احمد علیزاده قمصری

آقای احمد علیزاده قمصری

کد ملی 0049640054
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 669107
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۵۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ شرکت مزبور: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۲ شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری بشماره ملی۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدصادق صدر به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۱۵۰۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای فرهاد رحیمی بشماره ملی ۱۲۸۵۷۹۵۹۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ انجام اقدامات مندرج در بندهای ۱ لغایت ۴ و ۷ لغایت ۱۳ و ۱۶ لغایت ۱۸ و ۲۱ و ۲۵ ماده ۱۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۴ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری بسمت بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۱ تعیین گردید. د۱۴۰۷۵۲۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747170
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۹۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیاتمدیره مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/۱۳۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزادهقمصری بشماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ۵ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۶ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. د۱۴۲۱۱۶۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747175
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیاتمدیره مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای جمشید احمدینیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ بسمت رئیس هیاتمدیره، خانم سعیده احمدینیری به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۴۹۰۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و آقای احمد علیزادهقمصری بشماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ۵ آقای غلامرضا نجمی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بسمت بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. د۱۴۲۱۱۷۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758826
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۴۹۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۴۲۳۰۲۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881511
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور: ۱ شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۵۸۸۴۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ انجام اقدامات مندرج در بندهای ۱ الی ۵، ۷ الی ۱۵، ۱۷ الی ۲۰ و ۲۲ الی ۲۵ ماده ۱۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. د۱۶۰۵۰۹۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001565
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مابقی دوران تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ آقای جمشید احمدی نیری با کدملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به نمایندگی شرکت نیک اندیشان قشم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری با کدملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به نمایندگی از شرکت سپهراندیشان قشم بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس احمدی نیری با کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به نمایندگی از شرکت نوآوران سهند آسیا به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۲۲۲۹۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054607
آگهی تصمیمات شرکت سامان آذین آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. غلامرضا نجفی به ک م ۰۰۶۹۴۹۰۲۰۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ش م ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جمشید احمدی نیری به ک م ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ و مهدی یزدانی به ک م ۰۰۴۹۲۳۴۳۹۰ و احمد علیزاده قمصری به ک م ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ جمشید احمدی نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی یزدانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد علیزاده قمصری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۶۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111147
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۲ شرکت مزبور: ۱ ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای جمشید احمدی نیری به کدملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۱۶۷۳۴۶۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117310
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ شرکت مزبور: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۷۶۱۶۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171596
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۰۴/۹۲ از لحاظ مدارک ثبتی تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت‌های کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د۱۷۰۱۵۷۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655517
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱به سمت نایب رئیس وآقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۶۱۱۶۲۳۰به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۵۱۵۶۹۹۸۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655584
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند. الف) آقای عباس احمدی نیری به کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰ ب) آقای جمشید احمدی نیری به کدملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ ج) آقای احمد علیزاده قمصری به کدملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۷۱۵۱۸۲۹۲۵۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655624
آگهی تغییرات شرکت مهرخاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۵۸۰۹۸۷۰۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655642
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به کدملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت رئیس و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به کدملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۵۲۳۰۶۱۸۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656097
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۶۴۲۰۶۴۴۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690688
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۸۲۴۶۸۱۲۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794500
آگهی تغییرات شرکت طلای ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۸۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ بنمایندگی احمد علیزاده قمصری به کد ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ بنمایندگی مجید شریفی به کد ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ به نمایندگی حبیب عرب به کد ملی ۴۸۸۹۲۴۷۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909902
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۵۲۱۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) یا نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبری آبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۴۲۳۶۴۷۳۴۱۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک