حسن تسبیحی

حسن تسبیحی

کد ملی 0049892053
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734751
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان مهر تبیان (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۱۸۸۸۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۷۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی۰۲۵۱۰۶۱۳۸۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۶۱۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983540
آگهی تغییرات شرکت سینا مهر تبیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی ۰۲۵۱۰۶۱۳۸۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۱۰۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009915
آگهی تغییرات شرکت بهتاش نیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۰۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۹۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نشانی شرکت در تهران به بلوار آیت اله کاشانی انتهای پل شهید باکری روبروی پارک کودک نبش ک نهال پ ۲۵ ساختمان رایان ط ۳ واحد ۵ ک پ ۱۴۷۴۶۱۳۷۱۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. سعید نوری ثانی فرزند قشم به ش ش ۵۹۸ به ک م ۰۴۹۱۹۷۳۰۵۵ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال و حسین شریفی نیا فرزند علی اکبر به ش ش ۲۲۵۷ به ک م ۰۰۶۵۵۴۸۲۶۴ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال و حسن تسبیحی فرزند نعمت اله به ش ش ۱۳۸۲ به ک م ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال و علی حاج صادقی فرزند رمضانعلی به ش ش ۴۵۲ به ک م ۱۲۸۸۵۴۹۵۹۸ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال و حمید زاده مرادیان الانی فرزند علیرضا به ش ش ۸۴۱ به ک م ۴۰۷۳۳۸۰۰۲۸ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفتند. حسین علینواز به ک م ۶۰۲۹۷۶۶۰۷۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۸۹۹/۴ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۹۹۶/۴ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه‌ای مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۹۹۰/۴۹۹ سهم بانام و ۱۰ سهم بی نام ۰۰۰/۱۰ ریالی است که تماما پرداخت گردیده است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به ش م ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به ک م ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. حسین علینواز به ک م ۶۰۲۹۷۶۶۰۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید نوری ثانی به ک م ۰۴۹۱۹۷۳۰۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین شریفی نیا به ک م ۰۰۶۵۵۴۸۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن تسبیحی به ک م ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی حاج صادقی به ک م ۱۲۸۸۵۴۹۵۹۸ و حمید زاده مرادیان الانی به ک م ۴۰۷۳۳۸۰۰۲۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. این آگهی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء شد. پ۱۶۲۱۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240644
آگهی تغییرات شرکت سینا بازرگان یوتاب شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۷۲۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۲۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بلیوار انتهای خیابان نفت مجتمع البرز واحد ۲۴۲ کدپستی ۱۴۶۹۸۸۳۷۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محمدامین راه چمنی به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۲۵۹۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حسین راه چمنی به شماره ملی ۰۰۷۲۱۶۳۱۵۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: حسن تسبیحی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال سهم الشرکه ریحانه تسبیحی به شماره ملی ۰۲۵۱۰۶۱۳۸۸ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه محمدامین راه چمنی به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۲۵۹۸ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه حسین راه چمنی به شماره ملی ۰۰۷۲۱۶۳۱۵۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۳۱۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249066
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت هیرو شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۲۲۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی: ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال بابت تمامی سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی بشماره ملی: ۰۲۵۱۰۶۱۳۸۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت تمامی سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. آقای علیرضا معراجی کد ملی ۰۰۵۹۵۳۳۰۲۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۹۵۰ ریال سهم الشرکه خانم درین معراجی کد ملی ۰۰۲۳۵۲۵۱۳۴ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه پ۱۷۳۶۸۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412484
آگهی تغییرات شرکت مهندسی امین عمران خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۱۵۰۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قرائی بشماره ملی ۴۵۹۰۹۴۷۲۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن تسبیحی بشماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۹۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708036
آگهی تغییرات موسسه خدمات اداری و مالی ادیب هادی به شماره ثبت ۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۹۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرسول لاری لواسانی به شماره ملی ۰۰۵۰۹۹۵۰۴۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از ردیف شرکای موسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای حسن تسبیحی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال خانم عطیه تسبیحی ۰۰۱۵۳۵۵۲۱۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال خانم طیبه تسبیحی ۰۰۱۶۵۹۱۲۹۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال پ۹۳۰۹۰۳۹۹۵۱۰۱۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847288
آگهی تغییرات شرکت سینا مهر هیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی۰۲۵۱۰۶۱۳۸۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119554
آگهی تغییرات شرکت پدید آوران سخت افزار خوارزمی بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی ۰۲۵۱۰۶۱۳۸۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025483
آگهی تغییرات شرکت سینا مهر کاسپین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن تسبیحی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ریحانه تسبیحی به شماره ملی ۰۲۵۱۰۶۱۳۸۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693576
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیبا رخ هیرو درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۴۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۳۰۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و عطریات و صادرات و واردات کلیه کلا های مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان فلسطین، پایین تر از بلوار کشاورز، پلاک ۴۱۸، طبقه دوم، واحد ۴ به کدپستی ۱۴۱۶۶۹۳۹۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. شرکای شرکت: حسن تسبیحی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ امیر محمد تسبیحی به شماره ملی ۰۱۵۳۳۸۸۴۹۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: حسن تسبیحی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ برای مدت نامحدود انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآوربا امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۲۱۶۴۴۲۸۲۵۷۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیبا رخ یوتاب درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۴۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۳۰۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع انواع لوازم ارایشی و بهداشتی و عطریات و صادرات و واردات کلیه کلا های مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان فلسطین، پایین تر از بلوار کشاورز، پلاک ۴۱۸، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی ۱۴۱۶۶۹۳۹۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیر شرکت: حسن تسبیحی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ برای مدت نامحدود تعیین شد. اسامی ومیزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء: آقای حسن تسبیحی ک.م: ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ دارای مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر محمد تسبیحی ک.م: ۰۱۵۳۳۸۸۴۹۸ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآوربا امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۴۱۲۱۶۵۷۱۴۲۹۸۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701373
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود زیبا رخ ریحان در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۶۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۴۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع انواع لوازم ارایشی و بهداشتی و عطریات و صادرات و واردات کلیه کلا های مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان فلسطین، پایین تر از بلوار کشاورز، پلاک ۴۱۸، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی: ۱۴۱۶۶۹۳۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. آقای حسن تسبیحی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر محمد تسبیحی به شماره ملی ۰۱۵۳۳۸۸۴۹۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای حسن تسبیحی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۴۱۲۱۸۵۴۷۲۲۸۷۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود زیبا رخ پارین در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۶۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۳۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع انواع لوازم ارایشی و بهداشتی و عطریات و صادرات و واردات کلیه کلا های مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان فلسطین، پایین تر از بلوار کشاورز، پلاک ۴۱۸، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی ۱۴۱۶۶۹۳۹۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکا: حسن تسبیحی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیرمحمد تسبیحی به شماره ملی ۰۱۵۳۳۸۸۴۹۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای حسن تسبیحی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا، مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد ) پ۹۴۱۲۱۸۶۵۱۷۴۹۵۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707642
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زاگرس جم پارسیان درتاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۸۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۶۱۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید، تهیه وتوزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان فلسطین، پائین تر از بلوار کشاورز، ، پلاک ۴۱۸، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی: ۱۴۱۶۶۹۳۹۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۳/۸۸۲/۹۴مورخ۱۰/۱۲/۹۴نزد بانک سامان شعبه بلوار کشاورز کد ۸۸۲ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای حسن تسبیحی به کدملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم پروین سادات کسائی به کدملی ۰۰۵۹۵۵۹۰۶۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید میرزاتقی چهارمحالی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۴۴۳۱۷ به عنوان بازرس اصلی. فاطمه زینلی امامه به شماره ملی ۰۰۵۹۸۶۲۲۵۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۴۱۲۲۲۷۷۵۲۱۹۲۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440380
آگهی تغییرات شرکت یوتاب پردیس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۵۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۴۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فخری به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۶۳۱۵ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عبدالرسول خیمه گاهی به شماره ملی ۰۲۵۰۴۴۰۵۳۹ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: خانم پروین سادات کسائی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۵۹۰۶۳ دارای مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن تسبیحی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید فخری به شماره ملی ۱۱۹۹۱۴۶۳۱۵ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عبدالرسول خیمه گاهی به شماره ملی ۰۲۵۰۴۴۰۵۳۹ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۳۰۱۲۸۸۵۴۱۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک