ناصر صلحی

ناصر صلحی

کد ملی 4910449728
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 652427
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ آقای ناصر صلحی با کد ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ارشدی با کد ملی ۰۳۲۰۶۴۲۴۴ بسمت مدیرعامل و آقایان علی رضا فضل زاده و جواد هاشمی با کد ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۴۰۴۹۳۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706244
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های فلزی کارون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به کدملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۷/۴/۹۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۴۱۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729377
آگهی تصمیمات شرکت افزار پرداز رمیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به ش م ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به ک م ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۳۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055961
آگهی تغییرات شرکت آذر کیان تاوریژ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بهداد حساب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134734
آگهی تغییرات شرکت شیمی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به ش ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ بسمت بازرس و حسابرس اصلی و ناصر صلحی به ک م ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان نماینده موسسه و امیرحسین خضری یزدان به ک م ۴۴۳۱۶۹۴۸۸۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند محمود یاوری به ش م ۴۴۳۳۰۰۴۸۶۳ بسمت رئیس هیات مدیره و معصومه مقدم به ش م ۴۴۳۲۵۶۷۶۲۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و فاطمه یاوری به ش م ۴۴۳۲۴۶۵۱۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۸۱۶۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175024
آگهی تغییرات شرکت داکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل می‌باشد: خانم سیما حیدریان به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای کورش مهدیون به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مریم بهاروندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به نمایندگی ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهنام خدابنده لو به شماره ملی ۰۰۷۴۱۶۵۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب مجمع رسید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۳۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215699
آگهی تغییرات شرکت داکان نمای جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ و آقای بهنام خدابنده لو به شماره ملی ۰۰۷۴۱۶۵۶۰۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم مریم بهاروندی به شماره ملی ۴۰۷۲۲۳۳۷۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجواد هدایت زاده گشتی به شماره ملی ۲۶۶۹۹۵۴۷۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم سیما حیدریان به شماره ملی ۴۹۶۹۴۲۹۸۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۴۹۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246782
آگهی تغییرات شرکت پارس بتون مقاوم تیام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ و آقای بهنام خدا بنده لو به شماره ملی ۰۰۷۴۱۶۵۶۰۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وز یان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۸۳۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252080
آگهی تغییرات شرکت چرخ اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی ناصر صلحی به شماره ملی۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ و آقای بهنام خدابنده لو به شماره ملی۰۰۷۴۱۶۵۶۰۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفندماه۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۹۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264021
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ و خانم سارا قاسم پور به شماره ملی ۰۰۷۸۰۲۶۸۵۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای کورش مهدیون به شماره ملی ۰۵۸۹۴۴۷۴۲۴ خانم مریم بهاروندی به شماره ملی ۴۰۷۲۲۳۳۷۲۲ خانم سیما حیدریان به شماره ملی ۴۹۶۹۴۲۹۸۹۸ پ۱۷۴۳۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476234
آگهی تغییرات شرکت امن افزار گستر شریف سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۰۰۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی با کدملی شماره ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۳۵۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524695
آگهی تغییرات شرکت دامیاران اراک شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۳۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه بهداد حساب آریا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی کد ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۸۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679411
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های فلزی شهریار سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به کدملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هدایت اشراقی آذر به کدملی ۰۰۳۹۹۰۳۴۵۱ جمشید اویسی به کدملی ۱۸۶۱۰۳۸۱۴۳ فرزاد حسینی به کدملی ۳۸۷۳۲۶۱۶۱۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ هدایت اشراقی آذر بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید اویسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام شیرود بزرگی بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10662834
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و پروتئینی بهینه وزین سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۲۰۵۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. ناصر صلحی به ش ملی۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و مظفر ماوایی به ش ملی ۳۲۵۶۶۲۵۹۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990784
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهدین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۳۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. هوشنگ تسلیمی به ش ملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به ش ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679146
آگهی تغییراتآموزشی غیر انتفاعی نور الهدی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۶۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرصلحی باکدملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸دارنده مبلغ ۲۴۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بادریافت کلیه مبلغ سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و هیچ گونه حق و سمتی در موسسه فوق را ندارد. خانم پرستو صلحی با کدملی ۰۴۵۲۸۸۲۸۵۰دارنده مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بادریافت کلیه مبلغ سهم الشرکه خود ازصندوق موسسه ازموسسه خارج وهیچ گونه حق وسمتی درموسسه فوق را ندارد. خانم مینوجلیل وند باکدملی۰۰۴۷۳۲۶۱۸۲دارنده مبلغ ۲۴۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بادریافت مبلغ ۲۴۴۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود میزان سهم الشرکه خودرا از ۲۴۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۳۹۹۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۴۷ ماده ۲۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۴۱۲۰۸۹۴۸۳۲۶۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732749
آگهی تغییرات شرکت صنایع تار و پود زرین شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳مورد تصویب قرارگرفت. ۲) موسسه بهداد حساب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۰۸۸۸وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶نماینده موسسه (ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸) به عنوان بازرس اصلی وموسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۱۸۳۶۲۱۰۷۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763301
آگهی تغییرات شرکت پلی بهریس آفاق بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۷۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۳۰۸۸۸ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به سمت بازرس اصلی وحسابرس با نمایندگی آقای ناصر صلحی به کد ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ و آقای رضا اکبری به شماره ملی ۴۶۵۰۳۰۳۵۰۸ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۰۵۹۱۰۳۶۴۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846903
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۷۱۸۱/۹۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عقیل محمدی شماره ملی ۳۷۸۲۲۱۷۲۱۷ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای ناصر صلحی ش م ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای منوچهر سرمدی ش م ۰۸۳۹۴۲۷۳۳۶ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی رمضانی ش م ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای عقیل محمدی دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۳۲۲۷۵۹۳۱۱۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935175
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی تی دار کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۲۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایدگی آقای ناصرصلحی شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد نوایی شماره ملی ۲۱۴۰۴۷۴۱۱۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۰۶۸۹۷۷۶۱۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935230
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی کاسپین فلز پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب مجمع رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان اصغر رستگار شماره ملی ۲۱۴۱۲۲۴۵۳۵ محمدرستگار شماره ملی ۲۱۴۳۱۳۴۰۲۹ خانم فخری محسنی شماره ملی ۰۰۴۸۰۲۲۱۸۷ ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایدگی آقای ناصر صلحی شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای روزبه محبی آملی شماره ملی ۲۱۴۲۰۶۰۳۰۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۰۶۶۹۷۳۵۷۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13059567
آگهی تغییرات شرکت خدمات سلامت محیط خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۳۹۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - موسسه حسابرسی بهدادحساب آریا (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶به نمایندگی آقای ناصرصلحی شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی جهان بین شماره ملی ۲۱۴۲۱۳۱۷۳۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۱۵۶۷۷۷۰۵۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287848
آگهی تغییرات پردازش حساب هونام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۵۵۱۴/۹۵ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرصلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای ناصر صلحی دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید مصطفی شاه صاحبی کدم ۰۰۵۶۳۰۴۲۶۹ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای منوچهر سرمدی کدم ۰۸۳۹۴۲۷۳۳۶ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا طهرانی کدم ۰۰۴۸۵۶۶۷۹۹ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۱۱۲۷۲۰۴۲۱۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369108
آگهی تغییرات شرکت نور کاشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۰۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۶۰۱۱۵۷۳۹۴۲۸۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511456
آگهی تغییرات شرکت طبستان گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۲۱۹۱۴۸۶۰۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832704
آگهی تغییرات شرکت بوستان ترمه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه پردازش حساب هونام به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم بهناز رجبی پرتو با شماره ملی ۰۰۷۲۷۵۳۴۶۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۰۳۹۶۹۴۷۴۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985577
آگهی تغییرات شرکت آبیار ماشین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۳۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی فتاحی با کدملی ۰۵۳۲۸۲۹۹۴۸و آقای محمد رضا خسرو آبادی با کدملی ۰۰۶۸۶۷۳۸۶۸ و آقای میکائیل میرزائی با کدملی ۱۵۳۰۷۲۸۵۲۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پردازش حساب هونام به شماره ثبت ۳۹۱۳۲ وشناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۹۶۱ به نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی ۴۹۱۰۴۴۹۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و خانم فاطمه آبرود به شماره ملی ۰۰۵۹۷۵۱۸۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب‌های سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۱۲۹۸۲۶۸۲۱۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک