رضا رستمی

آقای رضا رستمی

کد ملی 4999491443
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 990321
آگهی تغییرات شرکت کربن صنعتی پارسیان آند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۱۹ شناسه ملی۱۰۵۹۰۰۱۹۲۲۱ کدپستی۴۸۶۵۱۷۳۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخه۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال۱۳۹۰ در جلسه مطرح و به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت۱۹۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۹۹۳ به نمایندگی آقای رامین معانی به کدملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیومرث مختارپور به کدملی۵۷۶۹۶۵۳۰۰۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ محمد میرزایی به کدملی۰۰۸۰۱۸۹۸۷۳ ۲ محبوب میرزایی به کدملی۲۶۴۸۶۵۹۲۷۷ ۳ رضا رستمی به کدملی۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ ۵ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه۱۷/۱۰/۱۳۹۱ آقای محبوب میرزایی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و رضا رستمی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد میرزایی بسمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و رسمی بامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ مرکز اصلی شرکت به قرار ذیل میباشد. بهشهر شهرک صنعتی بهشهر (فاز۲) قطعه ۵E کدپستی۴۸۶۵۱۷۳۷۹۵ ۷ شعبه شرکت به قرار ذیل میباشد. تهران خیابان ولیعصر برج سرو ساعی واحد۱۷۰۵ کدپستی۱۴۳۳۸۹۴۷۱۴ ش۱۶۱۸۲۹۲ اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021208
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی ۲۱۴۱۸۵۱۹۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص با نمایندگی آقای عبداله رنجبر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مرادی به شماره ملی ۰۵۳۳۹۲۲۲۷۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضای آقای رضا رستمی همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035598
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری خزر ترابر متین (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۳۸ شناسه ملی۱۰۷۶۰۱۳۱۸۴۲ کدپستی ۴۸۵۴۱۴۶۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۱/۱۳۹۲ شرکت مزبور منضم به تاییدیه ۶۱۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ اداره کل محترم حمل و نقل پایانه‌های استان مازندران تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ آقای کیومرث مختارپور با کدملی ۵۷۶۹۶۵۳۰۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوذر محروق با کدملی ۲۱۸۱۲۹۰۵۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای رضا رستمی با کدملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ ۲ آقای محمد رستمی با کدملی ۴۹۹۹۴۹۱۱۵۱ ۳ آقای اصغر رستمی رستمی با کدملی ۴۹۹۹۴۹۱۲۷۳ ۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۱/۱۳۹۲ آقای رضا رستمی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر رستمی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رستمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند مقرر گردید امضاء کلیه اسناد بانکی (چکها) کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره (آقای رضا رستمی) به اتفاق مدیرعامل (آقای محمد رستمی) همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی و اداری بامضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۳۶۵۷۶ اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605631
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تخلیه بارگیری کالا زرین بار متین شمال شماره ثبت ۲۶۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۰۹۰۷۶ کدپستی ۳۶۷۳۲۶۰۸۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۰۹/۰۸/۱۳۹۲ منضم به تائیدیه شماره ۹۳۷۴ مورخه ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهشهر تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ با پذیرش یک نفر عضو و خروج یک نفر عضو لذا تعداد اعضا و سرمایه شرکت تغییراتی ایجاد نگردید. ۲ با استعفای آقای مرسلین جمال لیوانی از سمت مدیرعاملی و آقای محمد نادعلیزاده به سمت مدیرعامل بجای ایشان برای بقیه مدت دو سال انتخاب شد. ۳ آقای غلامعلی اصغری اعلایی به کد ملی: ۲۱۸۱۰۳۰۴۹۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رستمی به کد ملی: ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر رستمی به کد ملی: ۴۹۹۹۴۹۱۲۷۳ عضو و منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت سه سال انتخاب شدند که آقای محمد نادعلیزاده به کد ملی: ۲۱۸۱۰۴۱۴۱۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند که مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار بامضای غلامعلی اصغری اعلایی بعنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب نامبرده به امضای رضا رستمی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه امضای آقای محمد نادعلیزاده بعنوان مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. ش۱۸۶۵۰۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711369
آگهی تغییرات شرکت آرد کاسپین جانبازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمدنادعلیزاده به شماره ملی ۲۱۸۱۰۴۱۴۱۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ویوسف ستم بر به شماره ملی ۲۱۸۱۰۷۵۱۵۸به سمت عضو هیئت مدیره وغلامعلی اصغری علائی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۳۰۴۹۹به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بانکی از قبیل (چکها وسفته‌ها وبروات) وکلیه اوراق واسناد بهادار وقراردادها عقود اسلامی ضمانتنامه‌های بانکی نامه‌های عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۹۴۱۲۲۴۴۰۸۴۹۷۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721059
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل و باربری نیما بار نوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۶۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقایان رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳و موسی امیرخانی به شماره ملی ۲۲۱۹۶۷۹۷۸۰ و غلامرضا اسدالهی به شماره ملی ۴۹۸۹۳۰۴۷۰۵ ب) آقای اسماعیل نوری به شماره ملی ۴۹۸۸۶۴۲۶۳۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای مجید جعفرزاده کناری به شماره ملی۴۹۸۹۶۹۱۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۱۰۷۰۷۸۵۳۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753409
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت گستر ساحل امیرآباد درتاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۱۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۰۳۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات به همراه خرید و فروش وسایل و لوازم مرتبط با موضوعات شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، ایجاد شعب در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات (در کلیه موارد اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم، ثبت موضوع فعا لیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مازندران ـ بهشهر زاغمرز یکه توت جنب شرکت خزر ترابر کدپستی:۴۸۵۴۱۴۶۴۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۵۸/۵۶۳۰۹ نزد بانک ملت شعبه زاغمرز در مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت: ـ آقای رضا رستمی با کدملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ وکدپستی: ۴۸۴۱۹۱۹۳۷۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد رستمی با کدملی ۴۹۹۹۴۹۱۱۵۱ وکدپستی ۴۸۱۷۷۴۴۹۵۵ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای کیارش رستمی با کدملی ۰۰۶۹۹۳۷۳۳۸ وکدپستی ۴۸۱۷۷۴۴۹۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای کیاوش رستمی با کدملی۰۰۶۹۹۳۷۳۴۶ وکدپستی ۴۸۱۷۷۴۴۹۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقوداسلامی ضمانتنامه بانکی و قراردادها بامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کیومرث مختارپور به شماره ملی ۵۷۶۹۶۵۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای ابوذر محروق به شماره ملی ۲۱۸۱۲۹۰۵۶۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۳۰۱۳۳۳۵۵۸۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938239
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای کسری ترابر سوادکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲/۱۴۶۳/۱۶ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ اداره حمل و نقل و پایانه‌های شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا رضائی به شماره ملی۲۱۶۱۳۲۲۴۹۴ و آقای جمال قبادی شورمستی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۵۶۱۲۹ و آقای رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ تا تاریخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۷. ۲ آقای بهرام ستاری به شماره ملی۲۶۶۹۱۷۲۸۰۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیداحسان موسوی سوادکوهی به شماره ملی ۲۲۵۹۹۳۴۵۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۷۴۴۴۱۲۹۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل جاده ای داخلی کالای کیا ترابر متین دریای کاسپین در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۹۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۶۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور حمل ونقل جاده های داخلی کالا از مبداء ساری به سایر نقاط کشور و ایجاد شعبه و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ساری ـ خیابان ۱۵ خرداد ۲۰ متری دوم ۵۰ متر مانده به چهارراه شهابی پلاک ۸۷ کدپستی ۴۸۱۸۸۹۸۶۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۹/۵۸۵۹۴ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه میدان معلم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای کیاوش رستمی به شماره ملی۰۰۶۹۹۳۷۳۴۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیارش رستمی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۷۳۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور بانکی (چک و سفته) و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل (کیارش رستمی) و رئیس هیئت مدیره (رضا رستمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و امضاء نامه ها و مکاتبات عادی اداری شرکت با امضا مشترک مدیرعامل (کیارش رستمی) و نائب رئیس هیئت مدیره (کیاوش رستمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کیومرث مختارپور به شماره ملی ۵۷۶۹۶۵۳۰۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین ضامنی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۲۵۳۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۱۳۵۳۰۷۶۷۱۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012464
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل باربری اطمینان خلیل محله بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۸۰۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ برابر تاییدیه شماره ۴/۱۴۴/۱۶مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵اداره کل حمل ونقل وپایانه‌های مازندران نمایندگی پایانه بار نکا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم رقیه صانعی کلاکی به شماره ملی ۵۷۹۹۵۹۰۲۰۱ و کدپستی ۴۸۵۱۹۵۵۱۶۱ آقای مهدی زمانی قلعه به شماره ملی ۲۱۷۰۰۹۰۴۱۱ وکدپستی ۴۸۵۱۹۵۵۱۶۱ رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳کدپستی ۴۸۴۱۹۱۹۳۷۱ ۳آقای یحیی رحیمی قلعه به کدملی ۵۷۹۹۶۲۱۰۵۰ کدپستی ۴۸۶۳۱۷۳۶۸۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسینقلی مهران نژاد به کدملی ۵۷۹۹۶۲۹۱۱۶ کدپستی ۴۸۶۴۱۷۱۳۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۱۸۵۲۰۹۹۳۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071731
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل جاده‌ای بین شهری کالای میانکاله بندر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۲۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴/۲۱۱/۱۶ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ اداره حمل و نقل و پایانه‌های شرق استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی بابائی ملک آبادی به شماره ملی ۲۰۹۲۶۳۷۸۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی بابائی ملک آبادی به شماره ملی ۲۰۹۲۶۳۷۸۳۵ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک آقای رضا رستمی (رئیس هیئت مدیره) به اتفاق آقای هادی بابائی ملک آبادی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد آقای رضا رستمی (رئیس هیئت مدیره) یا آقای هادی بابائی ملک آبادی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۲۴۶۵۷۴۷۵۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128465
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عصر متین شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۳۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ و خانم مریم ابراهیمی ارمی به شماره ملی ۴۹۹۹۶۵۱۰۴۱ و آقای کیومرث مختارپور به شماره ملی ۵۷۶۹۶۵۳۰۰۰ ب) آقایان محمد رستمی به کدملی: ۴۹۹۰۰۴۹۲۷۶ و ابوذر محروق به کدملی: ۲۱۸۱۲۹۰۵۶۳ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۲۵۴۷۶۳۴۴۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322645
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل جاده‌ای داخلی باربری مسعودفریدونکنار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۲۵۷۲
به موجب نامه شماره ۲۸۸۰/۱۰/۱۶مورخ ۲۸/۱۱/۹۵از سوی راهداری وحمل ونقل جادهای شهرستان فریدونکناروبه استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا رستمی با شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای غلامرضا اسداللهی با شماره ملی ۴۹۸۹۳۰۴۷۰۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا اسداللهی با شماره ملی ۴۹۸۹۳۶۴۶۶۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره خانم انسیه اسداللهی با شماره ملی ۴۹۸۹۵۹۷۱۸۴ به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ب) در خصوص تعیین دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت انسیه اسداللهی (مدیرعامل) باتفاق رضا رستمی (رئیس هیات مدیره) و در غیاب ایشان غلامرضا اسداللهی (نایب رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضاء انسیه اسداللهی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۴۴۸۰۵۰۰۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798579
آگهی تغییرات شرکت امیران تهاتر کاسپین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۹۷۰۳
به موجب سند صلح شماره ۱۹۷۱۷مورخ ۲۱/۰۹/۹۶ دفترخانه ۲۵۵ نوشهر وسند اقرارنامه اصلاحی شماره ۱۹۷۶۰۸مورخ ۰۹/۱۰/۹۶ دفترخانه ۲۵۵ نوشهر و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۲۱/۰۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای موسی امیر خانی به شماره ملی ۲۲۱۹۶۷۹۷۸۰ که دارای ۹۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه می‌باشد بموجب سند صلح به شماره ۱۹۷۱۷ مورخ ۱۳۲۱/۰۹/۹۶ صادره از دفتراسناد رسمی ۲۵۵ حوزه ثبتی نوشهر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از کلیه سهم الشرکه خود را به آقای محمد رستمی شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۱۵۱ منتقل و همچنین با انتقال مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از مابقی کلیه سهم الشرکه خود با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ۱۹۷۱۷ مورخ ۱۳۲۱/۰۹/۹۶صادره از دفتراسناد رسمی ۲۵۵ حوزه ثبتی نوشهر به آقای رضا رستمی شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ منتقل و با انتقال مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از کلیه سهم الشرکه خود با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ۱۹۷۱۷ مورخ ۱۳۲۱/۰۹/۹۶صادره از دفتراسناد رسمی ۲۵۵ حوزه ثبتی نوشهر به آقای کیارش رستمی شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۷۳۳۸ منتقل با انتقال مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال از کلیه سهم الشرکه خود با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ۱۹۷۱۷ مورخ ۱۳۲۱/۰۹/۹۶صادره از دفتراسناد رسمی ۲۵۵ حوزه ثبتی نوشهر به آقای محمدحسین عباسی شماره ملی ۲۰۹۲۱۴۷۶۴۱ منتقل و میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. و خانم نعیمه رستمی به شماره ملی ۲۲۱۹۶۸۲۵۴۴ که دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه می‌باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ۱۹۷۱۷ مورخ ۱۳۲۱/۰۹/۹۶صادره از دفتراسناد رسمی ۲۵۵ حوزه ثبتی نوشهر کلیه سهم الشرکه خود را به آقای حامد عباسی شماره ملی ۲۰۹۳۵۱۸۶۴۳ منتقل و از شرکت خارج شد. لیست شرکا پس از نقل وانتقال سهم الشرکه به شرح ذیل میباشد: آقای موسی امیرخانی دارای ۳۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد رستمی دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آقای رضا رستمی دارای ۲۰۰۰۰۰۰ ریال آقای کیارش رستمی دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدحسین عباسی دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال آقای حامد عباسی دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال ش۹۶۱۰۱۳۵۴۵۸۷۰۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908555
آگهی تغییرات شرکت مارینا گستر خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۹۳۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای کیومرث پور مختار به شماره ملی ۵۷۶۹۶۵۳۰۰۰ آقای حسن ناطق به شماره ملی ۲۰۹۰۲۹۲۰۱۶ خانم مریم ابراهیمی ارمی به شماره ملی ۴۹۹۹۶۵۱۰۴۱ برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ انتخاب شدند. آقای رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ به سمت بازرس اصلی آقای سید عرفان صالح نژاد به شماره ملی ۲۰۹۲۲۵۶۰۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۱۲۲۱۲۱۵۵۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948631
آگهی تغییرات شرکت متین ترابر سوربن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و مجوزهای شماره ۷۶۰۳۹ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ و شماره ۸۷۹۴۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بهشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدابراهیم ساداتی لمردی به شماره ملی ۲۱۸۰۸۱۷۲۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدابراهیم ساداتی لمردی به شماره ملی ۲۱۸۰۸۱۷۲۸۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک آقای رضا رستمی (رئیس هیئت مدیره) و آقای سیدابراهیم ساداتی لمردی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری و مراسلات با امضای منفرد آقای سیدابراهیم ساداتی لمردی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۶۷۱۱۶۱۷۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951609
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ایمان بونکر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) نامبردگان ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمدرستمی به کدملی: ۴۹۹۹۴۹۱۱۵۱ و کدپستی: ۴۸۱۷۷۴۴۹۵۵ ۲ آقای رضا رستمی به کدملی: ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ و کدپستی: ۴۸۵۱۹۱۹۳۷۱ آقای علی رستمی به کدملی: ۴۹۹۹۴۹۱۹۶۶ و کدپستی: ۴۸۱۶۷۴۶۸۸۱ ب) آقای غلامعلی نجف پورآکردی به کدملی: ۲۱۸۰۱۵۰۲۴۵ و آقای حسن عباسی به کدملی: ۴۹۹۹۷۰۵۱۶۸ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۲۲۶۶۳۸۳۴۳۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955195
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری جاوید خلیل محله و حومه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سید علی اکبر میر حیدری استرآبادی به شماره ملی ۵۹۹۶۰۹۵۹۱وکدپستی ۴۸۵۱۸۳۳۱۱۱به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ورضا رستمی به شماره ملی ۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ وکدپستی ۴۸۱۸۹۱۵۱۷۴۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وسکینه احمدی به شماره ملی ۵۷۹۹۶۰۷۵۷۰ کدپستی ۴۸۶۴۱۷۶۸۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بانکی (چکها) وکلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها عقود اسلامی وسایرنامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل (سیدعلی اکبرمیرحیدری استرآبادی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۲۷۳۸۳۴۶۰۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک