بهزاد قنبری

بهزاد قنبری

کد ملی 4959931086
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626734
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریاسهامی عام به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۱۷۷۰۷۵ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۹۰۹۱۵ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۸۹۸۴۸ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۹۰۷۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ بهزاد قنبری به کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از گروه مالی ایرانیان و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان و یحیی پروانی به کدملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن بهزاد قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یحیی پروانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۶۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220877
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسیا ۲۰۰۰ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رحمتیان با کد ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین حسینی با کد ملی ۰۰۵۰۵۹۵۱۵۶ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل با استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ ل. ا. ق. ت اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۶۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245199
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۱۳۹۱۲/۹۵ مورخه ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای منصور پورزرین با کد ملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای میرحکیم حسینی خشه حیران با کد ملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای حمیدرضا داودزاده با کد ملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای مهرداد امینی خوئی با کد ملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره. آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات مشروحه در بندهای ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده عیله شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537865
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ و تاییدیه بیمه آسیا به شماره ۱۴۵۵۰۸ ۹۶ مورخ ۱۸/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به نمایندگی آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به نمایندگی آقای مجتبی کامل نیا با کد ملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۲۳۱۴۰۲ ۱۰۱۰۰ به نمایندگی آقای محسن رستمی با کد ملی ۰۰۵۴۷۳۱۰۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و ۸ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۵۰۹۴۵۶۹۴۲۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550071
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری باکد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ بجای آقای حسین خضری با کدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۷۱۰۷۸۸۷۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657487
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ جایگزین آقای مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید امیر میر منصف با کدملی ۴۸۹۹۴۰۴۱۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ جایگزین آقای مهرداد امینی خوئی با کدملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ به سمت عضو هیات مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۹۶۰۷۲۳۴۱۸۴۰۶۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۹۶۷ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره مجتبی کامل نیا با کدملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ابراهیم اعتمادی با کد ملی ۰۰۵۱۸۵۵۶۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. محل شرکت به آدرس تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشکر شهید حسین لشگری پلاک ۲۷۹ طبقه همکف کد پستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۹۰۸۵۵۰۶۵۵۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810726
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سروش بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزادقنبری دارای کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲به جای آقای احمدرضاسپه وند به سمت رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۲۰۷۶۹۱۳۵۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810749
آگهی تغییرات شرکت بهمن سرویس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزادقنبری دارای کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲به جای آقای احمدرضا سپه وند به سمت رئیس هیأت مدیره خانم صدیقه آشوری دارای کدملی ۰۰۵۱۳۴۴۳۰۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصربهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲به جای آقای مجیدعظیمی شهرابی به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره آقای مهدی علیزاده (نائب رئیس هیأت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادرات دولتی و مؤسسات خصوصی ۲ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ۳ تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۴ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پ۹۶۱۰۲۰۱۷۵۷۷۹۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829861
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری به کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲به سمت رئیس هیئت مدیره سارا خطیبی به کد ملی ۰۰۷۵۹۴۴۶۳۴ به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیده آرزو شفیعی به کد ملی ۴۲۸۴۷۸۴۰۳۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ولی حاتم وند به کد ملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ و حسین حیدر قلی زاده بائی به کد ملی ۵۶۸۹۷۲۶۶۳۱ (اعضاء هیأ ت مدیره) کماکان در سمت خویش باقی می‌باشند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی ومتفرعات آن تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجاری طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف، تعیین جاعل و استردادسند، استرداددعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیر وتوکیل درتوکیل، تعیین مصدق وکارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه درامری که کاملاقاطع دعوی باشد، دعوی خسارت دعوی، جلب ثالث و ورود ثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب علیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوائرثبت اسناد. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۰۲۳۰۲۲۸۲۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۶۱۸ / ۱۲۲ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا ابراهیم پور باکدملی۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدجوادسلیمی باکدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبارثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸به سمت عضوهیئت مدیره، محمدرضا رستمی باکدملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴به سمت عضو هیئت مدیره، یوسف جوانگروه باکدملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وتمام اداره‌های دولتی وموسسه‌های خصوصی، دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعات آن، آقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی آقامه شده، ازطرف شرکت وبنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو …شرکت وسهامدارانش و نیز دفاع ازشرکت و بنام شرکت در مقابل هردعوی آقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغازتاپایان ازجمله حضوردر جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری وتعیین و گزینش داورمنتخب، باحق صلح یابدون آن - واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع ید و رفع تصرف ومزاحمت، درخواست ضرروزیان وصدوردستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنهاومعرفی بدهکارو …وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسه‌های مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به امورمشابه دیگرازاین قبیل. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر شهید حسین لشگری - پلاک ۲۷۹ - طبقه هم کف - کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۱۶۱۸۵۷۳۲۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938499
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ ومجوزبه شماره‌های ۳۲۵۶۶/۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ و ۳۰۵۳۶/۱۲۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ و ۳۱۴۶۶/۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای علی معماری با کدملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. خانم فاطمه هویشی با کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف. آقای مهدی جعفری بشلی با کدملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف. آقای جابر مهرزاد خانسری ۲۶۹۱۴۳۹۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۶۱۲۲۲۸۴۷۸۶۵۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953033
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۵۲۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای میثم ساریان با کد ملی ۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید صادقی با کد ملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۶۱۲۲۷۳۲۰۹۴۵۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050948
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص به رابین درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۷۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۶۴۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:.شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی وخارجی.ترخیص کالا از گمرکات کشور. خدمات و مشاوره مدیریت پروژه شامل مطالعات امکان سنجی، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش در خصوص بخش های مالی و ارائه راهکارها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. خدمات و مشاوره مدیریت برنامه ریزی: شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی سازمانی، مدیریت مبتنی بر هدف در خصوص بخش های مالی و ارائه راهکارها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. خدمات و مشاوره مدیریت نیروی انسانی: شامل تنظیم آیین نامه های استخدامی، ساختار سازمانی، برنامه ریزی نیروی انسانی، طرح ریزی آموزش، توسعه منابع انسانی و نیازسنجی آموزش، طبقه بندی مشاغل، سیستم حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان و آیین نامه های انضباطی در خصوص بخش های مالی و ارائه راهکارها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. خدمات و مشاوره مدیریت مالی: شامل خدمات حسابداری، سیستم های مالی، حسابداری بازرگانی، حسابداری صنعتی، طراحی پروژه های سرمایه گذاری و مشاوره مالی و مالیاتی در خصوص بخش های مالی و ارائه راهکارها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. مشاوره و خدمات مدیریت بازرگانی: شامل مذاکره و عقد قرارداد، سیستم مدیریت صادرات و واردات، سیستم بازاریابی، سیستم مدیریت امور گمرکی و سیستم مدیریت حمل و نقل در خصوص بخش های مالی و ارائه راهکارها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. خدمات و مشاوره به بانک ها و مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی شامل: ارزیابی و ارزش گذاری دارایی ها و بدهی ها، مدیریت دارایی ها به منظور ساماندهی دارایی ها، بازسازی مؤسسات اعتباری نظیر ادغام، خرید و پذیرش و ترمیم، طراحی و اجرای کارآمد نظام جامع مدیریت ریسک، کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی در نهاد های پولی و مالی، طراحی و اجرای برنامه گزیر، اقتضایی مؤسسات اعتباری، تجدید ساختار مالی و سازمانی، ارزیابی عملکرد در تطبیق با قوانین و مقررات و برنامه های بهبود، احراز صحت گزارش های این نهادها و خدمات و مشاوره در تأمین منابع مالی و ارائه راهکارها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. خدمات و مشاوره توسعه کسب و کار ها، برنامه ریزی تولید، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت دانش و زمان و مشاوره مدیریت مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی و بانک ها و مؤسسات اعتباری. ارائه خدمات و مشاوره در حوزه تجاری سازی، طراحی و عملیاتی کردن استراتژی های تجاری و توسعه مالکیت، تدوین گزارشات و طرح های توجیه مالی و اقتصادی، تهیه نقشه راه کسب و کار، طراحی استراتژی های مالی و جذب سرمایه گذار برای کسب و کار های نوپا، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و ارائه راهکار ها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. ارزیابی و توجیه پذیری مالی و اقتصادی کسب و کار ها، مشاوره تأمین مالی، مشاوره ارزیابی و ارزش گذاری کسب و کارها، مشاوره و خدمات در زمینه ساماندهی، ادغام و تملیک شرکت ها، طراحی و توسعه نظامات و سیستم های نهادهای اقتصادی، ارائه خدمات اطمینان بخشی و راستی آزمایی اطلاعات مالی و اقتصادی کسب و کار ها، مشاوره و خدمات در حوزه مدیریت ریسک، تحصیل دارایی ها و ارائه راهکارها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. ایجاد زیرساخت فنی، طراحی، تولید، ارائه و پیاده سازی ماژول ها، سامانه ها و نرم افزار های تخصصی در حوزه فین تک و خدمات نوین مالی و ارزش گذاری با تکنولوژی روز از جمله سامانه های سازمانی. خدمات مشاوره مهندسی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت در زمینه فناوری اطلاعات ای تی، خدمات نوآورانه آنلاین در حوزه مالی و حسابداری و استقرار و بهینه سازی نرم افزار های سیستمی مربوط به حوزه فعالیت شرکت. انجام کلیه امور پژوهشی، تحقیق و توسعه، مشاوره و انتقال فناوری در زمینه فعالیت شرکت. اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی و کارگزاری مجاز در حوزه فعالیت شرکت. انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه اجناس و خدمات مرتبط با موضوع فعلیات شرکت. اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات در حوزه خدمات نوین مالی، شامل تحلیل، طراحی، تولید، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی راهکار های مبتنی بر نرم افزار و سخت افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی. خدمات و مشاوره قانونی: شامل مشاوره و خدمات در حوزه قانون تجارت، قوانین مالیاتی و سایر قوانین تجاری مربوط، مشاوره در حوزه ثبت شرکت، مشاوره و خدمات در زمینه دانش بنیان شدن شرکت ها و ارائه راهکارها و راه حل های تخصصی در زمینه های مذکور. انعقاد قرارداد های همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به کلیه امور اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در رابطه با فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند اینترنت، انبار داده ها جهت ارتقاء عملکرد فنی و اداری در بانک ها و شرکت های متنوع و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و ارائه پیشنهاد نرم افزارهای لازم، چگونگی کنترل عملیات مربوطه و مطالعات در زمینه تعیین فناوری مناسب و مطابق با ماهیت بنگاه ها.ارائه مشاوره جهت برنامه ریزی، قیمت گذاری و بازار فروش کالاها یا خدمات جهت ارائه به مصرف کنندگان و بنگاه های تجاری و مؤسسات اعتباری. ارائه مشاوره در خصوص مطالعات امکان سنجی اقتصادی و فنی برای پروژه های جدید جهت تعیین سودآوری این پروژه ها در طول دوره زمانی عملیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی. ارائه خدمات مدیریتی نظیر مهندسی رویه های داخلی، طراحی فلوچارت ها و گردش اسناد مرتبط، طراحی ساختار سیاست گذاری داخلی، طراحی چارت سازمانی، برنامه های توسعه استراتژیک، بهبود و ابداع روش های نوین کاری، طراحی سیستم های امتیاز دهی بهینه.ارائه خدمات در زمینه آماده سازی و ارائه مطالعات و مشاوره های مرتبط با برنامه ریزی نیروی انسانی و همچنین ارتقای عملکرد آنها. ارائه خدمات مشاوره ای در راستای ارتقای استاندارد کیفی کالاها و خدمات ارائه شده توسط بخش های صنعتی و خدماتی بعلاوه خدمات مشاوره در خصوص تایید ویژگی های استاندارد کالاها و خدمات.ارائه مشاوره و کمک های لازم جهت ایجاد و تاسیس شرکت های تجاری و مؤسسات و نهادهای پولی و مالی، کمک و همکاری به آنها در راستای مشارکت با شرکت های خارجی، ارزیابی شرکتها و ارائه خدمات منشی گری و سایر خدمات مربوطه.ارائه خدمات در حوزه ارائه مطالعات و مشاوره برای توسعه پروژه های شرکت ها، تنظیم استراتژی های مرتبط با فرصت های توسعه و امکان سنجی اقتصادی، بررسی و اصلاح الزامات و مشکلات توسعه، نظارت بر فرایند اجرایی و پیشرفت آن.ارائه خدمات در خصوص مشاوره مدیریت و حل مشکلات مرتبط با زنجیره عرضه و همچنین ارائه طرق لازم برای ارتقای عملکرد و بررسی و تحلیل شبکه توزیع و ارائه راه حل های عملی، امکانات و توسعه و طراحی انبار، و تشخیص پتانسیل های توسعه ای. ارایه خدمات مشاوره مالیاتی و تهیه اظهار نامه های مالیاتی خدمات تسویه مدارک.ارائه خدمات حسابداری انعقاد قرارداد با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و انعقاد قرارداد مشاوره تجاری و اقتصادی با شرکتهای داخلی و خارجی.ارائه خدمات مشاوره ای و نظارت فنی به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی در امور بازرگانی، تجاری و سرمایه گذاری انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری مجاز.خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور.برگزاری نمایشگاه ها و سمینار ها و همایش های داخلی وخارجی. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. مشاوره و مشارکت و انجام امور و فعالیت های مجاز بازرگانی، اقتصادی، تولیدی، خدماتی، عمرانی و ساختمانی در داخل یا خارج از کشور و خدمات مشاوره ای مطالعاتی و اقتصادی جهت ارتقاء توانمندی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاری در زمینه صنایع درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-میرداماد-خیابان شمس تبریزی جنوبی-بلوار میرداماد-پلاک ۲۱۰-طبقه چهارم-واحد ۷ کدپستی ۱۵۴۹۷۵۳۷۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۴۷۹۶ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه دکترنوربخش با کد ۴۴۴۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدصادق عبداللهی پور به شماره ملی ۰۳۷۱۴۱۵۱۳۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای میلاد بت شکن به شماره ملی ۱۲۷۲۷۹۹۵۲۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدهاشم بت شکن به شماره ملی ۱۲۹۱۰۲۵۱۵۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرناز هنری به شماره ملی ۱۲۹۱۱۳۲۸۸۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امیرحسین رضائیان به شماره ملی ۰۴۵۲۵۳۵۷۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای بهزاد قنبری به شماره ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۰۶۷۰۸۳۹۱۵۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180563
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی موثق با کدملی ۰۹۱۹۸۰۸۹۰۵ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بنونام با کدملی ۰۰۵۵۱۵۸۲۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیار نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۷۰۵۳۰۶۰۶۸۴۰۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222646
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ومجوز شماره ۱۶۲۶۰۵/۹۷مورخ۱۴/۵/۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اسمعیل کاویانی با کدملی ۶۲۷۹۴۹۹۹۰۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه خطیبی با کدملی ۰۰۸۱۹۸۴۱۱۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به جای آقای مجید صادقی با کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای روح اله عسگر شهبازی با کدملی۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ به نمایندگی از گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای کامبیز بالنده با کدملی۰۰۷۱۷۹۶۴۰۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره ماده ۵۰ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. • اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۷۳۴۹۴۵۹۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۷۶۷/ ۱۲۲ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهدار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد به شرح ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای یوسف جوانگروه کد ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ولی حاتم وند با کد ملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی معماری با کد ملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهد آور از قبیل چک , سفته , بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه پ۹۷۰۷۰۴۲۲۶۶۹۶۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک