هاجر باقری

خانم هاجر باقری

کد ملی 0490261450
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566981
آگهی تغییرات شرکت رایوند دژ سازندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۷۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۷۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ندا چای باغی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۵۴۷۶۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرمهدی ابراهیمی طاری به شماره ملی ۰۰۵۷۵۲۶۵۳۲ و آقای محمد غیاثی طاری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۷۷۷۸ تا تاریخ ۲۵/۱۱/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرمهدی ابراهیمی طاری به شماره ملی ۰۰۵۷۵۲۶۵۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد غیاثی طاری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۷۷۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمهدی ابراهیمی طاری به شماره ملی ۰۰۵۷۵۲۶۵۳۲ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۷۶۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694805
آگهی تغییرات شرکت رهام تجارت نیکانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۳۶۴۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا سلیمی بنی به شماره ملی ۱۸۱۷۸۹۰۸۱۶ و آقای رضا بختیاری به شماره ملی ۳۹۳۰۵۴۷۵۵۴ و خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ ۳ آقای فرهاد یزدان پناه به شماره ملی ۱۲۸۴۸۴۸۰۷۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. خانم افروز امیربختیاروند به شماره ملی ۰۴۹۱۹۶۳۸۶۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۷۵۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733896
آگهی تغییرات شرکت آداک تجارت ویژن (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۲۳۵۱۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۰۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا سلیمی بنی به شماره ملی۱۸۱۷۸۹۰۸۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا بختیاری به شماره ملی۳۹۳۰۵۴۷۵۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم هاجر باقری به شماره ملی۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس باقری مقیم به شماره ملی۰۰۷۸۲۵۹۰۵۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا هاجر باقری منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۲۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۴۸۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743479
آگهی تغییرات شرکت به نان آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۹۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۱۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مصطفی طاهری به شماره ملی ۴۵۹۱۱۰۲۹۴۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهنگ دادگر به شماره ملی ۰۰۱۳۰۰۶۲۲۳ و آقای علی رحمانیان کوشککی به شماره ملی ۲۴۷۱۰۳۸۱۶۶ و خانم فخری رحمان کوشککی به شماره ملی ۲۴۷۰۲۳۵۶۵۰ تا تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهنگ دادگر به شماره ملی ۰۰۱۳۰۰۶۲۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحمانیان کوشککی به شماره ملی ۲۴۷۱۰۳۸۱۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فخری رحمان کوشککی به شماره ملی ۲۴۷۰۲۳۵۶۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فخری رحمان کوشککی به شماره ملی ۲۴۷۰۲۳۵۶۵۰ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۵۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857893
آگهی تغییرات شرکت هترا تجارت پرتو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۲۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا سلیمی بنی بشماره ملی ۱۸۱۷۸۹۰۸۱۶ به شماره شناسنامه ۷۲۰ تاریخ تولد ۲۵/۲/۱۳۳۵ فرزند عوضعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضا بختیاری به شماره ملی ۳۹۳۰۵۴۷۵۵۴ به شماره شناسنامه ۲۴۶۱ تاریخ تولد ۲۲/۸/۱۳۶۰ فرزند علی محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۷/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا سلیمی بنی بشماره ملی ۱۸۱۷۸۹۰۸۱۶ و آقای رضا بختیاری به شماره ملی ۳۹۳۰۵۴۷۵۵۴ تا تاریخ ۲/۷/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا سلیمی بنی بشماره ملی ۱۸۱۷۸۹۰۸۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا بختیاری بشماره ملی ۳۹۳۰۵۴۷۵۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۷/۱۳۹۳ ۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۶۰۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137469
آگهی تغییرات شرکت پویا پرند شرکت (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۶۶۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۱۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه ولی زاده به کدملی۰۰۵۹۱۶۹۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و هاجر باقری به کدملی۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۳۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151170
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ شرکت درنای بنیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۱۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۰۸۸۴۰ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضا ی ذیل ثبت در مورخه ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ تکمیل گردید: ۱ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ صمد رسولوی بنیس به شماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳ و زهره رسولوی بنیس به شماره ملی ۰۰۸۱۷۸۹۴۲۴ و بهاره رسولوی بنیس به شماره ملی ۰۰۱۰۶۱۴۹۹۰ و درنا رسولوی بنیس به شماره ملی ۰۰۲۰۵۷۹۲۳۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و صمد رسولوی بنیس بعنوان رئیس هیئت مدیره، زهره رسولوی بنیس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل تهبازی خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت، به شماره ملی ۴۷۲۳۳۹۱۸۵۱ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه مدارک و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و نامه‌های عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۳ وحید کبریتلو به شماره ملی ۱۳۷۰۸۱۵۷۶۱ بعنوان بازرس اصلی و هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۱۱۱۲۹۱۲۷۲۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497818
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سائین دژ بنا سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۷۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۲۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید دادخواه به کدملی ۰۰۴۳۹۴۴۳۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین اشرف طبا به کدملی ۱۱۸۹۰۶۴۱۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سعید دادخواه به کدملی ۰۰۴۳۹۱۵۰۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. آقای رضا ریحانی به کدملی ۰۰۵۸۳۸۱۰۹۰ به عنوان بازرس اصلی خانم هاجر باقری به کدملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۴۱۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9547886
آگهی تغییرات شرکت عاج الکترونیک خشایار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ۳۰/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم هاجر باقری به شماره ملی۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۲/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689495
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی آرمه گروه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۶۵۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و هاجر باقری به کد ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: محسن پاکروان به کد ملی ۱۲۳۹۸۷۰۵۷۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد پاکروان به کد ملی ۱۲۳۹۷۸۴۹۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا معماریان بادی به کد ملی ۱۲۳۰۰۱۸۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826349
آگهی تغییرات شرکت تهویه آرسام صبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۷۸۸۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد آذری جیرنده به شماره ملی ۵۹۴۹۸۵۳۸۷۳ به شماره شناسنامه ۱۱ تاریخ تولد ۲/۱۰/۱۳۳۳ فرزند ابوالقاسم با پرداخت مبلغ ۰۰/۵۰۰/۳۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید ستوده به شماره ملی ۰۰۷۲۷۸۰۶۶۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۳۸۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰ ریال افزایش داد. آقای سعید ستوده به شماره ملی ۰۰۷۳۲۸۷۷۷۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۹۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۵ ریال افزایش داد. خانم بهناز زندیه دولابی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۶۹۹۹۱ به شماره شناسنامه ۶۹۹۵۱ تاریخ تولد ۲۲/۱۰/۱۳۴۳ فرزند شعبانعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰ ریال منقسم به شش هزار و پانصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد شش هزار و پانصد سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید ستوده به شماره ملی ۰۰۷۳۲۸۷۷۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد آذری جیرنده به شماره ملی ۵۹۴۹۸۵۳۸۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید ستوده به شماره ملی ۰۰۷۲۷۸۰۶۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم بهناز زندیه دولابی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۶۹۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید ستوده به شماره ملی ۰۰۷۲۷۸۰۶۶۵ به سمت مدیرعامل ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۲ خانم محبوبه حاتمی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۰۳۹۳۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10635985
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریا الکترونیک هخامنش بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد نود و نه هزار و نهصد و نود و هفت سهم بانام، تعداد سه سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر جعفرزاده به شماره ملی ۰۰۵۰۴۹۱۴۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم محبوبه خوش بین ملایری به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۶۳۱۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر جعفرزاده به شماره ملی ۰۰۵۰۴۹۱۴۵۸ بسمت مدیرعامل. ۴ ۱ حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765309
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ورق کارتن درنای بنیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای وحید کبریت لو به شماره ملی ۱۳۷۰۸۱۵۷۶۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صمد رسولی بنیس به شماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳ و آقای خلیل شهبازی به شماره ملی ۴۷۲۳۳۹۱۸۵۱ و آقای مسلم بی الم به شماره ملی ۱۷۲۹۴۹۹۵۲۱ تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲. ۵ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ۶ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای صمد رسولی بنیس به شماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل شهبازی به شماره ملی ۴۷۲۳۳۹۱۸۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم بی الم به شماره ملی ۱۷۲۹۴۹۹۵۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسلم بی الم به شماره ملی ۱۷۲۹۴۹۹۵۲۱ به سمت مدیر عامل. ۷ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و بازرگانی انواع فرآورده‌های آردی و کاکائوئی انواع شیرینیجات و شکلات و کیک و بیسکویت و کلوچه و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی و ماشین آلات و ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی و اخذ انواع ضمانتنامه و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه معاملات بر اساس قوانین و مقررات مجاز جمهوری اسلامی ایران. ۸ نام شرکت به 'درنای بنیس' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۹ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۳/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037439
آگهی تغییرات شرکت فرا طرح اندیشان شکیبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۴۸۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای حمیدرضا شهبازنژاد به شماره ملی ۰۰۶۳۹۲۳۶۷۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ملیحه کیادربندسری به شماره ملی ۰۰۶۹۸۵۰۹۷۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید نیک‎نامی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۵۴۹۱۷ و آقای جعفر گلزاری‎سرخه به شماره ملی ۰۰۳۶۴۵۹۹۱۷ و آقای بهروز کاتبی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۵۶۷ و خانم مریم رنج‎پور به شماره ملی ۱۶۵۱۸۶۸۰۵۰ و خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ و آقای فرید یوسفی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۱۶۷۶۶ و آقای علی دانشفر به شماره ملی ۴۵۷۹۲۸۳۹۰۲ و خانم اکرم ستوده‎فر به شماره ملی ۰۰۴۴۱۸۸۰۱۳ و آقای وحید بلوچی به شماره ملی ۰۰۴۹۰۳۵۱۴۲ و آقای علی‎اصغر مزینانی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۷۴۸۱۲ تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ ۴ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای وحید نیک‎نامی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۵۴۹۱۷ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای جعفر گلزاری‎سرخه به شماره ملی ۰۰۳۶۴۵۹۹۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای بهروز کاتبی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۶۷۵۶۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم مریم رنج‎پور به شماره ملی ۱۶۵۱۸۶۸۰۵۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای فرید یوسفی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۱۶۷۶۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علی دانشفر به شماره ملی ۴۵۷۹۲۸۳۹۰۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم اکرم ستوده‎فر بشماره ملی ۰۰۴۴۱۸۸۰۱۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای وحید بلوچی به شماره ملی ۰۰۴۹۰۳۵۱۴۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علی‎اصغر مزینانی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۷۴۸۱۲ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای فرید یوسفی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۱۶۷۶۶ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11056233
آگهی تصمیمات شرکت تهران گسل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۳۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: هوشنگ تسلیمی به کدملی ۰۰۵۰۱۷۳۹۸۷ به سمت بازرس اصلی و هاجر باقری به کدملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی شرف پور به کدملی ۰۰۴۴۶۷۳۳۳۷ و محمدعلی شرف پور به کدملی ۰۰۷۱۵۵۵۳۴۱ و مجتبی شرف پور به کدملی ۰۰۶۰۱۱۸۷۶۸ و نیوشا طاهرطالقانی به کدملی ۰۰۶۰۱۰۷۶۱۸ و صمد شعرباف شعار به کدملی ۱۳۷۳۵۹۰۰۹۲ که علی شرف پور به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، محمدعلی شرف پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786390
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و بازرگانی زاگرس گستر فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای حمیدراد به کدملی ۳۳۹۲۶۱۱۸۸۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای ابراهیم علی نباتی به کدملی ۳۳۹۲۶۱۱۸۸۳ بسمت نایب رییس هیات مدیره آقای عبد الحمید رحمانیان به کدملی ۲۴۷۱۱۶۵۸۲۶ به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهاردار از قبیل چک – سفته - بروات و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل عبدالحمید رحمانیان با مهر شرکت معتبر می‌باشد خانم هاجر باقری به کدملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا ریحانی به کدملی ۰۰۵۸۳۸۱۰۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۰۶۱۸۲۵۰۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791136
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل راه پویان پایتخت سیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ , مجوز شماره ۱۴۸۴۸۴۴/۴۰ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ سازمان حمل ونقل و ترافیک تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعیدکمیجانی بزچلوئی به شماره ملی ۰۰۶۶۴۴۱۶۳۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای اکبر تیموری به شماره ملی ۰۳۸۱۸۵۰۵۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقا محسن تیموری به شماره ملی ۰۳۸۱۸۵۰۵۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره آهون به شماره ملی ۰۰۵۳۹۵۰۳۰۵به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد واوراق تعهدآورار قیبل چک سفته بروات وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل وبا مهرشرکت و مکاتبات عادی واداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۲۲۲۹۷۶۶۷۷۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062199
آگهی تغییرات شرکت رهیابان توسعه مدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به نشانی: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، مجتمع تجاری افق، ط ۵، شماره ۳۵، کدپستی ۱۱۳۷۶۵۶۳۲۷ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۷۸۶۹۴۲۱۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک