بهروز عموهاشم

بهروز عموهاشم

کد ملی 0050205439
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707790
آگهی تغییرات شرکت رول کارتن سهامی خاصشماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۶۰۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای سید علی قاسمی اهری بشماره ملی ۳۳۸۴۳۴۲۲ و آقای میلاد قاسمی اهری بشماره ملی ۰۰۶۲۲۱۹۰۲۲ و خانم فاطمه جانپرور جاودانی بشماره ملی ۲۵۹۳۶۰۵۸۶۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌تواند رئیس هیئت مدیره عامل یک نفر باشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدیران شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم بشماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ آقای سید علی قاسمی اهری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میلاد قاسمی اهری بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه جانپرور جاودانی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و تاریخ ۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۳۳۶۱۱۱۷۱۳۶۹۹۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977301
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تکنو آجر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۷۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به کد ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۶۶۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977302
آگهی تصمیمات شرکت تابان گهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۳۱۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ک م ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۶۶۴۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011054
آگهی تغییرات شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هژیران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن پورسعیدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۹۳۷۶۱ و آقای حمیدرضا کرباس فروش‌ها به شماره ملی ۰۰۵۳۸۳۳۴۹۱ و شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۸ تا تاریخ ۸/۳/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۱۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112769
آگهی تغییرات شرکت یدک سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۳/۹۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ و آقای بهروز عموهاشم به کد ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند و آقای علی محمد خزایی راد به کد ملی ۰۵۳۲۰۶۹۱۲۹ بسمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ابوالقاسم خزایی به کد ملی ۰۵۳۱۹۵۶۷۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نیما خزایی راد به کد ملی ۰۰۶۹۸۷۸۷۷۳ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اداری با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۱۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135453
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۴/۹۲ در شرکت تولیدی رول کارتن (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۶۰۵۲ که در تاریخ ۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید، تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران ثبت شده به شماره ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۸۴۳۵۸ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138978
آگهی تغییرات شرکت فربت سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۱۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: صورت مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191928
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۸۸۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱/۵/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای غلامرضا بیات به شماره ملی ۴۹۱۰۹۹۷۵۲۰ آقای سیدرحیم فیروزآبادی به شماره ملی ۶۶۴۹۵۵۹۱۴۸ آقای حمید اسلامی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۷۲۷۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۲۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219536
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی بقا الموت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها آناهیتا قبائیان به شماره ملی۰۰۳۹۳۴۲۷۱۹ اتوسا قبائیان به شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۲۸۶۷ و بیتا قبائیان به شماره ملی ۰۰۵۵۰۳۹۶۶۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۷۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247957
آگهی تغییرات شرکت آریا پیشرو قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم دارای کد ملی شماره ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۳۷۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264153
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تاونا سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت کارآفرینان صنعت شماره شناسه ۱۰۱۰۲۳۱۳۳۹۶ با نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ عضو اصلی و آقای امیر حاجی بابا به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۲۴۴ بسمت عضو اصلی و قاسم حاجی بابا به کدملی ۰۰۳۸۴۶۳۵۹۸ عضو اصلی و آقای رامین برکتین به شماره ملی ۰۰۷۷۸۹۱۶۸۶ به سمت عضو اصلی آقای علی حاجی بابا به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۲۶۵۵ به سمت عضو اصلی آقای محمدعلی سلامت به شماره ملی ۱۲۸۴۴۴۵۵۲۶ به سمت عضو علی البدل آقای ناصر حاجی بابا به شماره ملی ۰۰۳۴۵۰۰۸۱۲ به سمت عضو علی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۷۳۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454711
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و طراحی بهنگام افرین سایپا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم شناسه ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۵۳۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581944
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تاباشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هژیران بشماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم بشماره کدملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۱۸۶۸۷۹۱۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592489
آگهی تغییرات شرکت الکترو کویر سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۶۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد مهدی فنائی بشماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای محسن محمدرضائی بشماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و آقای کاظم غفرانی بشماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و آقای حمید منتظری هدش بشماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای بهروز عموهاشم بشماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بسمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مدبران هژبران (حسابداران رسمی) بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا پیرو آگهی تغییرات بشماره مکانیزه ۱۳۹۳۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۰۳۹۸ مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ اعلام میدارد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۴۹۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۵۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یابد که اشتباها مبلغ ۲۵۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج شده که بدین شرح اصلاح گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۰۶۲۴۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621361
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران حسابداران به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۷۱۵۱۰/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ فرخ اربابی وحدت به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۵۸۰ زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۵۱۸۲۴۷۹۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703275
آگهی تغییرات شرکت کیان ایساتیس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۷۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن محمدرضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و آقای حمید منتظری هدشی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷، آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ ۲ آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی وخدماتی هژیران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ تراز مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۳۰۸۲۸۹۵۰۴۷۷۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714010
آگهی تغییرات شرکت ماشین و قالبسازی ایران مدل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۸۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر حاجی بابا کد ملی ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ خانم منا علاءالدینی کد ملی ۰۴۵۰۲۵۳۳۴۱ آقای قاسم حاجی بابا کد ملی ۰۰۳۸۴۶۳۵۹۸ آقای ناصر حاجی بابا کد ملی ۰۰۳۴۵۰۰۸۱۲ آقای مجید محمدزاده کد ملی ۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱ آقای حسین جیلاردی دماوندی کد ملی ۰۰۴۷۰۹۸۸۹۹بسمت عضو علی البدل هیأت مدیره پ۹۳۰۹۰۸۷۲۱۸۱۹۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1729146
آگهی تغییرات شرکت آریا تدارک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۸۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای بهرو عمو هاشم دارای کد ملی شماره ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۲۰۲۹۹۵۵۷۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771136
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فروز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۷۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.. آقایان علیرضا فاضلی منش به شماره ملی ۰۰۴۶۵۲۱۱۲۷ و بهرام جبارزاده به شماره ملی ۰۰۳۹۳۲۵۷۴۱ و خانم بهیه نائل ک م ۳۸۷۳۱۱۷۷۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهروز عموهاشم با کدملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۲۰۹۹۵۹۷۷۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923191
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سیستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۳۲۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۷۲۰۸ (تهران ۱) بعنوان بازرس اصلی و بهروز عمو هاشم کد ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ کدپستی ۱۹۱۵۶۶۵۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ تراز نامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب کلیه صاحبان سهام رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947779
آگهی تصمیمات شرکت دکستروز ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۶۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و بهروز عموهاشم به ک م ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800193
آگهی تغییرات شرکت سپیده سحر سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۰۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شماره ثبت۷۲۰۸ به سمت و بازرس اصلی و آقای بهروز عمو هاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۲۷۳۵۳۴۴۲۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285755
آگهی تغییرات شرکت سانا ایساتیس کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰به نمایندگی آقای بهروز عموهاشم به کد ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدصالح دعائی به کد ملی ۴۴۳۲۴۹۵۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند۲ روزنامه پیمان یزد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید۳ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع واقع گرفت. ش۹۵۱۱۱۲۷۸۱۳۶۰۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987633
آگهی تغییرات شرکت فرا صنعت جدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۷۲۰۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰به نمایندگی آقای بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد طلوع صفت به شماره ملی ۲۵۹۳۶۳۲۹۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۱۳۰۳۸۴۴۹۶۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209378
آگهی تغییرات شرکت طراح صنایع خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به نمایندگی بهروز عمو هاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ بعنوان بازرس اصلی و محمد احمدیان به کد ملی ۰۰۴۳۸۵۰۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۶۱۹۴۲۲۵۴۱۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک