حسین میرمحمدصادقی

حسین میرمحمدصادقی

کد ملی 0049476076
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1095968
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی اعراف نور ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۹۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ غلامعلی افروز به ش ملی ۰۰۴۷۰۳۳۹۶۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک عبارتند از: حسین میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و فروغ السادات میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ هر یک دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۶۶۴۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103104
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۳۶۳۳
به استناد صورتجلسه فوق العاده هیات امنا مورخ۱۵/۱۱/۹۱ آدرس بنیاد به تهران خیابان ایتالیا تقاطع خیابان قدس پلاک۹۸ کدپستی۱۴۱۷۷۴۳۳۱۳ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده۱۲ و ۲۸ اساسنامه طبق شرح مندرج در صورتجلسه تغییر و مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت امنا برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند: محسن قرائتی به کدملی۱۲۶۱۵۰۰۰۶۷ و مهدی نویدادهم به کدملی۰۴۵۱۹۳۳۶۵۶ و سید محمدعلی امین جواهری به کدملی۱۲۸۰۷۹۶۳۵۹ و سید جواد بهشتی به کدملی۱۲۶۲۱۸۴۷۴۶ و سید احمد زرهانی به کدملی۲۰۰۱۹۶۳۳۰۰ و عباس شیبانی به کدملی۰۰۳۷۸۳۹۸۷۱ و سید مجتبی عراقچی به کدملی۰۰۴۲۳۴۳۸۵۲ و حسین مظفر به کدملی۳۹۳۲۰۹۴۳۴۴ و محمدصابر جعفری به کدملی۰۳۸۰۹۳۳۲۱۷ و محمد حاج علی اکبری به کدملی۰۴۳۹۵۷۸۱۲۴ و حسین میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و حسن تهرانی به کدملی۰۰۳۸۴۱۳۴۲۶ و محسن رفیق دوست به کدملی۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ و محمدحسن رحیمیان دستجردی به کدملی۱۲۸۸۵۹۴۰۵ و سید حسن آقائی فیروزآبادی به کدملی۰۹۳۰۵۹۳۷۰۷ و سید یحیی صفوی همامی به کدملی۶۲۰۹۸۵۳۷۱۴ و محمود لولاچیان به کدملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ و محمود متوسل آرانی به کدملی۰۳۸۴۴۸۳۵۵۰ و سید محمدرضا آیت اللهی به کدملی۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳ و مجتبی کلباسی اشتری به کدملی۱۲۸۵۵۲۸۲۳۹ و اعضای هیئت مدیره از۷ نفر به۹ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اعضاء به شرح ذیل انتخاب گردیدند. عباس شیبانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید یحیی صفوی همامی به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و محمدصابر جعفری به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام بنیاد و سید محمدرضا آیت اللهی و حسین مظفر و محمود متوسل آرانی و سید محمدعلی امین جواهری و مهدی نویدادهم و مجتبی کلباسی اشتری برای مدت۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۹۸۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141934
آگهی تاسیس موسسه حرکت رشد و اعتدال حرا
موسسه فوق در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۲ تحت شماره ۳۲۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۷۱۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: الف: کلیات: ۱ـ ارتقا سطح آگاهی و معرفت اسلامی باتوجه به هویت ایرانی و تداوم تاریخی آن ۲ـ مقابله با تفکرات انحرافی و اجتناب از استفاده ابزاری از تعبد دینی برای گریز از تدبیر عقلانی ـ ب: روش اجرای هدف: ۱ـ گردآوری، تنظیم و تدوین و انتشار نمایه نامه و فهرستهای موضوعی در زمینه های متناسب با اهداف موسسه، ۲ـ انجام فعالیتهای انتشاراتی به منظور انتشار کتاب، ۳ـ انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی، ویژه نامه و نشریه داخلی، ۴ـ تاسیس خبرگزاری در زمینه های عمومی و یا تخصصی، ۵ـ برگزاری همایشهای محلی، ملی، بین المللی مرتبط با اهداف و فعالیتهای موسسه، ۶ـ ارائه مقالات علمی در زمینه های متناسب با اهداف موسسه، ۷ـ ارائه راهکارهای علمی و طرحهای مطالعاتی در زمینه های متناسب با اهداف موسسه، ۸ـ تاسیس پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی (وب سایت) که اهداف این سایت عبارتند از (اطلاع رسانی، ارائه مطالب علمی و فرهنگی و ارائه تحلیل) موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی به معنای اجازه فعالیت درخصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان بهشتی میدان تختی خ صابونچی کوچه مهماندوست پلاک ۷ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۸۶۳۴۱ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ـ آقای محمد آقا نهاوندیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۸۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای شهرام محمدنژاد به شماره ملی ۵۹۴۹۵۴۹۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای قاسم پورحسن درزی به شماره ملی ۴۹۸۸۴۲۹۲۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). ۶ـ۵ـ آقای عباس رجائی به شماره ملی ۰۵۳۲۱۵۸۶۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). ۷ـ۵ـ آقای سیدمحمدجعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ به سمت خزانه دار. ۸ـ۵ـ آقای شهرام محمدنژاد به شماره ملی ۵۹۴۹۵۴۹۰۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۶۸۷۵۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159693
آگهی تغییرات شرکت بهمن کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو امین موید ک. م ۱۳۷۷۸۳۹۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و ماشاءالله هدایتی به ک. م ۰۵۷۹۴۳۵۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی میرمحمدصادقی ک. م ۱۲۸۵۳۳۷۳۳۹ و حسین میرمحمدصادقی ک. م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و خورشید زنگنه ک. م ۳۲۵۰۳۶۴۵۵۱. پ۱۶۹۶۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312975
آگهی تغییرات ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۱۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی بختیاری به شماره ملی ۰۸۱۹۶۱۶۵۹۱ و علی اکبر یساقی به شماره ملی ۱۰۶۳۲۲۴۲۳۳، سید علاء میرمحمدصادقی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی (غلامحسین اسماعیلی) کد ملی ۰۶۵۲۳۶۱۸۱۱ سید رضا نیری با کد ملی ۰۴۳۹۳۹۰۲۸۱ سید اسدالله جولایی کد ملی ۱۲۸۷۵۰۶۵۰۱، محمدرضا اعتمادیان کد ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ علی اکبر بادام برجاه کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۳۴۰ ابراهیم عسگریان دماوندی کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ همگی بسمت اعضای هیئت مدیره و سید حسین میرمحمدصادقی کد ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و اسدالله کربلائی قدیر با کد ملی ۰۰۴۳۲۷۷۳۳۳ بسمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. محمدعلی زنجیره ئی کد ملی ۱۲۸۶۶۱۵۴۳۷ بسمت بازرس اصلی و سید حسین لاجوردی کد ملی ۰۰۳۳۹۶۰۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۵۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400401
آگهی تغییرات موسسه انجمن ایرانی جرم شناسی شماره ثبت ۷۸۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۰۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دکتر حسین میرمحمد صادقی با کد ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و دکتر جعفر کوشا با کد ملی ۰۰۴۳۷۶۵۹۱۲ و دکتر قاسم محمدی با کد ملی ۰۳۸۲۰۹۰۵۷۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا قدیری با کد ملی ۰۷۴۸۶۹۲۲۵۸ و خانم دکتر لمیا رستمی تبریزی با کد ملی ۴۷۲۰۶۳۵۲۲۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی احمدی موسوی با کد ملی ۲۹۹۲۱۶۲۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی انتخاب گردید. پ ۱۸۰۲۱۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575253
آگهی تغییرات موسسه خیریه بیست و دو بهمن پنجاه و هفت به شماره ثبت ۲۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای موسی عبد الحسین حاجی محمد بهمن به شماره پاسپورت ۰۰۳۵۰۳۳۸۹ و آقای علا میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و آقای حسین میر محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به عضویت هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان حسن میر محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید نورالدین عرفانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۸۳۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های رسمی موسسه تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۶۷۵۶۵۴۴۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10894376
آگهی تغییرات شرکت صادراتی بنادر جنوب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۹۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۸۹ فروغ السادات میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال افزایش داد. محمدعلی میرمحمدصادقی به ش ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و عصمت فرهنگ اصفهانی به ش ملی ۱۲۸۵۲۵۰۵۷۵ و احمد میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و حاج علاء میرمحمدصادقی به ش ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و بدری مدرس صادقی به ش ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ و حسین میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و حسن میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و محسن میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ هر یک به تنهایی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را هر یک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال افزایش دادند. صدیقه میرمحمدصادقی به ش ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۴ ریال افزایش دادند. اشرف السادات میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ و مریم میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ و زینت السادات میرمحمدصادقی به ش ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ و طاهره میرمحمدصادقی به ش ملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ هر یک به تنهایی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش دادند. بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شماره ثبت ۲۶۳۸ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ به نمایندگی علاء میرمحمدصادقی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت ارک میربهاء به شماره ثبت ۳۳۷۳۷۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۸۲۸ به نمایندگی محمدعلی میرمحمدصادقی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. محمدعلی میرمحمدصادقی و محسن میرمحمدصادقی و حسن میرمحمدصادقی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. محمدعلی میرمحمدصادقی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. همچنین علاء میرمحمدصادقی و حسین میرمحمدصادقی و عصمت فرهنگ اصفهانی به سمت اعضاء هیئت نظار برای یک سال تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669534
آگهی تغییرات شرکت ایران ساک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۴۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۰۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ و حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و بهرام مینو (خارج از شرکاء) به شماره ملی ۰۰۴۱۱۷۲۰۶۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. - آقای احمد میر محمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ و خانم‌ها اشرف السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ و فروغ السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ بعنوان اعضای هیئت نظار برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۰۲۱۱۹۵۸۲۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681106
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی هتلداران پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۸۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۴ ونامه شماره ۴۲۷۵/۱۲۸۴۰ , ۹۴۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای احمد عبداللطیف حسن علی الصراف به شماره فراگیر ۹۴۶۱۱۲۹۰ وآقای حسین میرمحمد صادقی به کد ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و آقای عبداللطیف حسن علی الصراف به شماره فراگیر ۷۲۵۶۰۵۹۲ وآقای حسن میرمحمد صادقی به کد ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ وآقای سیدمحمد میریزدی به کد ملی ۰۹۴۲۱۷۳۶۲۷ وآقای محسن میرمحمد صادقی به کد ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ واقای سیدباقر غفوریان حیدری به کد ملی ۰۹۳۹۲۹۳۵۰۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند - ۲ آقای ابوالقاسم ارجمند به کد ملی ۰۹۳۹۵۰۵۸۹۴ به سمت بازرس اصلی وآقای محمدباقر کیوان جعفری به کد ملی ۰۸۷۰۲۵۴۱۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۰۹۴۱۷۵۹۱۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830340
آگهی تغییراتخیریه امام صادق ع مرکز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علاءمیرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداللطیف حسن علی الصراف دارای کدفراگیراتباع خارجی به شماره ۷۲۵۶۰۵۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمدعبداللطیف حسن علی الصراف دارای کد فراگیراتباع خارجی به شماره۹۴۶۱۱۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد عابدین به شماره ملی ۱۲۸۱۴۹۴۰۵۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و درغیاب ایشان با امضاء نماینده‌ای که رئیس هیئت مدیره تعیین می‌نماید باتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهرموسسه معتبرمی باشد. همچنین مقرر گردید خرید و فروش اموال غیرمنقول باامضاء مشترک آقای حاج علاء میرمحمدصادقی (رئیس هیئت مدیره) و آقای حاج عبداللطیف حسن علی الصراف (نائب رئیس هیئت مدیره) متفقا «همراه با مهر موسسه ودرغیاب ایشان با امضای مشترک آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی (عضو هیئت مدیره) و آقای احمدعبداللطیف حسن علی الصراف (عضو هیئت مدیره) متفقا» همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. حق امضاء اوراق عادی و مراسلات بامدیرعامل به تنهائی ویا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا"همراه بامهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۲۶۴۰۴۰۲۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266336
آگهی تغییرات شرکت ایران هورمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پرنیان پور به کد ملی۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین میرمحمد صادقی به کد ملی۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به نمایندگی از سوی موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سعید سعیدی نژاد به کد ملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره محمد پرنیان پور به کد ملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره عسل میر محمد صادقی به کد ملی۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ به نمایندگی از سوی بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره فرهاد شایقی به کد ملی ۱۷۵۳۳۵۷۶۸۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضاء آقای محسن پرنیان پور رئیس هیئت مدیره و آقای حسین میرمحمد صادقی نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد شایقی مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء خانم عسل میرمحمد صادقی و یا آقای محمد علی میر محمد صادقی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از آقایان سعید سعیدی نژاد یا محمد پرنیان پور و نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان خانم عسل میرمحمد صادقی یا آقای محمد علی میر محمد صادقی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۲۳۲۵۱۱۸۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293121
آگهی تغییرات آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۰۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۹/۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۲۳۲/۱/۱۰/ص مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ اتاق ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جهانگیر رضایی به عنوان بازرس اصلی موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند آقایان حسین نقره کار شیرازی ک م ۲۲۹۶۴۹۹۱۲۰ محمدمهدی مظاهری ک م ۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵ و سیدمصطفی ابطحی ک م ۴۲۸۴۶۷۵۵۰۸ و حسین میرمحمد صادقی ک م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند علیرضا اشرف ک م ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ به سمت دبیر کل اتاق ایران وعضو هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردید. تغییر سال مالی شمسی به سال مالی آموزشی از اول مهرماه هر سال لغایت پایان شهریور ماه سال بعد تصویب شد؛ (شروع این تغییر از مهر ماه ۹۶ می‌باشد) پ۹۵۱۱۱۶۳۶۲۹۳۶۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336653
آگهی تغییرات جامعه تعلیمات اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۰۹۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود قیومی لولاچیان به شماره ملی ۰۰۳۲۲۰۹۵۲۵ به سمت رییس هیات مدیره حسین میر محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره حسن حیدری به شماره ملی ۶۴۲۹۹۳۶۷۰۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) ذکریا یازرلو به شماره ملی ۴۸۷۹۶۰۴۰۷۰ به سمت عضو هیات مدیره محمد ابراهیم عسگری پور به شماره ملی ۲۱۸۰۹۷۷۷۵۱ به سمت عضو هیات مدیره محمد دادگستر نیا به شماره ملی ۱۲۸۹۷۸۳۴۳۸ به سمت منشی و عضو هیات مدیره علی اکبر رئوف به شماره ملی ۴۴۳۱۲۱۷۷۵۴ به سمت عضو هیات مدیره مهدی فیاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۰۸۰۴ یه سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء چک‌ها و اسناد رسمی و قرار دادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یا رییس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر جامعه می‌باشد. امضاء نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب او با امضاء قائم مقام مدیرعامل و مهر جامعه معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۱۴۳۸۷۲۰۲۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675258
آگهی تغییرات شرکت ظروف کاغذی البرز قزوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۸۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۵۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهم الشرکه مرحومه خانم عصمت فرهنگ اصفهانی به میزان ۱۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به موجب آگهی حصر وراثت شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۰۷۰۰۷۴۷ مورخ ۵/۱۱/۹۴ و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره ۱۵۵۵ مورخ ۱۳/۲/۹۶ بین ورثه ایشان که از شرکاء شرکت میباشند به شرح ذیل تقسیم گردید: احمد میرمحمدصادقی ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰۰ ریال زینت السادات میرمحمدصادقی۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال اشرف السادات میرمحمدصادقی ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال مریم میرمحمدصادقی ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال طاهره میرمحمدصادقی ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال اسامی شرکاء پس از نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشد: محمد علی میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ دارای ۱۸۷٫۲۲۲٫۲۲۳ ریال احمد میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۴۸۲۲ دارای ۲۳۹٫۷۲۲٫۲۲۲ریال صدیقه میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۶۷۹۷۹ دارای ۱۱۳٫۶۱۱٫۱۱۱ ریال زینت السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۹۳۸۱ دارای ۱۳۹٫۸۶۱٫۱۱۱ ریال اشرف السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۲۲۲۷۸ دارای ۱۳۹٫۸۶۱٫۱۱۱ ریال مریم میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۹۷۲۱ دارای ۱۳۹٫۸۶۱٫۱۱۱ ریال طاهره میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۱۴۸۵ دارای ۱۳۹٫۸۶۱٫۱۱۱ ریال بدری مدرس صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ دارای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال فروغ السادات میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ دارای ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حسین میرمحمدصادقیبه شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ دارای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ دارای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ دارای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پ۹۶۰۸۰۲۸۳۹۱۶۵۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760988
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری آموزشی مدارس شناختی بشارت در تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۴۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۶۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: عبارتست از توسعه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان (سنین ۲ تا ۱۸ سال) بر مبنای اصول علوم شناختی و دستاوردهای علمی و منطبق با مبانی دین اسلام و مکتب تشیع از طریق تأسیس مراکز آموزشی از مقطع مهدکودک تا پایان دبیرستان و سایر فعالیت های آموزشی، پژوهشی مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم و با رعایت ضوابط قانونی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید علیرضا یوسفی ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ پلاک ۱۸۱ ـ طبقه زیرزمین ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۶۶۴۹۱ اولین مدیران: آقای سیدعلینقی خرازی به شماره ملی ۰۰۳۲۷۶۷۳۰۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی دوائی به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۹۸۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی دوائی به شماره ملی ۰۰۴۲۸۰۴۳۵۳ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علاء میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمصطفی فتحی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۰۶۹۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهاء داراز قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاو عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل و یکنفر ار اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه بامهر موسسه معتبرمی باشد. امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یایک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهائی همراه بامهر موسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۵۷۵۶۲۴۱۷۲۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832907
آگهی تغییرات شرکت ارک میر علاء شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۹۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۹۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بدری مدرس صادقی ش م ۱۲۸۵۲۶۵۷۱۸ بادریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود ازصندوق ازشرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵) لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه وخروج شریک بشرح زیرمی باشد. آقای علاء میرمحمد صادقی ش م ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین میرمحمد صادقی ش م ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن میرمحمدصادقی ش م ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن میرمحمدصادقی ش م ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فروغ السادات میرمحمدصادقی ش م ۰۰۵۲۱۸۲۹۶۷ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۰۳۱۰۵۹۸۳۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012239
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عسل میرمحمد صادقی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ به نمایندگی از بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۵۶۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین میرمحمد صادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به نمایندگی از موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۷۵۷۸ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمد صادقی ک. م:۱۲۸۵۳۳۷۲۳۹ رییس هیئت مدیره به اتفاق آقای سعید سعیدی نژاد ک. م: ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم دکتر عسل میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۵۵۲۹۶۷۸۵ عضو هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا دکتر حسن میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور ک. م:۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م: ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹ و در غیاب خانم دکتر عسل میرمحمد صادقی با امضای یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ یا دکتر حسن میرمحمد صادقی ک. م: ۰۰۵۲۲۸۱۶۷۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۲۱۵۱۲۱۹۹۷۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178767
آگهی تغییرات نیک زیست فردا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۸۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۷۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۲۰۵/۹۷/۱ / الف ت مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن میرمحمد صادقی به کدملی ۰۰۵۴۱۸۴۱۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی دوایی به کدملی ۰۰۴۲۸۰۴۳۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و آقای حسین میرمحمد صادقی به کدملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواد فهیمی فر به کدملی ۴۷۱۰۰۲۵۰۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و سید امیر محمد فضلی به کدملی ۰۰۷۹۷۹۰۹۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل (خارج از شرکاء). پ۹۷۰۵۲۹۵۰۱۸۴۸۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312243
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مرکز حقوق و مسئولیت های شهروندی درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۸۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۳۸۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارتقا آگاهی نسبت به حقوق شهروندی ارتقا دانش کارگزاران نسبت به حقوق شهروندان شناساندن مسئولیت شهروندی به شهروندان تبیین استانداردهای رفتار مدیران دولتی در برابر مردم تبیین استانداردهای رفتاری شهروندان در برابر یکدیگر تلاش در جهت دادن ضمانت اجرا دادن به حقوق شهروندی و روش های حمایت از آن به کارگیری ظرفیت جامعه در احیا حقوق شهروندی و ارتقا مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان کمک به مراجع قانونگذاری در جهت توسعه حقوق شهروندی کمک به مراجع اجرائی در جهت تقویت حقوق شهروندی انجام کارهای پژوهشی و نظریه پردازی در زمینه حقوق و مسئولیت های شهروندی انجام مطالعات در جهت روشنگری پایه ها و مبانی دینی حقوق شهروندی تقویت جایگاه اجتماعی سازمان های مردم نهاد با هدف تقویت و ارتقا حقوق شهروندی ایجاد روش های جدید بازرسی و نظارت برای حفظ حقوق شهروندی ارتقا روش های حل اختلافات شهروندی به صورت مسالمت آمیز و غیر قضائی شماره مجوز ۸۵۸۵۶ تاریخ مجوز ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ مرجع صادرکننده وزارت کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله تهران نو ـ خیابان پانزده متری ششم ـ خیابان شهید جلیل خوب ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ کدپستی ۱۷۳۳۸۶۳۴۵۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای سعید ابوطالب به شماره ملی ۰۰۴۳۰۳۲۵۶۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین میرمحمدصادقی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۷۶۰۷۶ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سید محمد مقیمی به شماره ملی ۰۳۸۳۱۵۶۹۴۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسین حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۳۸۴۸۷۹۰۲۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت خزانه دار به مدت ۲ سال خانم الهام امین زاده به شماره ملی ۲۲۹۵۱۵۹۲۸۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای غلامحسن کوشکی به شماره ملی ۴۱۹۹۲۹۱۰۹۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین خنیفر به شماره ملی ۵۲۶۹۶۴۵۱۹۱ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر مرکز معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: محمد یکرنگی به شماره ملی ۰۰۶۹۸۷۰۱۴۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال محمد ساردوئی نسب به شماره ملی ۳۱۷۸۹۱۹۸۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال پ۹۷۰۸۲۲۱۳۴۱۷۳۸۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک