اسفندیار گرشاسبی

اسفندیار گرشاسبی

کد ملی 4899674406
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های اسفندیار گرشاسبی

لیا سیلیس
لیا سیلیس
1
ساختمانی معلم
ساختمانی معلم
1
گروه بازرگانی و توسعه کشاورزی جاوید
گروه بازرگانی و توسعه کشاورزی جاوید
1
سیمانهای نفت ماهنشان
سیمانهای نفت ماهنشان
1
نگین سپهر کاسپین
نگین سپهر کاسپین
1
باسط پژوه تهران
باسط پژوه تهران
1
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه مراغه سراجو هشترود
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه مراغه سراجو هشترود
1
فولاد کاوان کاسپین
فولاد کاوان کاسپین
1
مهندسی و ساختمان پی چین
مهندسی و ساختمان پی چین
1
مهندسین مشاورطرح واندیشه شیوا اطلس
مهندسین مشاورطرح واندیشه شیوا اطلس
1
باغ فردوس ایرانیان
باغ فردوس ایرانیان
1
آتیس بهینه الوند
آتیس بهینه الوند
1
نمایان پرداز
نمایان پرداز
1
طراوت شبنم باران
طراوت شبنم باران
1
توسعه دانش فن آوری فرا موج
توسعه دانش فن آوری فرا موج
1
سازه بنیان انصار
سازه بنیان انصار
1
ارقام نگر آریا
ارقام نگر آریا
1
لیزینگ و رفاه فرهنگیان
لیزینگ و رفاه فرهنگیان
1
توسعه فناوری بشرا
توسعه فناوری بشرا
1
تجارت و فناوری سپهر گستر مشکات
تجارت و فناوری سپهر گستر مشکات
1
ایتوک تجارت فرنام
ایتوک تجارت فرنام
1
مهندسی ساباط نقش جهان
مهندسی ساباط نقش جهان
1
معیار فن کالا ایرانیان
معیار فن کالا ایرانیان
1
احرار همدان
احرار همدان
1
عمران اطلس ایرانیان
عمران اطلس ایرانیان
1
ستاره اطلس پارس
ستاره اطلس پارس
1
سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان
سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان
1
هدایت دقیق سامانه
هدایت دقیق سامانه
1
بهدیس تجارت البرز
بهدیس تجارت البرز
1
تولیدی پامچال
تولیدی پامچال
1
سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه
سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه
1
تضمین گستر فن آوا
تضمین گستر فن آوا
1
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
1
نوین پدیده انصار
نوین پدیده انصار
1
کار و اندیشه
کار و اندیشه
1
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
1
گروه صنایع کاغذ پارس
گروه صنایع کاغذ پارس
1
خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه
خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه
1
سامانه پایا پای رانک
سامانه پایا پای رانک
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 715786
آگهی تصمیمات شرکت لیا سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۴۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۵/۵/۹۱ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ش م۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسنفدیار گرشاسبی به ک م۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۲۸۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719858
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی معلمسهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۳ به سمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۵۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890939
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری جاوید سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به کدملی۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین احمدی سلیم به کدملی۰۳۸۰۷۳۶۵۰۰ مجتبی برهمند به کدملی۰۳۸۱۰۲۷۴۴۹ پرویز شجاعی به کدملی۰۰۴۸۶۸۹۹۳۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۶/۹۱ حسین احمدی سلیم به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پرویز شجاعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۰۰۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982606
آگهی تغییرات شرکت سیمانهای نفت ماهنشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۷۹۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982611
آگهی تغییرات شرکت نگین سپهر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا پنبه کار به شماره ملی ۰۰۶۰۸۳۲۶۹۱ و آقای محمد کامیاب مهر به شماره ملی ۰۰۵۶۱۳۲۲۰۴ و آقای مهدی شیخ بهائی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۰۸۶۵۰ تا تاریخ ۱۴/۱۱/۹۳. در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۸۰۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006524
آگهی تغییرات در شرکت باسط پژوه تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۲۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۹۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی ساخت تولید و فروش و تجهیزات اندازه گیری برق ابزار دقیق مانیتورینگ و اتوماسیون ارائه خدمات پیمانکاری و مشاوره در زمینه‌های فنی و مهندسی و صنعتی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه فعالیتهای فنی و مهندسی و صنعتی ایجاد شعبه در شهرستانها و سایر کشورها تاسیس و راه اندازی واحدهای تحقیقاتی آزمایشگاهی تولیدی و صنعتی در زمینه‌های مورد نیاز خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری. اسفندیار بامداد به ک م ۲۲۹۶۱۲۳۲۱۱ و بیتا حاتم به ک م ۲۲۹۸۹۵۷۰۰۲ و ناصر صالحی به ک م ۱۶۷۱۸۸۶۸۵۲ هر یک با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰ ریال افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۴۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۲ ریال منقسم به ۲۲۸ سهم با نام ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به ش م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به ک م ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ناصر صالحی به سمت رئیس هیات مدیره و بیتا حاتم بسمت نایب رئیس هیات مدیره و اسفندیار بامداد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مرکز اصلی شرکت به تهران بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل یادگار پ ۳۸۳ ک پ ۱۴۶۳۶۷۵۸۷۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۶۲۲۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013941
آگهی تاسیس شرکت احداث نگهداری و بهره‌برداری آزاد راه مراغه سراجو هشترود سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۵۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۱۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: احداث نگهداری و بهره برداری از آزاد راه مراغه، سراچو ـ هشترود ـ و طرح های جنبی و بهره برداری از انها از طریق تامین مالی و تامین مواد مصالح و تجهیزات از داخل و خارج کشور و پرداخت سرمایه گذاری طرح مربوط به دوره های اجرا و بهره برداری و نیز انعقاد کلیه قراردادهای کاری مربوطه و همچنین انجام تمام یا هر قسمت از عملیات فوق راسا و یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی پلاک ۲۰۵ کدپستی ۱۹۹۳۶۳۵۱۴۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سه میلیون سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد سه میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۱۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سپه ساختمان امید سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر حاج یاسینی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت سپه ساختمان خراسان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمدی فلاح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای امامقلی اسراری به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای امامقلی اسراری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۴۶۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021158
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاوان کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033472
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی پی چین سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا با ش م۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به ک م۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا لاهیجی با ک م۱۲۸۰۲۶۲۲۷۳ رضا فرشچیان با ک م۱۲۸۷۶۵۰۸۹۹ علیرضا اسمعیلی با ک م۴۲۸۴۰۵۵۴۹۶ محمدرضا لاهیجی با ک م۱۲۸۰۲۶۵۸۸۴ محمود مهتدی تبریزی با ک م۰۹۳۱۳۰۳۹۹۰ پ۱۶۳۵۲۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062114
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی مهدی سلطانی و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد روزخوش و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام با نمایندگی آقای مجتبی نیک کردار تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد روزخوش به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام با نمایندگی آقای مجتبی نیک کردار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی مهدی سلطانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی مهدی سلطانی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به طور ثابت و به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۹۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062115
آگهی تغییرات شرکت باغ فردوس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۰۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه سهامی خاص با نمایندگی سید عبداله پورموسویان و شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب زاده دباغ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا فهمی و شرکت ایرانیان اطلس سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد روزخوش و شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ با نمایندگی آقای غلامعلی احمدی تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ایرانیان اطلس سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد روزخوش به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا فهمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب زاده دباغ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه سهامی خاص با نمایندگی آقای سید عبداله پورموسویان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی احمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب زاده دباغ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به طور ثابت و به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۹۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068019
آگهی تصمیمات شرکت آتیس بهینه الوند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۵۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدماتی مالی ارقام نگر آریا به ک م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به ک م ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۲۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068020
آگهی تصمیمات شرکت نمایان پرداز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۶۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۲۹۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088839
آگهی تغییرات شرکت طراوت شبنم باران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۲۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099671
آگهی تصمیمات شرکت توسعه دانش فناوری فراموج به شماره ثبت ۴۰۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۹۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۶۷۲۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121339
آگهی تغییرات شرکت سازه بنیان انصار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۰۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و آقای اسفندیار گرشاسبی به کد ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۷۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194950
آگهی تغییرات موسسه ارقام نگرآریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند: آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ و آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ و قاسم شیخانی ۲۸۷۱۰۳۹۴۹ پ۱۷۱۴۹۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203298
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۹۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213081
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری بشرا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به کد ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۱۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233563
آگهی تغییرات شرکت تجارت و فناوری سپهرگستر مشکات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۵۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به کد ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۱۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356287
آگهی تغییرات شرکت ایتوک تجارت فرنام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۸۰۶۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388013
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساباط نقش جهان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۵۸۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۷۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی آقای اسفندیار گرشاسبی بشماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۰۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419954
آگهی تغییرات شرکت معیار فن کالا ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۲۰۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و آقای اسفندیار گرشاسبی بشماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۱۰۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493598
آگهی تغییرات شرکت احرار همدان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۴۶۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت کشت و صنعت آبرسان شرق کویر بنمایندگی آقای حبیب اله پرتوی کد ملی ۰۸۵۹۲۱۰۹۴۴ بجای آقای بابک سلطانی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای اسفندیار گرشاسبی کد ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۹۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۷۴۶۹۳۱۹۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619852
آگهی تغییرات شرکت عمران اطلس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۷۵۸۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۰۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا به شناسه ملی:۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۵۵۳۶۷۶۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651600
آگهی تغییرات شرکت ستاره اطلس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا با ش م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسفندیار گرشاسبی با ش م ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳شرکت انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت برای سال ۱۳۹۳ تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۱۲۷۲۴۶۴۵۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656602
آگهی تغییرات شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسفندیار گرشاسبی کد ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۶۵۷۵۱۶۴۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679579
آگهی تغییرات شرکت هدایت دقیق سامانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۵۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059975
آگهی تصمیمات شرکت بهدیس تجارت البرز سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۴۱۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۵۷۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی ارقام نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بسمت بازرس اصلی و اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نیکپور به کدملی ۲۱۸۱۱۳۶۱۶۲۷ و غلامحسین صداقتی به کدملی ۲۱۸۱۱۰۱۲۵۶ و حامد صداقتی به کدملی ۲۱۸۰۰۷۶۷۵۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۰ بهروز نیک پور به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، غلامحسین صداقتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641934
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پامچال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۳۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سیمین صفاجو به نمایندگی ازطرف شرکت تولیدی بهداشتی جاوید به شماره ملی ۰۰۳۹۸۶۸۳۸۹ و آقای علی نورهاشمی به شماره ملی۰۰۶۳۶۶۲۶۳۹ و آقای هادی حسین پور کارگر به شماره ملی ۲۷۲۱۳۸۹۰۰۹انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اسفندیارگرشاسبی بشماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۴۱۱۱۴۸۶۹۱۶۱۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685687
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار گرشاسبی شماره ملی:۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدی شماره ملی: ۲۲۱۹۷۳۴۷۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۴۱۲۱۱۱۹۷۲۲۳۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732291
آگهی تغییرات شرکت تضمین گستر فن آوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۱۱۸۱۷۳۹۳۱۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760448
آگهی تغییراتانجمن حسابداران خبره ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۹۶۶۶۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هوشنگ خستویی با کدملی۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲، غلامحسین دوانی با کدملی۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵، رحمت اله صادقیان با کدملی ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱، منصور شمس احمدی با کدملی۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲، عباس شجاعی با کدملی۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳، مهدی سوادلو با کدملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴، ابوالقاسم فخاریان باکدملی۰۵۳۱۹۹۲۱۳۶، فرزام زمانی با کدملی۴۰۷۲۲۲۵۸۸۶، اسفندیار گرشاسبی با کدملی۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶، بعنوان اعضای اصلی شورای عالی برای مدت ۳ سال ومحمد منیری با کدملی ۴۱۳۱۷۹۶۸۷۲، امیر پوریانسب با کدملی۰۰۴۲۸۹۵۵۷۱، مجید شهبازی با کدملی۰۰۸۳۲۳۶۸۳۱، بعنوان اعضای علی البدل شورای عالی برای مدت یک سال انتخاب شدند خانم فریده شیرازی با کدملی۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین خطیبیان با کدملی۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل انجمن برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه‎های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‎های انجمن تعیین شد. پ۹۵۰۲۰۴۹۰۱۲۴۵۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907834
آگهی تغییرات شرکت نوین پدیده انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی آقای اسفندیار گرشاسبی کد ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۲۲۷۲۴۱۹۳۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717479
آگهی تغییرات شرکت کار و اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۰۰۸۷/۹۶ مورخه ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی تابع قانون کد ملی۰۳۲۲۹۵۱۱۰۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای احسان تابع قانون کدملی ۰۴۵۱۵۰۹۱۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو پرویسیان کدملی ۳۸۷۳۱۹۹۴۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم ویدا پرویسیان کدملی ۳۸۷۳۲۱۲۵۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کد ملی۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مجللی به شماره ملی۰۰۴۷۴۴۳۷۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق اسناد تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۶۰۸۲۷۱۹۰۹۱۷۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968756
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ ومجوز۳۱۲۰۴ , ۱۲۲ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی عملکرد منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نمایندگی آقای اسفندیار گرشاسبی با کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان حسابرس اصلی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای مجید صفاتی با کدملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه جهت درج آگهی شرکت برای یکسال انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۱۹۱۹۱۱۵۴۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092287
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به نمایندگی محسن شکری زاده با کدملی ۱۲۸۲۳۱۳۸۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۴۰۴۷۴۳۸۶۷۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186701
آگهی تغییرات شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا با شماره ثبت ۱۷۷۵۵وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به نمایندگی آقایان اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و محمدتقی رضایی به کدملی ۰۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نشانی تهران، فرصت شیرازی، تقاطع خیابان جمالزاده، پلاک ۷۲ به کدپستی ۱۴۱۹۹۹۳۵۱۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شماره ثبت۸۹۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به نمایندگی آقایان حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و محمد حاجی پور به کدملی ۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نشانی تهران، آپادانا، خیابان خرمشهر، خیابان شهید محسن عربعلی، پلاک ۱، طبقه اول، واحد ۶ به کدپستی ۱۵۵۴۶۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۶۰۴۸۷۵۸۱۹۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352078
آگهی تغییرات شرکت سامانه پایا پای رانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۵۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به نمایندگی آقای سید محمودرضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ شرکت فرانگران راهبرد اندیشه سهامی خاص به نمایندگی آقای محمد شفیع پور به شماره ملی ۰۳۲۳۵۲۰۹۸۷ شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران سهامی خاص به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری‌های بین المللی فناورانه ایرانیان سهامی خاص به نمایندگی آقای محمد مهدی رحیمی رضویه به شماره ملی ۳۰۵۲۱۷۹۲۹۲ آقای محسن کریمی به شماره ملی ۰۹۴۱۶۰۷۰۲۱ برای مدت دو سال برای عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به نمایندگی آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهدی بنی طبا، به شماره ملی ۱۲۷۰۲۴۴۴۰۱، به سمت بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۹۱۹۹۴۰۳۱۹۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک