ابراهیم حاج ابراهیمی

آقای ابراهیم حاج ابراهیمی

کد ملی 0049687476
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1243834
آگهی تغییرات شرکت فناوری زیستی رزفارمد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۳۵۶۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۳۰/۷/۹۲ با حضور کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز مالی منتهی به سال مالی ۹۱ و حساب سود و زیان مورد تصویب مجمع واقع گردید. ۲ آقای حمیدرضا خرم خورشید با شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۷۵۷۳ و آقای رامین حشمت با شماره ملی ۲۷۵۳۵۹۵۲۶۷ با رعایت کامل ماده (۱۴۷) قانون تجارت بترتیب به سمت‌های بازرسین اصلی و علی البدل ضمن قبول سمت‌های مذکور برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقایان حسام الدین مدنی با کدملی ۰۰۵۰۹۴۳۰۶۵ و فرهاد غریب دوست با کدملی ۰۰۳۵۱۷۱۶۱۸ و ابراهیم حاج ابراهیمی با کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ و رامین رادمنش با کدملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید. آقای ابراهیم حاج ابراهیمی با کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد غریب دوست با کدملی ۰۰۳۵۱۷۱۶۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسام الدین مدنی با کدملی ۰۰۵۰۹۴۳۰۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین رادمنش با کدملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۳۵۹۵۷ اداره ثبت بخش مرکزی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274411
آگهی تغییرات شرکت سامان سرمایه نانو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۶۳۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۹ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه که هر یک پس از افزایش به شرح زیر می‌باشد. آقای ابراهیم حاج ابراهیمی دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۹ ریال آقای نادر علیزاده جهقی ۰۰۴۳۷۹۰۱۶۱ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال آقای صابر میرزائی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال پ۱۷۵۰۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360646
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایگدی آقای مسعود عبدی به کدملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر میرزایی فرزند حسین به کدملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید سرکار به کدملی ۰۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی ۱۲۶۲۳۶۵۱۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خیرالله سرخوش سرکندی به کدملی ۶۲۳۹۴۳۳۸۲۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۸۱۵۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418175
آگهی تغییرات موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان شماره ثبت ۳۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۴۴۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ (خارج از شرکاء) و آقای علی اصغر نجیمی کرهرودی (خارج از شرکاء) بشماره ملی ۰۵۳۴۲۴۳۴۰۱ وارد شرکت گردیدند. پ۱۸۰۸۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614842
آگهی تغییرات موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ به نمایندگی آقای امیرعلی سیف الدین اصل به کد ملی ۱۶۰۰۴۹۲۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷ به نمایندگی آقای مهدی رعنایی به کد ملی ۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۴۴۲۴ به نمایندگی محمد نصیر به کد ملی ۰۰۶۲۸۴۸۴۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین هم افزایی مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۸۷۲ به نمایندگی آقای آیت اله ممیز به کد ملی ۱۲۸۸۸۹۲۶۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شاهرخ فریدوند به کدملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، ضمانتنامه و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء یکی امضاء ثابت مدیرعامل و دیگری امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر موسسه معتبر خواهد بود و سایر نامهای ادرای با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. پ۹۳۰۶۲۳۹۳۵۶۲۱۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691403
آگهی تغییرات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه اطیابی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۳۴۲۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای نوید گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۲۶۷۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محسن امینی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۷۰۰۵۱ و نوید ناطقیان به شماره ملی ۰۴۵۱۰۸۳۳۱۸ و مهدی اسفندیاری منش به شماره ملی ۵۶۵۹۶۴۲۳۸۱ و سعید محمدی یزدی به شماره ملی ۰۳۸۳۷۲۳۱۲۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۸۵۸۳۶۹۸۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمون پترو پالایش درتاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۶۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۱۰۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و ساخت واحدهای پالایشی کوچک نفت و فرآورده های نفتی، پالایش و فرآورش نفت و فرآورده های نفتی، طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات پالایشی، انتقال فناوری فرآیندهای پالایشی و صنایع مرتبط، تهیه و تدوین دانش فنی فرآیندهای صنایع پالایشی و مرتبط، صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی فرآیندهای صنایع پالایشی و مرتبط. تاسیس شعب و دفتر نمایندگی در مراکز مختلف در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پالایش و فرآورش نفت و فرآورده های نفتی در داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات هرگونه مواد نفتی و فرآورده های نفتی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه شهید ستاری ـ بلوار لاله ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه دوم کدپستی ۱۴۷۳۸۵۶۳۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶/۱۰۳۶ مورخ ۸/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم حاج ابراهیمی کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به نمایندگی از موسسه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مسعود عبدی کدملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهراب روح بخش کدملی۰۰۵۴۱۷۱۵۷۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا محمدنیا به شماره ملی ۰۰۶۰۲۳۲۶۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۲۲۸۹۷۶۰۱۴۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397100
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین اطمینان فناوران پردیس درتاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۶۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۲۱۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای پولی و مالی، مشارکت در توسعه و توانمندسازی شرکت های مطالعاتی، فناور و نهادهای تخصصی حوزه فناوری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام طرح های مطالعاتی در کلیه حوزه ها اعم از مطالعات مرتبط با توسعه، اقتصاد، فناوری و نوآوری، ارتقا، اکتساب و انتقال فناوری، تولید، تجاری سازی و توسعه بازار، مبادلات فناورانه و ارائه کلیه خدمات مرتبط اعم از مشاوره تخصصی، ارزیابی و امکان سنجی طرح های کسب وکار و نظارت، محاسبه انواع مخاطرات اعم از مخاطرات اعتباری، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های مطالعاتی و فناوری و مبادلات مربوط به آن مستقیماً یا از طریق عقد قرارداد همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تولید، توزیع، بسته بندی، خریدوفروش کلیه کالاها و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه خدمات اعم از خدمات پس از فروش، خدمات بازاریابی(غیرهرمی و غیرشبکه ای) و مدیریت شبکه توزیع، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در کلیه حوزه ها، عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف شرکت، ضمانت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نزد اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برگزاری همایش و هم اندیشی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی، پشتیبانی از اشخاص حقوقی از طریق پرداخت تمام یا بخشی از هزینه ها به صورت معوض یا غیرمعوض، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و غیردولتی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-ونک-خیابان سئول-خیابان اوستا-پلاک ۹-طبقه همکف-- کدپستی ۱۹۹۵۸۵۹۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۸۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و بموجب گواهی شماره ۱۶۹/۱۱۰/۱۰مورخ ۲۱/۱/۹۶بانک قرض الحسنه رسالت شعبه سعادت آباد مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد . اولین مدیران: ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی عباسی اصل به شماره ملی ۰۰۶۱۰۵۲۷۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲دو سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدمهدی بنی طباکوپائی به شماره ملی ۱۲۷۰۲۴۴۴۰۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن ملکیان به شماره ملی ۲۰۶۴۸۵۳۹۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۶۰۲۰۲۴۴۷۶۵۵۷۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486445
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ و مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی۰۰۷۰۴۲۳۷۳۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدصادق خیاطیان یزدی به شماره ملی۴۴۳۲۳۵۹۴۷۱ به نمایندگی از مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به شناسه ملی۱۴۰۰۲۸۲۱۲۹۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید شجاعی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۳۶۲۸۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) آقایان علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ و هادی عباسی اصل به شماره ملی ۰۰۶۱۰۵۲۷۵۲ و مهدی رعنائی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها وعقود با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۰۴۲۳۶۹۲۸۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510726
آگهی تغییرات شرکت مهندسی برهان نو آوران آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا محمدی به شماره ملی ۳۸۷۵۴۵۴۰۶۵ به جای آقای سید محمد حسین سجادی نیری به شماره ملی ۰۰۶۱۸۶۴۱۸۸ به عنوان نماینده شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شماره ملی ۱۰۸۶۱۹۴۲۸۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه مؤسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، مؤسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ به نمایندگی آقای محمد جلال به شماره ملی ۴۵۶۹۵۶۴۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۲۸۴۵ به نمایندگی آقای علیرضا محمدی به شماره ملی ۳۸۷۵۴۵۴۰۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۲۱۹۲۲۵۱۷۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559557
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۶۸۱۹۲ مورخه ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ اداره امور سازمان مرم نهاد وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه منتهی به ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - حسین صابری زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - محسن رفیق دوست به شماره ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ و صابر میرزایی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ و سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ همگی به سمت اعضا اصلی و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۲۳۸۶۳۴۱۸۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711055
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۶۶۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای صابر میرزایی بشماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت امناء موسسه از ۱۲ نفر به ۹ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش سرمایه به شرح دیل می‌باشد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ دارنده۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صابر میرزایی بشماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ دارنده: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۲۴۸۳۲۹۷۲۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786535
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری پارک علم و فناوری ایرانیان دانا درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۶۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۹۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت موسسه و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها ـ ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز به واحدهای فناور- کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی ـ حمایت مالی و ایجاد زمینه های مناسب یرای توسعه فناوری و جلب سرمایه گذاری در واحدهای فناور- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در موسسه ـ جلب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه در راستای ماموریت و اهداف موسسه ـ ایجاد زمینه لازم برای فعالیت مشترک بین واحدهای فناور داخلی و خارجی ـ ایجاد زمینه مناسب، جهت حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در موسسه ـ کمک در جهت دهی مراکز علمی، فناوری و خدمات تجاری سازی مرتبط با موسسه ـ ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور- ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در موسسه ـ کمک به ایجاد شرکت های زایشی و راه اندازی بنگاه های اقتصادی جدید ـ مشارکت در طرحهای واحدهای فناور- مشارکت در ایجاد واحدهای فناور و شرکتها و موسسات ارائه دهنده خدمات تجاری سازی فناوری(خدمات تخصصی کسب و کار)تملک سهام واحدهای فناور- ارائه خدمات تجاری سازی فناوری(آموزش، منتورینگ و مشاوره طرح های دانش بنیان، ارزیابی طرح های فناور، ارزیابی طرح ها و شرکت های دانش بنیان، تهیه طرح های کسب و کار بی پی، تهیه طرح های اف اس)همکاری و مشارکت با خیرین و واقفین در راستای فعالیت های موسسه ـ مدیریت و راهبری مراکز علم و فناوری از جمله؛ پارک علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری، شتابدهنده ها و صندوق های پژوهش و فناوری ـ انعقاد و اجرای قراردادهای اجرایی، بازرگانی، خدماتی، مطالعاتی، پژوهشی و یا فروش محصول یا خدمات واحدهای فناور و صاحبان ایده و فناوری ـ انعقاد و یا اجرای قراردادهایی که در زمینه طراحی، بهبود و توسعه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و سایر زیرساختهای توسعه فناوری ـ انعقاد قراردادهایی که برای انجام به اشخاص حقوقی و حقیقی از جمله؛ واحدهای فناور، محققان، پژوهشگران و صاحبان ایده و فناوری ارجاع می شود. واردات و صادرات در رابطه با موضوع موسسه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع موسسه -اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت درنمایشگاه هاو همایش ها و سمینارهای داخلی و بین الملی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-دریان نو-خیابان شهید دکتر حبیب اله-خیابان شهید مسعود سروش(یکم)-پلاک -۹۶-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۵۵۶۹۳۴۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ و به نمایندگی مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ دارنده ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷ و به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ دارنده ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین جلیلی به شماره ملی ۰۳۸۴۷۳۲۴۷۱ و به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا و اعضای هیئت مدیره)به مدت نامحدود آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه و نامه های عادی و اداری به امضای مدیرعامل موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۶۵۳۰۸۸۸۵۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965174
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۴۳۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۹۵۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف بنیاد عبارتند از: الف)کلیات بنیاد علم و فناوری مصطفی در رویکردهای کلان خود به منظور توسعه علمی و فناوری در جهان تلاش خواهد کرد. فعالیتهای این بنیاد در جهت تشویق و ترغیب نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام، در جهت تولید هرچه بیشتر علم و فناوری تبیین شده و تلاش خواهد کرد تا ارزش های علم و فناوری و فلسفه گرایش به آن را در جوامع اسلامی نهادینه کند. این بنیاد با تمرکز برهم افزایی و همگرایی و همکاری بین دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام در حوزه های مختلف علم و فناوری در راستای ارتقای علم و فناوری در جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی خواهد کوشید.. اهداف بنیاد در ۶ بخش تعریف شده و به شرح زیر می باشند: ارتقای آگاهی عمومی در علم و فناوری. آشنا کردن جوامع با اهمیت علم و فناوری ترویج فرهنگ شناخت از علوم آموخته شده در جوامع. شکل دهی جوامعی علاقه مند به علم و فناوری بهبود فضای پویای آموزشی و پژوهشی.ترویج پژوهش در کنار آموزش در علم.یافتن استعدادهای دانش آموزی و اشتیاق آفرینی در آن ها.ارتقای سطح خودباوری و همکاری در دانش آموزان.هویت بخشی به استعدادهای دانش آموزی و پرورش آن ها.توسعه و حمایت از ایده ها و دستاوردهای فناورانه آشنا کردن استعداد های دانشجویی با زیست بوم نخبگانی.ایجاد نگرش فناورانه در محیط علمی دانشگاه.مسیر دهی استعداد ها به سمت شکوفایی نخبگان حمایت از توسعه علم وفناوری.حمایت از طرح های علمی ـ فناورانه.حمایت از همکاری تعامل و حرکت جمعی بین متخصصین و دانشمندان جهان اسلام.بدست آوردن سهمی در بهبود شرایط جامعه شناسایی دانشمندان برتر جهان اسلام و بهره مندی از پتانسیل ایشان در راستای رفاه بشریت.تقدیر و تشویق دانشمندان جهان اسلام.الگوسازی دانشمندان جهان اسلام.بهره مندی از دانشمندان جهان اسلام در جوامع اسلامی توسعه همکاری های علمی و فناوری.ارتقاء همکاری و هم افزایی دانشمندان. ارتقای کیفی آثار علمی در کنار ارتقای سطح امکانات و آموزش در مراکز علمی ـ تحقیقاتی کشورهای اسلامی.ارتقای سطح علم و فناوری کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص در جهان اسلام ب:روش اجرای هدف ایجاد مراکزی به منظور گسترش فرهنگ ابتکار عمومی.تولید برنامه های علمی ـ آموزشی ـ ترویجی در حوزه های علم و فناوری و تمدن نوین اسلامی.برگزاری نمایشگا ه های علم و فناوری برگزاری رویدادهای هنری. برگزاری رویدادها، جشنواره ها و مسابقات دانش آموزی.درگیر کردن مراکز آموزشی و مدارس در برنامه های دانش آموزی.ایجاد مراکز علمی برای دانش آموزان و دانشجویان.برگزاری رویدادها، جشنواره هاو مسابقات دانشگاهی.ایجاد باشگاه سفیران مصطفی (مبلغین بنیاد مصطفی).ایجاد جامعه المصطفی (واقفین بنیاد مصطفی).ایجاد فرصت های مطالعاتی در مراکز علمی بین المللی.برگزاری رویدادهای علمی و فناورانه حمایت ازپروژه های علمی ـ فناورانه ما بین کشورهای اسلامی به منظور بهره مندی کشورهای کمتر توسعه یافته.اعطای نشان عالی علم و فناوری با نام جایزه مصطفی تبلیغ، اطلاع رسانی و الگو سازی از فعالیت های علمی دانشمندان به خصوص برگزیدگان جایزه در جوامع اسلامی.زمینه سازی جهت همکاری دانشمندان برجسته موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست، بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرای نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. شماره مجوز ۱۴۹۲۴۸ تاریخ مجوز ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده وزرات کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان آزیتا ـ خیابان هشتم ـ پلاک ۲ ـ ورودی دو ـ طبقه همکف ـ واحد غربی کدپستی ۱۹۱۱۹۷۳۴۱۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای علی بیت اللهی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۱۳۲۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سیدمحمودرضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن ظهور به شماره ملی ۱۲۸۵۳۵۲۰۴۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال بازرسین برای مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ حسین صابری زفرقندی به کد ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد. سیدعلی عمرانی به کد ملی ۰۰۷۵۳۶۹۸۳۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۷۰۱۱۸۶۵۲۱۷۴۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175104
آگهی تغییرات شرکت توسعه ایراء البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: شرکت توسعه گروه بازرگانی ایراء البرز به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۳۴۲۰۰به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری برهان به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ به نمایندگی آقای سید محمد میری به کدملی ۵۷۱۹۴۰۹۶۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نوین درمان برهان به شماره ثبت ۳۶۲۸۸۶ بانمایندگی آقای مازیار میر حبیبی به کدملی ۰۰۵۵۸۸۴۲۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مازیار میر حبیبی به کدملی ۰۰۵۵۸۸۴۲۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی هاتف کدملی ۱۳۸۰۹۵۴۶۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی کدملی ۱۲۶۲۳۶۵۱۴۷ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۵۲۷۸۷۳۹۸۱۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213911
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۰۶۵ به نمایندگی سعید سرکار به کدملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۰۹۹۰ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی میرجواد نگارنده به کدملی ۰۰۴۷۵۷۴۷۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها (به جز قراردادهای استخدامی) و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قرادادهای استخدامی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۱۲۳۶۵۸۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368839
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا ایجادی به شماره ملی ۳۳۷۹۸۶۷۹۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - موسسه سامان سرمایه نانو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ با نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره - سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی ۰۷۰۲۳۹۵۲۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک