نفیسه دروکی

خانم نفیسه دروکی

کد ملی 0493404384
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590714
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۶۳۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهره پیروز به شماره ملی۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم نفیسه دروکی به شماره ملی۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقر و شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر اصل دانشورسردرود تا تاریخ۲۰/۹/۹۲. در تاریخ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۴۵۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608584
آگهی تغییرات شرکت افق گنجینه ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهره پیروز به شماره ملی ۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۳۶۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627954
آگهی تاسیس شرکت تامین اعتماد زاگرس (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۶۱۵۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج ازکشور و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی و خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی و خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، میدان آرژانتین، خ احمدقصیر، ک۱۴ غربی، پ۱۸ ط۵ کدپستی۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکهزار سهم۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یکهزار سهم بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۹۱۱۰۵ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی حاجی باقر به شماره ملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای مهدی ترکمان دهنوی به شماره ملی۰۴۹۰۴۲۴۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۵۹۰ با نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای ابراهیم قاسمی به نمایندگی از شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۵۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۱۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702402
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمینسهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به نمایندگی اردشیر مردان پور به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به کدملی ۶۳۱۹۹۲۳۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی کله به کدملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۲۱۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249332
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نفیسه رودکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدجهانگیر آقازاده به شماره ملی ۱۷۵۱۲۶۳۴۶۰ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیزالله نور به شماره ملی ۰۰۴۷۲۷۱۵۶۶ به نمایندگی از شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۸۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550119
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۹۵۹۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهرگستر یمین پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه گنجینه پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای بابک مدیری به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۸/۱۳۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱۷/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711071
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان ماهان جنوبشرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهره پیروز به شماره ملی ۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی و شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین خالقی محمدی و شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقر تا تاریخ ۲۱/۹/۹۲. در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201798
آگهی تاسیس شرکت بانی تجارت آسان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۶۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌ها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی اعتباری و انجام کلیه فعالیت‌های مجاز در ارتباط با موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران پاسداران بوستان ششم پلاک ۱۰۷ ـ کدپستی ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۹۱۴۹۷ مورخ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مهدی ترکمان‌دهنوی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۲۴۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220323
آگهی تغییرات شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهره پیروز به شماره ملی۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم نفیسه دروکی به شماره ملی۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۰۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370182
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۳۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهره پیروز به شماره ملی ۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491239
آگهی تاسیس شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه امور بازرگانی و تجاری مجاز با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی خدماتی در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیت‌های مجازی که بطور مسقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران پاسداران بوستان ششم پلاک ۱۰۷ ـ کدپستی ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۹/۵۱۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه پایدار فرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی حاجی‌باقری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای عباسعلی شریفی‌کله به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719148
آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهره پیروز به شماره ملی ۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10989635
آگهی تاسیس شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۴۹۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور و مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی بازرگانی خدماتی و در کلیه امور بازرگانی تولیدی خدماتی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر ک ۱۴ پ ۱۸ ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۴۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۹۹۱۵۹ مورخ۱۹/۲/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای علی حاجی‌باقر به شماره ملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای عباسعلی شریفی‌کله به شماره ملی۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم بهاره عامری به شماره ملی۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم نفیسه‌دروکی به شماره ملی۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملی۰۰۷۱۹۹۵۵۶۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705809
آگهی تغییرات شرکت پیشران کسب و کار شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی فاطر بهشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۱۹۷۷۴۱۰۰۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018345
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. امضا کلیه آوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۳۹۹۰۲۱۵۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018350
آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۳۷۰۰۲۲۸۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018445
آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۲۳۵۶۴۲۱۳۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114697
آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اردشیر مردان پور پور پینوندی با کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ بنمایندگی از شرکت گیتی گستر لیو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و نفیسه دروکی با کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ بنمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و ابراهیم جانی با کد ملی ۰۰۷۱۸۷۲۸۰۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه یمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیات مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۷۹۹۴۹۳۳۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114699
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند شرکت گیتی گستر لیو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به نمایندگی خانم نفیسه دروکی با کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت افق گنجینه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی اقای عباسعلی شریفی با کدملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه یمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ به نمایندگی اقای ابراهیم قاسمی با کد ملی ۰۴۲۰۹۶۷۵۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. امضائ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با.. با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۸۱۷۸۲۶۸۶۹۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114712
آگهی تغییرات شرکت بنیان سرمایه تسنیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند شرکت گیتی گستر لیو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به نمایندگی آقای اردشیر مردانپور با کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت افق گنجینه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی خانم نفیسه دروکی با کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت آتیه سازان میشا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به نمایندگی اقای مهدی شهبازی با کد ملی۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل امضائ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با.. با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۸۱۷۱۰۲۴۷۱۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149636
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر لیو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت افق گنجینه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی آقای اردشیر مردانپور به شماره ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سازان میشا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به نمایندگی خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ به نمایندگی اقای عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل: چک، برات، قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۳۵۳۶۳۸۷۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781934
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۰۴۷۵۶۶۵۳۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820408
آگهی تغییرات شرکت سروش گستر هیرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریابه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شمراه ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۶ انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۲۶۸۹۸۲۸۲۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820432
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۲۶۶۴۰۵۵۳۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820461
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گستر تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۲۶۲۸۲۳۱۰۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820472
آگهی تغییرات شرکت مهر گستر یمین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۲۶۷۴۲۸۸۲۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822554
آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریابه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۲۷۳۶۸۶۸۱۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822797
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۲۷۲۳۴۴۵۳۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822811
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۱۰۲۷۹۳۹۹۴۱۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک