عبدالناصر احمدیان

عبدالناصر احمدیان

کد ملی 0050257064
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 571648
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی داریان مادسهامی خاص به شماره ثبت۴۰۴۶۰۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۶۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۹۸۳۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646714
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دریابان گوهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۹۹۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۰۵۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کد ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۶۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680930
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۰۹۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696182
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پایندگان سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۵۲۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701123
آگهی تصمیمات شرکت نارفوم کار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۹۸۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۸۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به کد ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۴۷۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704637
آگهی تصمیمات شرکت آتیه امین آبان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۷۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کد ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ و فرهاد فیاض به کد ملی ۰۰۴۵۲۳۳۱۸۷ و کاظم کاشفی پور به کدملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۱ کاظم کاشفی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرمنصور آروند به کد ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به نمایندگی از شرکت آراسته معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد فیاض بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای یک و چهار و هفت و ده و سیزده ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۱۱۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706099
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۸۴۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۳۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707281
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز کاوان سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهروز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ و آقای علیرضا ملک زاد به شماره ملی ۰۰۴۴۱۴۴۱۹۹ و آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴ تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۴۵۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715709
آگهی تصمیمات شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۴۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرفاندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیانمزرعهیزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۶۱۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749070
آگهی تصمیمات شرکت سیمان طبس گلشن (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۳۵۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۴۷۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با تنفس مورخ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۸۱۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917956
آگهی تغییرات شرکت نگین شفق سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۹۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۰۳۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946617
آگهی تغییرات شرکت گلنان پوراتوس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۷۶۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۲۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، اقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۶۴۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965373
آگهی تغییرات شرکت همت مدیریت توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۱۶۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت موسسه حسابرسی بروزآوران ژرف اندیش سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی بشماره ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۵۴۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999309
آگهی تصمیمات شرکت مس فلز رنگین سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۴۱۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۸۵۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روزآوران ژرف اندیش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به کدملی۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۱۲۰۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847054
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244696
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روزآوران ژرف اندیش به کدملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413142
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان باکدملی ۱۰۲۶۰۱۳۱۵۲۷ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۸
به موجب نامه شماره ۴۷۹/ش/۹۰ مورخ ۱/۳/۹۰ شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد ۱ ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ مطرح و موردتصویب مجمع قرار گرفت. ۲ شرکت صنعتی آراسته معدن با کدملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ و کدپستی ۱۵۱۸۶۴۷۸۶۳ و گروه صنعتی ومعدنی امیر با کدملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ و کدپستی ۱۵۱۸۶۴۷۸۶۳ و شرکت باما با کدملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵ و کدپستی ۸۱۷۴۷۵۴۷۵۴ را به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ موسسه حسابرسی به روز آروان ژرف اندیش با کدملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶و کدپستی ۱۵۴۶۸۱۵۱۴۶ و آقای عبدالناصر احمدیان به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ و کدپستی ۱۴۷۳۱۶۴۴۶۵ فرزند حسن را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسا ل انتخاب شده‌اند. ۵ هیئت مدیره آقای هومن تفضلی با کدملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ و کدپستی ۱۹۳۹۷۷۵۸۱۴ نماینده شرکت باما را به سمت رئیس و آقای نصراله کیانی راد با کدملی ۳۲۵۶۹۸۷۶۰۵ و کدپستی ۴۸۱۸۸۴۳۹۶۱ نماینده شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یداله کارگر دستجردی با کدملی ۱۲۸۸۶۳۸۰۳۵ و کدپستی ۸۱۷۸۶۶۵۷۶۱ نماینده شرکت صنعتی آراسته معدن به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی وبهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479528
آگهی تغییرات شرکت پترو امید آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۷۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10982661
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روز آوران ژرف اندیش به شماره ثبت ۱۴۱۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا مسعودخرسندی به ش ملی ۰۰۳۰۰۸۷۷۹۱ و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به ش ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ و حمید طبایی زاده فشارکی به ش ملی ۱۲۸۷۷۱۶۳۲۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ علیرضا مسعودخرسندی به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید طبایی زاده فشارکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996455
آگهی تصمیمات شرکت بیک صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۲۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۸۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و ناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085731
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فرد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153046
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۶۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کدملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همت مدیریت توسعه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ و شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۱۶۴۰ و پوریا تابعیان به کدملی ۱۷۵۳۶۲۷۱۳۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749779
آگهی تغییرات شرکت سبزشهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۵۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۶۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر احمدیان مزرعه یزدی به شماره ملی ۰۰۵۰۶۸۶۹۲۵ با پرداخت مبلغ ۱۹۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۹۸۰۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردیدلیست سهم الشرکه شرکاء بعداز افزایش سرمایه به قرا ر ذیل می‌باشد: آقای نادر احمدیان مزرعه یزدی با کدملی ۰۰۵۰۶۸۶۹۲۵دارای ۵۲۵۰۰۰۰ریال آقای عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی با کدملی۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ دارای ۱۲۵۰۰۰۰ریال خانم فاطمه احمدیان مزرعه یزدی با کدملی۰۰۳۲۲۹۴۲۰۴ دارای ۱۲۵۰۰۰۰ریال آقای مهرداد احمدیان مزرعه یزدی با کدملی۰۰۱۲۶۴۳۹۳۹ دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال خانم مریم احمدیان مزرعه یزدی با کدملی ۰۰۸۱۲۳۸۸۰۰دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای محمد شفیع ملک زاده با کدملی۲۳۷۱۰۱۴۷۴۵ دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای پیام مقدم سلیمی با کدملی۰۰۵۷۲۷۸۴۲۳ دارای۱۰۰۰۰۰۰ ریال خانم الهه شفیعی ماسوله با کدملی۰۰۴۵۸۴۵۶۷۰ دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای احمد رضا محمودی با کدملی ۱۶۰۲۳۵۸۹۲۳دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای امیر محمودی با کدملی۰۰۲۰۱۱۰۳۳۲ دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای مصطفی علیزاده کاشانی با کدملی۰۰۵۰۱۹۲۹۰۶ دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای علی علیزاده کاشانی با کدملی ۰۰۸۰۸۸۷۴۱۴دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای عماد علیزاده کاشانی با کدملی۰۰۱۰۰۰۸۷۰۵ دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای حسن احمدیان مزرعه یزدی با کدملی۰۰۱۲۵۶۴۴۴۱ دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای محمد رضا نفقی با کدملی۱۴۵۰۰۳۵۲۲۱ دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال آقای بهنام گیوی با کدملی۰۰۳۵۵۴۲۵۶۹ دارای ۱۲۵۰۰۰۰ریال خانم اعظم صدیقی با کدملی ۰۰۳۲۱۴۴۱۳۶دارای۱۲۵۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۹۱۸۲۵۴۷۳۸۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک