فایق صالحی

آقای فایق صالحی

کد ملی 4959702291
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1200398
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل: شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار ش م ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان ک م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و شرکت پدیده شیمی نیلی ش م ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و شرکت گسترش پدیده شمیی نیلی ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۳۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی ک م ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ و شرکت پخش پدیده پایدار ش م ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ تعیین شدند. موسسه حسابرسی خبره ش ث ۱۱۳۴ و آقای سیاوش سهیلی ک م ۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۷۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229724
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای گل فوده سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی خبره شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش م با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱۲ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد شرکت بزازان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فائق صالحی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۸۸۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635132
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۸۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود گودرزی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی ازشرکت گسترش ویوناسان ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا کیانی آذربایجانی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای فایق صالحی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به نمایندگی از شرکت آنیتاسان آرین ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای پوریا جورقانیان ۰۴۵۲۸۷۷۱۹۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۰۶۱۶۹۶۵۵۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048662
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ پخش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به ک. م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهرداد سجادی به ک. م ۰۳۸۳۶۲۴۲۰۷ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگبی آقای فایق صالحی به ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهداور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا فایق صالحی به همراه یکی از آقایان مهرتاش شاملی کازرونی یا مهرداد سجادی همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۰۳۱۱۵۴۰۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076826
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای رجب جلالوند با کدملی ۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای امیر فضلی با کدملی ۰۰۶۷۰۷۳۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای فایق صالحی با کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضوهیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۶۶۱۳۲۶۸۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223967
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی علی ابراهیمی کردلرک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره - شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - شرکت گل پخش اول ش. م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی فایق صالحی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت دالین مهر ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی حمیدرضا محامدک. م ۰۴۵۱۱۳۰۸۹۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۸۴۳۱۹۷۶۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234113
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرشماره ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فائق صالحی شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بسمت عضو هیات مدیره شرکت دالین مهرشناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مهران سالاری عرب بشماره ملی ۰۰۵۵۹۰۶۱۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره، با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۱۰۱۳۵۰۸۶۳۵۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250022
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۵۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳بانمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ش. م۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸بانمایندگی آقای فایق صالحی ک. م۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضوهیئت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ بانمایندگی آقای مهرداد علیدوست ک. م۱۴۶۵۳۱۹۰۲۶ بعنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق واسناد تعهد آورازقبیل چک، سفته، برات وغیره باامضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلریا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۰۸۲۶۳۸۴۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268676
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای وحید دلفانی ک. م ۴۹۶۹۷۶۳۳۶۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ((همچنین در صورت برابرب آراء رای رئیس هیأت مدیره قاطع آراء خواهد بود)) ش۹۵۱۱۰۳۲۹۸۸۸۹۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289779
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزدسهامی خاص به شماره ثبت۱۰۴۶۰وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱نماینده شرکت گلرنگ پخش وآقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ نماینده شرکت گروه صنعتی آنیتاسان وآقای فایق صالحی به کدملی۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱نماینده شرکت گل پخش اول وآقای امراله ابول نژادیان به کدملی۱۸۶۱۳۳۵۵۷۱نماینده شرکت دالین مهربه سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوموسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اطهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۱۱۱۳۵۵۶۸۷۴۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292366
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آذربایجانغربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ بنمایندگی آقایمهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ و شرکت گل پخش اول بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بنمایندگی آقای فایق صالحی بشماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ و شرکت دالین مهر بشماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ بنمایندگی آقای محمد شفیعیسورک بشماره ملی ۰۳۸۶۴۸۰۴۷۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۶۱۹۲۲۲۸۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292642
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فائق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی مهرشاد شاملی کازورنی به شماره ملی ۱۸۱۸۵۸۲۷۶۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷ به نمایندگی اکبر صالحی به شماره ملی ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۶۸۱۶۶۱۹۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296440
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گلپخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای محمد میرحسینی تبریزی کدملی ۰۰۷۲۷۹۹۰۵۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی کدملی ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۱۱۱۸۲۹۴۹۱۸۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321971
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت دالین مهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای حسن ابره دری به شماره ملی ۰۵۸۹۷۰۴۸۴۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلریا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۳۴۵۸۱۳۰۳۹۵اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323685
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می‌باشد: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مسلم پیری اربط به کدملی ۰۰۸۳۳۱۸۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۴۴۶۶۹۸۴۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351945
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۰۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. ث۲۵۹۴۳۲ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸با نمایندگی آقای محمد صادقی نژادبرزلقی ک. م ۵۴۵۸۸۲۵۸۴۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران ش. ث۳۷۱۴۲۵ ش. م۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران ش. ث۳۷۵۶۲۵ ش. م۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰ با نمایندگی آقای جواد زیدی ک. م ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۲۸۶۸۴۷۵۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354658
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۶۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵:۱ شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت۲۵۹۴۳۲شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مهدی کمالی کدملی ۳۰۳۱۶۷۴۰۲۲بعنوان عضو هیات مدیره آقای مهدی کمالی کدملی ۳۰۳۱۶۷۴۰۲۲به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۳۹۷۵۶۶۹۳۲۷اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363261
آگهی تغییرات شرکت آرین گلرنگ پخش گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای امید اولادی ک. م ۲۱۶۱۶۳۷۸۴۳ بعنوان عضو هیات مدیره آقای امید اولادی ک. م ۲۱۶۱۶۳۷۸۴۳ خارج از اعضا و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا آقای فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۸۴۵۴۶۹۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378701
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۸۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی میریونس سیدیوسفی کلخوران به کدملی ۱۴۶۶۵۳۰۰۹۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۰۶۰۸۵۸۰۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397023
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت گلپخش اول سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت دالین مهر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی علی رضائی به کدملی ۵۵۵۸۶۵۰۸۴۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و با امضای متفق رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره فایق صالحی به کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۰۲۲۵۸۶۲۷۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400645
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فائق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸بانمایندگی آقای البرز اکبری کدملی۱۹۷۱۳۴۶۴۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فائق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود. ش۹۶۰۲۰۴۹۲۶۳۹۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427289
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۷۵۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ شماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای سعید دلفانی آبباریکی کدملی ۴۹۶۹۷۵۱۱۶۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادل با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۳۶۵۳۲۵۷۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430344
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش ساری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸شماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مجتبی بهرامی عبدالملکی ک. م ۲۰۹۲۳۱۴۳۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجتبی بهرامی عبدالملکی به کدملی ۲۰۹۲۳۱۴۳۲۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۵۵۲۲۸۰۳۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435265
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی اسماعیلی شاهزاده علی اکبری کدملی ۰۰۷۴۱۱۵۱۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فایق صالحی کدملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۷۳۹۹۵۷۶۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454127
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش لرستان بروجرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بسمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بشماره ثبت ۳۱۱۲۸۸بشماره ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول بشماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی فایق صالحی بشماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بسمت عضوهیات مدیره شرکت دالین مهر بشماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸با نمایندگی محمدصادق حشمت بشماره ملی ۰۴۹۰۴۱۶۱۸۷ بسمت عضو هیات مدیره محمدصادق حشمت بشماره ملی ۰۴۹۰۴۱۶۱۸۷ بسمت مدیرعامل (خارج ازاعضاءهیئت مدیره و سهامداران) بمدت باقیمانده تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۱۰۸۶۹۵۲۹۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504784
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش ش. م ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک. م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش ش. م ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی ک. م ۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵ به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت هستی آرین تامین ش. م ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش. م ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی آقای رجب جلالوند ک. م ۲۹۴۹۳۴۰۳۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز رحیمی ک. م ۵۱۷۹۷۰۷۹۶۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از آقایان کورش منتصر یا محمد برهانی یا رجب جلالوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۱۸۸۳۰۴۶۸۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ غذایی کوروش درتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۴۸۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :خرید، فروش، بسته بندی، توزیع ،تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی ومحصولات غذایی شامل فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-آرژانتین-خیابان اهورامزدا-بن بست نادر-پلاک ۱-طبقه همکف-- کدپستی ۱۵۱۶۹۵۳۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد بموجب گواهی شماره ۱۹۲/۹۶,۱۷۰ مورخ۱۷/۴/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد اولین مدیران:شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰با نمایندگی کورش منتصر به کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی فایق صالحی به کدملی۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی امیر فضلی به کدملی۰۰۶۷۰۷۳۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۶۳۷۷۷۰۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536406
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد حسین اسمایی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۵۲۳۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آنیتاسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۵۹۹ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۰۸۳۶۶۶۱۵۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854387
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسیدموسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ پ۹۶۱۱۱۴۳۰۰۱۴۱۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860131
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۱۶۳۰۸۱۵۶۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870984
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی جواد زیدی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ پ۹۶۱۱۲۴۸۲۸۹۸۲۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932599
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸به نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲و شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی آقای توحید قزوینهء به شماره ملی ۳۳۰۹۶۱۶۶۴۹ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ بتصویب رسید. ش۹۶۱۲۲۰۷۴۵۸۴۲۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک