ابوالفضل مرتضائی

ابوالفضل مرتضائی

کد ملی 0492345899
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 686852
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۲۶۳۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه امین محاسب دقیق شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی با کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۳/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۰۵۹۹۰۹۴ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695830
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۰۵۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740382
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۴۵۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰و مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید. جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ میگردد و سپس برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۸۹ تصویب و سپس موسسه امین محاسب دقیق شماره ثبت ۵۲۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ و کدپستی ۱۵۱۷۷۶۳۳۱۴و آقای ابوالفضل مرتضایی به کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ و کدپستی ۱۷۴۷۹۹۳۳۶۶بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۰ و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۹۰ تصویب و سپس شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴ شماره ثبت ۸۰۵۱ مشهد و کدپستی ۹۱۷۴۶۳۳۶۳۳ شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸ شماره ثبت ۲۸۶۴ رشت و کدپستی ۴۱۵۳۸۳۵۴۴۵ شرکت خانه سازی رزمندگان تهران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ شماره ثبت ۹۹۹۱۷ تهران و کدپستی ۱۶۵۱۱۳۶۸۹۸شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶ شماره ثبت ۶۵۳۶ اصفهان و کدپستی ۸۱۶۴۷۸۳۱۹۱ و شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰شماره ثبت ۷۴۰۳۷ تهران و کدپستی ۱۶۸۳۸۴۸۴۱۱بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و سپس موسسه امین محاسب دقیق شماره ثبت ۵۲۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ و کدپستی ۱۵۱۷۷۶۳۳۱۴و آقای ابوالفضل مرتضائی به کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ و کدپستی ۱۷۴۷۹۹۳۳۶۶ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید آقای علی اکبر پور جمشیدیان به کد ملی ۳۸۷۲۶۴۲۴۹۹ و کدپستی ۵۱۸۳۸۷۴۵۷۴ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عطاء اله پور بقایی به کد ملی ۰۰۵۲۰۳۴۳۰۵ و کدپستی ۱۹۱۵۵۸۶۵۸۶۳ به نمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حیدر نجفی به کد ملی ۴۹۲۹۸۷۷۵۲۰ و کدپستی ۵۱۵۵۹۱۵۸۷۱ به نمایندگی از شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای قهرمان زارع به کد ملی ۵۱۹۹۶۵۴۲۷۶ و کدپستی ۵۱۷۴۸۸۵۸۱۱ به نمایندگی از مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مختاری به کد ملی ۵۰۵۹۴۳۵۶۱۱ و کدپستی ۵۱۸۳۸۵۹۸۸۵ به نمایندگی از مجتمع خانه سازی رزمنده بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ در شماره ۴ از بند الف الی ک میباشد و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهور گردد و حق امضاء نامه‌های اداری و اوراق قضائی و سایر مکاتبات با مدیرعامل و یا نمایندگان وی خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۲۴۰۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752522
آگهی تصمیمات شرکت خانه سازی زرمندگان تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به ش. ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به ک. م ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خانه سازی زرمندگان منطقه شمال به ش. م ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸ به نمایندگی علی اکبر دانشیار به ک. م ۱۲۶۰۵۴۴۹۳۱ و شزکت مجتمع خانه سازی سپاهان به ش. م ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶ به نمایندگی محسن عبدالهی پور به ک. م ۰۳۸۱۲۴۲۹۱۹ و شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان به ش. م ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴ به نمایندگی صادق رحیمی به ک. م ۴۱۷۲۶۰۹۲۷۹ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ علی اکبر دانشیار به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن عبدالهی پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و صادق رحیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۸۸۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893580
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی انبوه سازی عمران ظفرکار ثبت شده بشماره ۱۱۱۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۹۴۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۱/۲/۹۱ و تائیدیه شماره ۱۱۷۴۸۸/۱۵۱/۹۱۲ مورخه ۲۹/۸/۹۱ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی به کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۰ به تصویب رسید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۶۲۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126197
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی استان مرکزی سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۴۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۱۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقایان سهراب تقی پور آهنگر کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بعنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۴۵۳۶۸ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129709
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی استان آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۲۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی ۹۱ تصویب و آقای سهراب تقی پور آهنگر کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و کدپستی ۱۹۵۵۷۴۶۵۴۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ و کدپستی ۱۷۴۷۹۹۳۳۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۸۹۱۵۷۴۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139799
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان منطقه شمال سهامی خاص
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۱/۳/۹۲ شرکت فوق شماره ثبت ۲۸۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است. ۱ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. ۳ آقای سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی شماره ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضایی آبیز به کد ملی شماره ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۶۸۴۴۰۷۲ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155082
آگهی تصمیمات در شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان سهامی خاص، شماره ثبت ۹۵۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۸۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: غلامرضا سلیمانی کد ملی ۴۶۷۹۳۵۸۹۸۱ بنمایندگی شرکت خانه سازی رزمندگان تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جعفر پیشه کد ملی ۱۲۸۰۸۶۳۶۰۹ بنمایندگی شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا واعظ دلیلی کد ملی ۱۲۸۶۵۸۱۰۱۱ بنمایندگی مجتمع خانه سازی سپاهان بسمت مدیرعامل و سید مرتضی حسام نژاد کد ملی ۱۲۸۷۹۹۱۸۸۲ بنمایندگی شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده و حسین ذراتی کد ملی ۱۲۶۲۲۵۸۰۴۹ بنمایندگی شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای حمید برخوردار فرزند عبدالرسول کد ملی ۱۲۸۷۷۶۵۱۸۱ بعنوان نماینده هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و سهراب تقی پور آهنگر کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۷۳۲۳۱۵۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1301910
آگهی تصمیمات شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان استان کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۲۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ب آقایان سهراب تقی پور آهنگر کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و ابوالفضل مرتضائی آبیز کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۴۲۲۰۸۶۳ مسئول ثبت شرکت‌های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396909
آگهی تغییرات شرکت جهاد خانه سازی استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۲/۹۱. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیده ترازنامه سال ۹۰. ۲ موسسه امین محاسب دقیق با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی با کد ملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644830
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان استان مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۱۹۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲ آقای سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز به شماره ملی۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۱۱۷۲۴۶۴۱۸۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797668
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۴۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب تقی پورآهنگر با کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به‎ عنوان بازرس‎اصلی وآقای ابوالفضل مرتضائی‎آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به‎ عنوان بازرس ‎علی‎البدل برای یکسال انتخاب‎ شدند. روزنامةکثیرالانتشار ابرار برای درج ‎‎آگهی‎های ‎شرکت تعیین‎گردید. شرکت‎های زیر‎ به ‎عنوان اعضاء هیئت‎ مدیره برای مدت۲ سال انتخاب‎گردیدند: شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به ش. م ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶ با نمایندگی ‎آقای امیرحسین رادمعین با ک. م ۰۰۵۷۰۲۹۷۵۱ شرکت جهادخانه سازی استان کرمان به ش. م ۱۰۸۶۰۵۵۹۶۰۲ با نمایندگی ‎آقای ایمان موحد با ک. م ۰۰۷۳۱۷۰۱۷۸ شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان به ش. م ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸ با نمایندگی ‎آقای منوچهر نوروز با ک. م ۰۴۵۱۰۸۹۰۷۳ شرکت جهادخانه سازی استان خراسان به ش. م ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴بانمایندگی ‎آقای امیرکریمی با ک. م ۰۰۳۵۰۵۵۳۴۰ شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده به ش. م ۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰ با نمایندگی ‎آقای مجید پاکساز با ک. م ۱۷۵۴۲۲۱۹۵۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ بتصویب رسید. پ۹۵۰۲۲۶۳۷۴۹۳۵۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995180
آگهی تغییرات شرکت جهادخانه سازی استان آذربایجان غربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۴۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان سهامی خاص بشماره ثبت ۹۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ با نمایندگی آقای رضا بهروز با کدملی ۱۶۵۱۸۱۰۶۰۵ و شرکت مجتمع خانه سازی آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۴۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۴۵۹ با نمایندگی آقای کریم مرادی با کدملی ۲۷۵۰۵۱۹۰۷۱ و شرکت خانه سازی رزمندگان تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۹۹۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ با نمایندگی آقای نقی خداویردیلو با کدملی ۲۸۰۳۱۶۴۹۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۹۴۹۵۶۷۲۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001236
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ آقای سهراب تقی پورآهنگر باکدملی۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مرتضائی آبیز باکدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورت‌های مالی ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به پایان سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۱۳۹۶۳۵۱۷۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347823
آگهی تغییرات شرکت جهادخانه سازی استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۴۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان تهران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ به نمایندگی حسینعلی عرب ساغری به شماره ملی ۴۵۹۲۰۰۰۱۴۵ - شرکت جهاد خانه سازی استان خراسان به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۳۸۳۵۴ به نمایندگی سید رحمت اله حسینی چمنی با کدملی ۱۸۴۱۲۱۴۴۶۹ و شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸ به نمایندگی برزو نامداری با کدملی ۱۸۸۱۱۵۱۸۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۱۲۲۱۳۳۶۲۸۰۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315585
آگهی تغییرات شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) منتهی به پایان سالهای مالی ۹۴ و ۹۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقای ناصر بهرامی با کدملی ۲۵۹۵۵۲۱۸۰۲ به مدت دو سال دیگر به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. ۳ آقای سهراب تقی پور آهنگر با کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان ناظراول تصفیه وآقای ابوالفضل مرتضائی آبیز با کدملی ۰۴۹۲۳۴۵۸۹۹ به عنوان ناظر دوم تصفیه برای سال مالی۱۳۹۶ انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۲۶۲۱۱۹۰۶۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک