داود خمارلو

داود خمارلو

کد ملی 0490971083
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642071
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول جنوب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۷۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس اصلی , آقای داود خمارلو به شماره ملی۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۸۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671374
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آرد ورامین سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به ک. م ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۴۱۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701223
آگهی تصمیمات شرکت شیمی پخش جهان سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۹۱۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734958
آگهی تصمیمات شرکت نکا پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. داود خمارلو به ک م ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد کاظمی به ک م ۰۰۴۳۸۱۴۶۸۹ و شرکت ایران پیروز به ش م ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۶۳ به نمایندگی غلامرضا کاظمی به ک م ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ و محمدتقی کاظمی به ک م ۰۰۴۳۸۶۷۰۱۴ به عنوان اعضاء اصلی و غلامرضا کاظمی به ک م ۰۰۴۳۸۱۴۶۸۹ و شرکت پیشرو کارساز به ش م ۱۰۱۰۰۴۵۸۷۴۰ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ احمد کاظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء قراردادهای استخدامی و اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۷۶۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060947
آگهی تاسیس شرکت دریا نگاه آریا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ تحت شماره۴۳۹۴۳۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۲۵۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت الف ـ طراحی و ساخت سیستمهای رایانه ای, تجهیزات الکترونیکی و پیاده سازی الگوریتم های پردازش سیگنال ب ـ اخذ نمایندگی از طرف کلیه شرکتهای داخلی و خارجی ج ـ انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی اعم از صادرات و واردات پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان همت غرب, بلوار شهید کبیری طامه , بعد از چهارراه, ۳۵ متری گلستان , کوچه سعید, پلاک۱۰, واحد۷ ـ کدپستی۱۴۷۵۸۷۵۷۹۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۲۸۰۲۱۶۳ مورخ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ نزد بانک سامان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم شمسی نصیری قیداری به شماره ملی ۰۰۶۹۸۶۳۰۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم زهرا عمرانی به شماره ملی۰۴۸۰۰۷۳۲۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای مسعود حاجیان به شماره ملی۰۰۶۳۵۵۳۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای مسعود حاجیان به شماره ملی۰۰۶۳۵۵۳۰۴۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای داود خمارلو به شماره ملی۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۴۹۱۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062037
آگهی تغییرات شرکت حامی اندیشمندان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۷۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۰۳۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236304
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تیواگستر درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۳۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و داود خمارلو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۴۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383594
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
شرکت تولیدی لایه شیشه آلتون آریس جام در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۲ به شماره ثبت ۲۵۹۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۴۵۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: فراوری تولید و بازیابی انواع مصنوعات شیشه ای و آینه برای مصارف خانگی ساختمانی اتومبیل و صنعتی کسب نمایندگی شرکتهای داخلی و یا خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: استان البرز کرج مهرشهر فاز یک بلوار امام خمینی ـ ارم ـ خیابان صد غربی ساختمان آناهیتا بلوک آ طبقه اول اداری واحد ۳ کدپستی ۳۱۸۵۷۹۶۷۱۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸۵/۸۸۳۲۸ مورخ ۴/۱۰/۹۲ نزد بانک ملت شعبه مهرشهر پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقایان وحید شهروزی با کدملی ۲۱۲۱۳۸۶۵۹۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر شهروزی با کدملی ۰۷۹۳۰۷۹۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و فرید شهروزی با کدملی ۰۰۵۸۸۳۱۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی منفرد رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و هر یک از اعضا هیئت مدیره میتوانند با موافقت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره امضای خود را به اشخاص ثالث تفویض نمایند. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ بازرس اصلی و علیالبدل: آقای داود خمارلو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس اصلی. و خانم فروزان علایی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۸۶۵۵۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت معرفی گردید. ش۱۷۸۹۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530992
آگهی تصمیمات شرکت بیمارستان انصاری سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی انصاری چهارسوقی به کدملی۱۲۸۴۳۳۶۰۳۴ و مسعود انصاری چهارسوقی به کدملی۰۰۶۹۲۱۴۴۸۴ و سمر انصاری چهارسوقی به کدملی۰۰۷۰۲۹۳۷۵۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۷/۹۰ مسعود انصاری چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره، سمر انصاری چهارسوقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباسعلی انصاری چهارسوقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از سه امضاء رئیس نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652072
آگهی تاسیس شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ تحت شماره۳۹۹۶۷۲ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاررسالت آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی تولید خرید فروش پخش صادرات واردات انواع لوحهای فشرده خام از قبیل سی دی مینی سی‌دی دی‌وی‌دی و غیره اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک‌ساعی کوچه ساعی یکم پلاک۱۵ کدپستی:۱۵۱۱۹۳۶۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم۰۰۰/۱ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۹۲۷۴۵ مورخ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ نزد بانک سینا شعبه ساعی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۱۳۳۴۶ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت آرین سیستم پرداز سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۱۹۵۵۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت آریان تجارت شرق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی‌کردلر به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مسعود گودرزی به نمایندگی از شرکت آرین سیستم پرداز سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۱۹۵۵۷ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای داود خمارلو به شماره ملی۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9657282
آگهی تغییرات در شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۴۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت گلرنگ پخش بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و کدپستی ۱۴۸۳۹۳۳۹۸۸ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بنمایندگی آقای امیر خسرو فخریان بشماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و کدپستی ۱۱۶۶۷۱۷۸۶۱ و شرکت گل پخش اول بنمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ و کدپستی ۱۴۶۸۸۶۳۳۷۴ و شرکت دالین مهر بنمایندگی آقای حمیدرضا فخریان بشماره ملی ۰۰۷۴۷۶۲۵۷۵ و کدپستی ۱۳۸۸۹۸۷۸۶۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و کدپستی ۱۵۹۴۸۳۴۵۵۱۸ و داود خمارلو بشماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ و کدپستی ۱۵۹۴۸۳۴۵۱۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای علی ابراهیمی کردلر را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر خسرو فخریان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا فخریان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160589
آگهی تغییرات شرکت نان سیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شقاقی خوش خلق به شماره ملی ۱۳۶۱۱۹۳۰۲۶ و خانم رویا شقاقی خوش خلق به شماره ملی ۱۳۷۶۵۲۵۴۳۷ و آقای غلامرضا شقاقی خوش خلق به شماره ملی ۱۳۷۶۲۲۶۶۰۱ تا تاریخ ۲۶/۵/۹۳. در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192113
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ویلاژ کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۶۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. داود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به سمت بازرس اصلی و مجید علیخانی راده به کدملی ۰۰۷۹۷۲۷۴۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمدعلی جلیلی باله به کدملی ۲۲۲۹۸۱۵۱۵۶ و رضا کاملی فرد به کدملی ۰۴۵۳۰۹۵۳۸۰ و میر عمران هاشمی به کدملی ۱۶۲۱۴۵۱۷۵۵ انتخاب گردیدند: محمدعلی جلیلی باله به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، میر عمران هاشمی تولوئی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا مالکی فرد به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208085
آگهی تصمیمات شرکت پخش فراگیر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. نعمت اله علیخانی راد به کدملی ۰۰۳۸۸۸۲۴۵۰به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدعلی ثالثی به کدملی ۰۰۴۸۰۸۴۹۴۵ آرمین ابوترابی به کدملی ۰۰۴۵۹۴۴۵۱۲ مسعود احمدی به کدملی ۰۰۴۳۲۸۸۲۵۱ علیرضا آرش به کدملی ۴۱۳۱۸۴۶۰۹۸ لیدا آهور به کدملی ۰۰۴۳۴۲۹۹۷۱ به سمت اعضای اصلی و محمد پورکاظمی به کدملی ۰۰۴۲۳۲۳۷۷۰ زهرا ثالثی به کدملی ۰۰۴۲۰۴۲۹۷۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ لیدا آهور به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمین ابوترابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی امین بتار خارج از اعضا به کدملی ۴۱۳۱۷۶۶۷۷۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282031
آگهی تغییرات شرکت آنیتاسان آرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۶۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد اورنگ تا تاریخ۲۰/۴/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545670
آگهی تاسیس شرکت یکتا پخش ساتراپ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۵/۷/۹۱ تحت شماره۴۲۹۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۰۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تولید و مونتاژ و بسته‌بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه خدمات پخش سراسری و مویرگی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعب و کارخانجات و انبارهای مورد نیاز در سراسر ایران و جهان مشارکت و سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ الهیه خ مریم شرقی پ۶۳ ـ کدپستی۱۹۱۵۹۵۵۸۳۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۰۸۹۱۶۹۴ مورخ۲۷/۶/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه الهیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای امیرحسین شقاقی‌خوش‌خلق به شماره ملی۱۳۶۱۱۹۳۰۲۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم سوزان جمشیدی به شماره ملی۰۰۶۷۳۹۲۱۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای محمد ایمانی‌گلهین به شماره ملی۱۳۷۰۷۰۹۸۱۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای محمد ایمانی‌گلهین به شماره ملی۱۳۷۰۷۰۹۸۱۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای داود خمارلو به شماره ملی۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10702823
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان تک کیمیاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی فضلی و شرکت آرین سیستم پرداز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت پخش آریان کیمیا تک سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱. در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708613
آگهی تصمیمات شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بنمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بنمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی حسین علی ‎قارداشی به کدملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ بنمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۸۹ مهدی فضلی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی‎کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی ‎قارداشی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی‎کردلر یا شرکت بزازان و یا محمدرضا عربی‎مزرعه‎شاهی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957351
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه‌های ایمنی به نور سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۱۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۷۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو به ش ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به ش ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و محمدمهدی شهروزی به ش ملی ۰۷۹۳۰۹۶۹۸۹۸ و وحید شهروزی به ش ملی ۲۱۲۱۳۸۶۵۹۹ به سمت عضو اصلی و محمدحسن نوروزی به ش ملی ۰۷۹۳۲۰۹۲۸۵ به سمت عضو علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988093
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم سهامی خاص بشماره ثبت: ۸۰۰۳ بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید.. ۲ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی: ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنتاسان با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان بشماره ملی: ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای سید مهدی مسعودی بشماره ملی: ۰۰۵۵۳۱۳۸۸۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی: ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان بشماره ملی: ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بشماره ملی: ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۳ آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و داود خمارلو بشماره ملی: ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۵ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11173120
آگهی تغییرات شرکت آرین سلامت سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۵ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب اله شهروزی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۴۸۳۱۹ و شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان و شرکت پدیده شیمی نیلی سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش منتصر و شرکت هستی آریا شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته تا تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱. در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687405
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی تاکستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین باقر زاده خورسندی با کدملی ۱۳۷۳۱۱۲۶۱۱ خانم مهر ماه ناجیانی با کدملی ۰۰۳۸۲۶۹۶۱۹ و آقای مجید باقرزاده خورسندی با کدملی۰۰۳۴۴۸۸۹۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی وآقای داود خمارلو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۲۷۷۷۶۵۲۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781907
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند فرا دریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ را به عنوان بازرس اصلی و آقای داود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۱۸۹۵۲۴۲۷۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958663
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۶۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. ۲ اعضای هیئت مدیره تاتاریخ ۲۶/۴/۹۷ به قرار زیر می‌باشد: آقایان کریم سلیمی به شماره ملی ۱۶۸۸۹۸۹۴۷۱ و سعید سلیمی به شماره ملی ۱۶۸۰۰۷۳۴۸۶ و سهراب سلیمی به شماره ۱۶۸۰۱۱۶۷۸۹ و خانم مینا قصاب باشی به شماره ملی ۱۶۸۹۵۱۴۹۷۳ ۲ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای داوود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۰۷۲۶۴۵۲۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015132
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۴۸۲۲۸ / ۹۵ مورخه ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود خمار لو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ آقای نعمت اله علیخانی راد به شماره ملی ۰۰۳۸۸۸۲۴۵۰ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قرار دادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است. امضای قرار دادهای حرفه‌ای بر وفق ماده ۱۷ اساسنامه توسط هر یک از شرکا که مسئولیت انجام کار را به عهده دارد با مهر مؤسسه معتبر است. مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۱۳۷۶۴۴۳۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104506
آگهی تغییرات شرکت تهیه مسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۳۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ مورد تایید و تصویب قرار گرفت. دکترقاسم صالح خو به کدملی۰۰۴۱۸۹۱۸۵۶ و دکتر مصطفی صدیق به کدملی۴۵۹۱۰۲۰۱۸۵ ودکتر امیربردیا نیک نیائی به کدملی۰۴۵۱۲۹۲۹۵۲ و مهندس عماد حاجی ترخانی به کدملی۰۴۵۱۱۱۶۱۸۶ وخانم صدیقه صدیق به کدملی۴۵۹۰۹۸۸۸۸۷ بعنوان اعضای اصلی وآقای مهندس اردشیر قادری به کدملی ۰۰۴۷۹۶۳۶۲۱ وخانم فرشته مهرابیان به کدملی۰۰۳۴۷۹۴۵۸۱ بعنوان اعضای علی البدل اول و دوم برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وکد اقتصادی ۴۱۱۱۱۹۹۵۳۹۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای داود خمارلو با کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۱۳۶۴۹۶۰۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345011
آگهی تغییرات شرکت صنعتی لایی ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۴۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای داوود خمارلو به کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۵۱۲۱۸۴۵۶۲۴۱۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736302
آگهی تغییرات شرکت لانیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۶۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود خمار لو با کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۰۸۹۸۰۳۶۸۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908401
آگهی تغییرات شرکت آروین پلاست هکمتانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۹۷۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: پدیده شیمی پایدار به شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی آقای آقای مجید دمیرچی به شماره ملی ۰۰۸۳۷۶۷۸۹۴ و سپهر پلاستیک پدیده به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ به نمایندگی آقای غلامعلی عاشوری به شماره ملی۲۲۱۹۳۵۷۹۲۹ و آقای سید ایمان اسکندر کاظمی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۵۲۱۱۱ ۲ ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت در سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بنمایندگی آقای داود خمارلو دارنده کدملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدجواد فاضلیان دارنده کدملی بشماره ۴۰۱۱۳۸۶۳۲۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۱۲۹۵۴۴۹۶۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202469
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رویش نامور ارمغان کویز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۸۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عطا بدری کوهی به شماره ملی ۲۵۹۵۰۹۰۵۷۷ و آقای مجید عربی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۴۱۵۳۵ و آقای علیرضا سپاهی چاوشلو به شماره ملی ۰۰۷۵۱۸۸۹۷۱ و آقای حسین مهرپویا به شماره ملی ۴۴۳۲۴۹۱۴۱۸ ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی با نمایندگی داود خمارلو به شماره ملی ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ و خانم گلنار گلبازخانی پور به شماره ملی ۳۰۷۱۲۲۲۶۲۹ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۶۱۴۱۷۶۲۲۰۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک