ابراهیم سعیدی فر

آقای ابراهیم سعیدی فر

کد ملی 0492454191
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 699911
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به ش م۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ با نمایندگی بهزاد وفاداران تبریزی به ک م۰۰۴۰۳۱۷۸۷۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی فر به ک م۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۶۲۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606359
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر تابیده چی به شماره ملی۳۸۷۱۳۶۹۲۶۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681176
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری آسیا فراز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۵۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688785
آگهی تغییرات شرکت ره نگار فردا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۵۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی ضیائی بیگدلی و آقای افشین کلاهی به شماره ملی ۰۹۳۴۴۴۹۶۲۷ و شرکت نیمه هادی عماد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۱۹ با نمایندگی آقای وحید ترابی تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱. در تاریخ۲۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689903
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پردازش زمان سهامی خاص بشماره ثبت۳۴۶۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۲۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۵/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944398
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران منصور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۹۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10040709
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی دریاچه گهر لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۳۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041184
آگهی تغییرات شرکت داماش ترابر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۰۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049077
آگهی تغییرات شرکت پایا گاز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ساسان معدل به شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۷۸۴۱ و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۴۰۹۶ و آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ و شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا تاج گردون و شرکت سرمایه گذاری آرمان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج گردون تا تاریخ ۲۳/۳/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ساسان معدل به شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۷۸۴۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۴۰۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا تاج گردون بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آرمان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج گردون بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۴۰۹۶ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ سهروردی شمالی نبش ک نقدی پ ۶۰۳ کدپستی ۱۵۵۸۶۳۳۱۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت و مزایدات و مناقصات داخل و خارج و خرید و فروش و کلیه خدمات مجاز بازرگانی درخصوص کالاهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ایجاد شد و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت که درخصوص موضوع فعالیت شرکت لازم باشد. در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052784
آگهی تغییرات شرکت امیر منصور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۰۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195726
آگهی تغییرات شرکت سیمانهای نفت بروجرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438786
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس گستر آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879926
آگهی تصمیمات شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۳۹۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی فر به کدملی۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11034411
آگهی تصمیمات شرکت شفاف شیمی پلاست سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۷۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی فر به کدملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086822
آگهی تصمیمات شرکت داروئی و آرایشی و بهداشتی مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۴۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه آریا حساب خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی فر به کد ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ و شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ و شرکت قاسم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ و شرکت صادراتی پر سوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ و شرکت شوکو پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125829
آگهی تغییرات شرکت جهت ترسیم ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۰۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای افشین کازرونی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۳۰۰۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فریدون قدس به شماره ملی ۴۵۶۹۳۳۹۵۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد کوه پیما به شماره ملی ۲۸۰۲۶۹۷۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای جواد کوه پیما به شماره ملی ۲۸۰۲۶۹۷۰۳۱ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و نیز مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134428
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سولار سرمایش شیمی درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۶۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۳۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیس و اداره واحد تولیدی جهت تولید مواد شیمیائی مورد استفاده در تاسیسات صنعتی، گرمایشی و سرمایشی و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه موضوع شرکت، خرید، فروش، تهیه و توزیع انواع مواد شیمیائی، انجام و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای نگهداری، راهبری و تعمیرات تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات کارخانجات صنعتی، تحقیق و بررسی در زمینه کاهش خوردگی آب در تجهیزات صنعتی، تحقیق و بررسی جهت کاهش مصرف سوخت در مبدلهای صنعتی و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ماشین آلات و تاسیسات صنعتی و ساختمانی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتها و موسسات عمومی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار مرزداران ـ خیابان ایثار ـ نامدار ۸ پلاک ۱۱ واحد ۳ کدپستی ۱۴۷۶۸۵۵۷۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶/۳۲۰۰/۳۴ مورخ ۱۸/۷/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه امام علی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهناز تقی پور شماره ملی ۰۰۵۸۵۰۲۴۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره هاله پور جوادی شماره ملی ۰۰۴۰۸۳۴۵۰۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر امیری رحیمی شماره ملی ۰۴۹۰۸۲۵۷۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس اصلی جواد جعفری گوگدرقی به شماره ملی ۵۴۵۹۳۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۲۹۶۶۵۱۹۳۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361163
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گردشگران آرام سفیران آراد درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۷۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۱۷۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت های گروهی داخلی و خارجی، ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهر تهران ـ سیدخندان ـ خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان میر مطهری ـ پلاک ۳۸ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۶۳ ـ کدپستی ۱۵۵۵۸۳۵۴۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد. که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۴۹۶۵۱۰مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بانک گردشگری شعبه آپادانا بصورت تمام نقدی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی رحمانی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۵۵۹۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه دلیجانی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۴۱۵۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم نیلوفر جعفرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۵۳۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به سمت بازرس اصلی وآقای محسن ضیائی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۵۴۴۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شماره ۱۲۸۰۹/۱۲۶/۹۵۲مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران آگهی گردید. پ۹۵۱۲۲۵۵۴۶۷۹۴۳۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363618
آگهی تغییرات شرکت اعتباری نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تاییدیه به شماره ۳۹۱۷۱/۹۵ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز اربابی شماره ملی ۰۳۶۲۱۶۶۶۹۶۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید واختیارات ایشان به شرح مفاد ماده ۸۴ اساسنامه تعیین وانجام هرگونه تفویض اختیار با توجه به مفاد ماده ۸۲ اساسنامه تایید شد آقای رضا معمار اصفهانی شماره ملی ۴۱۳۰۸۵۹۵۵۲ به عنوان قائم مقام مدیرعامل انتخاب گردید هیئت عامل متشکل از: مدیرعامل آقای پرویز اربابی به شماره ملی ۰۳۶۲۱۶۶۶۹۶۶. آقای رضا معمار اصفهانی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۵۹۵۵۲ به عنوان قائم مقام مدیرعامل. معاونین مدیرعامل شامل آقایان ابوالقاسم شهراسبی به شماره ملی ۰۰۴۴۸۳۴۳۶۵. آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ آقای محمودافضلی به شماره ملی ۱۵۳۲۳۱۰۶۰۹ آقای علی حسن زلده به شماره ملی ۰۰۵۱۲۲۴۳۰۵ آقای محمدنبی رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۵۳۴۱ آقای سیدرضا رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱ انتخاب شدند کلیه اسنادو اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر هیئت مدیره وممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق عادی ومکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۵۱۲۲۸۳۳۲۴۷۹۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774458
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه اقتصادی موجان درتاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۴۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۹۴۰۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید و فروش و صادارت و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خودرو و ماشین آلات، انجام امور بازرگانی ،تهیه گزارش صنایع و اقتصاد، مشاوره اقتصادی و مالی، مشاوره به سرمایه گذاران در داخل و خارج کشور و مشارکت در سرمایه گذاری ،خرید و فروش سهام اوراق مشارکت ،ایجاد شرکت های فرعی و مدیریت تامین نقدینگی آنها و اخذ تسهیلات جهت ثبت شرکت های فرعی، عقد قرار داد با کلیه شرکتها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه ها، اخذ و اعطای نمایندگی، ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی(داخلی و خارجی) ،اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی احداث و بهره برداری از کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و صنایع تبدیلی، انجام کارهای پژوهشی و مطالعاتی، برگزاری نمایشگاهها، همایشها، سمینارها و کنفرانسها-درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-دروس-خیابان پاسداران-خیابان نیستان چهارم-پلاک -۷-طبقه اول-- کدپستی ۱۹۴۶۹۵۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۸۴۴/۱۶۱/۹۶ مورخ ۱۱/۹/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه ملا صدرا به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید.والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران:آقای سروش سردشتی به شماره ملی ۰۰۱۸۹۸۸۱۴۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا سردشتی به شماره ملی ۰۰۵۰۰۳۴۰۷۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود محمدزاده بنائی به شماره ملی ۰۹۳۷۷۲۱۶۶۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای امیرهوشنگ فرج زاده به شماره ملی ۰۰۵۶۱۹۰۹۴۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۲۷۵۹۵۲۹۶۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک