کوروش صالحی

کوروش صالحی

کد ملی 0491393474
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1032270
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی شهر آسر سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به سال ۹۰ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید ناهید بهرمند به ک م ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ کوروش صالحی به ک م ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۲/۷/۹۱ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۳۰۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055988
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت رامیان دشت با مسئولیت محدود (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۵۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۷/۹۱ ناهید بهرمند به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۵۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108001
آگهی تصمیمات شرکت حوله لاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۹۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ و با نامه شماره ۲۹۲۲۵۱۱ مورخ ۲۲/۲/۹۲ رفع نقص گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ یداله معمارزاده به ک م ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به ک م ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ حمیدرضا سمائی به ک م ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و ناهید بهره مند به ک م ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و یداله معمارزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کوروش صالحی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفقا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا کورش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۱۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1260842
آگهی تصمیمات در شرکت منحله سهامی زراعی کردکار اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۳۲۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت تصفیه مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱. حمید رضا سمائی به کد ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ بسمت مدیر اجرای هیئت تصفیه و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و محسن شاهین با کد ملی ۱۲۸۲۲۸۸۵۲۰ و عزیز اله نجفیان جزی به کد ملی ۱۱۴۰۴۹۳۲۹۹ و محمد علی برومند به کد ملی ۱۲۸۷۷۵۶۳۵۲ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر اجرائی و دو نفر از اعضاء هیئت تصفیه و مکاتبات عادی با امضاء مدیر اجرائی و با مهر شرکت منحله معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲. حسابرسی مفید راهبر با کد ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۲۴۴۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295768
آگهی تغییرات شرکت منحله ایران کشمیر سهامی خاص (درحال تصفیه) به شماره ثبت۲۵۷۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان یدالله معمارزاده با کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۳۲۹۰۷۲ برای مدت دوسال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۴۵۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518323
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآورکلیه چک‌ها و بروات با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی با امضای کوروش صالحی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۳۰۴۱۸۴۲۵۳۶۹۲۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520339
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب مجمع رسید۲ آقایان علی رحیمی نیا کدملی ۲۹۹۱۳۲۲۵۹۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ را به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب نمود۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش۹۳۰۴۲۱۶۴۷۵۵۶۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625060
آگهی تغییرات منحله شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱۳۹۲ عملکرد هیئت تصفیه در سال مالی ۹۲ به تصویب رسید آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و یدالله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ به عنوان اعضا هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۹۱۶۶۲۴۹۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666521
آگهی تغییرات شرکت منحله مولد نیروی قائن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش صالحی با کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای کوروش صالحی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۶۲۷۲۲۴۲۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646392
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی تهران در حال تصفیه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کورش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ ناهید بهرمندهشجین به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۸/۵/۹۰ کورش صالحی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099512
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نفتی آذرسان شتابسهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۰۸۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضاء هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ ناهید بهره مند بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508323
آگهی تصمیمات شرکت بنیاد پارکت کشوری سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت تصفیه مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ حمیدرضا سمائی به کدملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ ناهید بهرمندهشجین به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۸/۵/۹۰ کوروش صالحی به سمت مدیر اجرائی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554824
آگهی تصمیمات شرکت منحله سهیل کاشی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۷۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۸۰۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناهید بهرمندهشجین به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیل نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به موجب صورتجلسه تصفیه مورخ ۵/۴/۹۰ ناهید بهرمندهشجین به سمت مدیر اجرایی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ناهید بهرمندهشجین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715395
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای بزرگ قدس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۰۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۳۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا خندان به کدملی۰۴۵۳۰۲۲۵۰۲ کوروش صالحی به کدملی۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ حامد فرض علیان به کدملی۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۸۹ حامد فرض علیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا خندان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء محمدرضا خندان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء محمدرضا خندان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976454
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت تهیه و توزیع گوشت قرمزسهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۲۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۰۷۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید عملکرد هیئت تصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. اعضاء هیئت تصفیه به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کدملی۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و حمیدرضا سمائی به کدملی۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ۲۶/۴/۸۹ کوروش صالحی به سمت مدیراجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077408
آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۸۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سالهای ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ به تصویب رسید و ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بسمت هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی نواندیش به کدملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید و به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۹/۸۹ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند به همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669374
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی بارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۴۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا سمائی به کد ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و امیر داوری دولت آبادی به کد ملی ۴۳۲۳۲۹۷۶۸۸ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ به عنوان اعضاء هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب نمود. ش۹۴۱۲۰۲۷۳۱۷۹۵۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688853
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی وبافندگی پاکریس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیأت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب مجمع رسید. آقایان حمید فرض علیان به کدملی۲۲۵۹۲۸۱۸۱۸ و مسعود صفاری آشتیانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ وکوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۲۹۹۵۶۹۱۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700990
آگهی تغییرات شرکت نساجی کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی با کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و خانم ناهید بهرمند با کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۸۳۶۲۶۹۰۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861690
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی آسیا الکترود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۹۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقای کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت ۲سال انتخاب گردید.) موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید.) نشانی مدیر تصفیه تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ طبقه اول انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۳۰۶۸۸۸۲۰۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240958
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و حامد فرض علیان به کدملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۱۵۳۹۸۱۱۲۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254672
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵، حامد فرض علیان به کد ملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۵۸۱۷۳۱۴۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323849
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا خندان با کد ملی ۰۴۵۳۰۲۲۵۰۲ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید تا بر اساس ضوابط و مقررات جاری نبست به انجام وظایف محوله با همکاری آقایان کوروش صالحی با کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و مجید اکرمی با کد ملی ۶۲۲۹۷۴۲۴۹۷ عضو هیئت تصفیه اقدام نمایند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک‌ها و بروات با امضای اقای محمد رضا خندان مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر نافذ و سایر مکاتبات با امضای مدیر اجرایی تصفیه آقای محمدرضا خندان یه همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۷۸۰۲۴۳۰۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398251
آگهی تغییرات شرکت دوغ آبعلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کوروش صالحی به شماره ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک هاو بروات با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۲۰۳۲۵۹۲۳۷۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402680
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند به کدملی۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۰۶۶۹۵۵۶۴۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468886
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حمیدرضا سمائی به کدملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه شرکت به آدرس تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳طبقه اول به کدپستی ۱۵۱۷۷۳۹۵۱۳ می‌باشد. ش۹۶۰۳۲۳۸۵۸۴۸۶۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525104
آگهی تغییرات شرکت واصاتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیراجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء کوروش صالحی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۰۱۸۳۷۲۶۰۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951157
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۲۶۷۳۳۶۶۵۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063193
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۱۵۹ مورخ ۴/۲/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقای کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۱۳۹۶۳۷۹۲۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک