سمیه غلامی کرزانی

خانم سمیه غلامی کرزانی

کد ملی 0492756058
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 926587
آگهی تاسیس شرکت سینا بنای سترگ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، خیابان فاخته، پلاک ۱۹، طبقه ۲، واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۴۱۷۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۶۲/۷۱۴ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای آیدن محمدنژاد مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۳۴۴۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926599
آگهی تاسیس شرکت زاگرس سترگ پی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۵۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نیلگون، بن بست ستاره، پلاک ۲، طبقه ۲ ـ کدپستی ۱۵۴۱۷۳۳۳۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۷/۱۰۸۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۱۰۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926600
آگهی تاسیس شرکت سهند پی سامان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۲۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلزار، کوچه سیمرغ غربی، پلاک ۵۶ ـ کدپستی ۱۵۴۱۶۹۵۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۸۵۸۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۰۹۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926601
آگهی تاسیس شرکت شالوده بنای تفتان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل شامل جرثقیل، بالابر، آسانسور و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت آموزش پرسنل داخلی شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، کوچه ارغوان، کوچه چلچله، پلاک ۲۲، طبقه ۱ ـ کدپستی ۱۵۴۱۶۵۷۱۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۸۹۳۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۲۳۶۸۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۷۷۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی ۱۶۰۰۱۳۱۷۳۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۳۴۶۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070066
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر سترگ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۳۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به شماره شناسنامه ۱۹۰۴ تاریخ تولد ۲۵/۶/۱۳۵۹ فرزند شکراله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به شماره شناسنامه ۲۴۳۷ تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۶۳ فرزند یوسف رضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و خانم مریم جلالی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۸۶۶۰۷ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جلالی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۸۶۶۰۷به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم جلالی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۸۶۶۰۷ به سمت مدیرعامل. ۴ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانهای با امضا رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۸۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168192
آگهی تاسیس شرکت رفیع بام ستون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۱۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۸۹۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی, آجری, سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر, بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی, بزرگراههای ریلی, سیستمهای انتقال هوای پایدار, تونل ها, پل ها, راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره, طراحی, ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش, صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت که نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نفت جنوبی, خیابان آقازاده, کوچه دوم, پلاک۳۸, طبقه۲ ـ کدپستی۱۹۱۱۶۴۴۱۱۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعدادیکصد و بیست سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۲۵۹۲۱۱۶ مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ نزد بانک تات شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای میثم غلامی به شماره ملی۳۹۷۹۶۳۳۴۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای میثم غلامی به شماره ملی۳۹۷۹۶۳۳۴۰۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره خانم سمیه غلامی کرزانی منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم نسترن علی جان طرقی به شماره ملی۰۰۱۵۰۶۸۸۵۴ عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم هما حقیقی به شماره ملی۰۰۴۳۳۴۰۳۶۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۰۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168193
آگهی تاسیس شرکت کوشا راه افروز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۱۳۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۸۹۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی, آجری, سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر, بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی , بزرگراههای ریلی, سیستمهای انتقال هوای پایدار, تونل ها, پل ها, راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل مشاوره , طراحی, ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش , صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت که نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان دستگردی نرسیده به نفت کوچه دوم پلاک۳۸ ط۳ واحد۳ ـ کدپستی۱۹۱۱۶۴۴۱۱۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۷۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۴۶۹۲۸۵ ص مورخ۲۳/۰۳/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه فاز۲ اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم مرضیه قاسمی به شماره ملی۰۴۵۳۵۲۶۶۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم مرضیه قاسمی به شماره ملی۰۴۵۳۵۲۶۶۴۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره خانم سمیه کرزانی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم یاسمن علی جان طرقی به شماره ملی۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۰۰۵۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257701
آگهی تغییرات شرکت کوشا رفیع پیمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۵۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه غلامی کرزانی با کدملی۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ و آقای محمد جراح زاده با کدملی۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای احسان اله هدایتی به ش. م۰۴۹۳۴۱۸۴۷۴ دارای مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال آقای محمد محب محمدی به ش. م۶۶۴۹۸۸۱۰۰۷ دارای مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال آقای حسن کاظمی به ش. م۰۰۷۱۹۶۷۷۴۵ دارای مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال محل شرکت در تهران به آدرس سعادت آباد بین میدان سرو و بوستان جنب بانک آینده ساختمان نگین سرو پلاک۹۸ طبقه چهارم واحد۳۰ کدپستی۱۹۹۸۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۴۳۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613358
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلند بنای سترگ در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۹۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۴۶۹۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی خیابان عطااله امینی پلاک۳ واحد ۷ کدپستی ۱۴۳۴۷۵۳۱۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۵۸ ۸ـ۸۲ ـ ۹۳ مورخ ۲/۶/۹۳ نزد بانک سامان شعبه بلوار کشاورزپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شکراله جراح زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش ـ م ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶. فرخنده معمار به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش ـ م ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱. محمد جراح زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به ش ـ م ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم مریم توکلی به شماره ملی ۳۹۷۸۷۵۱۷۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد پ۹۳۰۶۲۳۵۸۹۶۶۷۹۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677619
آگهی تغییرات شرکت آرکا پی عمران با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۱۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۹۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم الهام رفیع با کد ملی ۱۵۴۰۰۴۶۸۲۶ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال و خانم سحر رفیع با کد ملی ۵۰۷۰۰۸۷۶۶۵ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به قرار ذیل می‌باشد: آقای شکراله جراح زاده با کد ملی۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ دارای ۵۰۰٫۰۰۰ ریال خانم سمیه غلامی کرزانی با کد ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ دارای ۵۰۰٫۰۰۰ ریال خانم الهام رفیع با کد ملی ۱۵۴۰۰۴۶۸۲۶ با کد ملی دارای ۵۰۰٫۰۰۰ ریال خانم سحر رفیع با کد ملی ۵۰۷۰۰۸۷۶۶۵ با کد ملی دارای ۵۰۰٫۰۰۰ ریال پ۹۳۰۸۰۴۹۲۶۶۹۵۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677646
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنا کاژه در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۴۸۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان اشرفی اصفهانی قبل از اتوبان نیایش کوچه ۱۹ پلاک ۱۹ طبقه ۳ واحد شرقی کدپستی ۱۴۶۹۶۱۵۴۹۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰,۴۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سوستان ۲۰۲۰ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم سمیه غلامی کرزانی به کدملی۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره،آقای شکراله جراح زاده به کدملی ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین ایرانیان به کدملی ۰۰۶۸۵۶۱۷۲۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای خانم سمیه غلامی کرزانی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم سمیه غلامی کرزانی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهدی شمس زهرائی به شماره ملی ۰۰۷۹۱۸۵۸۷۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ یاسمن علی جان طرقی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۸۰۴۶۳۳۹۳۲۵۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681385
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا راه کهن در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۰۸۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی وهرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه میری پلاک ۶۲ واحد ۴ کدپستی ۱۳۱۱۹۳۳۵۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۵ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سروستان ۲۰۲۰ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم یاسمن علی جان طرقی به کدملی ۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم هما حقیقی به کدملی۰۰۴۳۳۴۰۳۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسترن علی جان طرقی به کدملی۰۰۱۵۰۶۸۸۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۷۷۸۴۳۵۰۶۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681387
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش راه والا در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۵۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۰۹۰۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی وهرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جردن خ گلفام پلاک ۵۰ واحد ۵ کدپستی ۱۴۹۱۳۱۹۱۸۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۶ مورخ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سروستان ۲۰۲۰پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم هما حقیقی به کدملی۰۰۴۳۳۴۰۳۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نسترن علی جان طرقی به کدملی۰۰۱۵۰۶۸۸۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم یاسمن علی جان طرقی به کدملی ۰۰۷۸۹۶۶۹۲۲بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قاردادها و عقود اسلامی به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۷۸۶۷۴۲۴۷۴۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713188
آگهی تغییرات شرکت فلات گستر آبتین شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۷۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا ستارزاده فرزند رشید به شماره شناسنامه ۸۲۴۷ با کد ملی ۵۰۷۸۷۵۲۶۳۳ متولد ۱۲/۰۶/۱۳۴۶ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت و خانم سیما شمس زاده ملکی فرزند قیطران به شماره شناسنامه ۱۰۷۱۰ با کد ملی ۵۰۷۸۷۷۷۲۸۸ متولد ۰۱/۰۴/۱۳۵۴ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به مبلغ ۵۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه (ماده ۱۱) در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. شرکا شرکت بعد از افزایش سرمایه آقای محمد جراح زاده با ک. م ۲۰۰۲۶۲۸۲۷دارنده۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سمیه غلامی کرزانی با ک. م ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای رضا ستار زاده دارنده ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم سیما شمس زاده ملکی دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۹۰۸۳۶۳۳۳۵۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767249
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سریر کومه سازان درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۱۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۰۲۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد خیابان فرخ تاجبخش کوچه سوم پلاک۴۲ طبقه ۲ واحد۲ کدپستی ۱۹۱۱۶۴۳۹۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۳۰۰,۲۴۷ مورخ ۲۶/۹/۹۳ نزد بانک آینده شعبه تهران ـ سرو غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد جراح زاده به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ و فرخنده معمار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ و شکراله جراح زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای آقای محمد جراح زاده بسمت مدیرعامل به تنهائی و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء آقای محمد جراح زاده بسمت مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم مریم توکلی به شماره ملی ۳۹۷۸۷۵۱۷۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۳۱۰۱۶۶۲۰۵۵۴۵۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731412
آگهی تغییرات شرکت مستحکم بنای امرداد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۱۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق واحد به شماره شناسنامه ۵۹۱۶با کدملی۰۰۷۳۵۷۸۳۹۸ متولد ۱۸/۰۶/۱۳۶۳ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت و آقای محمد باقر واحدبه کدملی ۰۰۷۱۷۵۹۶۰۳ متولد ۱۵/۰۹/۱۳۵۹ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج شدند و از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از ۶۵۰۰۰۰۰ ریال به ۵۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. لیست شرکا بشرح ذیل می‌باشد: آقای شکراله جراح زاده ۲۰۰۱۸۴۵۷۶۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای غلامحسین قاسمی ۵۹۰۹۸۹۴۸۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم سمیه غلامی کرزانی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای امین ایرانیان ۰۰۶۸۵۶۱۷۲۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای مسعود دادار ۱۹۳۰۵۶۷۵۷۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مهدی شاه محمدی ۵۰۹۹۸۷۳۲۵۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای حسن پوراکبر ۲۷۵۴۷۹۰۹۱۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم عذرا طبسی ۰۰۷۹۹۰۲۵۳۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سید صمد مشعلی ۰۰۳۲۸۴۱۸۴۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۱۱۷۹۱۶۶۱۰۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114669
آگهی تغییرات شرکت صدر مکانیک عمران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۹۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا غلامی کرزانی کدملی ۰۴۹۳۱۹۳۶۷۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از شرکت خارج گردید. خانم سمیه غلامی کرزانی کدملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می‌گردد. لیست سهامداران بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد. مهدی احمدی کدملی ۵۰۸۹۸۷۵۶۳۴ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسین صفی خانی کدملی ۳۹۳۴۳۵۱۲۶۳ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۱۷۳۵۰۴۳۲۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239899
آگهی تغییرات شرکت عمران صدر کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۵۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۱۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادار به شماره ملی ۱۹۳۰۵۶۷۵۷۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای غلامحسین قاسمی به شماره ملی ۵۹۰۹۸۹۴۸۴۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۲۹۵۹با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای امین ایرانیان به شماره ملی ۰۰۶۸۵۶۱۷۲۵دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال آقای بهزاد امین لو به شماره ملی ۴۸۹۹۷۷۲۴۲۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای علیرضا جوادپور به شماره ملی ۴۸۹۹۷۸۶۸۶۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد جراح زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۶۲۷۸۲۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن نادری منفرد به شماره ملی ۴۸۹۹۷۸۶۹۰۵ دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال آقای مهدی شمس زهرایی به شماره ملی ۰۰۷۹۱۸۵۸۷۸ دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۰۱۴۷۹۴۹۶۴۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539184
آگهی تغییرات شرکت سترگ سازه پیمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۷۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیه غلامی کرزانی به کدملی ۰۴۹۲۷۵۶۰۵۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای حسن توکلی به کدملی۳۹۷۹۶۲۹۳۳۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید خانم سودابه اکرمی سرمد به کدملی ۳۸۷۱۳۱۶۷۱۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید خانم فرخنده معمار به کدملی ۱۷۵۳۳۳۱۹۶۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از ۵۰۲۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه: ۱ محمد هادی فرزانه خو به کدملی ۰۰۷۸۶۵۹۵۵۸ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال ۲ پریسا عزیزی به کدملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۵۰۹۷۰۶۳۰۷۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک