محمدصادق نیکزاد

آقای محمدصادق نیکزاد

کد ملی 4999313261
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 854463
آگهی تصمیمات شرکت طلا پوشان شمال سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۷۵ ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۳۵۲۵ و کدپستی ۴۸۱۷۹۷۸۹۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید و در تاریخ ۸/۷/۹۱ در دفاتر ثبت شرکتها تکمیل امضا گردید. ۱ آقای محمد صادق نیکزاد به کد ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ و کدپستی ۴۸۴۱۶۳۴۴۸۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی بر یمانی ورندی به کد ملی ۲۰۹۲۲۰۲۷۰۷ و کدپستی ۴۸۱۶۷۹۶۳۵۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان سائری کد ملی ۳۳۹۱۶۸۱۲۶۸ و کدپستی ۴۸۱۷۹۷۸۹۷۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عنایت عنایتی ارزفونی به کد ملی ۲۰۹۲۳۴۳۱۲۲ و کدپستی ۴۸۱۸۶۳۹۸۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد بانکی چکها و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل آقای ایمان سائری سهرابی و رئیس هیئت مدیره آقای محمد صادق نیکزاد و در غیاب ایشان باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری باامضا منفرد اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ خانم نادیا طاوسی به کد ملی ۳۲۵۷۶۶۹۹۷۶ و کدپستی ۴۸۴۱۶۳۴۴۸۳ بعنوان بازرس اصلی خانم هما زمانیان به کد ملی ۲۰۹۰۳۰۹۲۹۶ و کدپستی ۴۸۱۷۸۴۸۵۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۳۸۴۵۰۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687786
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی فلات خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ به قرار ذیل برای بقیه دوره تعیین گردیدند: آقای محمد صادق نیکزاد به شماره ملی۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی نیکزاد به شماره ملی۵۳۰۹۵۳۹۱۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد نیکزاد به شماره ملی۴۹۹۹۹۰۷۰۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عادل ضابط به شماره ملی۴۹۹۹۹۱۴۹۹۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). - ۲ کلیه اسناد بانکی از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات وکلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها عقود اسلامی و ضمانتنامه بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد آقای محمد صادق نیکزاد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۴۱۲۱۲۱۵۹۲۰۵۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689724
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین شهری کالای وفا ترابر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۴ برابر نامه شماره ۲۸۲۳ تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ نمایندگی حمل و نق وپایانه‌های شرق مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق نیکزاد به کدملی:۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ و کدپستی:۴۸۴۱۶۳۴۴۸۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای مهران جعفری ساروئی به کدملی:۲۱۸۱۳۲۵۳۵۹ و کدپستی:۴۸۶۴۱۹۳۱۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمدمهدی نیکزاد به کدملی:۵۳۰۹۵۳۹۱۴۱ و کدپستی:۴۸۶۱۴۳۶۵۹۷ بسمت عضوهئیت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء) آقای حسین ایزدی گرمرودی به کدملی:۲۰۹۳۸۴۱۶۹۱ و کدپستی:۴۸۳۹۱۴۷۵۸۹ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای عبدالغفور سارانی به کدملی:۴۸۸۹۰۶۶۵۴۳ و کدپستی:۴۹۹۱۸۵۶۷۴۵ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای حسن نوبخت به کدملی:۵۸۲۹۰۷۴۲۹۱ و کدپستی:۴۸۱۶۷۸۶۵۴۱ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای علی شهابی به کدملی:۵۳۰۹۷۲۲۶۵۳ و کدپستی:۴۷۵۱۸۶۶۴۷۳ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای رضا شهابی به کدملی:۴۹۸۹۴۷۹۴۳۲ و کدپستی:۴۷۵۱۸۶۶۴۷۳ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) به مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲ در خصوص دارندگان حق امضاء مجاز: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی ضمانتنامه بانکی بامضای نائب رئیس و مدیرعامل در غیاب نائب رئیس بامضای مدیرعامل و آقای حسین ایزدی گرمرودی عضو هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۴۱۲۱۳۵۴۵۳۷۸۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912903
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تضامنی صرافی محمدصادق نیکزاد و شرکاء در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۶۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش نقدی ارز مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد. مرکز اصلی شرکت: مازندران نکا خ انقلاب روبروی بانک ملی مرکزی پاساژ رودباری طبقه اول واحد ۴ کدپستی ۴۸۴۱۸۷۹۱۳۹ سرمایه شرکت: بیست میلیارد ریال که تماماً نقدی است. میزان سهم الشرکاء هر یک از شرکاء: ۱ آقای محمدصادق نیکزاد ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۶ ریال و ۳۴ درصد آقای کامران نیکزاد ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۶ ریال و ۳۳ درصد ۳ خانم نرجس خواتون نیکزاد ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۶ ریال و ۳۳ درصد که کل سرمایه برابر نامه شماره ۱۷۰۱/ص۳۵۵/۹۵ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ بانک پاسارگاد شعبه ساری پرداخت گردید. مدیران شرکت: آقای محمدصادق نیکزاد به کدملی: ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت مدیرعامل ۲ ـ آقای کامران نیکزاد به کدملی: ۵۳۰۹۵۳۹۴۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم نرجس خواتون نیکزاد به کدملی: ۴۹۹۹۲۷۴۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره (انتخاب اعضای هیئت مدیره صرافی و تمدید دوره مسئولیت آن ها، منوط به تأیید اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. عزل و انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره صرافی صرفًا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجا م پذیر می باشد.) دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت بامضای اشخاص ذیل معتبر می باشد بامضای منفرد محمدصادق نیکزاد یا کامران نیکزاد یا نرجس خواتون نیکزاد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه. ش۹۵۰۴۲۶۲۳۵۲۳۵۱۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973555
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین شهری کالای نیکان ترابر نکا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۶۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ برابر تاییدیه شماره ۰۴/۱۱۸/۱۶مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵اداره کل حمل ونقل وپایانه‌های مازندران مدیریت پایانه بارنکا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق نیکزاد به کدملی: ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای کامران نیکزاد به کدملی: ۵۳۰۹۵۳۹۴۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم نرجس خواتون نیک زاد به کدملی: ۴۹۹۹۲۷۴۸۹۲ به سمت عضو هئیت مدیره خانم نادیا طاووسی به کدملی: ۳۲۵۷۶۶۹۹۷۶ بسمت عضوهئیت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکاء) آقای اسماعیل جلالیان به کدملی: ۴۵۷۹۶۲۳۴۱۱ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمود رضایی شهمیرزادی به کدملی: ۶۵۹۹۷۴۶۸۹۶ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمد رضائی شهمیرزادی به کدملی: ۵۳۰۹۸۸۸۳۸۱ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای علی شهابی به کدملی: ۵۳۰۹۷۲۲۶۵۳ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمدمهدی نیکزاد به کدملی: ۵۳۰۹۵۳۹۱۴۱ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای علی حسنی به کدملی: ۴۹۹۹۳۰۱۱۳۱ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) آقای سعید رضایی به کدملی: ۵۳۰۹۸۴۷۱۳۸ بسمت عضوهئیت مدیره (خارج از شرکاء) به مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲در خصوص دارندگان حق امضاء مجاز: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی ضمانتنامه بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۷۶۰۸۹۸۴۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018639
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی بین المللی نیکزاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۲۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران جعفری ساروئی به شماره ملی۲۱۸۱۳۲۵۳۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی نیکزاد به شماره ملی ۵۳۰۹۵۳۹۱۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران جعفری ساروئی به شماره ملی۲۱۸۱۳۲۵۳۵۹ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت آقای مهران جعفری ساروئی (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) به اتفاق امضای آقای محمدصادق نیکزاد (رئیس هیئت مدیره) یا امضای آقای محمدمهدی نیکزاد (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۳۳۵۲۹۰۵۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260322
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بین المللی نیک وفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدصادق نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ایزدی گرمرودی به شماره ملی ۲۰۹۳۸۴۱۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۹۰۷۰۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۹۰۷۰۸۹ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد بانکی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات وکلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و عقود اسلامی و ضمانتنامه‌های بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۸۶۹۱۳۳۲۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگهداری وفا نگین کالا مازرون درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۲۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۹۶۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: خدمات بازرگانی داخلی و بین المللی، ترخیص و توزیع کالا و حق العمل کاری، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و خرید و فروش و ساخت و ساز ملک، خرید و فروش و ایجاد کارخانجات و شرکت های تجاری و خدماتی و بازرگانی و پزشکی و دریافت تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی جهت بودجه موردنیاز شرکت و بستن قراردادهای پیمانکاری با دوایر دولتی و غیردولتی، خرید و فروش تهیه توزیع صادرات و واردات محصولات مجاز بازرگانی در چارچوب مقررات جاری کشور، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارج از کشور، ایجاد مراکز تجاری و تجارت الکترونیک مجاز جهت نمایش، ارائه و فروش کالاهای مجاز، برپایی و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، صادرات و واردات تولید و فرآوری دارو، مکملهای غذایی، غذا، نهاده های کشاورزی مربوط به غذای دام طیور و آبزیان، صادرات و واردات مواد پروتئینی، تولید عمل آوری بسته بندی پخش و فروش و صادرات انواع محصولات غذایی کشاورزی و صنایع تبدیلی انواع روغن و چربی های خوراکی (در صورت لزوم پس از مجوز از مراجع ذی صلاح ثبت فعا لیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: مازندران ـ بهشهر جاده بندر امیرآباد ابتدای روستای یکه توت مجتمع بازرگانی وفائیان پلاک ۵۹۵ کدپستی ۴۸۵۴۱۴۵۵۳۴ ـ سرمایه شرکت:مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۷۰۰۰۰ که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ریال برابر گواهی بانکی شماره ۲۲۴/۵۶۳۰۹مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵بانک ملت شعبه زاغمرز پرداخت گردیده است ـ اولین مدیران:. محمدصادق نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲.حسین ایزدی گرمرودی به شماره ملی ۲۰۹۳۸۴۱۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. رضا طاحانی به شماره ملی ۵۳۰۹۹۸۳۵۳۸ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسلامی، قراردادها ضمانتنامه بانکی با مضای ثابت رئیس هیئت مدیره (محمد صادق نیکزاد)یا مدیرعامل (رضا طا حانی)همراه با نائب رئیس هیئت مدیره (حسین ایزدی گرمرودی)همراه با مهر شرکت معتبر واوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱.عنایت عنایتی ارزفونی به شماره ملی ۲۰۹۲۳۴۳۱۲۲ به سمت بازرس اصلی ۲. مهران جعفری ساروئی به شماره ملی ۲۱۸۱۳۲۵۳۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۹۶۷۶۶۰۸۳۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280790
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک وفا تجارت خاور مازرون درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۲۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۱۳۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات بازرگانی داخلی و بین المللی، ترخیص و توزیع کالا و حق العمل کاری، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و خرید و فروش و ساخت و ساز ملک، خرید و فروش و ایجاد کارخانجات و شرکت های تجاری و خدماتی و بازرگانی و پزشکی و دریافت تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی جهت بودجه موردنیاز شرکت و بستن قراردادهای پیمانکاری با دوایر دولتی و غیردولتی، خرید و فروش تهیه توزیع صادرات و واردات محصولات مجاز بازرگانی در چارچوب مقررات جاری کشور، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارج از کشور، ایجاد مراکز تجاری و تجارت الکترونیک مجاز جهت نمایش، ارائه و فروش کالاهای مجاز، برپایی و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، صادرات و واردات تولید و فرآوری دارو، مکملهای غذایی، غذا، نهاده های کشاورزی مربوط به غذای دام طیور و آبزیان، صادرات و واردات مواد پروتئینی، تولید عمل آوری بسته بندی پخش و فروش و صادرات انواع محصولات غذایی کشاورزی و صنایع تبدیلی انواع روغن و چربی های خوراکی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح. تبصره: ثبت موضوع فعا لیت مذکور به منزله اخذ یاصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: مازندران ـ بهشهر جاده بندر امیرآباد ابتدای روستای یکه توت مجتمع بازرگانی وفائیان پلاک ۵۹۲ کدپستی ۴۸۵۴۱۴۵۵۱۹. سرمایه شرکت: مبلغ هفت میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ۷۰۰۰۰ ریالی بانام می باشدکه تماما طی گواهی شماره۲۲۵/۵۶۳۰۹مورخ۰۹/۱۰/۱۳۹۵بانک ملت شعبه زاغمرز پرداخت شده میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمدصادق نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین ایزدی گرمرودی به شماره ملی ۲۰۹۳۸۴۱۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حامد کاملی به شماره ملی ۴۹۹۰۰۱۶۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضای شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقوداسلامی، قراردادها ضمانتنامه بانکی شرکت باامضای ثابت آقای محمدصادق نیکزادرئیس هیئت مدیره یاآقای حامد کاملی مدیرعامل همراه با آقای حسین ایزدی گرمرودی نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر میباشد. ـ ۷اختیارات مدیرعامل شرکت: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل شرکت: آقای عنایت عنایتی ارزفونی به شماره ملی ۲۰۹۲۳۴۳۱۲۲ به سمت بازرس اصلی وآقای مهران جعفری ساروئی به شماره ملی ۲۱۸۱۳۲۵۳۵۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۰۹۷۷۵۱۰۳۹۳۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347083
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت وفا مازرون درتاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۲۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۲۶۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات بازرگانی داخلی و بین المللی، ترخیص و توزیع کالا و حق العمل کاری، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و خرید و فروش و ساخت و ساز ملک، خرید و فروش و ایجاد کارخانجات و شرکت های تجاری و خدماتی و بازرگانی و پزشکی و دریافت تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی جهت بودجه موردنیاز شرکت و بستن قراردادهای پیمانکاری با دوایر دولتی و غیردولتی، خرید و فروش تهیه توزیع صادرات و واردات محصولات مجاز بازرگانی در چارچوب مقررات جاری کشور، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارج از کشور، ایجاد مراکز تجاری و تجارت الکترونیک مجاز جهت نمایش، ارائه و فروش کالاهای مجاز، برپایی و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، صادرات و واردات تولید و فرآوری دارو، مکملهای غذایی، غذا، نهاده های کشاورزی مربوط به غذای دام طیور و آبزیان، صادرات و واردات مواد پروتئینی، تولید عمل آوری بسته بندی پخش و فروش و صادرات انواع محصولات غذایی کشاورزی و صنایع تبدیلی انواع روغن و چربی های خوراکی (در صورت لزوم پس ازاخذ مجوز از مراجع ذی صلاح ثبت فعا لیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مازندران ـ بهشهر ـ مرکزی ـ میان کاله ـ آبادی یکه توت ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان اصلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی ۴۸۵۴۱۴۵۵۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ هفت میلیون ریال منقسم به یکصد سهم هفتاد هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام که توسط سهامداران طی گواهی شماره ۵۶۶/۵۶۳۰۹مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ بانک ملت شعبه زاغمرز پرداخت گردید. اولین مدیران طبق صورتجلسه موسسین مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵: آقای محمدصادق نیکزاد با کد ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ وکد پستی ۴۸۴۱۶۳۴۴۸۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای رضا طاحانی با کد ملی۵۳۰۹۹۸۳۵۳۸ وکد پستی ۴۸۴۱۸۴۹۳۴۵ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین ایزدی گرمرودی با کد ملی ۲۰۹۳۸۴۱۶۹۱ وکد پستی ۴۸۳۹۱۴۷۵۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدرحیم رضوی بالادهی با کد ملی۲۱۷۰۱۶۴۰۱۴ وکد پستی ۴۸۵۴۱۴۳۵۸۶ بسمت مدیرعامل(خارج از اعضا و سهامداران) بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقوداسلامی، قراردادها ضمانتنامه بانکی بامضای ثابت رئیس هیئت مدیره (محمدصادق نیکزاد) درنبود ایشان بامضای عضو هیئت مدیره (حسین ایزدی) و نائب رئیس هیئت مدیره (رضا طاحانی) همراه با مهرشرکت که در نبود هرکدام از اعضا با وکالت محضری قابل تفویض می باشد و اوراق عادی واداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عنایت عنایتی ارزفونی به شماره ملی ۲۰۹۲۳۴۳۱۲۲ به سمت بازرس اصلی، آقای محمدرضا کابلی قره تپه به شماره ملی ۲۱۸۱۸۰۸۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۹۸۸۳۳۳۷۵۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359102
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت زرین مازندران درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۲۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۹۸۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: احیای اراضی به منظور کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور، درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر، احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور، کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه، احداث گلخانه تولید محصولات کشاورزی و صیفی جات، ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف، ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت، ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم، ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور، خرید و فروش محصولات کشاورزی، خرید وسایل حمل و نقل فرآورده های کشاورزی و دامی، وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشوردر صورت لزوم، خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور، عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام و طیور، تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت، خرید یا اجاره زمین ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تاسیسات لازم، تهیه و تدارک مواد اولیه وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج انجام سایر امور و معاملات مربوط به شرکت (در صورت لزوم پس از مجوز از مراجع ذی صلاح ثبت فعا لیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مازندران ـ بهشهر ـ مرکزی ـ میان کاله ـ آبادی یکه توت ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان اصلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ واحد ۰ ـ کدپستی ۴۸۵۴۱۴۵۵۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۷۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ هفت میلیون ریال طی گواهی بانکی شماره ۵۶۴/۵۶۳۰۹مورخ ۲۵/۱۱/۹۵بانک ملت شعبه زاغمرز پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمدصادق نیکزاد با کد ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای رضا طاحانی با کد ملی۵۳۰۹۹۸۳۵۳۸ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای جابر وکیلی با کد ملی۲۱۲۲۹۱۸۰۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقوداسلامی، قراردادها ضمانتنامه بانکی بامضای ثابت رئیس هیئت مدیره (محمدصادق نیکزاد) درنبود ایشان بامضای مدیرعامل (جابر وکیلی) و نائب رئیس هیئت مدیره (رضا طاحانی) همراه با مهرشرکت و اوراق عادی واداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عنایت عنایتی ارزفونی به شماره ملی ۲۰۹۲۳۴۳۱۲۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا کابلی قره تپه به شماره ملی ۲۱۸۱۸۰۸۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۵۸۸۵۶۹۶۲۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359136
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگهداری کالا نیک وفا درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۲۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۹۹۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات بازرگانی داخلی و بین المللی، ترخیص و توزیع کالا و حق العمل کاری، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و خرید و فروش و ساخت و ساز ملک، خرید و فروش و ایجاد کارخانجات و شرکت های تجاری و خدماتی و بازرگانی و پزشکی و دریافت تسهیلات اعتباری از بانک ها و موسسات مالی جهت بودجه موردنیاز شرکت و بستن قراردادهای پیمانکاری با دوایر دولتی و غیردولتی، خرید و فروش تهیه توزیع صادرات و واردات محصولات مجاز بازرگانی در چارچوب مقررات جاری کشور، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارج از کشور، ایجاد مراکز تجاری و تجارت الکترونیک مجاز جهت نمایش، ارائه و فروش کالاهای مجاز، برپایی و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، صادرات و واردات تولید و فرآوری دارو، مکملهای غذایی، غذا، نهاده های کشاورزی مربوط به غذای دام طیور و آبزیان، صادرات و واردات مواد پروتئینی، تولید عمل آوری بسته بندی پخش و فروش و صادرات انواع محصولات غذایی کشاورزی و صنایع تبدیلی انواع روغن و چربی های خوراکی (در صورت لزوم پس از مجوز از مراجع ذی صلاح ثبت فعا لیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مازندران ـ بهشهر ـ مرکزی ـ میان کاله ـ آبادی یکه توت ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان اصلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۴۸۵۴۱۴۵۵۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ هفت میلیون ریال منقسم به یکصد سهم هفتاد هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می باشد که مبلغ هفت میلیون ریال طی گواهی شماره ۵۶۷/۵۶۳۰۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵بانک ملت شعبه زاغمز پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمدصادق نیکزاد با کد ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ وکد پستی ۴۸۴۱۶۳۴۴۸۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای رضا طاحانی با کد ملی۵۳۰۹۹۸۳۵۳۸ وکد پستی ۴۸۴۱۸۴۹۳۴۵ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین ایزدی گرمرودی با کد ملی ۲۰۹۳۸۴۱۶۹۱ وکد پستی ۴۸۳۹۱۴۷۵۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر نقوی علائی با کد ملی۲۱۸۱۲۴۹۳۱۸ وکد پستی ۴۸۵۱۷۳۷۳۹۳ بسمت مدیرعامل(خارج از اعضا و سهامداران) بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقوداسلامی، قراردادها ضمانتنامه بانکی بامضای ثابت رئیس هیئت مدیره (محمدصادق نیکزاد) درنبود ایشان بامضای عضو هیئت مدیره (حسین ایزدی) و نائب رئیس هیئت مدیره (رضا طاحانی) همراه با مهرشرکت و اوراق عادی واداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عنایت عنایتی ارزفونی به شماره ملی ۲۰۹۲۳۴۳۱۲۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالیآقای محمدرضا کابلی قره تپه به شماره ملی ۲۱۸۱۸۰۸۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۵۶۰۸۸۰۰۲۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399113
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ترخیص کاران نیکان جم درتاریخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۳۰۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کارگزاری و ترخیص و توزیع کلیه کالاهای مجاز داخلی و خارجی و انجام حق العمل کاری امور گمرکی هرگونه مشاوره و انجام خدمات گمرکی و ترخیص کالا از گمرکات کشور حل اختلافات گمرکی و استرداد حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی اخذ مجوزهای لازم جهت ترخیص و مراجعه به ادارات،ارگانها،سازمان ها،موسسات حمل و نقل و کشتیرانی ارائه مشاوره در زمینه تهیه و تنظیم اسناد تجاری کالا صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مجاز تخلیه بارگیری و بارشماری کلیه کالاهای مجاز وارداتی و صادراتی از تمامی مبادی ورودی و بنادر کشور انجام کلیه خدمات دریایی و بندری اخذ نمایندگی خطوط کشتیرانی بین المللی انجام کلیه خدمات بازرگانی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و عقد کلیه قراردادهای پیمانکاری با دوایر دولتی و غیردولتی خرید و فروش و ساخت و ساز ملک،کارخانجات و شرکت های تجاری و خدماتی و بازرگانی و پزشکی و دریافت تسهیلات اعتباری از کلیه بانک ها و موسسات داخلی و خارجی جهت تامین بودجه مورد نیاز شرکت اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقوقی و حقوقی داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانک های داخلی و خارجی(در صورت لزوم پس از مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مازندران-شهر نکا-خلیلی-کوچه شهید خلیلی ۷-بن بست ترنج ۱-پلاک ۰-طبقه اول-- کدپستی ۴۸۴۱۹۴۴۶۶۴ سرمایه شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای پیمان تعالی مقدم به شماره ملی ۰۹۲۲۱۱۷۱۱۱ دارنده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای احمد محمدیان آکردی به شماره ملی ۲۱۷۰۰۲۰۵۲۷ دارنده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مژگان نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۰۰۶۳۷۹۱ دارنده ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد صادق نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ دارنده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران ازتاریخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۶: آقای محمد صادق نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای پیمان تعالی مقدم به شماره ملی ۰۹۲۲۱۱۷۱۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احمد محمدیان آکردی به شماره ملی ۲۱۷۰۰۲۰۵۲۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،برات،عقود اسلامی،قراردادها،ضمانت نامه های بانکی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت که در نبود هر یک از اعضا با وکالت محضری قابل تفویض می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۲۰۴۲۶۲۴۱۰۵۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459871
آگهی تغییرات شرکت برلیان تجارت خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۰۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قدرت اله رودباری به شماره ملی ۴۹۹۹۶۳۱۱۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان رودباری به شماره ملی ۰۴۵۳۳۷۱۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ساسان رودباری به شماره ملی ۰۴۵۳۳۷۱۴۶۹ به سمت مدیرعامل. - ۲ کلیه اسناد بانکی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و عقود اسلامی و ضمانتنامه‌های بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۱۶۹۷۹۲۴۷۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی کارکنان مهر نیک وفا درتاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۳۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۹۸۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع: طراحی نظارت و اجرا در امر ساختمان سازی، وپروژه های عمرانی ـ تاسیساتی ـ تولیدی و صنعتی و ورزشی فروش آنها ـ تهیه توزیع کلیه نهاده های مصرفی از پی تا بام و تامین نیاز مصرف کنندگان و قطعات برای تولید گنندگان ـ واردات و صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز ـ خرید وفروش کلیه محصولات و کالاها ـ ارائه خدمات تحقیقاتی مطالعاتی درزمینه تولیدی صنعتی مهندسی و عمرانی و مدیریتی ـ طراحی ساخت و مونتاژ ابزار و قطعات و ماشین آلات ـ اجرای پروژه های صنعتی برای ایجاد اشتغال ـ تهیه طر ح های اقتصادی ـ خدمات چاپ تکثیر و کپی و تامین و تعمیر و نگهداری ماشین آلات مربوطه ـ ارائه کلیه خدمات ورزشی تفریحی توریستی فرهنگی ـ طراحی، تولید، بازاریابی، فرووش وخدمات عمومی، اداری و ایجاد بانکهای اطلاعات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: مازندران ـ بهشهر ـ مرکزی ـ میان کاله ـ آبادی یکه توت ـ خیابان امام خمینی ـ خیابان اصلی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان یاسمن قیومی ـ طبقه چهارم ـ واحد ۰ ـ کدپستی ۴۸۵۴۱۴۵۵۳۵ ـ سرمایه شرکت: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.که به ۲۴سهم ۵۰۰۰۰۰ریالی منقسم گردیده است ومبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال برابر گواهی بانکی شماره ۴۳/۳۴۰۵مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵بانک توسعه تعاون شعبه بهشهر پرداخت گردید. ـ اولین مدیران:.محمدصادق نیکزاد به شماره ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. رضا طاحانی به شماره ملی ۵۳۰۹۹۸۳۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. عادل ضابط بهشماره ملی ۴۹۹۹۹۱۴۹۹۹ سمت منشی هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی۴. مهران جعفری ساروئی به شماره ملی ۲۱۸۱۳۲۵۳۵۹ به سمت عضو علی البدل ۵.سیدابوالقاسم نصیری قلعه سری به شماره ملی ۴۵۷۹۴۸۵۳۳۵ به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. مهدی بشارتده سلوطی به شماره ملی ۲۱۸۱۷۲۸۹۵۱ به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردید. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، وبرات واوراق بهادار با امضاء آقای محمد صادق نیکزاد به عنوان رئیس هیات مدیره در غیاب نامبرده با امضای آقای رضا طاحانی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره به همراه امضاء آقای مهدی بشارتده سلوطی مدیرعامل ومهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها بامضاء آقای مهدی بشارتده سلوطی به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ مهدی عشوری به شماره ملی ۵۷۹۹۹۰۲۵۱۳بعنوان بازرس اصلی وحامد کاملی به شماره ملی ۴۹۹۰۰۱۶۲۱۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۲۶۷۵۵۱۱۱۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629631
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت نیک اتحاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) در خصوص سمت مدیران: آقای محمدصادق نیکزاد با کد ملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ وکد پستی ۴۸۴۱۶۳۴۴۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا طاحانی با کد ملی۵۳۰۹۹۸۳۵۳۸ وکد پستی ۴۸۴۱۸۴۹۳۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین ایزدی گرمرودی با کد ملی ۲۰۹۳۸۴۱۶۹۱ وکد پستی ۴۸۳۹۱۴۷۵۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره خانم صدیقه زمانیان با کد ملی۰۰۵۷۰۶۴۲۲۹ وکد پستی ۴۸۱۷۷۴۸۵۹۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقی مدت تصدی (به تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۷) انتخاب شدند. ب) دارندگان حق امضاء مجاز: مقرر گردید کلیه اوراق، اسناد بهادارو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقوداسلامی، قراردادها ضمانتنامه بانکی بامضای ثابت رئیس هیئت مدیره (محمدصادق نیکزاد) در نبود ایشان با امضای عضو هیئت مدیره (حسین ایزدی) و نائب رئیس هیئت مدیره (رضا طاحانی) همراه با مهرشرکت اوراق عادی واداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۷۰۴۲۶۱۹۸۶۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735815
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمرانی حامی بتن نگاران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات تصفیه: سیدصادق شریفی قلعه سری با کدملی ۴۹۹۹۵۱۰۸۲۰ محمدصادق نیکزاد با کدملی ۴۹۹۹۳۱۳۲۶۱ سید محمد ابراهیم نژاد میانگله با کدملی ۴۹۹۰۰۲۵۵۸۱ بسمت عضو هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - محل تصفیه: نکا خیابان انقلاب جنب سازمان تامین اجتماعی روبروی بانک پارسیان می‌باشد. ش۹۶۰۹۰۸۴۷۹۸۳۳۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک