داود بحری

آقای داود بحری

کد ملی 0050192620
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551563
آگهی تصمیمات شرکت تهران فال نیکسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۵۶۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و داوود بحری به کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۱۴۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604260
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساب کاران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۰۱۲۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۲۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۷۱۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745039
آگهی تغییرات شرکت ره نگار هوشمند ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مازیار ملک آرانی به شماره ملی ۱۵۵۲۱۳۹۵۲۲ و شرکت اندیشه نگاران کیا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۳۹۰۱ و شرکت صنعت گستران عارف سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۰۲۴۹ و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ماد فناور فارس بشماره ثبت ۳۹۴۶۸۹ و شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۷۲۷۷ تا تاریخ ۱۵/۳/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۸۵۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859432
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران عارف با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۲۰۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۸۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ملکعلی خوش نفس قره موسی به شماره ملی ۲۹۷۰۸۵۲۹۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای لطفعلی خوش نفس قره موسی به شماره ملی ۲۹۷۰۸۴۸۴۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای اسماعیل خوش نفس قره موسی به شماره ملی ۲۹۷۰۸۵۳۲۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اسماعیل خوش نفس قره موسی به شماره ملی ۲۹۷۰۸۵۳۲۱۳ به سمت مدیرعامل ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۱۸۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971411
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۳۲۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971424
آگهی تغییرات شرکت تولید پره‌های بادی آترین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۱/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی ارقام بهین اراء به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۳۲۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017095
آگهی تغییرات شرکت پارس پویش فن آور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۷۷۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023308
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشهای شیمیایی سادات مهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۴۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به ش ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا مکبری به ش ملی ۰۵۳۲۰۶۸۸۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و کیوان فروغی به ش ملی ۰۵۳۲۲۳۲۸۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید تقی مکبری به ش ملی ۰۵۳۲۱۳۵۷۰۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اعظم السادات سجادی به ش ملی ۰۵۳۲۸۷۲۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۰۵۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033484
آگهی تصمیمات شرکت داروگ بین المللی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به ش م۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به ک م۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۵۱۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036221
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی دانه سایان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۸۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۶۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051599
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت پردیس سهامی خاص بشماره ثبت۱۹۴۶۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۵۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به ش. ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و داوود بحری به کدملی۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۴۵۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069005
آگهی تغییرات شرکت بوتک صنعت ایستا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۸۸۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۰۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۸۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085321
آگهی تغییرات شرکت صنا پیشرو نوآور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری بشماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۱۰۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085332
آگهی تغییرات شرکت آسان سازه فناوری نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۷۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری بشماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۱۰۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105756
آگهی تصمیمات شرکت سایه گستر نیرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۸۹۹ به شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۰۹۹۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ و آقای داود بحری کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۷۰۱۵۴ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213168
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ناب تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی ۱۰۳۳۳۶۴۷۲۲ و آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان شهرام محقق ارومی به شماره ملی ۱۳۷۲۷۶۸۶۵۳ امید محقق ارومی به شماره ملی ۱۳۷۹۳۹۸۷۶۲ حبیب نخجوانی به شماره ملی ۱۳۷۹۰۸۹۲۴۷ و حمید نخجوانی به شماره ملی ۱۳۷۱۹۲۷۳۹۱ پ۱۷۲۲۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264115
آگهی تغییرات شرکت توربین‌های بادی گسترش آترین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۵۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری با کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت نتخاب گردید. پ۱۷۴۶۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344633
آگهی تغییرات شرکت رماک وزین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۹۸۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای داوود بحری بشماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای افشین شجاعی شماره ملی ۰۰۷۲۵۰۷۰۲۰ بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای شهرام مدیری بشماره ملی ۴۱۳۱۹۶۰۶۸۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ۱۷۷۳۷۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424568
آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطلاعات داده بان اریا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۰۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۸۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بسمت بازرس اصلی و آقای داود بحری ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۲۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561266
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و ساختمانی تبادل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۷۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۸۴۸۹۵۶۵۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588865
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۰۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲. به سمت بازرس اصلی و آقای داودبحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۴۳۲۷۸۱۵۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597768
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ و آقای داود بحری به کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به ترتیب به سمت بازرسانان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۶۰۹۷۲۲۵۶۶۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653484
آگهی تغییرات شرکت فرخ بسپار پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی وآقای داود بحری کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پ۹۳۰۷۱۴۲۱۴۶۰۲۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725814
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناء سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به مدت دوسال به قرار زیل انتخاب گردیدند حسن رجبعلی بنا با کد ملی ۰۰۳۵۷۹۶۴۷ به سمت رئیس هیات مدیره وشکوه رجبعلی بنا با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۴۱۰۱به سمت نائب رئیس هیات مدیره وکبری نجف باکدملی ۰۰۴۲۳۱۳۶۵۱به سمت عضوهیات مدیره و اکبر استادحسن باکدملی ۰۰۵۱۷۸۷۱۲۱ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد و ارواق بهادار و تعهدآور شرکت ازجمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضا رئیس هیات مدیره منفردا بامهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات به امضا هریک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شماره شناسه ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۱۷۱۰۱۲۵۵۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607107
آگهی تصمیمات شرکت صدف دارو صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۲۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۷۹۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708760
آگهی تغییرات شرکت نارین تک فرتاک سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۶۷۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۶۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716624
آگهی تغییرات شرکت صبا دارو سهند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۶۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهین جلوانی فرزند رضا به ش. ش ۱۴۲۸ صادره از اصفهان کد ملی ۱۲۸۷۶۲۱۶۴۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شبنم شمس الکتابی فرزند هوشنگ به ش. ش ۱۲۵۴۳ صادره از تهران کد ملی ۰۴۵۰۱۲۰۶۵۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نیلوفر شمس الکتابی به کد ملی ۰۰۵۴۵۸۷۹۳۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش داد. عسل روحانی حاجی آقا به کد ملی ۰۰۲۱۸۳۵۵۲۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کد ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شبنم شمس الکتابی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهین جلوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نیلوفر شمس الکتابی بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب و امضاء کلیه اوراق و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ تکمیل امضاء گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789955
آگهی تصمیمات شرکت هوراند خودرو دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۶۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بسمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029079
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خوشنامان صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۱۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کد ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میر داود حسینی به کد ملی ۰۰۴۱۳۲۶۶۸۷ زهرا امینی به کد ملی ۰۰۷۱۱۷۳۴۹۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۰ میر داود حسینی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و زهرا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075256
آگهی تغییرات شرکت تلکا مرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295115
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شماره ثبت ۲۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس اعظمی به شماره ملی ۵۰۱۰۱۳۳۷۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس توفیقی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۵۲۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور مؤسسه ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10348658
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تولیدی سردار سیرجان سهامی خاص ثبت ۹۱۹ شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۲۸۶۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۳/۳/۹۰ شرکت فوق الذکر ۱ با قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود بحری ش ملی۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ کدپستی ۱۴۸۳۸۵۴۷۵۹بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی۱۳۹۰ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522318
آگهی تغییرات شرکت فن آوری سامانه‌های هوشمند داده گستر رهام سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۳۲۴۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973498
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات رادیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۱۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070273
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرگانی شید آرین تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و داود بحری به کدملی۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088886
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع صنعتی امیدیار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۰۵۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین ارا بشماره ثبت ۲۶۲۹۴ کدپستی ۴۶۱۵۶۵۴۹۳۵ به عنوان بازرس اصلی و داود بحری کدملی ۰۰۵۰۱۹۲۶۲۰ کدپستی ۹۴۸۳۸۱۵۴۷۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ محمدرضا نشاطی کدملی ۳۶۲۰۱۰۷۸۵۸ کدپستی ۱۴۵۶۹۱۳۶۳۶ صدیقه نشاطی کدملی ۴۴۳۱۳۵۸۵۹۵ کدپستی ۱۴۵۶۹۱۴۷۳۱ کاظم نشاطی کدملی ۴۴۳۱۴۲۷۹۸۸ کدپستی ۴۹۱۶۷۸۶۸۶۷ اعظم نشاطی کدملی ۳۶۲۰۹۵۶۰۱۴ کدپستی ۴۸۷۷۱۸۵۵۶۸ طاهره نشاطی کدملی ۳۶۲۰۱۲۱۶۷۲ کدپستی ۴۹۱۶۷۸۶۸۶۷ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ محمدرضا نشاطی رئیس هیئت مدیره، خانم صدیقه نشاطی عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای کاظم نشاطی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم اعظم نشاطی و خانم طاهره نشاطی اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۴ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بموجب گواهی شماره ۶۲۱۸/۳/۹۱ بانک سپه شعبه زاهدان به مبلغ دو میلیارد و چهل میلیون ریال منقسم به پانصد و ده سهم چهار میلیون ریالی افزایش یافت که تعداد چهارصد و نود و نه سهم با نام و یازده سهم بی نام میباشد. ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک