هوشنگ تسلیمی

آقای هوشنگ تسلیمی

کد ملی 0050173987
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557686
آگهی تصمیمات شرکت لیتو گرافی رایان مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ تسلیمی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: ساموئل بکاریان به کدملی ۴۷۱۰۲۸۷۹۴۵ مانوئل بکاریان به کدملی ۰۶۵۸۲۰۴ حمیدرضا ساعدی به کدملی ۰۰۴۰۰۹۹۶۴۴ حسن کحالی به کدملی ۱۴۶۵۱۷۶۳۸۱ رحیم کحالی به کدملی ۱۴۶۰۷۵۶۷۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ ساموئل بکاریان به سمت رئیس هیئت مدیره و مانوئل بکاریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ساعدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره منفردا و یا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۲۹۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9533021
آگهی تصمیمات شرکت تجارت بدون مرز نیکان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۲۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۰۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: هوشنگ تسلیمی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و ماسا قاسمی محبود به کدملی ۲۷۳۸۸۷۲۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیوان اطمینان به کدملی ۰۰۵۳۶۴۸۳۶۶ و حمیدرضا میرزایی به کدملی ۰۰۶۴۸۱۱۲۲۰ و کاوه اطمینان به کدملی ۰۰۶۷۲۳۹۴۱۲ و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ کیوان اطمینان به سمت رئیس هیئت مدیره و کاوه اطمینان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا میرزایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535592
آگهی تغییرات شرکت هدهد زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۴۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هوشنگ تسلیمی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم مونیکا نادی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۱۲۵۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۳ تعداد ۰۰۰/۱۰۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم آن بی نام می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576921
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی عکس برگردان چینی گلستوسهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۵۳۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. هوشنگ تسلیمی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و سمیه مختاری خانیکی به کدملی ۰۰۶۹۵۳۰۴۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669542
آگهی تصمیمات شرکت پونه تجارت گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۱۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: هوشنگ تسلیمی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ بسمت بازرس اصلی و داود مزینانی به کدملی ۰۰۵۲۲۸۵۱۹۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685726
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توان افروز وینه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۹۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۲۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: هوشنگ تسلیمی به ش ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و زهرا زیرک هریس به ش ملی ۱۳۷۱۹۹۲۲۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9874239
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی ساختار فردا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۵۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۲۰۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. هوشنگ تسلیمی به کد ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه اریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973948
آگهی تصمیمات شرکت ستاره نیک دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۹۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۶۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: هوشنگ تسلیمی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ بسمت بازرس اصلی و حوری فتحعلی بختیاری به کدملی ۰۴۵۲۳۰۱۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171710
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و مهندسی صنایع تجهیزات ابزار دقیق آتبین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۶۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۹۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هوشنگ تسلیمی به شماره ملی۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید پرویزی آلمانی به شماره ملی۲۲۱۷۹۱۷۷۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۳/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257611
آگهی تصمیمات شرکت پالیز طب شفق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۵۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: هوشنگ تسلیمی به ش ملی۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ بجای بابک خدابخشی بسمت بازرس اصلی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273037
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی زیگوارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: هوشنگ تسلیمی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و نادر صدیقی به کدملی ۰۰۵۴۹۶۵۵۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330951
آگهی تغییرات در شرکت پشمبافی گل نثار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۴۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان احمد وفائی کد ملی ۲۴۱۰۸۵۱۴۸۷ و کدپستی ۸۱۷۵۸۴۶۵۶۱ و اکبر عسگری به کد ملی ۱۲۸۴۵۰۴۶۳۸ و کدپستی ۸۱۷۳۶۳۸۴۱۱ و عبدالحسین اخوان مقدم به کد ملی ۱۲۸۱۶۳۸۴۵۵ و کدپستی ۸۱۷۵۶۶۵۶۳۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای هوشنگ تسلیمی به کد ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ و کدپستی ۱۴۴۷۷۸۳۶۸۱ و خانم شریفه امامی به کد ملی ۱۲۸۳۵۷۲۹۹۰ و کدپستی ۸۱۷۵۶۶۵۶۳۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود احمد وفائی را بسمت رئیس هیئت مدیره و اکبر عسگری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین اخوان مقدم را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10548801
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی همراه افق تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۵۴۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۳۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. هوشنگ تسلیمی به کد ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ بسمت بازرس اصلی و علی جعفری فرد به کد ملی ۴۲۱۹۵۹۳۲۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572076
آگهی تصمیمات شرکت ناودیس راه سهامی خاص بشماره ثبت ۴۴۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. هوشنگ تسلیمی شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ بسمت بازرس اصلی و مژگان شهباز زادگان شماره ملی ۱۴۶۱۰۶۴۶۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10582621
آگهی تصمیمات شرکت تیران شیمی تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: هوشنگ تسلیمی به کدملی۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و مهشید حمزه پور به کدملی۲۴۱۰۹۰۷۵۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657882
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا پخش فام سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۰۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۴۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ تسلیمی به کد ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695005
آگهی تغییرات شرکت بین الملل هترا تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۸۹۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۹۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هوشنگ تسلیمی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی غلام آزاد به شماره ملی ۰۰۶۷۳۶۴۹۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741965
آگهی تاسیس شرکت سپید دژ جهان پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۳۸۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۴۳۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: اجرای طرحهای صنعتی عمرانی و کشاورزی شامل طراحی و مهندسی و آبرسانی جهت کشت، داشت و برداشت تهیه و تامین تجهیزات و کالاهای مجاز و همچنین مشارکت با شرکتهای اجرایی عمرانی و صنعتی در داخل و خارج از کشور ارائه کلیه خدمات مشاوره‌ای مطالعاتی مهندسی اجرای پروژه‌های ساحلی و فراساحلی در زمینه تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (بالا دستی و پایین دستی) و نیروگاهی و پروژه‌های تجهیزات مخابراتی شامل کابل‌کشی پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و تاسیس شعبات و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری در امور تجاری در زمینه صادرات و واردات خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی سرمایه‌گذاری و مشارکت در بخش ساخت و تولید و بررسی طرحهای صنعتی تنظیم طرحهای توجیه اقتصادی جهت شرکت توزیع کالاهای مجاز در سراسر کشور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت برای انجام پروژه‌ها و طرحهای صنعتی و عمرانی شرکت در مناقصات مزایدات دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ولیعصر ک شاهد ۱۲ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۵۹۴۶۳۱۱۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۲۳۱۳۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۹ نزد بانک کشاورزی شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم فریبا گنجی به شماره ملی ۰۰۶۴۹۸۲۵۱۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سید سجاد علوی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۰۳۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سید سجاد علوی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۰۳۱۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس عیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای هوشنگ تسلیمی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محسن احمدزاده به شماره ملی ۰۰۶۳۷۱۰۳۳۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903758
آگهی تصمیمات شرکت نوبین آزما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۳۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۸۰۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. هوشنگ تسلیمی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ بسمت بازرس اصلی و مریم کاظمی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۸۳۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928262
آگهی تغییرات شرکت نوآوران توسعه حدید سهامی خاص بشماره ثبت۳۵۵۴۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هوشنگ تسلیمی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم بهاره یونسی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۶۵۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990784
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهدین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۳۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. هوشنگ تسلیمی به ش ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به ش ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11056233
آگهی تصمیمات شرکت تهران گسل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۳۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: هوشنگ تسلیمی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و هاجر باقری به کدملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی شرف پور به کدملی ۰۰۴۴۶۷۳۳۳۷ و محمدعلی شرف پور به کدملی ۰۰۷۱۵۵۵۳۴۱ و مجتبی شرف پور به کدملی ۰۰۶۰۱۱۸۷۶۸ و نیوشا طاهرطالقانی به کدملی ۰۰۶۰۱۰۷۶۱۸ و صمد شعرباف شعار به کدملی ۱۳۷۳۵۹۰۰۹۲ که علی شرف پور به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، محمدعلی شرف پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک