاجی باقری به ک م ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ و شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی بهزاد قنبری به ک م ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ و اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ محمدعلی اخوان به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد قنبری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۷۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247777
آگهی تغییرات شرکت توسعه اعتماد مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: صابر فیضی به شماره ملی ۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳ به نمایندگی بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی حاجی باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵ و حسین فرزان اصل به شماره ملی ۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی بانک سینا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ و محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۶۵۳۰۴۵۶۰ به سمت به نمایندگی گروه اعتماد مهرپارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی جوهری به کدملی ۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳ به نمایندگی شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی ۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی غضنفری به کدملی ۴۱۷۱۹۸۷۲۹۶ به نمایندگی شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید رفیعی به کدملی ۱۲۸۳۱۹۶۱۵۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. پ۱۷۳۸۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589820
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهر گستر یمین پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ و به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ و به نمایندگی آقای مسعود گشته با کدملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ و به نمایندگی آقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ و به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۴۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702587
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای محمد رضا مدرس خیابانی با کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره، شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای میرزا سرلک با کدملی ۴۱۷۱۷۴۱۸۲۳ به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۷۶۱۸۷۷۴۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702590
آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۳۹۸۴۰۴۸ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت مهرگستر یمین پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی آقای عبدالرضا نمازی به شماره ملی ۳۰۰۰۷۳۳۴۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۷۷۱۷۳۸۳۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711360
آگهی تغییرات شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ و شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵و شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وشرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به نمایندگی آقای عبدالرضا اردستانی رستمی با کدملی ۲۹۹۱۶۵۱۶۷۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۵۹۳۶۶۴۸۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711364
آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر: شرکت شهریار مهستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی با کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مهرگستر یمین پارس با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وشرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به نمایندگی آقای امیررضا حیدری با کدملی ۳۳۶۹۴۷۹۷۸۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا"همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۵۹۴۳۴۷۶۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201798
آگهی تاسیس شرکت بانی تجارت آسان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۶۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌ها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی اعتباری و انجام کلیه فعالیت‌های مجاز در ارتباط با موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران پاسداران بوستان ششم پلاک ۱۰۷ ـ کدپستی ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۹۱۴۹۷ مورخ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مهدی ترکمان‌دهنوی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۲۴۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491239
آگهی تاسیس شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیت‌های مجازی که بطور مسقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران پاسداران بوستان ششم پلاک ۱۰۷ ـ کدپستی ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۹/۵۱۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدار فرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای عباسعلی شریفی‌کله به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616090
آگهی تاسیس شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتیو خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز ـ مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی در کلیه امور بازرگانی، تولیدی، خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۹۹۱۴۴۰ ص مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدارفرد کد ۳۷۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای علی حاجی‌باقر به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ با نمایندگی آقای عباسعلی شریفی‌کله به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای عباسعلی شریفی‌کله به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهره پیروز به شماره ملی ۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657200
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ بنمایندگی آیت اله ابراهیمی به کدملی ۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۰۸ بنمایندگی اردشیر مردانپورپینوندی به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰ بنمایندگی محسن محمودزاده مرقی به کدملی ۱۲۶۱۰۶۶۶۵۰ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ بنمایندگی علی حاجی باقری به کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ و شرکت لیزینگ خودرو بیستون به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۹۶۸ بنمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ آیت اله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن محمودزاده مرقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10989635
آگهی تاسیس شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۹۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور و مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی خدماتی و در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۹۹۱۵۹ مورخ۱۹/۲/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای علی حاجی‌باقر به شماره ملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای عباسعلی شریفی‌کله به شماره ملی۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم نفیسه‌دروکی به شماره ملی۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011426
آگهی تاسیس شرکت تامین اعتماد زاگرس (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۶۱۵۸ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج ازکشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی و خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی و خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، میدان آرژانتین، خ احمدقصیر، ک۱۴ غربی، پ۱۸ ط۵ کدپستی۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکهزار سهم۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یکهزار سهم بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۹۱۱۰۵ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی حاجی‌باقر به شماره ملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای مهدی ترکمان‌دهنوی به شماره ملی۰۴۹۰۴۲۴۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره‌ثبت۳۸۹۵۹۰ با نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای ابراهیم قاسمی به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۸۹۵۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. علی حاجی باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره - فریبا ثقفی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۰۹۱۵۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و احمد رضا اشتری به شماره ملی ۱۲۸۰۸۲۵۷۵۸ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۲۴۹۰۶۰۰۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202205
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸به نمایندگی آقای مصطفی علی پور با کدملی ۲۲۷۹۵۲۲۶۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهر گستر یمین پارس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی حاجی باقر با کدملی ۰۰۱۰۰۹۳۸۸۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای انفرادی هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۱۱۰۲۸۳۴۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267089
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ به نمایندگی اقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ و شماره ثبت ۳۵۲۳۱۷ به نمایندگی اقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۵۱۰ و شماره ثبت ۳۸۹۷۰۰ به نمایندگی اقای محمد شفیع عبداله پور با کد ملی ۲۲۱۹۳۴۱۶۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین سعیدی با کدملی ۰۶۸۰۴۳۱۷۴۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک برات قراردادها و.. با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۱۰۲۳۴۸۶۸۳۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک