علیرضا حسنی

علیرضا حسنی

کد ملی 0491430523
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 568499
آگهی تغییرات شرکت آیسان طب تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۳۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین زواریان به شماره ملی۰۰۶۶۰۶۵۵۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۴/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۹۱۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584856
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه رایانه فرد سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۳۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۳۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد محمدی نام و آقای رابین کمالی پور به شماره ملی ۲۵۹۵۸۴۸۳۲۱ تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۴۱۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591018
آگهی تصمیمات شرکت زرجین بافتسهامی خاص به شماره ثبت۵۳۸۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۹۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ بسمت بازرس اصلی و حمید پورزند به کدملی ۰۰۵۹۱۸۳۲۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موناسادات بارانی بهبهانی به کدملی ۰۰۵۹۴۸۸۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهری نجفی به کدملی ۱۸۱۸۹۰۲۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدحسین بارانی بهبهانی به کدملی ۰۰۵۹۴۸۸۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و کوروش نیماوری به کدملی ۰۰۵۴۸۱۶۲۷۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۱۵۸۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608697
آگهی تصمیمات شرکت نساجی اکباتانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و حمید پورزند به کدملی۰۰۵۹۱۸۳۲۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرجین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۷۱۴۸۹ به نمایندگی موناسادات بارانی بهبهانی به کدملی۰۰۵۹۴۵۳۸۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , مهری نجفی به کدملی۱۸۱۸۰۹۰۲۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , مصطفی نجفی به کدملی۱۸۱۷۴۰۷۸۹۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و محمد قنداقساز به کدملی۰۴۵۰۲۵۸۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۸۱۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663678
آگهی تصمیمات شرکت پادانا آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۱۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: علیرضا حسنی به کدملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و حسین موسائی به کدملی ۰۰۳۲۸۲۳۳۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نام آوران سبوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۰۹۷ به نمایندگی علیرضا مروت پور به کدملی ۰۰۴۳۲۷۹۲۷۰۲ و مهرداد تنباکوچی مقدم به کدملی ۰۰۴۹۷۹۷۷۷۸ و مجید مروت پور به کدملی ۰۰۴۴۴۳۸۵۹۱ که علیرضا مروت پور به سمت رئیس هیئت مدیره، مجید مروت پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهرداد تنباکوچی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۵۳۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689261
آگهی تصمیمات شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلریسهامی خاص شماره ثبت۱۸۲۴ ابهرو شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۳۹۹۴
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۱۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۱۲/۲۰۱۱ به تصویب رسید. ۲ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابداری و خدمات مالی آروین آگاه به شماره ثبت۸۵۹۱ تهران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۴۰۹۷۲۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730865
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اورست مدرن پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۷۲۷۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065959
آگهی تصمیمات شرکت نور ندا سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۸۱۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۲۹۹۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۲ موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۰۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090178
آگهی تصمیمات شرکت صدف دارو صبا سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۹۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۷۹۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. آقای علی رضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه عباسی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۵۲۶۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۱۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147875
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی شادمهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۵۵۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان پژوهان محاسب به ش م ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بازرس اصلی و علیرضا حسنی به ک م ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اکبر سبزی به ک م ۰۰۵۳۱۱۶۶۲۳ علی سبزی به ک م ۰۰۴۰۸۰۴۶۸۲ مرتضی سبزی به ک م ۰۰۶۴۸۳۰۶۴۰ اصغر سبزی به ک م ۰۰۵۳۸۲۵۲۷۶ فاطمه غفاری به ک م ۰۴۹۰۴۵۰۵۱۲ پ۱۶۸۹۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201799
آگهی تغییرات شرکت نور ندا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مرتضی خلیلی پیما به کدملی۲۱۶۱۲۷۵۷۹۸ و سید سیف الدین شیخ الاسلام زاده به کدملی۰۰۴۱۵۲۹۲۷۸ و خانم فرحناز یثربی به کدملی۰۰۴۷۴۰۸۱۳۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب با شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بعنوان بازرس اصلی و علی رضا حسنی به کدملی۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. پ۱۷۱۶۳۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276001
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۸۷۴۰۲ و شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۶۷۹۳ با نمایندگی آقای حسین ناجی تا تاریخ ۲/۱۰/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۷۵۲۰۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359577
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۱۴۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397179
آگهی تغییرات شرکت اریا دارا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۴۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رضا حسنی (کدملی۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419905
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هامان ساخت ایرانیان زمین سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۵۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان پژمان محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا اسلامی به شماره ملی۰۴۵۲۱۸۹۷۶۴ و آقای محمدمهدی هاشمی هندوکش به شماره ملی ۰۰۸۳۰۱۸۶۰۳ و خانم مرضیه هاشمی هندوکشی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۷۸۷۹۲ و آقای محسن هاشمی هندوکشی به شماره ملی ۶۲۱۹۳۲۴۴۶۳ پ۱۸۱۰۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441853
آگهی تغییرات شرکت آردین عمران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمد اسدی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۳۰۱۳۱ به عنوان مدیرعامل ۲ آقای حسن اسدی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۱۶۷۱۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۳ آقای علی اسدی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۵۳۵۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آرمان پژوهان محاسب عنوان بازرس اصلی به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۲۰۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542167
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاسپین امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۲ به تصویبرسید. موسسه آرمان پژوهان محاسب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۴۱۶۱۲۵۷۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542169
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر فاطر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۴۳۵۴۶۷۸۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576686
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرچ ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ به سمت بازرس اصلی و علیرضا حسنی به کد ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۷۴۱۷۶۵۴۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585305
آگهی تغییرات شرکت نوتاش فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۵۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن وحدتی فر (کد ملی ۰۰۳۸۷۳۸۲۳۶) و خانم فاطمه میر محمدصادق (کد ملی ۰۰۴۳۱۲۹۷۲۲) و آقای امیر حسین وحدتی فر (کد ملی ۰۰۵۳۵۶۰۰۴۳) به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه آرمان پژوهان محاسب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۶۰۲۴۸۲۵۳۵۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634483
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۰۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرمان پژوهان امین محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ و آقای علیرضا حسنی بشماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۰۵۱۲۳۷۶۱۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719587
آگهی تغییرات شرکت پردیس صنعت سیاره سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رضا حسنی با کد ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۹۱۲۸۴۶۷۳۳۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971286
آگهی تصمیمات شرکت نیروسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. علیرضا حسنی به ک م ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی صبوری به ک م ۲۵۳۹۶۴۳۳۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10430065
آگهی تصمیمات شرکت کاستامونو اینتگره پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۲۳ ابهر و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۰۸۲۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه۳/۲/۱۳۹۱ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آروین آگاه به شماره ثبت۸۵۹۱ تهران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۳۱/۱۲/۲۰۱۱ میلادی (۱۰/۱۰/۱۳۹۰ شمسی) مورد تصویب شد. ثبت ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716921
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی اطفاء پردازسهامی خاص به شماره ثبت۹۳۱۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۷۲۷۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علیرضا حسنی به کدملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ بسمت بازرس اصلی و سمیرا ساکت به کدملی ۰۰۶۸۲۵۶۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150695
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۱۴/۸/۹۱ شرکت صنعت پلاستیک بانی نو (سهام خاص) ثبت شده بشماره۱۴۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۱۹۵۱ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ آقای علیرضا حسنی بشماره ملی۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سید نورالدین فخر حسینی بشماره ملی۴۸۳۹۴۰۸۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707663
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی هاگسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علیرضا حسنی ش م ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر آرامی ش م ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۲۲۶۲۶۳۰۶۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741147
آگهی تغییرات شرکت سیستم‌های حمل ونقل هوشمند مهیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و امیرعلی اصغری به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۷۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۳۸۱۲۶۱۲۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787165
آگهی تغییرات شرکت فرآوری روده ایرانیان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: جمشید نفر با شماره ملی ۰۰۳۰۷۲۱۵۰۴ هانی الرضا نفر با شماره ملی ۰۰۵۸۳۴۹۴۸۰ محمد ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۴۰۵۷۹۰ افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: علی رضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی امیر علی اصغری به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۷۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل پ۹۵۰۲۲۰۳۳۱۸۸۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883918
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سیفتال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۰۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا حسنی کدملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳به سمت بازرس اصلی و آقای بیژن اژدری مقدم کدملی۰۰۴۰۹۷۹۸۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۹۸۴۱۱۶۸۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317802
آگهی تغییرات شرکت زرین تاک آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان محمد ابوبکر به کدملی ۷۱۴۱۸۲۳۰ - فرهادالدین حسینی به کدملی ۱۰۱۱۹۸۳۸۰ و ظاهر احمدی به کدملی ۸۴۲۲۳۷۴۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.۲ آقای علی رضا حسنی به کدملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی وآقای صابر افشار طوینانی به شماره ملی ۴۳۲۲۳۸۴۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۱۱۳۵۱۷۱۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642180
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی تشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۷۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی رضا حسنی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و احمد نظری به شماره ملی ۰۰۷۳۸۳۸۴۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - محمد طلوع اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۷۱۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر ابراهیم کنی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۵۱۵۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین معینی جزنی به شماره ملی ۰۰۳۶۹۶۵۷۸۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی ابراهیم کنی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۶۸۶۱۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی کامروا به شماره ملی ۰۰۴۰۲۹۸۹۵۷ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۵۵۷۳۵۴۱۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701294
آگهی تغییرات شرکت الکترو سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا حسنی با شماره ملی ۰۴۹۱۴۳۰۵۲۳ به سمت بازرس اصلی و مریم شجاعیان با شماره ملی ۰۰۷۹۴۴۳۳۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۷۱۲۲۶۴۷۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک