عباس علی آبادی

عباس علی آبادی

کد ملی 0049746952
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1015607
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۸۴۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا شاکری به ش ملی۱۸۱۹۴۲۹۰۶۷ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۳ و مسعود شکیبا به ش ملی ۱۲۲۹۶۱۵۴۳۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توکا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ و محمدابراهیم مصلی به ش ملی ۰۰۴۱۵۶۲۹۷۶ به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و عباس علی آبادی به ش ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ و مجید بهمنی به ش ملی ۵۱۳۹۵۲۰۶۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۹۱ عباس علی آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شکیبا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شاکری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۴۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224074
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به شماره ملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. و آقای حمید زرگرپور به شماره ملی۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ به نمایندگی از شرکت نیرو ترانس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. و آقای علیرضا خجسته وهاب زاده به شماره ملی۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای مسعود گشته به شماره ملی۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری طلوع فجر طوس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۶۴۴۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای عبدالمجید رجبی به شماره ملی۲۲۹۵۱۲۱۷۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره. ۲ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته سپردن تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و خواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تاییدیه پرداخت با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال انجام پذیرد. پ۱۷۲۴۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348869
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس پوربصیر به کدملی۰۰۳۶۴۸۳۴۱۹ بنمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران به ش. م۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره , آقای حسین قماشی به کدملی۱۲۳۹۵۰۲۲۰۶ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا به ک. م۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس , آقای عباس علی آبادی به کدملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به ش. م۱۰۱۰۲۰۲۲۹۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای مسعود شکیبا به کدملی۱۲۲۹۶۱۵۴۳۱ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا به ش. م۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی بنی هاشمی به کدملی۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا به ش. م۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و قابل توکیل به غیر معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۷۶۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686570
آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۱۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی باکدملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا «توسعه سه آقای وحید معیرباکدملی ۲۶۴۹۰۷۱۷۶۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا آقای علیرضا یزدی زاده باکدملی۰۴۹۱۲۶۹۴۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت نیر پارس آقای محمد سزاوار کشاورز باکدملی۰۸۷۲۲۳۷۶۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا» توسعه یک آقای ناصر توفیقی داریان باکدملی ۰۰۴۰۰۲۲۴۱۴۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل، به نمایندگی از طرف شرکت حفاری مپنا نور کیش. کلیه قرارداد‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و وا خواست اوراق تجارتی و نظایر آن، با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو تن از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۱۴۲۹۳۹۸۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727190
آگهی تصمیمات شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۸۰۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۰ عباس علی آبادی به کدملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین فضل الهی به کدملی ۲۳۷۰۲۲۳۱۱۱ بنمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالغفور ضیایی به کدملی ۵۴۱۹۴۲۷۸۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد بهمن پور به کدملی ۰۳۲۱۲۳۲۸۶۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ و بهمن اردبیلی به کدملی ۰۰۳۹۸۴۹۶۹۴ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936604
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۶۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: محسن میرزایی به کد ملی۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به جای امان اله نیک نفس کرمانی به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۲۲۹۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. عباس علی آبادی به کد ملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر توفیقی داریان به کد ملی۰۰۴۰۰۲۴۱۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10287149
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۲۱۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس علی ابادی به کدملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ و حمید زرگرپور به کدملی۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ و خلیل پارسا به کدملی۲۵۷۱۶۱۳۷۴۱ و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۵/۹۰ عباس علی ابادی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شکیبا به کدملی۱۲۲۹۶۱۵۴۳۱ به نمایندگی مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل پارسا بسمت مدیرعامل و علیرضا یزدی زاده به کدملی۰۴۹۱۲۶۹۴۶۳ به نمایندگی ازشرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو و حمید زرگرپور به کدملی۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل یا اعضاء هیئت مدیره امضاء چکها به شرح ذیل خواهدبود. چکها و اوراق بهادار تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال با امضاء مدیر امور مالی کامران قاصدی علمداری به کدملی۰۰۵۵۱۶۲۰۷۱ و مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و چکها و اوراق بهادار تا سقف مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضاء هدایت اله طاهری به کدملی۲۵۷۱۶۰۷۴۰۵ و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10426302
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۴۶۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: محمود جنتیان به کدملی ۱۲۸۵۳۷۳۵۶۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و محمد ابراهیم مصلی به کدملی ۰۰۴۱۵۶۲۹۷۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۹۷۵ و عباس علی آبادی به کدملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۳ و امیر مسعودامینی به کدملی ۰۰۴۸۰۵۱۴۰۳ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶ و کاوه ذهبی به کدملی ۴۵۶۸۷۵۳۳۸۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ محمود جنتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم مصلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710866
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس علی آبادی بشماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت مهندسی وساخت توربین مپنا (توگا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ شرکت مهندسی وساخت ژنراتور مپنا (پارس) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ شرکت مهندسی وساخت پره توربین مپنا (پرتو) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱ پ۹۴۱۲۲۴۱۷۹۳۸۳۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا درتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت -به شناسه ملی -ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد : موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی احداث ، مدیریت و اجرای طرح های نیروگاهی و صنعتی اعم از گازی ، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری ازآن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق. انجام پروژه های تولید وانتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما. طراحی ، احداث و مهندسی ، ساخت قطعات و تجهیزات ، تعمیر و نگهداری و اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت .تامین منابع مالی ، مشارکت و سرمایه گذاری های مستقیم در تولید انرژی و پروژه های صنعتی با استفاده از شیوه هایی نظیر ساخت ، تملک ،بهره برداری (B.O.O) و ساخت ، بهره برداری ، واگذاری (B.O.T) و روشهای مشابه در داخل و خارج از کشور. شرکت می تواند در موضوع و حدود فعالیتهای خود از طرق زیر اقدام نماید. فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی صورت خواهد پذیرفت. مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های: طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی و تجاری و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی هماهنگی بین مشاوران ، سازندگان و اجرا کنندگان طرح آموزش خدمات پس از فروش ، شامل. بهره برداری ، تامین قطعات یدکی ، تعمیرات موردی و سرویسهای ادواری ، ارتقا ونوسازی نیروگاهی و مجتمع های صنعتی تامین منابع مالی از منابع داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج از کشور ب – موضوعات فرعی همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان به منظور برنامه ریزی، راه اندازی ، مدیریت و تمرکز نیروگاههای تولید نیروی برق در داخل کشور تاسیس شرکت و احداث کارخانجات ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه تولید برق، احداث خطوط انتقال و خرید و فروش برق تاسیس ، تصدی ، نظارت ، اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت د رخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت و ارائه تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه واردات و یا صادرات وسایل و ابزارو ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح های نیروگاهی و صدور خدمات مهندسی سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد نبش کوچه کجور پلاک ۲۳۱ کد پستی ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۱/۴۲۲ مورخ ۱۳/۸/۹۴نزد بانک سینا شعبه میدان مادر کد ۴۲۲ پرداخت گردیده است. اشخاص حقوقی زیر به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین شده اند شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و با نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰وبا نمایندگی آقای اسداله دلگشایی به شماره ملی۱۲۱۹۲۴۰۵۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ و با نمایندگی آقای محسن میرزائی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سنندج مپناسهامی سهامی عامبه شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷و با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی با شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق پرند مپنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۱۴۸۵۲و با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به عنوان عضوونایب رئیس هیات مدیره آقای محسن میرزائی به کد ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود با دو امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . امضای اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد . بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی . شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . به موجب نامه شماره ۴۴۳۰/۱۲۲مورخ ۲۶/۱۱/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165528
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی با شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه پروژههای ویژه مپنا (توسعه ۳) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا روشنی مقدم با شماره ملی ۰۶۸۱۶۹۰۳۸۰به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید مهتدی با شماره ملی ۲۵۷۱۶۰۶۶۴۶ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مجید بهمنی با شماره ملی ۵۱۳۹۵۲۰۶۷۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین رفان با شماره ملی ۲۳۷۱۷۷۴۵۷۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با دو امضا که عبارتند از مدیرعامل به عنوان امضا اول و یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان امضای دوم، همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضا آقای اصغر مظفری با شماره ملی ۶۱۷۹۷۳۸۱۸۱ بعنوان امضا دوم اسناد و اوراق بهادارو اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی موضوع این بند تا سقف یک میلیارد ریال معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضائ مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین بندهای ۱ (به استثنا آئین نامه معاملات)، بند۲، بند۴، بند ۶، بند۷، بند۸، بند۹ (در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت) بند ۱۳، بند۱۴، بند۱۵ (با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه)، بند۱۷، بند۱۸، بند۱۹، بند۲۰، بند۲۱و بند ۲۲از ماده ۴۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ۹۵۰۹۱۳۲۶۴۲۲۹۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205898
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۴۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و سیدحسین حسینی به شماره ملی ۰۴۵۲۹۶۶۳۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گازپارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ و علی نیازی به شماره ملی ۰۶۲۰۶۲۸۷۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و ایوب باقرتبار به شماره ملی ۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ و علی متولی به شماره ملی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره و سید علی حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ (خارج ازاعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۱۱۱۷۱۹۰۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372789
آگهی تغییرات سازمان اقتصادی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمرتضی اعتماد الاسلامی بختیاری به شماره ملی ۰۸۱۹۶۱۶۵۹۱، فرهاد رهبر به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۴۴۵۰، علی رضا ضیغمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۹۰۴۲۱، اصغر ابراهیمی اصل به شماره ملی ۱۱۴۱۵۰۰۲۸۰ و سیدمسعود میرکاظمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۱۹۶۱۶، به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان فرهاد قبادی ارفعی به شماره ملی ۰۰۵۰۶۶۷۱۰۶ و عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲، به عنوان اعضاء علی البدل، برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ش۹۶۰۱۱۶۷۸۵۶۸۹۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789583
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۴۱۶ , ۱۲۲ مورخ ۲/۱۰/۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی با کدملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به ش. م ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین جواد نیا با کدملی ۰۰۳۹۲۸۶۸۷۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به ش. م ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی درهیئت مدیره معرفی گردیدند. امضاء کلیه چکها و سفته و بروات و همچنین اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. پ۹۶۱۰۰۹۴۶۲۸۲۹۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081898
آگهی تغییرات انجمن مهندسان مکانیک ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۹۰۲۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های انجمن تعیین گردید. محمدرضا اسلامی به شماره ملی ۰۰۴۰۳۸۹۶۱۸ علی غفاری به شماره ملی ۱۰۶۲۵۶۳۷۸۶ عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ علیرضاخدایاری به شماره ملی ۰۰۶۴۵۷۶۹۴۹ مجتبی صدیقی به شماره ملی ۰۴۲۰۹۴۷۳۹۶ سعید سهراب پور به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۸۵۶۱ محمودموسوی مشهدی به شماره ملی ۰۹۳۹۲۵۳۹۷۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره حسین مهبادی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۸۳۳۲۵ غلامحسین لیاقت به شماره ملی ۲۲۹۶۶۵۰۸۷۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روح اله ترابی به شماره ملی ۴۵۷۸۵۶۸۰۰۸ به عنوان بازرس اصلی و عبداله مقدم تبریزی به شماره ملی ۰۰۷۰۲۰۲۵۳۲ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۲۹۷۹۷۱۰۲۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094305
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۵۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت نیر پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالمجید رجبی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۱۷۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و محمدرضا روشنی مقدم به شماره ملی ۰۶۸۱۶۹۰۳۸۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ و بهروز جباری به شماره ملی ۰۵۳۰۴۳۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ و محمدنبی فرجی به شماره ملی ۰۶۲۲۱۳۳۱۲۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه چک‌ها، سفته‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور (باستثنای قراردادها و الحاقیه‌های آن) تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱ (یک میلیارد) ریال و یا معادل ارزی آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل و آقای سعید گنجهء ممهور به مهر شرکت و مازاد بر سقف مذکور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل معتبر می‌باشد. ب ۲ امضای قراردادها تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵ (پنج میلیارد) ریال و امضای الحاقیه‌ها با احتساب مبلغ قرارداد اولیه تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶ (شش میلیارد) ریال به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مازاد بر مبالغ مذکور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۷۰۴۰۵۸۹۵۸۱۳۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097934
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود شکیبا به شماره ملی۱۲۲۹۶۱۵۴۳۱ به نمایندگی از گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای عباس علی آبادی به شماره ملی۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳به سمت عضو هیات مدیره آقای ابوالفضل عسگری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۱۳۷۰۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا مکو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۳به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد نبی فرجی به شماره ملی ۰۶۲۲۱۳۳۱۲۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد بهادار و تعهدآور مالی و بانکی شرکت از جمله چک‌ها، برات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفراز اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر میباشد. امضای چک‌های شرکت تا سقف پنج میلیاردریال با امضای معاون مالی اقتصادی شرکت و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت میباشد. پ۹۷۰۴۰۹۳۰۳۲۷۴۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک